Synchronizácia obsahu lokality SharePoint s pracovným priestorom programu SharePoint Workspace

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou Microsoft SharePoint Workspace 2010, môžete pracovať so SharePointom 2010 lokalít, knižníc a zoznamov v stolnom počítači alebo prenosnom počítači, či už v alebo mimo pracoviska. Synchronizácia zmien medzi vaším počítačom a SharePoint server spracovania plynulé a efektívne spôsobom. Pomocou služby SharePoint Workspace 2010 môžu pomôcť ušetriť čas a oveľa efektívnejšie spravovanie spolupráca na úrovni.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o synchronizácii obsahu služby SharePoint 2010 s programom SharePoint Workspace 2010

Čo je synchronizácia?

Práca s dokumentmi v knižniciach lokality SharePoint

Práca s údajmi zoznamu

Vyhľadávanie obsahu v programe SharePoint Workspace 2010

Obmedzenia, výnimky a riešenia

Synchronizácia pracovného priestoru lokality SharePoint s lokalitou SharePoint

Synchronizácia pracovného priestoru lokality SharePoint s určitou knižnicou alebo zoznamom

Úvodné informácie o synchronizácii obsahu služby SharePoint 2010 s programom SharePoint Workspace 2010

Pomocou Microsoft SharePoint Workspace 2010, môžete pracovať so SharePointom 2010 lokalít, knižníc a zoznamov v stolnom počítači alebo prenosnom počítači, či už v alebo mimo pracoviska. Synchronizácia zmien medzi vaším počítačom a SharePoint server spracovania plynulé a efektívne spôsobom. Pomocou služby SharePoint Workspace 2010 môžu pomôcť ušetriť čas a oveľa efektívnejšie spravovanie spolupráca na úrovni.

Keď ste pripojení, synchronizácia môže prebiehať automaticky na pozadí scén, zmeny však môžete vykonať aj manuálne. Keď nie ste pripojení (doma, na cestách alebo vo vzduchu), môžete ďalej pracovať s počítačom. Keď budete znova online, program SharePoint Workspace 2010 synchronizuje všetky zmeny, ktoré ste vykonali vy alebo iné osoby v čase, keď ste boli offline.

Napríklad, môžete upraviť dokumenty, prezentácie, súbory a zoznamy (natívny a externý) vo vašom počítači, zatiaľ čo v režime offline na obchodných letoch. Môžete to urobiť pomocou štandardného produktov balíka Office a funkcie, napríklad Office Word 2010, Office Excel 2010 a Office InfoPath 2010. Po prepnutí do režimu online na svojich lokalitách SharePoint 2010, všetky zmeny, ktoré je možné synchronizovať automaticky a prípadné konflikty vyriešený hladko.

Ak chcete synchronizovať zoznam, knižnicu alebo lokalitu SharePoint, musíte mať v klientskom počítači nainštalovaný program SharePoint Workspace 2010 a k príslušnému zoznamu, knižnici alebo lokalite potrebujete povolenie na prispievanie.

Získajte ďalšie informácie o používaní programu SharePoint 2010 s programom SharePoint Workspace 2010 v časti Pozrite tiež a v systéme Pomocníka služby SharePoint Workspace 2010.

Na začiatok stránky

Čo je synchronizácia?

Synchronizácia v skratke znamená, že všetky zmeny vykonané v počítači alebo na serveri SharePoint sa priebežne zosúlaďujú, aby bol obsah na oboch počítačoch rovnaký. Takáto synchronizácia funguje obojsmerne. Zmeny vykonané v počítači sa odovzdajú na server a zmeny vykonané na serveri sa prevezmú do počítača. Synchronizácia programu SharePoint Workspace 2010 je tiež efektívna: nesynchronizuje sa celý súbor alebo zoznam, ale iba zmeny v rámci príslušného súboru alebo zoznamu.

Na začiatok stránky

Práca s dokumentmi v knižniciach lokality SharePoint

Vo vašom počítači môžete pracovať so súbormi v knižniciach SharePoint pomocou programu SharePoint Workspace 2010. Zobrazenie knižnice v programe SharePoint Workspace 2010 je veľmi podobný do zobrazenia v programe SharePoint 2010. Vlastné stĺpce, zobrazenia a typy obsahu sú podporované. Patria sem aj zobrazení knižnice, verejné a súkromné.

