Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak nepoužívate čítačku obrazovky, pozrite si tému Tlač hárka alebo zošita (Windows), Tlač hárka alebo zošita (Mac OS) alebo Tlač hárka (Excel Online).

Použite Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na tlač hárkov a zošitov vybratých buniek. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Klávesových skratiek môžete rýchlo vytlačiť to, čo chcete požadovaným spôsobom.

Poznámky: 

Tlač zošita

 1. V hárku alebo zošite vyberte obsah, ktorý chcete vytlačiť, potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P (alebo Ctrl + F2).

 2. Výber v programe Excel sa presunie na tlačidlo Tlačiť a ozve sa „Backstage view, Print group box, Print button“ (Zobrazenie Backstage, skupina ovládacích prvkov Tlač, tlačidlo Tlačiť). V Moderátorovi sa ozve „Off, Print button“ (Vypnuté, tlačidlo Tlačiť).

  • Ak chcete vytlačiť jednu kópiu, stlačte kláves Enter (alebo kombináciu klávesov Alt + P, P).

  • Ak chcete vytlačiť viacero kópií, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, N. Otvorí sa rozbaľovacie pole Kópie a ozve sa „Copies, Edit spin box“ (Kópie, Upraviť pole s hodnotami). V Moderátorovi sa ozve „Copies, Editing 1“ (Kópie, Úprava 1).

   Požadovaný počet kópií vyberiete pomocou klávesu so šípkou nahor alebo zadaním čísla a následným stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete vybrať inú tlačiareň, stlačením kombinácie klávesov Alt + P I otvorte rozbaľovacie pole Tlačiareň. Pomocou klávesov so šípkami vyberte alebo pridajte novú tlačiareň alebo fax, ktorému sa má odoslať zostava tabuľkového hárka. Excel automaticky vyberie názov predvolenej tlačiarne vo Windowse.

  • Ak chcete vybrať nastavenia tlačiarne, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov rozbaľovacieho poľa s požadovanými možnosťami, potom stlačte kláves Enter alebo stlačte klávesovú skratku požadovanej možnosti nastavenia. Možnosti a nastavenia tlačiarne a ich klávesové skratky:

   Možnosť nastavenia tlačiarne

   Skratka

   Rozbaľovacie pole Čo tlačiť: výber medzi tlačou len aktívnych (vybratých) hárkov v zošite (predvolené), celého zošita, aktuálne vybratých buniek v aktuálnom hárku alebo aktuálne vybratej tabuľky v aktuálnom hárku.

   Alt + P, A

   Polia s hodnotami Strany: vymedzenie tlače len na rozsah strán zadaných do týchto polí alebo vybratých pomocou číselníka.

   Alt + P, H pre prvú stranu v rozsahu

   Alt + P, J pre poslednú stranu v rozsahu

   Rozbaľovacie pole Obojstranná tlač: výber tlače na jednu stranu alebo na obe strany papiera.

   Alt + P, D

   Rozbaľovacie pole Zoradenie: výber možnosti zoradenia kópií.

   Alt + P, C

   Rozbaľovacie pole Orientácia: výber orientácie na výšku alebo na šírku.

   Alt + P, O

   Rozbaľovacie pole Veľkosť strany: zmena vybratej veľkosti papiera.

   Alt + P, L

   Rozbaľovacie pole Okraje: výber preddefinovaných okrajov pomocou klávesov so šípkami alebo stlačením klávesu A aktivujte možnosť Vlastné okraje, ak chcete prispôsobiť okraje.

   Alt + P, M

   Rozbaľovacie pole Podľa veľkosti papiera: výber, či sa má strana vytlačiť v skutočnej veľkosti alebo sa má zmenšiť, aby sa zmestila na jednu stranu.

   Alt + P, S

 3. Po dokončení výberu stlačte kombináciu klávesov Alt + P, P alebo stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print“ (Tlačiť), potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použite Excel pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, na tlač hárkov a zošitov vybratých buniek. Klávesových skratiek môžete vytlačiť presne to, čo chcete, rýchlo.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Tlač zošita

Na základe predvoleného nastavenia Excel pre Mac je nastavená na tlač všetkých aktívnych hárkov. Je však jednoducho upraviť nastavenia vytlačiť celý zošit.

 1. V zošite programu Excel stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlač.

 2. Ak si chcete vypočuť zoznam dostupných tlačiarní, stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve „Printer, popup button“ (Tlačiareň, tlačidlo kontextovej ponuky). Potom stlačte medzerník.

