Tlač plánu projektu

Tlač zobrazenia alebo zostavy v Projecte je veľmi podobná tlači v ostatných programoch balíka Office:

 • Kliknite na položky Súbor > Tlačiť > Tlač.

  Tlačidlo Tlač v zobrazení Backstage.

Poznámka: V Projecte 2007: Kliknite na položky Súbor > Tlačiť > OK.

Aby ste vo svojom výtlačku mali len konkrétne požadované informácie o projekte, si však vyžaduje istú prípravu pred tým, ako stlačíte tlačidlo Tlač. Pokračujte v čítaní a dozviete sa, ako na vytlačenú stranu dostať tie správne informácie pre vás alebo pre účastníkov vášho projektu.

Príprava na tlač

Príprava zobrazenia na tlač

Formátovanie zobrazenia

Nastavenie možností tlače a rozloženia strany

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy

Príprava zostavy na tlač

Formátovanie zostavy

Zobrazenie rozloženia pri tlači počas práce na zostave

Pridanie hlavičky alebo päty

Ďalšie spôsoby zdieľania informácií o projekte

Príprava zobrazenia pre tlač

Formátovanie zobrazenia

 1. Vyberte požadované zobrazenie.

 2. Zobrazenie zmeňte tak, aby zobrazovalo len údaje, ktoré chcete zdieľať. Napríklad:

Nastavenie možností tlače a rozloženia strany

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia vyberte, aký rozsah projektu chcete tlačiť. Môžete vytlačiť celý projekt alebo vybrať rozsahy dátumov a strán.

 3. Nastavte ďalšie možnosti tlače, napríklad počet kópií, orientáciu strany a veľkosť papiera.

Časť Nastavenia tlače zobrazenia Backstage

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy

Do každej tlačenej strany môžete zahrnúť hlavičky a päty. Niektoré zobrazenia zahŕňajú do každej tlačenej strany aj legendu typov pruhov Ganttovho grafu. Hlavičky, päty a legendy môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť takto:

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Nastavenie strany (priamo pod časťou Nastavenia).

 3. Kliknite na kartu Hlavička, Päta alebo Legenda.

 4. Zadajte text do textového poľa Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 5. Tlačidlá pod textovým poľom použite na formátovanie textu alebo pridanie prvkov:

Obrázok Vložiť číslo strany

Čísla strán

Obrázok Vložiť aktuálny čas

Čas

Obrázok Vložiť celkový počet strán

Počet strán

Obrázok Vložiť názov súboru

Názov súboru

Obrázok Vložiť aktuálny dátum

Dátum

Obrázok Vložiť obrázok

Obrázok

Chcete sa legendy úplne zbaviť? Na karte Legenda v časti Legenda kliknite na možnosť Žiadna.

Potrebujete zmeniť, ktoré pruhy Ganttovho grafu sa zobrazia v legende? Môžete tak urobiť v dialógovom okne Štýly pruhov. Pokyny nájdete v téme Zmena legendy v tlačenom zobrazení.

Príprava zostavy pre tlač

Formátovanie zostavy

Vytvorte a prispôsobujte zostavu dovtedy, kým nebude zobrazovať presne tie informácie, ktoré chcete vytlačiť. Môžete pridať grafy, tabuľky a prepojenia, rovnako ako zmeniť farby a pridať vizuálne efekty.

Zobrazenie rozloženia pri tlači počas práce na zostave

Počas práce na zostave môžete vidieť, ako bude vyzerať po vytlačení.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave a potom kliknite na nástroje zostáv na karte Návrh.

 2. V skupine Nastavenie strany kliknite na požadovanú možnosť − Zlomy strán, Okraje, Orientácia alebo Veľkosť.

Skupina Nastavenie strany v časti Nástroje zostáv na karte Návrh

 1. V zostave sa zobrazujú pokyny, ktoré sa menia na základe vášho výberu.

Kliknite napríklad na položku Zlomy strán a zobrazí sa rozsah zostavy na vytlačenej strane. Potom kliknite na položku Veľkosť a vyberte odlišnú veľkosť papiera alebo meňte usporiadanie prvkov zostavy tak, aby sa všetky zmestili na stranu.

Ak chcete nastaviť ďalšie možnosti tlače, ako napríklad počet kópií alebo ktoré strany tlačiť, kliknite na položky Súbor > Tlačiť a vyberte možnosti v časti Nastavenia.

Časť Nastavenia tlače zobrazenia Backstage

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. Kliknite na položku Nastavenie strany (priamo pod časťou Nastavenia).

