Tipy na sledovanie efektivity

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Aby ste v marketingu mohli dokonale využiť čas, musíte vedieť čo funguje a čo nie. Sledovaním odpovedí, ktoré ste získali v marketingovej kampani, a pochopením toho, čo ich vyvolalo, môžete identifikovať, ktoré taktiky sú účinné, a ktoré nie. Sledovanie vám pomôže dosiahnuť vysokú návratnosť marketingových nákladov.

Čo vás zaujíma?

Určiť, čo je potrebné sledovať

Nastavenie mechanizmu sledovania

Sledovanie odpovedí na kampaň

Vyhodnotenie kampane

Pripraviť sa na nasledujúcu marketingovú kampaň

Určenie toho, čo je potrebné sledovať

Pred začatím kampane starostlivo zvážte, aké informácie sú dôležité na sledovanie a na koho sa chcete zamerať. Ak už napríklad viete, kto z vašich zákazníkov je muž a kto je žena, možno budete chcieť poslať každému pohlaviu rozdielne reklamné ukážky. Ak to neviete, môžu to byť práve tie informácie, ktoré teraz potrebujete sledovať, aby ste svoje budúce kampane mohli lepšie nasmerovať.

Čo musíte vedieť pred tým, ako začnete?

Informácie, ktoré zozbierate o svojich zákazníkoch sú základom pre efektívny marketingový program. Keď zbierate osobné údaje o zákazníkoch a triedite ich do skupín, ktoré majú spoločné znaky, časom je možné v ich odpovediach spozorovať isté charakteristické znaky založené na ich spoločných vlastnostiach.

Keď priradíte odpovede zákazníkov k podstatným znakom, ktoré ovplyvňujú ich ochotu odpovedať, získate široké vedomosti použiteľné pre lepšie uspokojenie zákazníkov a zdokonalenie úspešnosti svojich ďalších marketingových programov.

Tu môžete nájsť niekoľko príkladov charakteristických znakov, ktoré môžete sledovať, a to, čo sa z nich môžete naučiť:

 • Stáli zákazníci    Ak poznáte svojich stálych zákazníkov, môžete ich osloviť a zistiť, prečo sa vracajú, alebo ich oboznámiť s výpredajmi alebo špeciálnymi ponukami.

 • Občasní zákazníci    Ak ste o zákazníkoch chvíľu nepočuli, môžete im ponúknuť zľavu alebo iný stimul pre ich návrat do obchodu. Alebo ich môžete kontaktovať a zistiť, ako podnietiť ich návrat.

 • Bydlisko zákazníka    Ak viete kde zákazníci žijú, môžete im v určitých lokalitách ponúknuť produkty alebo služby, ktoré sú založené na ich podnebí alebo lokalite.

 • Rod zákazníka     Ak poznáte pohlavie zákazníka, môžete poskytnúť informácie o produktoch alebo službách, ktoré sa vzťahujú iba na ženy alebo mužov.

 • Vek zákazníka    Ak poznáte vek zákazníkov, môžete poskytnúť tie produkty alebo služby, ktoré sú cielené na ich životné obdobie (napríklad stratégiu plánovania dôchodku pre zákazníkov vo veku 20 rokov alebo pre zákazníkov vo veku 50 rokov).

 • História nákupu    Ak poznáte históriu nákupu svojich zákazníkov, ktorí odpovedali na korešpondenciu, a vaším cieľom je rozšíriť základňu zákazníkov, môžete zakúpiť distribučné zoznamy ľudí, ktorí kúpili rovnaké produkty a poslať podobnú korešpondenciu aj im.

 • Výber spôsobu odpovede    Použitím odpovedí zákazníkov môžete sledovať jednotlivých zákazníkov takým spôsobom, akým im podľa ich odpovedi vyhovuje. Niektorí zákazníci môžu odpovedať telefonicky, iní návštevou, ďalší zase e-mailom. Každý z týchto spôsobov vám naznačuje, ako zladiť preferencie zákazníkov so spôsobom vášho obracania sa na nich.

Aká je vaša úspešnosť?

Počas zbierania informácií o zákazníkoch potrebujete sledovať aj to, do akej miery je váš marketing účinný. Musíte sa rozhodnúť, koľko premenných veličín chcete testovať, a ako môžete ohodnotiť ich vplyv. Ak napríklad použijete funkciu odosielania pohľadníc, môžete skúsiť použiť viac návrhov alebo ponúk a sledovať mieru úspešnosti každej z nich. Ďalšie informácie, ktoré môžu byť použiteľné na sledovanie sú:

 • Miera odpovedí    Koľkí zákazníci z tých, ktorých som kontaktoval, odpovedali?

