Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ľudia, ktorí nie sú pomocou čítačky obrazovky, v téme Tlač hárka alebo zošita (v systéme Windows), Tlač hárka alebo zošita (v systéme Mac OS) alebo Tlač pracovného hárka (v Excel Online ).

V programe Excel 2016 môžete použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na tlač hárkov, zošitov a vybratých buniek. Klávesové skratky umožňujú rýchlo vytlačiť, čo chcete a ako chcete.

Poznámky : 

Tlač zošita

 1. V hárku alebo zošite vyberte obsah, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P (alebo Ctrl + F2).

 2. Výber v Exceli sa presunie na tlačidlo Tlačiť a ozve sa „Backstage view, Print group box, Print button“ (Zobrazenie Backstage, skupina ovládacích prvkov Tlač, tlačidlo Tlačiť). V Moderátorovi sa ozve „Off, Print button“ (Vypnuté, tlačidlo Tlačiť).

  • Ak chcete vytlačiť jednu kópiu, stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + P + P).

  • Ak chcete vytlačiť viacero kópií, stlačte kombináciu klávesov Alt + T + K. Otvorí sa rozbaľovacie pole Kópie a ozve sa „Copies colon, Edit spin box“ (Kópie, dvojbodka, Upraviť pole s hodnotami). V Moderátorovi sa ozve „Copies, 1 selected“ (Kópie, vybraté číslo 1).

   Požadovaný počet kópií vyberiete pomocou klávesu so šípkou nahor alebo zadaním čísla a následným stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete vybrať inú tlačiareň, stlačením kombinácie klávesov Alt + T + R otvorte rozbaľovacie pole Tlačiareň. Pomocou klávesov so šípkami vyberte alebo pridajte novú tlačiareň alebo fax, ktorému sa má odoslať zostava tabuľkového hárka. (Excel automaticky vyberie názov predvolenej tlačiarne vo Windowse.)

  • Ak chcete vybrať nastavenia tlačiarne, stlačte klávesovú skratku pre požadovanú možnosť nastavenia (alebo stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov rozbaľovacieho poľa s požadovanými možnosťami, a potom stlačte kláves Enter). Možnosti a nastavenia tlačiarne a ich klávesové skratky:

   Možnosť nastavenia tlačiarne

   Skratka

   Rozbaľovacie pole Čo tlačiť: výber medzi tlačou len aktívnych (vybratých) hárkov v zošite (predvolené), celého zošita, aktuálne vybratých buniek v aktuálnom hárku alebo aktuálne vybratej tabuľky v aktuálnom hárku.

   Alt + T + I

   Polia s hodnotami Strany: vymedzenie tlače len na rozsah strán zadaných do týchto polí alebo vybratých pomocou číselníka.

   Alt + T + H pre prvú stranu v rozsahu

   Alt + T + Ž pre poslednú stranu v rozsahu

   Rozbaľovacie pole Obojstranná tlač: výber tlače na jednu stranu alebo na obe strany papiera.

   Alt + T + B

   Rozbaľovacie pole Zoradenie: výber možnosti zoradenia kópií.  

   Alt + T + G

   Rozbaľovacie pole Orientácia: výber orientácie na výšku alebo na šírku.

   Alt + T + O

   Rozbaľovacie pole Veľkosť strany: zmena vybratej veľkosti papiera.

   Alt + T + S

   Okraje rozbaľovacie pole: použite klávesy so šípkami vyberte preddefinované okraje alebo, ak chcete aktivovať možnosť Vlastné okraje prispôsobiť okraje, stlačte A.

   Alt + T + J

   Rozbaľovacie pole Podľa veľkosti papiera: výber, či sa má strana vytlačiť v skutočnej veľkosti alebo sa má zmenšiť, aby sa zmestila na jednu stranu.

   Alt + T + Q

 3. Po dokončení výberu možností stlačte kombináciu klávesov Alt + P + P (alebo kliknite na tlačidlo Tlačiť a stlačte kláves Enter).

Pozrite tiež

Vytvorenie zošita v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

V programe Excel 2016 pre Mac môžete použiť klávesnicu a funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na tlač hárkov, zošitov a vybratých buniek. Klávesové skratky umožňujú rýchlo vytlačiť presne to, čo chcete.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Tlač zošita

Podľa predvoleného nastavenia Excel 2016 tlačí všetky aktívne hárky. Nastavenie však možno jednoducho upraviť na tlač celého zošita.

 1. V excelovom zošite stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlač.

 2. Ak si chcete vypočuť zoznam dostupných tlačiarní, stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Printer, popup button“ (Tlačiareň, tlačidlo kontextovej ponuky). Potom stlačte medzerník.

 3. Názov každej tlačiarne si môžete vypočuť po stlačení klávesu so šípkou nadol.

 4. Keď budete počuť názov požadovanej tlačiarne, stlačte kláves Return.

 5. Stlačením klávesov VO a šípky doprava prejdite na pole Kópia. Potom zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 6. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Entire workbook, radio button“ (Celý zošit, prepínač). Potom stlačte kláves Return.

 7. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 8. Tlač spustíte stlačením klávesov VO a medzerníka.

