Spustenie dotazu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dotaz je množina pokynov, ktoré môžete použiť na prácu s údajmi. Dotaz spúšťate na vykonanie týchto pokynov. Okrem vrátenia výsledkov, ktoré je možné zoradiť, zoskupiť alebo filtrovať, môže dotaz vytvárať, kopírovať, odstraňovať alebo meniť údaje.

V tomto článku je vysvetlené, ako sa spúšťajú dotazy, a nájdete v ňom len stručné prehľady rôznych typov dotazov. Článok sa zaoberá aj chybovými hláseniami, s ktorými sa môžete stretnúť pri spúšťaní rôznych typov dotazov, a obsahuje postupy, ktoré je možné použiť na odstránenie alebo opravu týchto chýb.

Tento článok neobsahuje podrobné postupy na vytváranie dotazov.

Dôležité: Akčné dotazy nie je možné spustiť, ak pracuje databázy v režime vypnutia – režime s obmedzenou funkčnosťou tento program Access používa na ochranu osobných údajov za určitých okolností. Dialógové okno pole upozornenie sa zobrazuje v alebo sa môže zobraziť upozornenie na paneli hlásení.

Ďalšie informácie o režime vypnutia a zapnutie akčné dotazy, nájdete v časti, spustiť akčný dotaz.

Čo vás zaujíma?

Spustenie výberového alebo krížového dotazu

Spustiť akčný dotaz

Spustenie parametrického dotazu

Spustenie špecifické pre SQL dotazu

Riešenie problémov s chybové hlásenie

Spustenie výberového alebo krížového dotazu

Môžete použiť výberových dotazov a krížové dotazy na načítanie a prezentácia údajov a na uviesť formulároch a zostavách s údajmi. Keď spustíte výberový dotaz alebo krížového dotazu, Microsoft Office Access 2007 zobrazuje výsledky v údajové zobrazenie.

Spustenie dotazu

 1. Vyhľadajte dotaz na navigačnej table.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Dvakrát kliknite na dotaz, ktorý chcete spustiť.

  • Kliknite na dotaz, ktorý chcete spustiť, a potom stlačte kláves ENTER.

Ak už je dotaz, ktorý chcete spustiť, otvorený v návrhové zobrazenie, môžete ho spustiť aj kliknutím na položku Spustiť v skupine Výsledky na karte Návrh pása s nástrojmi, súčasti rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Na začiatok stránky

Spustenie akčného dotazu

Existujú štyri typy akčné dotazy: pripájací dotaz, odstráňte dotazov, aktualizačných dotazov a vytváracích dotazov. Okrem vytváracích dotazov (ktoré vytvárajú nové tabuľky), akčné dotazy zmeňte údaje v tabuľkách sú založené na. Tieto zmeny nie je možné jednoducho vrátiť späť, napríklad stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z. Ak vykonáte zmeny pomocou akčný dotaz, ktorý sa neskôr rozhodnete, že ste nechceli urobiť, zvyčajne budete musieť obnoviť údaje zo záložnej kópie. Z tohto dôvodu, vždy nezabudnite máte aktuálna záložná kópia základné údaje pred spustením akčného dotazu.

Riziko spustenia akčného dotazu môžete znížiť tak, že najskôr zobrazíte ukážku údajov, s ktorými chcete vykonať príslušnú akciu. Môžete to vykonať dvoma spôsobmi:

 • Skôr než spustíte akčný dotaz, zobrazte ho v údajovom zobrazení. Ak to chcete vykonať, otvorte dotaz v návrhovom zobrazení, kliknite na položku Zobraziť v stavový riadok programu Access a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Údajové zobrazenie. Ak chcete prejsť späť do návrhového zobrazenia, znova kliknite na položku Zobraziť a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 • Zmeňte dotaz na výberový a potom ho spustite.

  Poznámka: Nezabudnite si poznačiť, ktorý typ akčného dotazu (pripájací, aktualizačný, vytvárací alebo odstraňovací) spúšťate, aby ste ho po zobrazení ukážky údajov pomocou tejto metódy mohli zmeniť späť na daný typ.

  Spustenie akčného dotazu ako výberového dotazu

  1. Otvorte akčný dotaz v návrhovom zobrazení.

  2. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Vybrať.

  3. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Spustenie dotazu

Keď ste pripravení spustiť akčný dotaz, dvakrát naň kliknite na navigačnej table, alebo kliknite naň a stlačte kláves ENTER.

Dôležité: Na základe predvoleného nastavenia program Access zakáže všetkých akčných dotazov v databáze, pokiaľ označíte tým, že dôverujete databáze. Môžete zadať, že dôverujete databáze pomocou panela hlásení priamo pod pás s nástrojmi.

Panel hlásení

Dôveryhodnosť databázy

 1. Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office.