 3. Názov každej tlačiarne si môžete vypočuť po stlačení klávesu so šípkou nadol.

 4. Keď budete počuť názov požadovanej tlačiarne, stlačte kláves Enter.

 5. Stlačením klávesov Command + šípky doprava prejdite na pole Kópia. Potom zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 6. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Entire workbook, popup button“ (Celý zošit, tlačidlo kontextovej ponuky). Potom stlačte kláves Enter.

 7. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print default button“ (Tlačidlo predvolenej tlače).

 8. Tlač spustíte stlačením klávesov Command + medzerník.

Optimalizovaná tlač

Dialógové okno Tlač automaticky nezobrazí všetky dostupné nastavenia tlače. Ak chcete zobraziť skryté možnosti tlače, stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Show details button“ (Tlačidlo Zobraziť podrobnosti). Následným stlačením klávesu Enter sprístupníte ďalšie možnosti tlače.

Tlač jedného hárka

Namiesto tlače celého zošita môžete tlačiť samostatné hárky zošita:

 1. V hárku, ktorý chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Command + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Active sheets, popup button“ (Aktívne hárky, tlačidlo kontextovej ponuky). Potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print default button“ (Tlačidlo predvolenej tlače).

 4. Tlač spustíte stlačením klávesov Command + medzerník.

Tlač dvoch alebo viacerých susediacich hárkov

Môžete vytlačiť viaceré hárky v zošite bez nutnosti tlače celého zošita. Postupujte takto:

 1. Vyberte kartu prvého hárka, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Stlačte a podržte kláves Shift a pomocou klávesu so šípkou doprava prejdite na posledný hárok, ktorý chcete vytlačiť, potom uvoľnite kláves Shift.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlačiť.

 4. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 5. Tlač spustíte stlačením klávesov Command + medzerník.

Tlač vybratých buniek

Tlač výberu zvýraznených buniek:

 1. V hárku vyberte bunky, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlačiť.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Selection, radio button“ (Výber, prepínač). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 5. Tlač spustíte stlačením klávesov Command + medzerník.

Tlač tabuľky Excelu

Tlač tabuľky programu Excel pomocou funkcie VoiceOver:

 1. Pomocou klávesov so šípkami doľava alebo doprava prejdite na ľubovoľnú bunku v tabuľke.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlačiť.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 4. Tlač spustíte stlačením klávesov Command + medzerník.

Tlač konkrétnych strán alebo rozsahu strán

Tlač iba konkrétnych strán alebo rozsahu strán:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + P a otvorte dialógové okno Tlač.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page Range, radio button“ (Rozsah strán, prepínač). Potom stlačte medzerník.

 3. Raz stlačte klávesy Command + šípku doprava.

 4. Zadajte čísla strán alebo rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť, a oddeľte ich čiarkami.

 5. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 6. Tlač spustíte stlačením klávesov Command + medzerník.

Nastavenie obojstrannej tlače

Podľa predvoleného nastavenia Excel tlačí jednostranne. Môžete si však vybrať aj možnosť obojstrannej tlače.

 1. V dialógovom okne Tlač Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve: „Print“ (Tlač).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie). Potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve „Two-sided, unchecked checkbox“ (Obojstranne, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Enter.

Prispôsobenie mierky hárka podľa šírky papiera

Pomocou funkcie mierky hárka môžete hárok zmenšiť alebo zväčšiť tak, aby sa prispôsobil výške a šírke papiera.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Print“ (Tlač). Stlačte kláves Enter a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve „Fit to, unchecked checkbox“ (Prispôsobiť na, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page wide by box“ (Pole Na šírku strany). Ak zadáte číslo 1, znamená to, že tabuľkový hárok chcete mať na šírku jednej strany.

 5. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page tall by box“ (Pole Na výšku strany). Ak nechcete zadať konkrétnu hodnotu, zadajte číslo 0.

Prispôsobenie mierky hárka podľa veľkosti

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Enter a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve „Adjust to, unchecked checkbox“ (Upraviť na, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Jedenkrát stlačte klávesy Command + šípka doprava. Potom si po stlačení medzerníka môžete vypočuť percentuálne možnosti.

 5. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol môžete prepínať medzi percentuálnymi možnosťami a zmenšiť alebo zväčšiť tabuľkový hárok. Keď budete počuť požadovanú možnosť, stlačte kláves Enter.

