Tlač

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Publisher 2010 sa využíva najmä na vytváranie vysoko kvalitných tlačených publikácií. Môžete ich vytlačiť na počítačovej tlačiarni, odoslať do kopírovacej služby alebo do komerčnej tlačiarne. Informácie, ktoré vám pomôžu vybrať medzi týmito možnosťami, nájdete v téme Tlač: Výber medzi počítačovou tlačiarňou, kopírovacou službou a komerčnou tlačiarňou.

Poznámka: Aj keď zvolené publikácie obsahujú farebné prvky, okno s ukážkou sa môže zobraziť čiernobielo v prípade, že vybratá tlačiareň nepodporuje farebnú tlač, alebo ak vybratá tlačiareň podporuje farebnú tlač, no vybrali ste nastavenie Kompozitné odtiene sivej.

Obsah tohto článku

Kde sa nachádza príkaz Tlačiť?

Tlač nastavenia a Ukážka pred tlačou

Tlač publikácie

Kde sa nachádza príkaz Tlačiť?

Príkaz Tlačiť je teraz v zobrazení Backstage. Ak chcete prejsť do zobrazenia Backstage, kliknite na tlačidlo súbor v ľavom hornom rohu Vydavateľ Tlačidlo súbor . Okrem tlač, v zobrazení Backstage obsahuje príkazy na ukladanie, otváranie, a zatvorenie súborov, ako aj informácie o aktuálnej publikácii a zdieľanie publikácie a možnosti programu Publisher. Podrobnejšie informácie nájdete v téme Začíname - Čo je nové v programe Publisher 2010 a čo sa stalo s ponukou súbor? články.

Na začiatok stránky

Nastavenie tlače a ukážka pred tlačou

Nové zobrazenie Backstage pre tlač vyzerá takto: Prehľad nastavení tlače programu Publisher

Na ľavej strane sú nastavenia tlače a na pravej strane okna s ukážkou. Nastavenia na ľavej strane ovplyvní tlačenej publikácie, zatiaľ čo nastavenia na pravej strane ovplyvňujú iba zobrazenie publikácie.

Poznámka: Niektoré z uvedených ovládacích prvkov závisia od iných nastavení, napríklad ovládací prvok farby je k dispozícii len v prípade, ak vybratá tlačiareň podporuje farebnú tlač, a jazdec priehľadnosti popredia alebo pozadia je k dispozícii len v prípade, ak je vybratá tlač na oboch stranách papiera.

Nastavenia tlače umožňujú konfigurovať nasledujúce parametre:

nastavenia tlače v programe publisher 2010

1. Tlač:     Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť v rámci tlačovej úlohy, a potom kliknite na položku Tlačiť na odoslanie tlačovej úlohy do tlačiarne.

2. Tlačiareň:     Okrem výberu tlačiarne zo zoznamu dostupných tlačiarní môžete tiež pridať novú tlačiareň, otvoriť rozšírené nastavenia výstupu a využiť možnosť tlače do súboru.

3. Nastavenia:     V časti Nastavenia možno ovládať nasledujúce položky:

 • Strany:     Môžete vybrať konkrétne strany alebo rozsahy strán, ktoré sa majú tlačiť.

 • Rozloženie strán pri tlači:     V tejto časti môžete zadať, v akej časti hárka papiera sa má publikácia tlačiť, a tiež rozloženie strán publikácie na hárkoch papiera.

 • Veľkosť papiera:     Vyberte veľkosť a štýl hárkov papiera, na ktoré sa má publikácia tlačiť.

 • Jednostranná alebo obojstranná tlač:     Vyberte, či sa má tlačiť na jednu alebo na obe strany papiera. Vyberte okraj, pozdĺž ktorého sa má papier obracať.

 • Farba:     Ak tlačiareň podporuje farebnú tlač, tento ovládací prvok vám umožní vybrať farebnú tlač alebo tlač v odtieňoch sivej.

 • Uloženie nastavenia s publikáciou:     Ak je toto políčko začiarknuté, výber možností v časti Nastavenia sa uloží spolu s publikáciou.

Poznámka: V programe Office Publisher veľkosť strany znamená veľkosť pracovného priestoru publikácie. Veľkosť papiera alebo hárka znamená veľkosť papiera použitého na tlač. Na jeden hárok papiera sa môže zmestiť viacero strán, a zároveň veľká strana sa môže rozložiť na viacero hárkov.

Tabla ukážky sa mení v súlade so zmenami, ktoré boli vykonané v nastavení tlače. Tabla ukážky tiež umožňuje využiť nasledujúce možnosti:

Ukážka tlače v programe Publisher 2010

1. Navigácia medzi hárkami:     Presun medzi hárkami v rámci publikácie.

2. Tlačidlá na zobrazenie popredia alebo pozadia:     Tieto tlačidlá sú k dispozícii pri obojstrannej tlači. Kliknutím na tlačidlá sa zobrazí popredie alebo pozadie hárka.

3. Jazdec lupy:     Posunutím jazdca doľava možno publikáciu vzdialiť, jeho posunutím doprava zasa priblížiť.

4. Prispôsobenie hárku:     Ak je zobrazených viacero hárkov, kliknutím na toto tlačidlo sa priblížením zobrazí jeden hárok.

5. Zobrazenie viacerých hárkov:     Ak sa má publikácia tlačiť na viacerých hárkoch papiera, pomocou tohto tlačidla môžete zobraziť ukážku viacerých hárkov naraz.

6. Zobrazenie alebo skrytie čísiel strán:     Pomocou tohto jazdca sa zobrazí poradie strán rozložených na hárkoch papiera. Táto možnosť je obzvlášť užitočná pri tlači publikácie, pri ktorej sa na jeden hárok papiera tlačí viacero strán, napríklad pri tlači pozdravu.