 2. Vyberte príkaz Povoliť tento obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Panel hlásení sa nezobrazuje

 • Na karte Nástroje databázy v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Panel s hlásením.

Na začiatok stránky

Spustenie parametrického dotazu

parametrický dotaz zobrazuje pri spustení výzvu na zadanie hodnoty. Po zadaní hodnoty parametrický dotaz použije túto hodnotu ako kritérium poľa. Pole, na ktoré sa použije toto kritérium, je určené v návrhu dotazu. Ak pri zobrazení výzvy nezadáte hodnotu, parametrický dotaz interpretuje vstup ako prázdny reťazec.

Parametrický dotaz je vždy zároveň iným typom dotazu. Väčšina parametrických dotazov sú výberové alebo krížové dotazy, ale parametrickými dotazmi môžu byť aj pripájacie, vytváracie a aktualizačné dotazy.

Parametrický dotaz spúšťate podľa toho, o aký typ dotazu ide, ale vo všeobecnosti sa používa nasledujúci postup.

Spustenie dotazu

 1. Vyhľadajte dotaz na navigačnej table.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Dvakrát kliknite na dotaz, ktorý chcete spustiť.

  • Kliknite na dotaz, ktorý chcete spustiť, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Po zobrazení výzvy pre parameter zadajte hodnotu, ktorá sa má použiť ako kritérium.

Na začiatok stránky

Spustenie dotazu špecifického pre SQL

Existujú tri hlavné typy dotaz špecifický pre jazyk SQL: Zjednocovacie dotazy, odovzdávajúci dotazov a údajov Zjednocovacie dotazy.

Zjednocovacie dotazy kombinujú údaje z dvoch alebo viacerých tabuliek, ale nie rovnakým spôsobom ako iné dotazy. Zatiaľ čo väčšina dotazov kombinuje údaje zreťazením riadkov, zjednocovacie dotazy ich kombinujú pripájaním riadkov. Zjednocovacie dotazy sa líšia od pripájacích dotazov v tom, že zjednocovacie dotazy nemenia zdrojové tabuľky. Zjednocovacie dotazy pripájajú riadky do skupiny záznamov, ktorá sa nezachová, keď sa dotaz zatvorí.

Odovzdávacie dotazy nie sú spracované databázovým mechanizmom programu Access, ale sú odovzdané priamo na vzdialený server databázy, ktorý ich spracuje a potom odovzdá výsledky späť do programu Access.

Dotazy definujúce údaje sú špeciálnym typom dotazu, ktorý nespracováva údaje, namiesto toho tieto dotazy vytvárajú, odstraňujú alebo upravujú iné databázové objekty.

Dotazy špecifické pre SQL nie je možné otvoriť v návrhovom zobrazení. Možno ich iba otvoriť v zobrazení SQL alebo spustiť. Všetky dotazy špecifické pre SQL okrem dotazov definujúcich údaje sa po spustení otvoria v údajovom zobrazení.

Spustenie dotazu

 1. Vyhľadajte dotaz na navigačnej table.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Dvakrát kliknite na dotaz, ktorý chcete spustiť.

  • Kliknite na dotaz, ktorý chcete spustiť, a potom stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Riešenie problémov s chybovým hlásením

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené niektoré bežné chybové hlásenia, s ktorými sa môžete stretnúť. Tieto chyby sa môžu zobrazovať ako hlásenie v bunke (namiesto očakávanej hodnoty) alebo ako chybové hlásenie. Časti uvedené za zoznamom zahŕňajú procedúry, ktoré môžete použiť na odstránenie týchto chýb.

Poznámka: Obsah tejto tabuľky nie je úplný. Ak tabuľka neobsahuje chybové hlásenie, ktoré sa zobrazilo, môžete odoslať svoje pripomienky pomocou formulára na konci tohto článku vrátane konkrétnych informácií o chybovom hlásení v sprievodnom poli komentára.

Chybové hlásenie

Problém

Riešenie

Nezhodné typy vo výraze

V dotaze môžu byť spájané polia s odlišnými typmi údajov.

Kontrola návrhu dotazu a zabezpečiť, že Spojené polia majú rovnaký typ údajov. Pokyny nájdete v časti Kontrola Spojených polí v dotaze.

Záznam je odstránený

Toto hlásenie sa môže vyskytnúť v prípade poškodenia objektu alebo databázy.

Zhutnenie a oprava databázy. Pokyny nájdete v časti kompaktná a oprava databázy.

Zacyklený odkaz, ktorý spôsobil alias

Alias priradený k poľu sa zhoduje so súčasťou výrazu pre toto pole.