Tlač bez mriežky alebo záhlavia

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Enter a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Print Gridlines, unchecked checkbox“ (Vytlačiť mriežku, začiarknuté políčko). Stlačením klávesu Return zrušte začiarknutie tohto políčka, ak nechcete, aby sa hárok vytlačil s mriežkami.

 4. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Print Headings, unchecked checkbox“ (Vytlačiť hlavičky, začiarknuté políčko). Stlačením klávesu Return zrušte začiarknutie tohto políčka, ak nechcete, aby sa hárok vytlačil s hlavičkami.

Zmena veľkosti papiera

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Enter a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page tab“ (Karta strany). Potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve: „Options button“ (Tlačidlo Možnosti). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve „Page size, pop-up box“ (Veľkosť strany, pole kontextovej ponuky). Potom stlačte medzerník.

 5. Medzi veľkosťami strany môžete prepínať pomocou šípok nahor a nadol. Keď zaznie požadovaná veľkosť, stlačte kláves Enter.

Nastavenie zoradenia

Ak chcete tlačiť viaceré kópie zošita, nastavte funkciu zoradenia tak, aby sa pred tlačou ďalšej množiny vytlačila jedna kompletná množina. (Namiesto tlače X kópií strany 1, potom X kópií strany 2 atď.)

V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Collation, unchecked checkbox“ (Zoradenie, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Enter.

Zmena orientácie strany

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page, unchecked checkbox“ (Strana, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve: „<Aktuálna orientácia>, Orientation“ (<Aktuálna orientácia>, Orientácia). Potom stlačte medzerník.

 3. Ak chcete prepínať medzi režimom na výšku a na šírku, stláčajte klávesy so šípkou doľava alebo doprava. Keď zaznie požadovaná možnosť, stlačte kláves Enter.

Zmena okrajov strán

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Page Setup button“ (Tlačidlo Nastavenie strany). Stlačte kláves Enter a otvorte dialógové okno Nastavenie strany.

 2. Stlačením klávesov Command + šípka doprava prejdite v dialógovom okne na položky Okraje > Vlastné okraje.

 3. Stlačením klávesov Command + šípka doprava zobrazíte dostupné možnosti:

  • Normálne, prepínač

  • Široké, prepínač

  • Úzke, prepínač

  • Vlastné okraje

  Vyberte niektorú možnosť stlačením klávesu Enter.

 4. Ak ste vybrali možnosť Vlastné okraje, stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Width box“ (Pole Šírka). Zadajte šírku okraja. Potom stláčajte klávesy Command + šípku doprava, kým sa neozve „Margin Height“ (Výška okraja). Zadajte výšku okraja.

 5. Ak chcete tabuľkový hárok na strane zarovnať na stred, prejdite na položku Vlastné okraje. Potom stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve: „Center on Page Horizontally, unchecked checkbox“ (Centrovať na strane vodorovne, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte medzerník.

 6. Stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „Center on Page Vertically, unchecked checkbox“ (Centrovať na strane zvislo, nezačiarknuté políčko). Potom stlačte medzerník.

Tlač do PDF

Pomocou funkcie tlače do formátu PDF hárok v skutočnosti nevytlačíte.Skonvertuje sa do PDF súboru, ktorý potom môžete uložiť, odoslať e-mailom alebo vytlačiť.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte klávesy Command + šípka doprava, kým sa neozve „PDF, pop-up box“ (PDF, pole kontextovej ponuky). Potom stlačte medzerník.

 2. Dostupné možnosti prehľadávate stlačením klávesu so šípkou nadol.

  • Uložiť vo formáte PDF

  • Uložiť ako formát PostScript

  • Pridať PDF do iBooks

  • Odoslať PDF e-mailom

  • Uložiť ako Adobe PDF

  • Uložiť PDF do webového priečinka príjemcu

  • Odoslať PDF do správ

  • Uložiť súbor PDF do Evernote

 3. Vyberte niektorú možnosť stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

V programe Excel pre iOS môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre iOS, na tlač zošita programu Excel z iPhonu alebo iPodu Touch použitím tlačiarne s technológiou AirPrint.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Skontrolujte, či máte zariadenie so systémom iOS a tlačiareň s podporou technológie AirPrint pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

 2. Overte, či je povolená Siri a funkcia VoiceOver.

 3. V programe Excel pre iOS potiahnite prstom doprava, kým sa neozve umiestnenie súboru programu Excel, ktorý chcete vytlačiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov súboru programu Excel, ktorý chcete vytlačiť, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor otvorte.