Optimalizovaná tlač

Dialógové okno Tlač automaticky nezobrazí všetky dostupné nastavenia tlače. Ak chcete zobraziť skryté možnosti tlače, stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Show details button“ (Tlačidlo Zobraziť podrobnosti). Následným stlačením klávesu Return sprístupníte ďalšie možnosti tlače.

Tlač jedného hárka

Namiesto tlače celého zošita môžete tlačiť samostatné hárky zošita:

 1. V hárku, ktorý chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Command + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Active sheets, radio button“ (Aktívne hárky, prepínač). Potom stlačte kláves Return.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 4. Tlač spustíte stlačením klávesov VO a medzerníka.

Tlač dvoch alebo viacerých susediacich hárkov

Môžete vytlačiť viaceré hárky v zošite bez nutnosti tlače celého zošita. Postupujte takto:

 1. Vyberte kartu prvého hárka, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Stlačte a podržte kláves Shift a pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na posledný hárok, ktorý chcete vytlačiť. Uvoľnite kláves Shift.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Command + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 4. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 5. Tlač spustíte stlačením klávesov VO a medzerníka.

Tlač vybratých buniek

Tlač výberu zvýraznených buniek:

 1. V hárku vyberte bunky, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Selection, radio button“ (Výber, prepínač). Potom stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 5. Tlač spustíte stlačením klávesov VO a medzerníka.

Tlač tabuľky Excelu

Tlač tabuľky Excelu pomocou funkcie VoiceOver:

 1. Pomocou klávesov so šípkami doľava alebo doprava prejdite na ľubovoľnú bunku v tabuľke.

 2. Stlačte kombináciu klávesov VO + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Selection, radio button“ (Výber, prepínač). Potom stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 5. Tlač spustíte stlačením klávesov VO a medzerníka.

Tlač konkrétnych strán alebo rozsahu strán

Tlač iba konkrétnych strán alebo rozsahu strán:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Range, radio button“ (Rozsah strán, prepínač). Potom stlačte medzerník.

 3. Jedenkrát stlačte klávesy VO a šípku doprava.

 4. Zadajte čísla strán alebo rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť, a oddeľte ich čiarkami.

 5. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 6. Tlač spustíte stlačením klávesov VO a medzerníka.

Nastavenie obojstrannej tlače

Podľa predvoleného nastavenia Excel 2016 tlačí jednostranne. Môžete si však vybrať aj možnosť obojstrannej tlače.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Copies and pages, popup box“ (Kópie a stránky, okno kontextovej ponuky).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie). Potom stlačte kláves Return.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Two-sided, unchecked checkbox“ (Obojstranne, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Return.

Prispôsobenie mierky hárka podľa šírky papiera

Pomocou funkcie mierky hárka môžete hárok zmenšiť alebo zväčšiť tak, aby sa prispôsobil výške a šírke papiera.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Return a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Fit to, unchecked checkbox“ (Prispôsobiť na, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page wide by box“ (Pole Na šírku strany). Ak zadáte číslo 1, znamená to, že tabuľkový hárok chcete mať na šírku jednej strany.

 5. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page tall by box“ (Pole Na výšku strany). Ak nechcete zadať konkrétnu hodnotu, zadajte číslo 0.

Prispôsobenie mierky hárka podľa veľkosti

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Return a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Adjust to, unchecked checkbox“ (Upraviť na, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Return.

 4. Jedenkrát stlačte klávesy VO a šípku doprava. Potom si po stlačení medzerníka môžete vypočuť percentuálne možnosti.

 5. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol môžete prepínať medzi percentuálnymi možnosťami a zmenšiť alebo zväčšiť tabuľkový hárok. Keď budete počuť požadovanú možnosť, stlačte kláves Return.

Tlač bez mriežky alebo záhlavia

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Return a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print Gridlines, unchecked checkbox“ (Vytlačiť mriežku, začiarknuté políčko). Stlačením klávesu Return zrušíte tohto začiarknutie políčka, ak nechcete, aby sa hárok vytlačil s mriežkami.

 4. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Print Headings, unchecked checkbox“ (Tlačiť záhlavia, začiarknuté políčko). Stlačením klávesu Return zrušíte tohto začiarknutie políčka, ak nechcete, aby sa hárok vytlačil so záhlavím.

Zmena veľkosti papiera

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Return a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Options button“ (Tlačidlo Možnosti). Potom stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page size, pop-up box“ (Veľkosť strany, pole kontextovej ponuky). Potom stlačte medzerník.

 5. Medzi veľkosťami strany môžete prepínať pomocou šípok nahor a nadol. Keď zaznie požadovaná veľkosť, stlačte kláves Return.

Nastavenie zoradenia

Ak chcete tlačiť viaceré kópie zošita, nastavte funkciu zoradenia tak, aby sa pred tlačou ďalšej množiny vytlačila jedna kompletná množina. (Namiesto tlače X kópií strany 1, potom X kópií strany 2 atď.)

V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Collation, unchecked checkbox“ (Zoradenie, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Return.

Zmena orientácie strany

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Potom stlačte kláves Return.

 2. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve: „<Aktuálna orientácia>, Orientation“ (<Aktuálna orientácia>, Orientácia). Potom stlačte medzerník.