Alias je názov priradený k ľubovoľnému výrazu v riadku Pole mriežky návrhu dotazu, ktorý nie je skutočným poľom. Ak nepriradíte alias, priradí sa v programe Access automaticky, napríklad alias EXPR1. Za aliasom nasleduje dvojbodka (:) a za ňou výraz. Ak spustíte dotaz, alias sa stane názvom stĺpca v údajovom hárku.

Zmeňte alias. Pokyny nájdete v časti Zmena aliasu poľa.

#Chyba

Táto chyba sa môže vyskytnúť, keď je hodnota vypočítavaného poľa väčšia než hodnota povolená nastavením vlastnosti FieldSize poľa. Môže sa vyskytnúť aj v prípade, keď menovateľ vypočítavaného poľa je nula alebo sa vyhodnotí ako nula (0).

Zabezpečte, aby sa menovateľ vypočítavaného poľa nerovnal nule (0). Ak je to vhodné, zmeňte vlastnosť FieldSize.

#Odstránené

Záznam, na ktorý sa odkazuje, bol odstránený.

Ak bol záznam odstránený omylom, je nutné obnoviť ho zo záložnej kópie. Ak bolo odstránenie zámerné, môžete toto chybové hlásenie ignorovať a stlačením klávesov SHIFT+F9 obnoviť dotaz.

Kontrola spojených polí v dotaze

Ak chcete skontrolovať typy údajov polí v dotaze, zobrazte zdrojové tabuľky v návrhovom zobrazení a pozrite si vlastnosti pre polia, ktoré kontrolujete.

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení. Spojenia sa zobrazujú ako čiary spájajúce polia v zdrojových tabuľkách. Poznačte si názvy tabuliek a polí pre každé spojenie.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na každú tabuľku, ktorá obsahuje polia spojené v dotaze, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Spojené polia s nezhodnými typmi údajov

  1. Spojené polia s odlišnými typmi údajov

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Pri každom spojení porovnajte hodnoty v stĺpci Typ údajov mriežky návrhu tabuľky pre polia zahrnuté v tomto spojení.

  Kontrola typu údajov spojeného poľa v návrhovom zobrazení tabuľky

  1. Skontrolujte typ údajov spojených polí v návrhovom zobrazení tabuľky.

 4. Ak chcete prepnúť na tabuľku, aby ste mohli zobraziť jej polia, kliknite na kartu s názvom tabuľky.

Na začiatok stránky

Zhutnenie a oprava databázy

Spustenie pomôcky Zhutnenie a oprava databázy v programe Access môže zvýšiť výkon databázy. Táto pomôcka vytvorí kópiu súboru databázy, a ak je fragmentovaná, zmení usporiadanie uchovávania jej súborov na disku. Po dokončení zhutnenia a opravy zhutnená databáza znova získa uvoľnený priestor a zvyčajne je menšia ako pôvodná databáza. Častým zhutňovaním databázy pomôžete zaistiť optimálny výkon databázovej aplikácie a vyriešiť chyby, ktoré vznikajú v dôsledku problémov s hardvérom, výpadkov napájania alebo jeho kolísania a podobných príčin.

Po dokončení zhutňovania sa zvýši rýchlosť dotazu, pretože východiskové údaje boli prepísané do tabuliek na súvislé strany. Prehľadávanie súvislých strán je oveľa rýchlejšie než prehľadávanie fragmentovaných strán. Po každom zhutnení databázy sa dotazy zároveň optimalizujú.

Počas operácie zhutňovania môžete používať pôvodný názov pre zhutňovaný súbor databázy, alebo môžete použiť iný názov pre vytvorenie samostatného súboru. Ak použijete rovnaký názov a databáza sa úspešne zhutní, pôvodný súbor sa v programe Access automaticky nahradí zhutnenou verziou.

Nastavenie možnosti na automatizáciu tohto spracovania

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Aktuálna databáza a v časti Možnosti aplikácie začiarknite políčko Zhutniť pri zatváraní.

  Program Access tak bude automaticky zhutňovať a opravovať databázu pri každom zatváraní tejto databázy.

Manuálne zhutnenie a oprava databázy

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom v časti spravovať túto databázu, kliknite na položku Zhutniť a opraviť databázu.

Poznámka: Úspešné zhutnenie databázy vyžaduje, aby bol na pevnom disku k dispozícii dostatočný ukladací priestor pre pôvodnú aj zhutnenú databázu.

Na začiatok stránky

Zmena aliasu poľa

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. V mriežke návrhu dotazu vyhľadajte polia, ktoré majú aliasy. Tieto polia budú mať na konci svojho názvu dvojbodku, ako v prípade položke Meno:.

 3. Overte každý alias, aby ste sa uistili, že sa nezhoduje s názvom žiadneho poľa, ktoré je súčasťou výrazu pre alias. Ak sa zhoduje, zmeňte alias.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×