 5. Ťahajte prst po ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 6. V ponuke Súbor potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Print“ (Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku tlače.

 7. Ak chcete namiesto aktívneho hárka vytlačiť zošit, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Print Entire Workbook“ (Tlačiť celý zošit). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte túto možnosť.

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „AirPrint“. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu Airprint.

 9. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Next“ (Nasledujúci). Dvojitým ťuknutím na obrazovku pokračujte na obrazovku výberu tlačiarne.

 10. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov požadovanej tlačiarne, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver prečíta názov vybratej tlačiarne.

 11. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Print“ (Tlač). Ak chcete vytlačiť text, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nastavenia tlače

Ponuka Možnosti rozloženia umožňuje nastaviť možnosti tlače, napríklad veľkosť papiera a orientáciu.

Poznámka: Dostupné nastavenia tlače sa líšia v závislosti od funkcií tlačiarne a verzie zariadenia so systémom iOS.

 1. Skontrolujte, či máte zariadenie so systémom iOS a tlačiareň s podporou technológie AirPrint pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

 2. Overte, či je povolená Siri a funkcia VoiceOver.

 3. V programe Excel pre iOS potiahnite prstom doprava, kým sa neozve umiestnenie súboru programu Excel, ktorý chcete vytlačiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov súboru programu Excel, ktorý chcete vytlačiť, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor otvorte.

 5. Ťahajte prst po ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 6. V ponuke Súbor potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Print“ (Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte Možnosti rozloženia.

Orientácia tlače

 1. V ponuke Možnosti rozloženia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Orientation“ (Orientácia), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Landscape“ (Na šírku) alebo „Portrait“ (Na výšku). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

Veľkosť papiera

 1. V ponuke Možnosti rozloženia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Paper size“ (Veľkosť papiera), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahaním prsta doprava vyberte požadovanú veľkosť papiera, potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Predvolená veľkosť papiera je List.

Zmena mierky

 1. V ponuke Možnosti rozloženia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Scaling“ (Zmena mierky), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahaním prsta doprava vyberte požadovanú veľkosť, potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Predvolené nastavenie je Bez zmeny mierky.

Rozsah tlače

 1. V  časti Rozloženie postupujte takto:

  • Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Active Sheet“ (Vybraný hárok), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Workbook“ (Zošit), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Selection“ (Výber), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Predvolené nastavenie je Tlačiť aktívny hárok.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

V programe Excel pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v Androide, na tlač zošita programu Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Skontrolujte, či máte zariadenie so systémom Android a tlačiareň pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

 2. V zošite aplikácie Excel pre Android ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku, aby sa otvorila ponuka Miesta.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve umiestnenie súboru programu Excel, ktorý chcete vytlačiť, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku umiestnenie otvorte. Potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov súboru programu Excel, ktorý chcete vytlačiť a dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor otvorte.

 4. Ťahajte prst po ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print“ (Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Možnosti tlače.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „What to Print“ (Čo tlačiť), potom potiahnite prstom doprava ešte raz. Ozve sa: „Drop Down List Active Sheet“ (Rozbaľovací zoznam aktívnych hárkov). Dvakrát ťuknite na obrazovku, potiahnite prstom doprava a vyberte položku Aktívny hárok, Celý zošit alebo Výber. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vytlačte dokument.

  Poznámka: Tlač možno budete musieť dokončiť tým, že v aplikácii na pripojenie tlačiarne budete ťahať prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

Nastavenia tlače

Poznámka: Dostupné nastavenia tlače sa líšia v závislosti od funkcií tlačiarne a zariadenia so systémom Android.

 1. V zošite programu Excel pre Android ťahajte prst po ľavom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print“ (Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Možnosti tlače.

 3. Vyberte požadovanú možnosť mierky a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Scaling“ (Mierka), potom potiahnite prstom doprava ešte raz. Ozve sa: „Drop down list No Scaling“ (Rozbaľovacie okno Bez zmeny mierky). Ak chcete mierku zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť mierky, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 4. Ak chcete vybrať veľkosť papiera, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Paper Size“ (Veľkosť papiera), potom potiahnite prstom doprava ešte raz. Ozve sa: „Drop down list Letter“ (Rozbaľovacie okno List). Veľkosť papiera zmeňte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadovaná veľkosť papiera, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 5. Vyberte požadovanú orientáciu strany a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Orientation“ (Orientácia), potom potiahnite prstom doprava ešte raz. Ozve sa: „Drop down list Portrait“ (Rozbaľovacie okno Na výšku). Ak chcete orientáciu zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadované nastavenie orientácie, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vytlačte dokument.