 3. Ak chcete prepínať medzi režimom na výšku a na šírku, stláčajte klávesy so šípkou doľava alebo doprava. Keď zaznie požadovaná možnosť, stlačte kláves Return.

Zmena okrajov strán

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Return a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stlačením klávesov VO a šípky doprava prejdite v dialógovom okne na položky Okraje > Vlastné okraje.

 3. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozvú tieto dostupné možnosti: „Normal, radio button, Wide, radio button, Narrow, radio button, and Custom Margins“ (Normálne, prepínač, Široké, prepínač, Úzke, prepínač, a Vlastné okraje). Vyberte niektorú možnosť stlačením klávesu Return.

 4. Ak ste vybrali vlastné okraje, stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Width box“ (Pole Šírka). Zadajte šírku okraja. Potom stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Margin Height“ (Výška okraja). Zadajte výšku okraja.

 5. Ak chcete tabuľkový hárok na strane zarovnať na stred, prejdite na položku Vlastné okraje. Potom stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Center on Page Horizontally, unchecked checkbox“ (Centrovať na strane vodorovne, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte medzerník.

 6. Stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „Center on Page Vertically, unchecked checkbox“ (Centrovať na strane zvislo, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte medzerník.

Tlač do PDF

Pomocou funkcie tlače do formátu PDF hárok v skutočnosti nevytlačíte, ale skonvertujete ho do PDF súboru, ktorý potom môžete uložiť, odoslať e-mailom alebo vytlačiť.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy VO a šípku doprava, kým sa neozve „PDF, pop-up box“ (PDF, pole kontextovej ponuky). Potom stlačte medzerník.

 2. Po stlačení šípky nadol si vypočujete možnosti – „Save as PDF, Save as PostScript, Add PDF to iBooks, Mail PDF, Save as Adobe PDF, Save PDF to Web Recipient Folder, Send PDF to Messages, and Save PDF to Evernote“ (Uložiť ako PDF, Uložiť ako PostScript, Pridať PDF do aplikácie iBooks, Odoslať PDF, Uložiť ako Adobe PDF, Uložiť PDF do webového priečinka príjemcu, Odoslať PDF do správ a Uložiť PDF do Evernotu).

 3. Keď zaznie požadovaná možnosť, stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh v Exceli 2016 pre Mac pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Excel 2016 môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre iOS, na tlač zošita programu Excel z iPhonu alebo iPodu Touch použitím tlačiarne s technológiou AirPrint.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Skontrolujte, či máte zariadenie so systémom iOS a tlačiareň s podporou technológie AirPrint pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

 2. Vyberte súbor, ktorý chcete vytlačiť, a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo súbor). Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Súbor otvorte ponuku Súbor.

 3. V ponuke Súbor potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Tlačiť otvorte dialógové okno Centrum tlače. Ozve sa „Print center“ (Centrum tlače).

 4. Raz potiahnite prstom doprava. Ozve sa „AirPrint“. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Printer options“ (Možnosti tlačiarne).

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Printer, select printer“ (Tlačiareň, výber tlačiarne). Zariadenie so systémom iOS automaticky zisťuje tlačiareň s technológiou AirPrint v rámci rozsahu bezdrôtovej siete. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zobrazíte zoznam dostupných tlačiarní s podporou technológie AirPrint.

 6. Na zariadení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov požadovanej tlačiarne, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver prečíta názov vybratej tlačiarne. Dvojitým ťuknutím spustíte tlač excelového dokumentu.

 7. Ak chcete zrušiť aktívnu tlačovú úlohu, prejdite na tlačidlo Domov na obrazovke a dvakrát ťuknite. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print Center“ (Centrum tlače), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Cancel printing“ (Zrušiť tlač), a potom dvakrát ťuknite. Zrušenie tlače je k dispozícii iba v prípade, že máte aktívnu tlačovú úlohu, ktorá prebieha, alebo tlačové úlohy čakajúce vo fronte.

Nastavenia tlače

Poznámka : Dostupné nastavenia tlače sa líšia v závislosti od funkcií tlačiarne a verzie zariadenia so systémom iOS.

Nastavenie požadovanej tlače

Môžete si vybrať medzi tlačou celého zošita, iba aktívnych hárkov alebo aktuálneho výberu. Otvorte dialógové okno Tlač a potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print active sheets“ (Vytlačiť aktívne hárky). Dvojitým ťuknutím zobrazte ponuku a potiahnutím prstom doprava vyberte, čo chcete vytlačiť.

Počet kópií

V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Copies“ (Kópie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

Výber farby tlače

V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Color“ (Farba), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Možnosti v tejto ponuke sú FarbaČiernobielo. Potiahnutím prstom doprava vyberte požadovanú možnosť a dvojitým ťuknutím ju aktivujte.

Hlavičky tabuľky

V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Table headers“ (Hlavička tabuľky). Dvojitým ťuknutím zapnete alebo vypnete túto možnosť. Keď je táto možnosť zapnutá, Excel vytlačí rovnaký riadok hlavičky v hornej časti každej strany v zošite.