 • Motivovaná odpoveď    Ak ste poskytli niekoľko rozličných ponúk na povzbudenie odpovedí zákazníkov, môžete sledovať, ktoré stimuly vyvolali najväčšiu mieru odpovedí.

 • Spôsob kontaktu    Ak zákazníkom umožníte odpovedať rôznymi spôsobmi, napríklad pohľadnicou, telefonicky, e-mailovou správou, osobnou návštevou, katalógom alebo webovou lokalitou, môžete sledovať odpovede pre každý zo sledovaných spôsobov. Ak na kontaktovanie svojich zákazníkov použijete rozdielne spôsoby, môžete sledovať, ktorý spôsob bol na vyvolanie ich odpovede najúspešnejší.

Izolovanie premenných veličín

Overte, či ste izolovali premenné veličiny, lebo neskoršia analýza by mohla byť byť zložitá. Ak napríklad použijete dva rôzne návrhy pohľadnice a každý návrh pohľadnice bude propagovať odlišnú ponuku, bude zložité sledovať, či jedna z pohľadníc dosahuje lepší pomer odpovedí pre jej návrh alebo pre ponuku, ktorú obsahuje.

Na začiatok stránky

Nastavenie mechanizmu sledovania

Určite najlepší spôsob zbierania informácií, ktoré budete potrebovať na vyhodnotenie úspešnosti kampane. Ak má váš obchod viacero telefónnych liniek a používate rozdielne návrhy alebo ponuky pre funkciu odosielania pohľadníc, môžete ponúknuť rôzne telefónne čísla, adresy URL alebo ponukové kódy na meranie odpovedí pre každý z návrhov.

Ak ponúkate darčekové poukazy, pravdepodobne budete chcieť pridať jedinečné kontrolné čísla. Ak ponúkate kupóny a chcete zistiť, kto si ich dal preplatiť a za aký tovar, musíte na každý kupón pridať jednoznačný kód kupónu.

Keď pridáte kód do darčekového certifikátu, môžete priradiť položku ponuky k darčekovým poukazom a túto položku sledovať. Ak ponúknete kupóny, pridaním jedinečného čísla ku každému kupónu môžete zabrániť zákazníkom zdieľať kópií kupónov. Pridanie jedinečných kódov k pozvánkam je občas užitočné. Stačí iba sledovať mená zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie kontrolných čísel do darčekových poukazov alebo kupónov.

Na začiatok stránky

Sledovanie odpovedí na kampaň

Svoju kampaň ste odoslali. Teraz je čas na sledovanie odpovedí. Výsledky zaznamenávajte, aby ste mohli vidieť, ktoré premenné veličiny fungujú a čo potrebujete v ďalšom stupni kampane alebo v nasledovných kampaniach zdokonaliť.

Sú dva základné spôsoby sledovania marketingovej kampane. Či už prijmete odpovede zákazníkov online, poštou, telefonicky alebo osobne, môžete odpovede sledovať týmito dvoma spôsobmi:

 • V tlačenom zozname, ktorý uložíte v blízkosti telefónneho prístroja, do e-mailovej schránky alebo na pult, kde komunikujete so zákazníkmi. Ak poskytnete ku každému z rôznych návrhov pohľadníc odlišné telefónne číslo, môžete pre každé telefónne číslo vytlačiť jedinečný zoznam príjemcov. Takto budete mať pri odpovedaní pripravený zoznam príjemcov pre každú telefónnu linku.

 • V programe, napríklad v pracovnom hárku programu Microsoft Office Excel alebo v zdroji údajov, ktorý môžete vytvoriť v programe Microsoft Office Publisher alebo v inom dômyselnom programe riadenia vzťahov so zákazníkmi, napríklad v systéme produktov systém Microsoft Office 2007 s doplnkom Business Contact Manager.

Program Publisher poskytuje nástroje pre oba spôsoby.

Tlač zoznamu príjemcov

Ak chcete sledovať svoju kampaň na papieri, vytlačte zoznam príjemcov a uložte ho v dosahu, keď budú príjemcovia odpovedať. Použitie tlačeného zoznamu uľahčí zaznamenanie informácií, ale ich triedenie, filtrovanie alebo analýza je ťažšia.