  Poznámka: Tlač možno budete musieť dokončiť tým, že v aplikácii na pripojenie tlačiarne budete ťahať prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Na vytlačenie zošita v aplikácii Excel môžete použiť Excel s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete vytlačiť, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa rám Tlačiť so zameraním na tlačidlo Tlačiť a ozve sa: „Backstage View, Print group box, Print button“ (Zobrazenie Backstage, Tlač skupiny ovládacích prvkov, Tlačidlo Tlačiť). V Moderátorovi sa ozve iba: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť).

 2. Ak chcete určiť požadovaný počet kópií na tlač, môžete stlačiť kombináciu klávesov Alt + P, N. V Moderátorovi sa ozve „Copies, editing 1“ (Kópie, úprava 1). V číselníku Kópie môžete zadať počet kópií, ktoré chcete vytlačiť, alebo zmeniť počet kópií pomocou šípky nahor. Voľbu potvrdíte stlačením klávesu Enter.

 3. Tlačiareň môžete vybrať stlačením kombinácie klávesov Alt + P, I. Ozve sa názov vybratej tlačiarne. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa posúvajte v zozname tlačiarní. V Moderátorovi sa ozve „Select name of printer“ (Vyberte názov tlačiarne), počet vybratých tlačiarní a celkový počet dostupných tlačiarní.

 4. Ak sa neozve názov požadovanej tlačiarne, stláčaním klávesu so šípkou nadol sa posúvajte v rámci všetkých uvedených možností výberu tlačiarne. Za zoznamom možností tlačiarne nájdete prepojenie Pridať tlačiareň a potom možnosť Tlačiť do súboru.

 5. Keď sa ozve „Add Printer“ (Pridať tlačiareň), stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Hľadanie: Tlačiarne a prechádzajte ním pomocou klávesu Tab. Keď sa ozve „Print to File“ (Tlačiť do súboru), vyberte túto možnosť stlačením klávesu medzerník. Po výbere tlačidla Tlačiť sa otvorí dialógové okno Prieskumníka žiadajúce zadanie názvu súboru.

 6. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do skupiny Nastavenia. Vyberte požadované nastavenia. Ďalšie informácie o dostupných možnostiach nájdete v téme Nastavenia tlače.

 7. Stlačením kombinácie klávesov Alt + P, P sa presuňte na tlačidlo Tlačiť , potom zošit vytlačte stlačením medzerníka.

Nastavenia tlače

V skupine Nastavenia môžete špecifikovať nastavenia týchto možností tlače:

Čo tlačiť?

Ak chcete vybrať medzi tlačou iba aktívnych hárkov v zošite, celého zošita alebo aktuálneho výberu, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, A. Ozve sa „Print What, (vybratá možnosť), editable combo box“ (Vytlačiť, (vybratá možnosť), editovateľné rozbaľovacie pole). Stlačte kláves Enter a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte, čo chcete vytlačiť.

Ak chcete ignorovať vopred definovanú oblasť tlače v zošite, pomocou klávesu so šípkou nadol sa posúvajte medzi možnosťami ponuky Vytlačiť, kým sa neozve „Ignore print area, uncheck menu item“ (Ignorovať oblasť tlače, zrušiť začiarknutie položky ponuky). Stlačením medzerníka začiarknite možnosť Ignorovať oblasť tlače.

Rozsah strán

Ak chcete nastaviť rozsah strán na tlač, stláčaním klávesov Alt + P, H a prejsť do poľa číselníka prvej strany, alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + P, J a prejsť do poľa číselníka poslednej strany. Ozve sa „Pages, editing“ (Strany, úprava).

 • V poli prvej strany zadajte číslo strany, ktorú chcete vytlačiť ako prvú, alebo použite na nastavenie čísla strany tlačidlo so šípkou nahor.

 • V poli poslednej strany zadajte číslo strany, ktorú chcete vytlačiť ako poslednú, alebo použite na nastavenie čísla strany tlačidlo so šípkou nahor.