Rozsah tlače

Rozsah tlače umožňuje tlačiť všetky strany v zošite alebo vybrať len konkrétne strany na tlač. V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Range“ (Rozsah), a potom dvakrát ťuknite. Ozve sa „Page range, all pages selected“ (Rozsah strán, všetky strany vybraté). Predvolený výber je Všetky strany. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve číslo strany alebo rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť, a potom dvojitým ťuknutím aktivujte výber.

Veľkosť papiera

V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Paper size“ (Veľkosť papiera), a potom dvojitým ťuknutím zobrazte ponuku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadovaná veľkosť papiera, a potom dvakrát ťuknite. Bežné veľkosti papiera sú formát listu, právny formát a formát A4.

Orientácia strany

V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Orientation“ (Orientácia), a potom dvojitým ťuknutím zobrazte ponuku. Možnosti ponuky sú Na výškuNa šírku. Potiahnutím prstom doprava uskutočnite výber a potom dvakrát ťuknite.

Čísla strán

S touto možnosťou vložíte čísla strán na každý hárok v zošite. V dialógovom okne Tlač potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page numbers“ (Čísla strán), a potom dvojitým ťuknutím zapnite alebo vypnite túto možnosť.

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Excel pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete vytlačiť zošit Excel.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Ťuknite na tlačidlo Súbor v ľavom hornom rohu obrazovky. Ozve sa „Double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Dvojitým ťuknutím aktivujte, dvakrát ťuknite a dlhšie podržte stlačené). Dvojitým ťuknutím aktivujte ponuku Súbor. Ozve sa „File menu open“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Ťuknite na tlačidlo Tlačiť. Ozve sa „Print button, double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Tlačiť, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvakrát ťuknite a dlhšie podržte stlačené). Dvakrát ťuknite na tlačidlo Tlačiť.

 3. Keď prvýkrát tlačíte v Exceli pre Android, otvorí sa dialógové okno a funkcia TalkBack prečíta text „Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?“ (Povoliť programu Excel použiť online službu od spoločnosti Microsoft na prípravu súborov na tlač?). Ťuknite na tlačidlo Povoliť. Ozve sa „Allow button, double tap to activate, double tap and hold to long press“ (Tlačidlo Povoliť, dvojitým ťuknutím aktivujte, dvakrát ťuknite a dlhšie podržte stlačené). Dvojitým ťuknutím pokračujte a otvorte dialógové okno Tlač.

  Poznámka : Excel pre Android na tlač vyžaduje online službu spoločnosti Microsoft. Ak ťuknete a potom dvakrát ťuknete na tlačidlo Nepovoliť v dialógovom okne online služby, vrátite sa do excelového zošita bez tlače. Ťuknite a potom dvakrát ťuknite na hypertextové prepojenie Ďalšie informácie v dialógovom okne a získajte informácie o online službe tlače.

 4. Ak ste v minulosti Excelu povolili použitie online služby, dialógové okno Tlač sa otvorí po dvojitom ťuknutí na tlačidlo Tlačiť v ponuke Súbor.

 5. Pri otváraní dialógového okna Tlač sa ozve „Print, getting file ready to print, press cancel to stop“ (Tlačiť, pripravuje sa súbor na tlač, akciu môžete zastaviť stlačením tlačidla Zrušiť). Ak chcete zrušiť tlač, ťuknite a potom dvakrát ťuknite na prepojenie Zrušiť.

 6. V dialógovom okne Tlač vyberte nastavenia tlačiarne. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete nižšie v časti Nastavenie tlače.

 7. Po výbere tlačiarne sa zobrazí tlačidlo Tlačiť v hornej pravej časti obrazovky. Ťuknite na tlačidlo Tlačiť. Funkcia TalkBack prečíta „Print button, double tap to activate“ (Tlačidlo Tlačiť, dvojitým ťuknutím aktivujte). Dvojitým ťuknutím spustite tlač.

Možnosti tlače

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia (neplatí pre výber tlačiarne), postupujte podľa pokynov v predchádzajúcej časti až dovtedy, kým sa nedostanete na dialógové okno Tlač.

Ťuknite na položky Kópie, Veľkosť papiera alebo na šípku pod týmito nastaveniami. Ak ťuknete na šípku, ozve sa „Expand handle, double tap to activate“ (Rukoväť rozbalenia, dvojitým ťuknutím aktivujte). Ak ťuknete na položku Kópie alebo Veľkosť papiera, ozve sa „Summary, copies 1, paper size letter, double tap to activate“ (Súhrn, počet kópií 1, papier veľkosti formátu listu, dvojitým ťuknutím aktivujte). V závislosti od tlačiarne môžete mať namiesto počtu 1 a formátu listu iné predvolené nastavenia. Dvojitým ťuknutím na rukoväť rozbalenia, položku Kópie alebo Veľkosť papiera otvoríte požadované možnosti tlače. Ozve sa „Print options expanded“ (Možnosti tlače rozbalené).

Nastavenie tlačiarne

V dialógovom okne Tlač ťuknite na rozbaľovací zoznam tlačiarne. Ozve sa „Drop-down list, (názov vybratej tlačiarne), double tap to change“ (Rozbaľovací zoznam, (názov vybratej tlačiarne), dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvojitým ťuknutím otvorte zoznam dostupných tlačiarní. Ťuknutím a potom dvojitým ťuknutím na názov tlačiarne vyberte požadovanú tlačiareň.