 3. Kliknite na kartu Hlavička alebo Päta.

 4. Zadajte text do textového poľa Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 5. Tlačidlá pod textovým poľom použite na formátovanie textu alebo pridanie prvkov:

Obrázok Vložiť číslo strany

Čísla strán

Obrázok Vložiť aktuálny čas

Čas

Obrázok Vložiť celkový počet strán

Počet strán

Obrázok Vložiť názov súboru

Názov súboru

Obrázok Vložiť aktuálny dátum

Dátum

Obrázok Vložiť obrázok

Obrázok

Poznámka:  Výtlačky zostáv neobsahujú legendy.

Ďalšie spôsoby zdieľania informácií o projekte

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo vás zaujíma?

Príprava zobrazenia pre tlač

Príprava zostavy pre tlač

Zmena časového rozsahu pre tlač zobrazenia kalendára

Tlač poznámok spolu so zobrazením alebo zostavou

Príprava zobrazenia pre tlač

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany alebo kliknite na kartu Strana.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, v časti Orientácia kliknite na položku Na výšku (zvisle) alebo na položku Na šírku (vodorovne).

 4. Ak chcete upraviť mierku strán, kliknite v časti Zmena mierky na položku Upraviť na a potom do poľa % normálnej veľkosti zadajte percentuálnu hodnotu, vo veľkosti ktorej sa majú informácie zobraziť na vytlačených stranách.

 5. Ak chcete upraviť usporiadanie strán, v časti Zmena mierky kliknite na položku Prispôsobiť a zadajte požadovaný počet strán do polí strán vodorovne a strán zvisle.

 6. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, kliknite na požadovanú veľkosť papiera v poli Veľkosť papiera.

Poznámka: 

 • Máte možnosť zadať rozsah časovej mierky, ktorý chcete zahrnúť do tlače zobrazení. V dialógovom okne Tlač kliknite na položku Dátumy v časti Časová mierka a potom vyberte časový rozsah v zoznamoch Od a Do.

 • Predvoleným nastavením mierky je 100%. Zvýšením nastavenia na 125% obrázok zväčšíte, vytlačíte menej informácií na každej strane, no zväčšíte text a grafické objekty. Zmenšením nastavenia na 75% obrázok zmenšíte a vytlačíte viac informácií na každej strane.

 • Prispôsobenie usporiadania strán nie je možné vykonať v zobrazení kalendára alebo zobrazení grafu zdrojov.

 • Do zobrazenia sa nemusí zmestiť vami zadaný počet strán. Ak napríklad tlačené zobrazenie predstavujú štyri strany na šírku a jedna na výšku, nemusia sa zmestiť do rozloženia pre jednu stranu vodorovne a jednu zvisle. V takomto prípade o usporiadaní strán rozhodne číslo, ktoré predstavuje väčšie obmedzenie.

 • Ak upravíte usporiadanie strán v zobrazení sieťového diagramu, nie je možné upraviť zlomy strán. Keďže počet strán zruší možnosť rozšírenia polí sieťového diagramu, aby sa zabránilo zlomom strán, možnosť Prispôsobiť podľa zlomov strán nie je k dispozícii. Táto možnosť sa nachádza v časti Rozloženie poľa v dialógom okne Rozloženie (kliknite na položku Rozloženie ponuky Formát).

Príprava zostavy pre tlač

Tento postup vám pomôže pripraviť základné zostavy na tlač. Ak chcete pripraviť vizuálne zostavy na tlač, použite Microsoft Office Excel 2007 alebo Microsoft Office Visio 2007.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Zostavy.

 2. Kliknite na požadovaný typ zostavy a potom na položku Vybrať. Ak ako typ zostavy vyberiete položku Vlastné, kliknite na danú zostavu v zozname Zostavy, kliknite na položku Nastaviť a potom prejdite na krok 4.

 3. Kliknite na požadovanú zostavu a potom na položku Vybrať.

 4. Kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Strana.

 5. Ak chcete zmeniť orientáciu strany, v časti Orientácia kliknite na položku Na výšku (zvisle) alebo na položku Na šírku (vodorovne).

 6. Ak chcete upraviť mierku strán, kliknite v časti Zmena mierky na položku Upraviť na a potom do poľa % normálnej veľkosti zadajte percentuálnu hodnotu, vo veľkosti ktorej sa majú informácie zobraziť na vytlačených stranách.

 7. Ak chcete zmeniť veľkosť papiera, kliknite na požadovanú veľkosť papiera v poli Veľkosť papiera.

Poznámka: Predvoleným nastavením mierky je 100%. Zvýšením nastavenia na 125% obrázok zväčšíte, vytlačíte menej informácií na každej strane, no zväčšíte text a grafické objekty. Zmenšením nastavenia na 75% obrázok zmenšíte a vytlačíte viac informácií na každej strane.