Jednostranná alebo obojstranná tlač

Ak chcete nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, B. Ozve sa „Print one sided, 1 of 3“ (Jednostranná tlač, 1 z 3). V zozname Jednostranná tlač vyberte požadované možnosti. Pri výbere obojstrannej tlače sa ozve „Print on both sides“ (Obojstranná tlač).

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač.

Zoradenie a zošívanie

Ak chcete nastaviť zoradenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, G. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte zo zoznamu možnosť Zoradené, na základe čoho sa ozve „Collated, 1 of 2“ (Zoradené, 1 z 2) alebo vyberte možnosť Nezoradené a ozve sa „Uncollated“ (Nezoradené). Potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Možnosť zoradenia je k dispozícii len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje.

Ak chcete nastaviť zošívanie, stlačením klávesu Tab sa presuňte do rozbaľovacieho poľa Zošívanie. Pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol vyberte z možností Bez zošívania, Jedno zošitie alebo Dve zošitia.

Poznámka: Možnosť zošívania je k dispozícii len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje.

Orientácia strany

Ak chcete nastaviť orientáciu strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, O. Ozve sa „Orientation“ (Orientácia). Pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte z možností orientácie na výšku (ozve sa „Portrait Orientation“ (Orientácia na výšku)) a orientácie na šírku (ozve sa „Landscape Orientation“ (Orientácia na šírku)).

Veľkosť strany

Ak chcete nastaviť veľkosť strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, L. Ozve sa „Page size (Veľkosť strany). Pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte správnu veľkosť strany. Budete počuť rozmery strany alebo veľkosť papiera pre každú veľkosť, ktorá je v zozname k dispozícii.

Okraje strán

Ak chcete nastaviť okraje strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + P. Ak chcete nastaviť vlastnú veľkosť, pomocou klávesu so šípkou nadol prejdite cez všetky možnosti okrajov. Na konci zoznamu okrajov sa dostanete na prepojenie Vlastné okraje. Vyberte prepojenie stlačením klávesu Enter. Ozve sa: „Margins“ (Okraje). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte položku Normálne okraje (ozve sa „Normal Margins“ (Normálne okraje)), Úzke okraje (ozve sa „Narrow Margins“ (Úzke okraje)) alebo Široké okraje (ozve sa Wide Margins (Široké okraje)).

Mierka strany

Ak chcete nastaviť mierku strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, S. Ozve sa „Scale to Fit“ (Podľa veľkosti papiera). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovanú mierku strany.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Na tlač Excel zošita, použite Excel Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Tlač zošita

 1. V zošite služby Excel Online stlačením kombinácie klávesov Alt + Windows zobrazte pás s nástrojmi. Ozve sa „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov). Stlačením klávesov F, P, P otvorte dialógové okno Nastavenie tlače službyExcel Online. Ozve sa „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button“ (Dialógové okno nastavenia tlače, zameranie na výber, aktívny hárok, prepínač).

 2. Vyberte požadované nastavenie tlače v službe Excel Online, ako je uvedené v nastaveniach tlače služby Excel Online, potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Tlač. Ozve sa „Print dialog, printer“ (Dialógové okno Tlač, tlačiareň) a potom aktuálne vybratá tlačiareň.

 3. Vyberte požadované nastavenie tlače v prehliadači Microsoft Edge, ako je uvedené v nastaveniach tlače prehliadača Microsoft Edge, potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Stlačením klávesu Enter vytlačte zošit.

Nastavenie tlače služby Excel Online

Čo tlačiť?

Po otvorení dialógového okna Nastavenie tlače službyExcel Online sa ozve „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button“ (Dialógové okno nastavenia tlače, zameranie na výber, aktívny hárok, prepínač). Ak chcete tlačiť aktívny hárok, ponechajte vybratú možnosť Aktívny hárok. Pomocou klávesov so šípkami môžete zmeniť prepínač na možnosť Celý zošit alebo Aktuálny výber. Pri každom prepínači sa ozve „Selected“ (Vybraté), aktívny hárok, celý zošit alebo aktuálny výber, „radio button“ (prepínač). Stláčaním klávesu Tab prejdite na ďalšie nastavenia alebo tlačidlo Tlačiť.

Orientácia strany

V dialógovom okne Nastavenie tlačeExcel Online stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Selected, portrait, radio button“ (Vybraté, na výšku, prepínač). Pomocou klávesov so šípkami prepínajte nastavenie orientácie strany medzi možnosťami Na výškuNa šírku.