 • Ak chcete pridať novú tlačiareň, ťuknite a potom dvakrát ťuknite na položku Všetky tlačiarne v rozbaľovacom zozname. Otvorí sa dialógové okno Všetky tlačiarne. Ťuknite a potom dvakrát ťuknite na položku Pridať tlačiareň.

 • Podľa predvoleného nastavenia Excel pre Android obsahuje možnosti tlačiarne Uložiť do formátu PDFUložiť na disk Google, ktoré tlačený PDF súbor uložia do telefónu alebo do účtu Disku Google v uvedenom poradí. Ak je vybratá niektorá z týchto tlačiarní, niektoré možnosti nie sú k dispozícii. Napríklad možnosť Kópie nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť tlačiarne Uložiť do formátu PDF, a možnosť Obojstranne nie je k dispozícii, keď je vybratá ktorákoľvek z týchto možností tlačiarne.

Výber počtu kópií

V rozbalenej ponuke Možnosti tlače ťuknite na editovacie pole Kópie. Ozve sa „1, edit box for copies, double tap to enter text, double tap and hold to long press“ (1, editovacie pole pre kópie, dvakrát ťuknite a zadajte text, dvakrát ťuknite a dlhšie podržte stlačené). Dvakrát ťuknite a pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

Farebná alebo čiernobiela tlač

V rozbalenej ponuke Možnosti tlače ťuknite na rozbaľovací zoznam Farba. Ozve sa „Drop down list color, for color, double tap to change“ (Rozbaľovací zoznam farby, pre farebnú tlač, dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvakrát ťuknite a potom ťuknite na možnosť farebnej tlače, čiernobielej tlače alebo na inú dostupnú možnosť. Položky v zozname závisia od tlačiarne. Po ťuknutí na položku v zozname sa ozve „Selected, (vybratá položka), double tap to toggle“ (Vybraté, (vybratá položka), dvojitým ťuknutím prepnite).

Jednostranná alebo obojstranná tlač

V rozbalenej ponuke Možnosti tlače ťuknite na rozbaľovací zoznam Obojstranne. Ozve sa „Drop down list, (aktuálny výber), for two-sided, double tap to change“ (Rozbaľovací zoznam (aktuálny výber), pre obojstrannú tlač, dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvakrát ťuknite na zoznam, potom ťuknite a dvakrát ťuknite na svoj výber.

Výber veľkosti papiera

V rozbalenej ponuke Možnosti tlače ťuknite na rozbaľovací zoznam Veľkosť papiera. Funkcia TalkBack číta „Drop down list, (the current selection), for paper-size, double tap to change“ (Rozbaľovací zoznam (aktuálny výber), pre veľkosť papiera, dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvojitým ťuknutím otvorte zoznam. Posúvajte sa v zozname dvomi prstami a ťuknite na veľkosť papiera, ktorú chcete použiť. Dvojitým ťuknutím na výber nastavíte veľkosť papiera.

Nastavenie orientácie

V rozbalenej ponuke Možnosti tlače ťuknite na rozbaľovací zoznam Orientácia. Ozve sa „Drop down list, (aktuálny výber), for two-sided, double tap to change“ (Rozbaľovací zoznam (aktuálny výber), pre orientáciu, dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvojitým ťuknutím otvorte zoznam a potom ťuknutím a dvojitým ťuknutím vyberte buď položku Na výšku alebo Na šírku.

Nastavenie rozsahu strán na tlač

V rozbalenej ponuke Možnosti tlače ťuknite na rozbaľovací zoznam Strany. Ozve sa „Drop down list, (aktuálny výber), for two-sided, double tap to change“ (Rozbaľovací zoznam (aktuálny výber), pre strany, dvojitým ťuknutím zmeňte). Dvakrát ťuknite a potom ťuknite a dvakrát ťuknite na položku Všetko, ak chcete vytlačiť všetky strany. Ťuknite a dvakrát ťuknite na položku Rozsah, ak chcete zadať rozsah strán v editovacom poli. Zadajte strany, ktoré chcete vytlačiť.

Poznámka : Strany na tlač môžete tiež zmeniť v dialógovom okne Tlač. V dialógovom okne ťuknite na obrázok strany. Ozve sa „Checked (alebo Not checked) page X of Y, check box, double tap to toggle“ (Začiarknutá (alebo Nezačiarknutá) strana X z Y, začiarkavacie políčko, dvojitým ťuknutím prepnite). Dvojitým ťuknutím na jednotlivé strany ich môžete začiarknuť alebo zrušiť ich začiarknutie. Začiarknuté strany sa vytlačia, nezačiarknuté sa nevytlačia.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Excel 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, alebo aplikáciu Job Access With Speech (JAWS) pre Windows na tlač zošita programu Excel.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete vytlačiť, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa rámec Tlačiť. Výber v Exceli sa bude nachádzať na tlačidle Tlačiť a ozve sa „Backstage View, Print group box, Print button“ (zobrazenie Backstage, skupina ovládacích prvkov Tlač, tlačidlo Tlačiť). V Moderátorovi sa ozve iba „Print Button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 3. Ak chcete určiť požadovaný počet kópií na tlač, môžete buď stlačiť kláves Tab a presúvať sa v poli číselníka Kópie, alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Alt + T, K. V Moderátorovi sa ozve „Copies, editing 1“ (Kópie, úprava 1). V číselníku Kópie môžete zadať počet kópií, ktoré chcete vytlačiť, alebo zmeniť počet kópií pomocou šípky nahor. Voľbu potvrdíte stlačením klávesu Enter.