Zmena časového rozsahu pre tlač zobrazenia kalendára

V zobrazení kalendára možno určiť počet mesiacov (maximálne 2) alebo týždňov (maximálne 99), ktoré chcete vytlačiť na každej strane.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Kalendár.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a následne na kartu Zobraziť.

 3. Ak chcete určiť mesiace, kliknite v časti Tlač na položku Počet mesiacov na stranu a potom kliknite na položky 1 alebo 2.

  Ak chcete určiť počet zobrazovaných týždňov, kliknite na položku Počet mesiacov na stranu a potom zadajte alebo vyberte počet týždňov, ktorý sa má zobrazovať vo vedľajšom poli. Ak chcete, aby mali týždne tlačeného kalendára rovnakú výšku ako tie v zobrazení, kliknite na položku Rovnaká výška týždňa ako na obrazovke.

  Prípadne môžete zmeniť počet týždňov zobrazovaných na strane tým, že zväčšíte zobrazenie. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Lupa. V časti Zväčšenie na vyberte počet týždňov, ktorý sa má zobraziť, alebo zadajte rozsah dátumov, ktorý chcete zobraziť.

  Ak sa však pokúsite vytlačiť priveľa týždňov na strane, kalendár sa stane nečitateľným. Nižšie nájde tipy s nápadmi, ktoré vám pomôžu formátovať kalendár, aby bol čitateľnejší.

 4. Ak chcete zahrnúť kalendáre predchádzajúceho a nasledujúceho mesiaca, v časti Podrobnosti začiarknite políčko V legende tlačiť kalendáre predchádzajúceho a nasledujúceho mesiaca.

Zobrazenie kalendára celého roka nie je možné vytlačiť v čitateľnej podobe. Namiesto toho použite Ganttov graf a tieto tipy:

 • Zmeňte časovú mierku Ganttovho grafu, aby vyjadroval zobrazenie roka. Časovú mierku možno napríklad zmeniť tak, aby zobrazovala štvrťroky nad mesiacmi alebo aby používala skratky pre štvrťroky a mesiace.

 • Zmeňte veľkosť písma, aby sa na stranu zmestilo viac textu.

 • Zbaľte všetky úlohy, aby sa zobrazovali len súhrnné úlohy.

 • V dialógovom okne Nastavenie strany použite polia Prispôsobiť na nastavenie tlače zobrazenia na jednu stranu. V dialógom okne Tlač nastavte polia Dátumy na tlač celého roka.

Poznámka: 

 • Ak tlačíte zobrazenie kalendára, môžete určiť rozsah dátumov, ktorý sa má vytlačiť, pomocou polí Dátumy v dialógovom okne Tlač.

 • Zobrazenie kalendára možno formátovať tak, aby ste maximalizovali množstvo informácií zobrazovaných na strane. Urobíte to formátovaním časovej mierky a štýlov textu.

 • Určiť možno len rozsah dátumov alebo počet po sebe nasledujúcich týždňov. Týždne, ktoré po sebe nenasledujú, nemožno vybrať na zobrazenie alebo tlač.

Tlač poznámok spolu so zobrazením alebo zostavou

Poznámky možno vytlačiť na poslednej strane zobrazenia. Vytlačia sa tie poznámky, ktoré so zobrazením súvisia najviac. Ak si napríklad vyberiete tlač poznámok, keď tlačíte zobrazenie Ganttovho grafu, vytlačia sa poznámky úloh.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na požadované zobrazenie.

  Ak chcete použiť zobrazenie, ktoré sa v ponuke Zobraziť nenachádza, kliknite na položku Ďalšie zobrazenia. V zozname Zobrazenia kliknite na to zobrazenie, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Použiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a následne na kartu Zobraziť.

 3. Začiarknite políčko Tlač poznámok.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

Poznámky možno tlačiť aj v stĺpcoch spolu s priradenými úlohami. Urobíte to vytlačením zostavy obsahujúcej informácie, ktoré chcete vytlačiť.

 1. V ponuke Zostava kliknite na položku Zostavy.

 2. V dialógovom okne Zostavy vyberte kategóriu zostáv, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Vybrať.

 3. V nasledujúcom dialógovom okne vyberte zostavu a kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Zostava kliknite na položku Podrobnosti a potom začiarknite políčko Poznámky.

  Poznámka: Niektoré zostavy vám neumožnia vybrať možnosť tlače poznámok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×