Vlastné vlastnosti, ako napríklad názov, priorita a kľúčové slovo, sa zobrazujú v informačných paneloch dokumentov programov Word, Excel a PowerPoint. Dokonca aj príkaz Nové s ľubovoľnými definovanými typmi obsahu funguje podobným spôsobom.

Môžete tiež otvárať a ukladať súbory balíka Office, ako napríklad dokumenty, hárky a prezentácie, z lokálnych pracovných priestorov a na ne pomocou známych dialógových okien balíka Office Otvoriť a Uložiť. Súbory môžete dokonca presúvať pomocou myši z programu Windows Prieskumník do pracovného priestoru lokality SharePoint.

Vrátenie do projektu, vzatie z projektu a vytváranie hlavných a vedľajších verzií je tiež podporované. Súvisiace príkazy sa v režime online aktivujú na páse s nástrojmi programu SharePoint Workspace, v režime offline však nie sú dostupné.

Súbor balíka Office, ako je napríklad dokument programu Word alebo prezentácia programu PowerPoint, sa v programe SharePoint Workspace 2010 spracúva rovnakým spôsobom, ako by sa spracúval súbor otvorený priamo v prehliadači. Zachová sa dokonca aj adresa URL, ktorú je možné zobraziť a kopírovať v zobrazení Backstage.

Na začiatok stránky

Práca s údajmi zoznamu

Môžete pracovať so zoznamami lokality SharePoint, natívny a externý, v počítači pomocou služby SharePoint Workspace 2010. Väčšinu typov stĺpcov, metaúdajov a typy obsahu aj sú podporované v programe SharePoint Workspace 2010. Patria sem aj zobrazenia zoznamov, verejné a súkromné.

Ak sa vyskytne občas konflikt dvoma alebo viacerými osobami úprava rovnaké položky zoznamu, môžete použiť dialógové okno Riešenie konfliktov vyriešiť konflikt a preč. Aj keď zoznam metaúdajov sa zmení na serveri, nový zoznam metaúdajov je možné synchronizovať vo vašom počítači. Pre napríklad, ak vypočítaný stĺpec sa pridá na serveri SharePoint 2010, a potom program SharePoint Workspace 2010 sníma zmenu budúci čas synchronizácie.

Podporované sú aj externé zoznamy, vytvorený pomocou služby Business Connectivity Services (BCS) v programe SharePoint Designer 2010. Externé zoznamy môžu obsahovať prístup na čítanie a zapisovanie do riadka podnikové údaje zo zdrojov údajov, napríklad SQL Server alebo SAP. Znamená to, že môžete pracovať s údajmi z externého zoznamu v programe SharePoint Workspace 2010, či už online alebo offline a bezproblémový synchronizovať zmeny priamo k externému zdroju údajov.

Pridávanie a úprava metaúdajov a údajov položiek zoznamu sa vám budú zdať jednoduchšie a rýchlejšie vykonané v počítači pomocou programu SharePoint Workspace 2010 ako v prehliadači na lokalite SharePoint. Údaje zoznamu je možné zobraziť v zobrazení mriežky a upravovať tieto údaje vo formulári. Funkcia rozdeleného formulára umožňuje jedinečné a praktické zobrazenie údajov.

Ak návrhár formulára programu InfoPath priradil formulár programu InfoPath 2010 k zoznamu, môžete tento formulár synchronizovať a používať ho v programe SharePoint Workspace 2010. Môžete teda využívať funkcie formulára programu InfoPath, ako je napríklad kontrola pravopisu, prílohy súborov, formát RTF, overenie poľa a obchodné pravidlá.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie obsahu v programe SharePoint Workspace 2010

Vyhľadávanie obsahu v programe SharePoint Workspace 2010 funguje inteligentným a stabilným spôsobom:

 • Pri vyhľadávaní v pracovnom priestore alebo prostredníctvom spúšťacieho panela môžete vyhľadať obsah v rámci všetkých pracovných priestorov vašej lokality.