 4. Tlačiareň môžete vybrať buď stlačením klávesu Tab, čím sa presuniete na ovládací prvok Tlačiareň, alebo stlačením kombinácie klávesov Alt + T, R. Ozve sa názov vybratej tlačiarne. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa posúvajte v zozname tlačiarní. V Moderátorovi sa ozve „Select name of printer“ (Vyberte názov tlačiarne), počet vybratých tlačiarní a celkový počet dostupných tlačiarní.

 5. Ak sa neozve názov požadovanej tlačiarne, stláčaním šípky nadol sa posúvajte v rámci všetkých uvedených možností výberu tlačiarne. Za zoznamom možností tlačiarne sa nachádza prepojenie Pridať tlačiareň a potom možnosť Tlačiť do súboru.

 6. Keď sa ozve „Add Printer“ (Pridať tlačiareň), stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Hľadanie: Tlačiarne a prechádzajte ním pomocou klávesu Tab. Keď sa ozve „Print to File“ (Tlačiť do súboru), vyberte túto možnosť stlačením klávesu medzerník. Po výbere tlačidla Tlačiť sa otvorí dialógové okno Prieskumníka s výzvou na zadanie názvu súboru.

 7. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte do skupiny Nastavenia a vyberte požadované nastavenia. V ďalšej časti tejto témy sú uvedené ďalšie podrobnosti o jednotlivých možnostiach.

 8. Stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Tlačiť alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, P. Ak chcete zošit vytlačiť, vyberte tlačidlo Tlačiť.

Nastavenie tlače

V skupine Nastavenia môžete špecifikovať nastavenia viacerých možností tlače:

Nastavenie požadovanej tlače

Ak chcete vybrať medzi tlačou iba aktívnych hárkov v zošite, celého zošita alebo aktuálneho výberu, stlačením klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Vytlačiť, alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, A. Ozve sa „Print What, (vybratá možnosť), editable combo box“ (Vytlačiť, (vybratá možnosť), editovateľné rozbaľovacie pole). Stlačte kláves Enter a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte, čo chcete vytlačiť.

Ak chcete ignorovať vopred definovanú oblasť tlače v zošite, pomocou klávesu so šípkou nadol sa posúvajte medzi možnosťami ponuky Vytlačiť, kým sa neozve „Ignore print area, uncheck menu item“ (Ignorovať oblasť tlače, zrušiť začiarknutie položky ponuky). Stlačením medzerníka začiarknite položku ponuky Ignorovať oblasť tlače.

Nastavenie rozsahu strán

Ak chcete nastaviť rozsah strán na tlač, stláčaním klávesu Tab prejdite do polí číselníka Strany. Prípadne môžete stlačiť kombináciu klávesov Alt + P, H a prejsť do poľa číselníka prvej strany, alebo kombináciu klávesov Alt + P, J a prejsť do poľa číselníka poslednej strany. Ozve sa „Pages, editing“ (Strany, úprava).

 • V poli prvej strany zadajte číslo strany, ktorú chcete vytlačiť ako prvú, alebo vyberte číslo strany pomocou tlačidla so šípkou nahor.

 • V poli poslednej strany zadajte číslo strany, ktorú chcete vytlačiť ako poslednú, alebo vyberte číslo strany pomocou tlačidla so šípkou nahor.

Nastavenie jednostrannej alebo obojstrannej tlače

Ak chcete nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, B. Ozve sa „Print one sided, 1 of 3“ (Jednostranná tlač, 1 z 3). V zozname Jednostranná tlač vyberte požadované možnosti. (Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač. Pri výbere obojstrannej tlače sa ozve „Print on both sides“ (Obojstranná tlač).

Nastavenie zoradenia a zošívania

Možnosť zoradenia sa zobrazí len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zoradenie, stlačením klávesu Tab prejdite na rozbaľovacie pole Zoradenie alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + T, G. Stláčaním klávesu so šípkou nadol a klávesu so šípkou nahor vyberte možnosť Zoradené (ozve sa „Collated, 1 of 2“ (Zoradené, 1 z 2)) alebo vyberte možnosť Nezoradené (ozve sa „Uncollated“ (Nezoradené)). Potom stlačte kláves Enter.

Možnosť zošívania sa tiež zobrazí len vtedy, ak vaša tlačiareň zošívanie podporuje. Ak chcete nastaviť zošívanie, stláčaním klávesu Tab sa presuňte do rozbaľovacieho poľa Zošívanie. Stlačením klávesu so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte z možností Bez zošívania, Jedno zošitie alebo Dve zošitia.