Aj v prípade, že plánujete poslať publikáciu poštou, vytlačte zoznam príjemcov pomocou pracovnej tably Hromadná korešpondencia alebo pracovnej tably Hromadnej korešpondencie. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu v novej alebo existujúcej publikácie, v ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku hromadnej korešpondencie alebo Hromadnej korešpondencie. Ďalšie informácie o používaní hromadnej korešpondencie nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie a Vytvorenie e-mailová korešpondencia.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v dialógovom okne Krok 3: Vybrať výstup pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu v časti Príprava na spracovanie pošty kliknite na možnosť Vytlačiť zoznam príjemcov .

 2. V dialógovom okne Tlač zoznamu v časti Vybrať stĺpce vyberte zo zoznamu požadované názvy polí. Ak chcete vložiť do zoznamu aj poznámky týkajúce sa zákazníckych kontaktov, začiarknite políčko Zahrnúť prázdny stĺpec Poznámky .

 3. V časti Vybrať záznamy kliknite na jednu z nasledovných možností:

  • Použiť iba zahrnuté záznamy, ak chcete vytlačiť zoznam, ktorý bude obsahovať iba príjemcov korešpondencie po odoslaní korešpondencie podskupine zoznamu zákazníkov.

  • Použiť všetko, ak chcete vytlačiť zoznam všetkých záznamov v zozname príjemcov.

 4. Vyberte ďalšie možnosti formátovania a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete vytlačiť zoznam bez ďalšieho formátovania, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

   V hornej časti každej vytlačenej strany zoznamu sa zobrazí záhlavie stĺpca.

  • Ak chcete otvoriť zoznam ako novú publikáciu, ktorú je možné ďalej formátovať, kliknite na možnosť Exportovať do publikácie.

Dialógové okno tlačiť zoznam pre hromadnú korešpondenciu

Sledovanie online

Ak máte zdroj údajov o zákazníkoch, môžete ho použiť na sledovanie odpovedí na vašu marketingovú kampaň. Či už ste zoznam príjemcov vytvorili v programe Publisher, Excel, Microsoft Office Access alebo v programe na riadenia vzťahov so zákazníkmi, napríklad pomocou nástroja Business Contact Manager, musíte overiť, či je zoznam príjemcov počas prijímania odpovedí zákazníkov otvorený. Potom musíte nájsť príslušný záznam, aby ste potrebné informácie mohli efektívne zachytiť.

V jednorazovej kampani môžete napríklad pridať stĺpec, ktorý zbiera odpovede zákazníkov (áno a nie), stĺpec na dátum získania odpovede, stĺpec, ktorý podrobne popisuje nasledujúci krok (napríklad „telefonická reakcia" alebo „zahrnúť do ďalšej korešpondencie“) a stĺpec pre produkt alebo službu, ktorú zákazník objednáva. Ak pošlete niekoľko pohľadnicových návrhov alebo ponúk, tak isto môžete sledovať odpovede každého zákazníka na návrhy alebo ponuky.

Keď je čas na spracovanie údajov, databáza túto prácu uľahčí. Môžete napríklad jednoducho triediť údaje podľa charakteristických znakov, ktoré ste zaznamenali, a odfiltrovať príjemcov s charakteristikami, ktoré sú nepodstatné.

Sledovanie pomocou nástroja Business Contact Manager

Doplnok Business Contact Manager je doplnkový program systému produktov systém Microsoft Office 2007, ktorý bol navrhnutý tak, aby pomáhal majiteľom malých podnikov, predajcom a zamestnancom efektívne spravovať svoje obchodné kontakty a možnosti predaja. Doplnok Business Contact Manager môžete použiť na sledovanie odoslaných marketingových materiálov, prijatých odpovedí a nákladov spojených s každou zavŕšenou kampaňou po kompletizácii hromadnej korešpondencie programu Publisher. Ďalšie informácie o jeho prevzatí a používaní nájdete na webových stránkach venujúcich sa doplnku Business Contact Manager.

Ak máte program Business Contact Manager nainštalovaný, otvorte ho priamo z programu Publisher:

 • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v dialógovom okne Krok 3: Vybrať výstup pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu v časti Príprava na spracovanie pošty kliknite na možnosť Sledovanie pomocou nástroja Business Contact Manager.

  V programe Office Outlook 2007s nástrojom Business Contact Manager sa otvorí formulár marketingovej kampane.