 • Pri vyhľadávaní prostredníctvom tlačidla Štart systému Microsoft Windows 7 sa vyhľadáva v rámci vašej pracovnej plochy a v rámci všetkého prevzatého obsahu z programu SharePoint Workspace 2010. Pracovné priestory sa automaticky indexujú. Lokálne vyhľadávanie je rýchle a funguje v režimoch offline aj online.

Na začiatok stránky

Obmedzenia, výnimky a riešenia

Pri práci s obsahom služby SharePoint 2010 s programom SharePoint Workspace 2010 sú určité obmedzenia a výnimky. Poznámka, že na navigačnej table programu SharePoint Workspace 2010 zobrazuje prepojenia na nepodporované zoznamov a knižníc, ktoré pohodlne môžete kliknúť na prácu s SharePoint 2010 na plnú podporu, ak ste v režime online.

Pri práci s programom SharePoint Workspace 2010 si uvedomte nasledujúce obmedzenia a výnimky:

 • Celkový počet súborov, ktoré môžete ukladať cez všetky pracovné priestory SharePointu je približne 10 000.

  Poznámka: Ak nie ste aktualizovali Microsoft Office 2010 Service Pack 1, môžete uložiť len približne 500 dokumenty v programe SharePoint Workspace skôr, než sa hlásenie s upozornením o limitoch dokumentu. Okrem toho po prekročíte 1800 dokumenty cez pracovných priestorov SharePointu, sa zobrazí upozornenie informovať, že sa stiahnu iba vlastnosti dokumentu do pracovného priestoru.

 • Jednotlivé zoznamy nemôžu obsahovať viac ako 30 000 položiek.

 • V rámci programu SharePoint Workspace 2010 môžete vytvárať, aktualizovať a odstraňovať súbory v knižnici a nové položky v zozname, nemôžete však vytvárať nové lokality, knižnice a zoznamy.

 • Lokality založené na šablóne webovej databázy programu Access nie sú podporované.

 • Nie sú podporované tieto zoznamy: kalendár, stránky wiki a prieskum.

 • Nie sú podporované tieto zobrazenia: zoznam projektových úloh v Ganttovom zobrazení, štýl, vnorené priečinky (ktoré sa zobrazujú ako skupiny) a obmedzenie počtu položiek.

 • Ovládací prvok výberu osôb nie je podporovaný.

 • Upravovanie stránok lokality v knižnici stránok lokality nie je podporované.

 • Upravovanie príloh zoznamov nie je podporované (hoci prílohu je možné otvoriť ako súbor iba na čítanie).

 • Synchronizácia zmien vykonaných v poznámkovom bloku programu OneNote nie je podporovaná.

 • Zoznamov alebo knižníc, ktoré sú chránené pomocou správy prístupových práv k informáciám (IRM) nie sú podporované.

Na začiatok stránky

Synchronizácia pracovného priestoru lokality SharePoint s lokalitou SharePoint

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať.

 2. Kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

 3. Ak chcete selektívne ovládať, ktoré knižnice a zoznamy sa majú prevziať:

  1. Kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  2. Každý z príslušných zoznamov a knižníc vyberte a potom preň v poli Prevziať vyberte položku Iba hlavičky (len knižnice) alebo položku Bez obsahu. Celý obsah môžete v prípade potreby prevziať neskôr.

Pri prvej synchronizácii celej lokality môže prevzatie všetkých súborov do počítača trvať niekoľko minút, deje sa to však na pozadí scén, takže môžete ďalej pracovať na iných úlohách.

Poznámka:  Ak lokalita obsahuje podlokality, tieto sa neprevezmú, môžete ich však v prípade potreby prevziať samostatne.

Na začiatok stránky

Synchronizácia pracovného priestoru lokality SharePoint s určitou knižnicou alebo zoznamom

Ak v rámci lokality potrebujete pracovať len so špecifickou knižnicou alebo zoznamom, môžete vybrať len túto knižnicu alebo zoznam. Selektovanie preberaných položiek môže byť potrebné z dôvodu šetrenia miesta v osobnom počítači alebo vtedy, keď nemáte povolenie synchronizovať zvyšok lokality.

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam alebo knižnicu, ktoré chcete synchronizovať.

 2. Kliknite na názov zoznamu alebo knižnice na paneli Rýchle spustenie alebo kliknite na položku Akcie lokality, na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej sekcii zoznamov alebo knižníc kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica a v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×