Nastavenie orientácie strany

Ak chcete nastaviť orientáciu strany, stlačením klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Orientácia, alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, O. Ozve sa „Orientation“ (Orientácia). Pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte z možností orientácie na výšku (ozve sa „Portrait Orientation“ (Orientácia na výšku)) a orientácie na šírku (ozve sa „Landscape Orientation“ (Orientácia na šírku)).

Nastavenie veľkosti strany

Ak chcete nastaviť veľkosť strany, stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Veľkosť strany alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, L. Ozve sa „Page size (Veľkosť strany). Pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte požadovanú veľkosť strany. Budete počuť rozmery strany alebo veľkosť papiera pre každú veľkosť, ktorá je v zozname k dispozícii.

Vyberte prepojenie Ďalšie veľkosti strán v dolnej časti zoznamu a otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany, kde možno nastaviť ďalšie veľkosti strany alebo vlastnú veľkosť strany.

Nastavenie okrajov strany

Ak chcete nastaviť okraje strany, stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Okraje alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P. Ak chcete nastaviť vlastnú veľkosť, pomocou šípky nadol prejdite cez všetky možnosti okrajov. Na konci zoznamu okrajov sa dostanete na prepojenie Vlastné okraje. Vyberte prepojenie stlačením klávesu Enter.

M. Ozve sa „Margins“ (Okraje). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte normálne okraje (ozve sa „Normal Margins“ (Normálne okraje)), úzke okraje (ozve sa „Narrow Margins“ (Úzke okraje)) alebo široké okraje (ozve sa Wide Margins (Široké okraje)).

Nastavenie mierky strany

Ak chcete nastaviť mierku strany, stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Podľa veľkosti papiera, alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, S. Ozve sa „Scale to Fit“ (Podľa veľkosti papiera). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovanú mierku strany.

Ak chcete nastaviť vlastnú mierku strany, stlačením šípky nadol prejdite cez všetky možnosti Podľa veľkosti papiera. Na konci zoznamu sa dostanete na prepojenie Možnosti vlastnej mierky. Vyberte prepojenie stlačením klávesu Enter.

Nastavenie strany

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia strany, okrajov, hlavičky alebo päty a hárka, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Nastavenie strany v dolnej časti rámca Tlačiť. Ozve sa „Page setup hyperlink“ (Prepojenie Nastavenie strany). Stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

Pozrite tiež

Začíname používať čítačku obrazovky s Excelom Mobile vo Windowse 10

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Excel Online môžete použiť čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na tlač zošita programu Excel.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Windows zobrazte pás s nástrojmi. Ozve sa „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov). Stlačením klávesov F, potom P a ešte raz P otvor v Exceli Online dialógové okno Nastavenie tlače. Ozve sa „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button“ (Dialógové okno nastavenia tlače, zameranie na výber, aktívny hárok, prepínač).

 2. Vyberte požadované nastavenie tlače v Exceli Online, ako je uvedené v bezprostredne nasledujúcej časti, a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Stlačením klávesu Enter vyberte tlačidlo Tlačiť a otvorte dialógové okno Tlač v prehliadači Edge. Ozve sa „Print dialog, printer“ (Dialógové okno Tlač, tlačiareň) a potom aktuálne vybratá tlačiareň.

 3. Vyberte požadované nastavenie tlače v prehliadači Edge, ako je uvedené v tretej časti na tejto stránke, a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Vyberte tlačidlo Tlačiť a vytlačte zošit.

Nastavenia tlače

Výber požadovanej tlače

Po otvorení dialógového okna Nastavenie tlače v Exceli Online sa ozve „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button“ (Dialógové okno nastavenia tlače, zameranie na výber, aktívny hárok, prepínač). Ak chcete tlačiť aktívny hárok, ponechajte vybratú možnosť Aktívny hárok. Pomocou klávesov so šípkami môžete zmeniť prepínač na možnosť Celý zošit alebo Aktuálny výber. Pri každom prepínači sa ozve „Selected“ (Vybraté), aktívny hárok, celý zošit alebo aktuálny výber, „radio button“ (prepínač). Stláčaním klávesu Tab prejdite na ďalšie nastavenia alebo tlačidlo Tlačiť.

Nastavenie orientácie strany

V Exceli Online v dialógovom okne Nastavenie tlače stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Selected, portrait, radio button“ (Vybraté, na výšku, prepínač). Pomocou klávesov so šípkami prepínajte nastavenie orientácie strany medzi prepínačmi Na výškuNa šírku.

Výber veľkosti papiera

V Exceli Online v dialógovom okne Nastavenie tlače stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Select“ (Vybrať), a potom názov a popis predvolenej alebo predtým vybratej veľkosti papiera. Ozve sa napríklad „Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box“ (Vybrať, letter, 8,5 x 11, editovateľné rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa posúvajte dostupnými veľkosťami papiera, kým sa neozve požadovaná veľkosť. Stláčaním klávesu Tab prejdite na ďalšie nastavenia alebo tlačidlo Tlačiť.

Nastavenie mierky strany

V Exceli Online v dialógovom okne Nastavenie tlače stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „No scaling, no scaling, editable combo box“ (Bez zmeny mierky, bez zmeny mierky, editovateľné rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberajte z možností Bez zmeny mierky, Prispôsobiť hárok na jednu stranu, Prispôsobiť všetky stĺpce na jednu stranuPrispôsobiť všetky riadky na jednu stranu. Čítačka obrazovky prečíta každú položku v zozname, keď ju zvýrazníte. Po výbere požadovanej mierky stláčajte kláves Tab a posúvajte sa na ďalšie polia v dialógovom okne Nastavenie tlače.