Ďalšie informácie o práci s programom Office Outlook 2007 s nástrojom Business Contact Manager nájdete v Pomocníkovi nástroja Business Contact Manager alebo vyhľadajte na webe lokalitu Microsoft Office Online, kde sa dozviete o sledovaní údajov o zákazníkoch v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Vyhodnotenie kampane

Analyzujte výsledky založené na cieľoch kampane. Chceli ste zvýšiť počet nových zákazníkov, alebo uzatvoriť viac obchodov s jestvujúcimi zákazníkmi? Ak zákazníci uprednostnia v odpovediach jednu ponuku pre ostatnými, čo ho v danej ponuke, v kombinácii so zákazníkovými osobnými charakteristikami, oslovilo?

Ak ste použili pre funkciu odosielania pohľadníc viac návrhov alebo ponúk, odpovedali príjemcovia na niektorý z návrhov a ponúk priaznivejšie, ako na ostatné?

Použite to, čo ste sa zo sledovania dozvedeli, na zlepšenie svojich terajších alebo budúcich marketingových kampaní. Tento krok je vyvrcholením vášho sledovacieho úsilia na zlepšenie návratnosti vašej investície.

Na začiatok stránky

Príprava na nasledujúcu marketingovú kampaň

Sledovanie odpovedí na marketingovú kampaň vám pomôže zvýšiť účinnosť nasledujúcej kampane. Potrebujete ponechať to, čo fungovalo, a zmeniť to, čo nefungovalo. Váš zoznam príjemcov je jedným zo zdrojov, ktoré je treba zachovať, zlepšovať a opakovane použiť. Program Publisher ponúka pár spôsobov, ako stavať na svojom zozname príjemcov bez toho, aby ho bolo nutné zakaždým vytvoriť.

Uloženie odkazu na zoznam príjemcov

Uložením odkazu na zoznam príjemcov, ktorý ste vytvorili v hromadnej korešpondencii, sa vyhnete zbytočnej práci. Keď zoznam použijete neskôr v hromadnej korešpondencii, môžete ho pripojiť k existujúcemu zoznamu. Ak je zoznam zložený z viacerých zdrojov údajov, všetky zmeny, ktoré urobíte v záznamoch v pôvodných zdrojoch údajov, sa prejavia v zozname príjemcov pri ďalšom otvorení. Týmto spôsobom môžete pokračovať v pridávaní informácií, ktoré máte o týchto príjemcoch zozbierané.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v dialógovom okne Krok 3: Vybrať výstup pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu v časti Príprava na spracovanie pošty kliknite na možnosť Uložiť odkaz na zoznam príjemcov.

 2. Do poľa Názov súboru v dialógovom okne Uložiť súbor zadajte názov zoznamu adries.

  V predvolenom nastavení sa zoznam adries ukladá do priečinka Zdroje údajov. Je to najvhodnejšie miesto na uloženie zoznamu adries, nakoľko ide o predvolený priečinok, v ktorom program Publisher vyhľadáva zdroje údajov.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Export zoznamu príjemcov do nového súboru

Keď chcete kombinovať rôzne zdroje údajov do jedného nového súboru, môžete zoznam príjemcov uložiť ako jedinečný zoznam a použiť ho v budúcej hromadnej korešpondencii. Tento jedinečný zoznam nie je prepojený na žiadne pôvodné zdroje údajov, takže akékoľvek nové informácie, ktoré chcete pridať, alebo zmeny, ktoré plánujete, môžete vykonať iba v tomto zozname. Tento zoznam príjemcov môžete v použiť v budúcej hromadnej korešpondencii, alebo ho môžete ako súbor importovať do programu na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v dialógovom okne Krok 3: Vybrať výstup pre hromadnú e-mailovú korešpondenciu v časti Príprava na spracovanie pošty kliknite na možnosť Exportovať zoznam príjemcov do nového súboru.

 2. Do poľa Názov súboru v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov zoznamu adries.

  V predvolenom nastavení sa zoznam adries ukladá do priečinka Zdroje údajov. Je to najvhodnejšie miesto na uloženie zoznamu adries, nakoľko ide o predvolený priečinok, v ktorom program Publisher vyhľadáva zdroje údajov.

 3. Kliknite na jednu z nasledovných položiek:

  • Ak chcete uložiť len zoznam príjemcov korešpondencie, kliknite na možnosť Len zahrnuté.

  • Ak chcete vložiť všetky záznamy v zozname, bez rozdielu, či sú, alebo nie sú časťou hromadnej korešpondencie, kliknite na možnosť Všetky záznamy.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×