7. zobrazenie alebo skrytie pravítok:    zobrazí alebo skryje pravítka na výšku a šírku aktuálne vybratého hárka papiera. Ak zmeníte veľkosť papiera v nastaveniach, pravítka sa zmení.

8. jazdec priehľadnosť zobrazenia:    Ak tlačíte na obe strany hárka, tento jazdec vám umožní vidieť cez na druhej strane hárka, napríklad podržaním tlačenej podobe zjednodušenej tabuľku. To vám umožní byť istí publikácie linky sa správne, na obe strany hárka papiera.

Na začiatok stránky

Tlač publikácie

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

  Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 3. V časti Tlač nastavte v poli Kópie tejto úlohy tlače požadovaný počet kópií.

 4. Overte, či je v časti Tlačiareň vybratá správna tlačiareň.

  Pokiaľ ste nevybrali farebnú tlačiareň, okno s ukážkou sa zobrazí čiernobielo bez ohľadu na to, či publikácie obsahujú farebné prvky.

 5. V časti Nastavenia:

  1. Overte, či je vybratá správna skupina strán alebo sekcií.

  2. Vyberte formát rozloženia strán na hárku.

  3. Nastavte veľkosť papiera.

  4. Nastavte jednostrannú alebo obojstrannú tlač. Pri obojstrannej tlači nastavte obracanie hárka papiera pozdĺž dlhého alebo krátkeho okraja.

  5. Ak tlačiareň podporuje farebnú tlač, vyberte farebnú tlač alebo tlač v odtieňoch sivej.

 6. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Tlač viacerých kópií publikácie

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

  Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 3. V časti Tlač nastavte v poli Kópie tejto úlohy tlače požadovaný počet kópií.

 4. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Na začiatok stránky

Tlač určitých strán publikácie

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

  Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 3. V časti Nastavenia kliknite do textového poľa Strany.

 4. Do textového poľa zadajte číslo prvej strany, ktorú chcete tlačiť, zadajte spojovník a potom zadajte poslednú stranu, ktorú chcete tlačiť, napríklad 2-4.

 5. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Tlač jednotlivých strán

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

  Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 3. V časti Nastavenia kliknite do textového poľa Strany.

 4. Do textového poľa zadajte číslo prvej strany, ktorú chcete tlačiť, zadajte čiarku a potom zadajte ďalšiu stranu, ktorú chcete tlačiť. Tento postup zopakujte pre všetky strany, ktoré chcete tlačiť, napríklad 2,4,6,8.

 5. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Na začiatok stránky

Tlač viacerých kópií každej strany

Ak tlačíte nálepky alebo vizitky, predvolená bude možnosť Viacero kópií na list. Takto sa na jeden hárok papiera vytlačí viacero kópií danej strany publikácie, pričom každá skupina strán sa vytlačí na samostatnom hárku papiera. Keď vyberiete túto možnosť, pomocou tlačidla Možnosti rozloženia môžete prispôsobením vodiacich čiar pridať alebo ubrať počet kópií publikácie, ktoré sa zmestia na jeden hárok papiera. Ak napríklad publikácia s vizitkou obsahuje dve strany – každá strana obsahuje inú vizitku – a vyberiete možnosť Viacero kópií na list a desať kópií, celkovo sa na dva hárky papiera (jeden hárok na jednu stranu publikácie) vytlačí dvadsať kópií – po desať kópií dvoch rozličných vizitiek.

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

  Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 3. V časti Nastavenia vyberte možnosť Viacero kópií na list a potom vyberte počet kópií.

 4. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

  Poznámky: 

  • Ak kliknete na možnosť Jedna strana na hárok, publikácia sa vytlačí v strede hárka papiera.

  • Ak chcete tlačiť jednu stranu publikácie na jeden hárok v určitej pozícii na hárku, kliknite najprv na možnosť Viacero kópií na list, potom na položku Možnosti rozloženia a potom v časti Ďalšie možnosti tlače zmeňte umiestnenie publikácie na hárku úpravou možností radov, stĺpcov a vodorovných alebo zvislých hodnôt medzier. Táto možnosť je k dispozícii pre publikácie s rozmermi strán menšími ako sú rozmery papiera, ako sú napríklad inzeráty, vizitky alebo pohľadnice s pozdravom.

Tlač viacerých strán na jeden hárok

Pri tlači nálepiek, menoviek alebo vizitiek je zvyčajne najefektívnejšie vytlačiť celú skupinu na jeden hárok. V programe Publisher to môžete urobiť vybratím možnosti Viac strán na hárok na stránke Tlačiť. Keď vyberiete túto možnosť, prostredníctvom tlačidla Možnosti rozloženia môžete prispôsobením vodiacich čiar pridať alebo ubrať počet kópií publikácie, ktoré sa zmestia na jeden hárok papiera. Ak máte napríklad súbor desiatich pohľadníc, pričom každá pohľadnica obsahuje rôzne informácie, a vyberiete možnosť Viac strán na hárok a jednu kópiu, všetkých desať strán sa vytlačí na jeden hárok papiera.

Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je veľkosť strany publikácie menšia než hárok, na ktorý sa má publikácia podľa nastavení vytlačiť.

 1. Kliknutím na tlačidlo Súbor otvorte zobrazenie Backstage.

 2. Kliknutím na položku Tlačiť otvorte stránku nastavenia tlače.

  Pravdepodobne budete musieť chvíľu počkať, kým sa program Publisher pripojí k tlačiarni.

 3. V časti Nastavenia vyberte možnosť Viac strán na hárok a potom vyberte počet kópií.

 4. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť sa publikácia odošle do tlačiarne.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×