Nastavenie tlače v prehliadači Microsoft Edge

Prejdite na dialógové okno Tlač v prehliadači Edge výberom tlačidla Tlačiť v dialógovom okne Nastavenie tlače v Exceli Online, alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P, keď ste v zošite Excelu Online, a dostanete sa do dialógového okna Tlač v prehliadači Edge priamo.

Poznámka : Nastavenia tlače zobrazené v dialógovom okne Tlač v prehliadači Edge, ako aj tie, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextového prepojenia Ďalšie nastavenia, sa zakladajú na aktuálne vybratej tlačiarni. Niektoré nižšie uvedené nastavenia nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu tlačiarne.

Výber tlačiarne

Po prvom prechode do dialógového okna Tlač v prehliadači Edge sa ozve „Print dialog, printer“ (Dialógové okno Tlač, tlačiareň) a potom aktuálne vybratá tlačiareň. Vybratú tlačiareň môžete zmeniť pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Pri posúvaní v zozname sa ozve názov každej tlačiarne a ďalšie nastavenia, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne Tlač v prehliadači Edge, sa zmenia s každou vybratou tlačiarňou.

Nastavenie orientácie strany

Stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho zoznamu Orientácia. Ozve sa „Orientation, portrait, combo box“ (Orientácia, na výšku, rozbaľovacie pole). Stlačením klávesu so šípkou nadol zmeníte na možnosť Na šírku. Ozve sa „Landscape“ (Na šírku). Stláčaním klávesu Tab sa presúvajte na ďalšie polia v dialógovom okne.

Poznámka : Orientácia sa môže nastaviť aj v Exceli Online v dialógovom okne Nastavenie tlače, ako je uvedené podrobne vyššie v časti o nastavení tlače v Exceli Online. Orientácia môže byť tiež dostupná ako nastavenie po výbere hypertextového prepojenia Ďalšie nastavenia v dialógovom okne Tlač v prehliadači Edge.

Nastavenie počtu kópií na tlač

Stláčaním klávesu Tab prejdite do poľa Kópie. Ozve sa „Copies, editing, 1“ (Kópie, úprava, 1). Zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Môžete tiež stláčať kláves Tab, kým sa neozve „Increase copies button“ (Tlačidlo Zvýšiť počet kópií). Ak chcete zvýšiť počet kópií o jednu, stlačte kláves Enter. Keď sú vybraté dve alebo viaceré kópie, pomocou tlačidla Znížiť počet kópií môžete znížiť počet kópií o jednu.

Výber strán na tlač

Stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Strany. Ozve sa „Pages“ (Strany), aktuálny výber, „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte z možností Všetko, Aktuálna stranaRozsah strán. Ak vyberiete možnosť Rozsah strán, zobrazí sa pole Rozsah . Stlačte kláves Tab. Ozve sa „Page range, editing“ (Rozsah strán, úprava). Zadajte rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť.

Nastavenie mierky strany

Stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Mierka. Ozve sa „Scale“ (Mierka), aktuálny výber, „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte buď položku Prispôsobiť bunke, alebo percentuálnu hodnotu mierky.

Nastavenie okrajov

Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Margins“ (Okraje), aktuálny výber, „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa posúvajte medzi možnosťami Normálne, Úzke, StrednéŠiroké a nastavte okraje. Po výbere jednotlivých nastavení sa prečíta ich názov.

Tlač hlavičiek a piat

Stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Hlavičky a päty," aktuálny výber, "rozbaľovacie pole." Použitie nahor a šípka nadol vyberte Vypnuté sa nevytlačí hlavičky a päty, alebo na tlač hlavičiek a piat. Budete počuť "Vypnuté" alebo "Na", pri posúvaní na jednotlivé možnosti

Ďalšie nastavenia

Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More settings link“ (Prepojenie Ďalšie nastavenia), a potom stlačením medzerníka prejdite do dialógového okna Ďalšie nastavenia. Nastavenia dostupné v tomto dialógovom okne závisia od vybratej tlačiarne. Môžu to byť nastavenia Zoradenie, Zošívanie, Počet strán na hárok, Typ papiera, Režim farieb a Zásobník papiera. Môžu to byť aj nastavenia, ako je napríklad OrientáciaVeľkosť papiera, ktoré je možné upraviť v Exceli Online v dialógovom okne Nastavenie tlače alebo v prehliadači Edge v dialógovom okne Tlač. Stláčaním klávesu Tab sa presúvajte medzi nastaveniami a pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol sa posúvajte medzi možnosťami v každom rozbaľovacom poli. Po dokončení zmien nastavení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Okay button“ (Tlačidlo OK). Stlačením klávesu Enter sa vrátite do hlavného dialógového okna Tlač v prehliadači Edge.

Pozrite tiež

Vytvorenie tabuľky v Exceli Online pri použití čítačky obrazovky

Pridávanie komentárov do hárka Excelu Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×