Veľkosť papiera

V Exceli Online v dialógovom okne Nastavenie tlače službyExcel Online stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Select“ (Vybrať), a potom názov a popis predvolenej alebo predtým vybratej veľkosti papiera. Ozve sa napríklad „Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box“ (Vybrať, letter, 8,5 x 11, editovateľné rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa posúvajte dostupnými veľkosťami papiera, kým sa neozve požadovaná veľkosť. Stláčaním klávesu Tab prejdite na ďalšie nastavenia alebo tlačidlo Tlačiť.

Mierka strany

V dialógovom okne Nastavenie tlače službyExcel Online stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „No scaling, no scaling, editable combo box“ (Bez zmeny mierky, bez zmeny mierky, editovateľné rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberajte z možností Bez zmeny mierky, Prispôsobiť hárok na jednu stranu, Prispôsobiť všetky stĺpce na jednu stranuPrispôsobiť všetky riadky na jednu stranu. Po výbere možnosti mierky stláčajte kláves Tab a posúvajte sa na ďalšie nastavenia v dialógovom okne Nastavenie tlače.

Nastavenie tlače v prehliadači Microsoft Edge

Ak chcete otvoriť dialógové okno Tlač v prehliadačiMicrosoft Edge, vyberte položku Tlačiť v dialógovom okne Nastavenia tlače službyExcel Online alebo vo svojom zošite služby Excel Onlinestlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Poznámka: Nastavenia tlače zobrazené v dialógovom okne Tlač v prehliadačiMicrosoft Edge sa zakladajú na aktuálne vybratej tlačiarni. Niektoré nižšie uvedené nastavenia nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu tlačiarne.

Výber tlačiarne

Po prvom prechode do dialógového oknaTlač v prehliadačiMicrosoft Edge sa ozve „Print dialog, printer“ (Dialógové okno Tlač, tlačiareň) a potom aktuálne vybratá tlačiareň. Vybratú tlačiareň môžete zmeniť pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Pri posúvaní v zozname sa ozve názov každej tlačiarne a ďalšie nastavenia, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne Tlač v prehliadačiMicrosoft Edge, sa zmenia s každou vybratou tlačiarňou.

Orientácia strany

Stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho zoznamu Orientácia. Ozve sa „Orientation, portrait, combo box“ (Orientácia, na výšku, rozbaľovacie pole). Stlačením klávesu so šípkou nadol zmeníte na možnosť Na šírku. Ozve sa „Landscape“ (Na šírku). Stláčaním klávesu Tab sa presúvajte na ďalšie nastavenia v dialógovom okne.

Poznámka: Orientáciu môžete tiež nastaviť v dialógovom okne Nastavenia tlače službyExcel Online tak, ako je to opísané v nastaveniach tlače služby Excel Online.

Počet kópií na tlač

Stláčaním klávesu Tab prejdite do poľa Kópie. Ozve sa: „Copies, editing, 1“ (Kópie, úprava, 1). Zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

Strany na tlač

Stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Strany. Ozve sa „Pages“ (Strany), za tým aktuálny výber a „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte z možností Všetko, Aktuálna stranaRozsah strán. Ak vyberiete možnosť Rozsah strán, zobrazí sa pole Rozsah . Stlačte kláves Tab. Ozve sa „Page range, editing“ (Rozsah strán, úprava). Zadajte rozsah strán, ktoré chcete vytlačiť.

Mierka strany

Stláčaním klávesu Tab prejdite do rozbaľovacieho poľa Mierka. Ozve sa „Scale“ (Mierka), za tým aktuálny výber a „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte buď položku Prispôsobiť bunke, alebo percentuálnu hodnotu mierky.

Okraje strán

Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Margins“ (Okraje), za tým aktuálny výber, „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa posúvajte medzi možnosťami Normálne, Úzke, StrednéŠiroké a nastavte okraje. Po výbere jednotlivých nastavení sa prečíta ich názov.

Hlavičky a päty

Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Headers and footers“ (Hlavičky a päty), za tým aktuálny výber a „combo box“ (rozbaľovacie pole). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte možnosť Vypnúť, ak nechcete vytlačiť hlavičky a päty, alebo Zapnúť, ak chcete vytlačiť hlavičky a päty.

Pozrite tiež

Pridávanie komentárov do hárka Excelu pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×