Sprievodca exportom a importom

Pomocou Sprievodcu exportom alebo Sprievodcu importom môžete vytvoriť priradenie exportu/importu a potom buď uložiť informácie z programu Microsoft Office Project 2007 do formátu, ktorý je rozpoznateľný iným programom, alebo importovať informácie vytvorené v inom programe do programu Project 2007. Pomocou preddefinovaných alebo vlastných máp exportu/importu poskytujú títo sprievodcovia jednoduché pokyny ako umiestniť exportované alebo importované údaje do príslušných cieľových polí.

Poznámka: Názov, ktorý sa zobrazí v hornej časti sprievodcu, bude Sprievodca exportom alebo Sprievodca importom, podľa toho, či informácie o projekte exportujete alebo importujete.

Pomocou Sprievodcu exportom a Sprievodcu importom môžete exportovať alebo importovať informácie o projekte do nasledujúcich formátov:

  • zošit programu Microsoft Office Excel (.xls),

  • kontingenčná tabuľka programu Excel (.xls),

  • text, oddelený tabulátormi (.txt),

  • csv, oddelený čiarkami (.csv),

  • formát XML (Extensible Markup Language).

Umiestnenie dialógového okna

Sprievodca exportom    Otvorte a aktivujte projekt, z ktorého chcete exportovať informácie. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako. V poli Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný formát súboru. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zobrazí sa úvodná stránka Sprievodcu exportom.

Sprievodca importom    Otvorte súbor, ktorý používa niektorý z podporovaných formátov súborov. Sprievodca importom sa otvorí automaticky.

Poznámka: Zobrazované stránky sprievodcu závisia od vybratého formátu súboru a od rôznych možností, ktoré vyberiete počas práce so sprievodcom.

Podrobnosti

Stránka s údajmi

Poznámka: Stránka s údajmi sa zobrazí len v Sprievodcovi exportom.

Šablóna programu Excel pre projekt alebo Vybraté údaje    Ak robíte export do zošita programu Excel, kliknite na položku Šablóna programu Excel pre projekt alebo Vybraté údaje, čo je predvolená hodnota. Ak vyberiete položku Šablóna programu Excel pre projekt, nie je potrebné žiadne ďalšie priradenie. Informácie sa automaticky priradia pomocou vstavanej šablóny, ktorá je navrhnutá na exportovanie informácií z programu Project 2007 do programu Excel.

Priradenie stránky

Nové priradenie    Ak chcete vytvoriť úplne nové priradenie exportu pre tento formát súboru, vyberte položku Nové priradenie. Táto možnosť je predvolená.

Použiť existujúce priradenie    Ak chcete použiť priradenie, ktoré ste vytvorili a uložili v minulosti, alebo ak chcete použiť vopred pripravené priradenie dodávané s programom Project 2007, vyberte položku Použiť existujúce priradenie.

Stránka Režim importu

Poznámka: Táto stránka sa zobrazí len v Sprievodcovi importom.

Ako nový projekt     Určuje, že údaje chcete importovať do nového projektového súboru vo formáte .mpp.

Pripojiť údaje do aktívneho projektu     Určuje, že údaje chcete pripojiť na koniec aktívneho projektu.

Zlúčiť údaje do aktívneho projektu     Určuje, že chcete zlúčiť údaje v poliach v aktívnom projekte pomocou primárneho kľúča. Na stránkach Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Mapovanie priradení zadajte pomocou tlačidla Nastaviť kľúč zlúčenia primárny kľúč pre zlučovanie.

Stránka Výber priradenia

Táto stránka sa zobrazí, ak ste na predchádzajúcej stránke Priradenie vybrali položku Použiť existujúce priradenie.

  1. Vyberte priradenie, ktoré chcete použiť. Tento zoznam obsahuje priradenia exportu/importu, ktoré sú k dispozícii v programe Project 2007, ako aj ľubovoľné priradenia, ktoré ste vytvorili a uložili v minulosti.

  2. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej môžete priradenie upraviť. Kliknutím na položku Dokončiť sa okamžite vykoná export údajov projektu podľa aktuálneho stavu priradenia.

Stránka Možnosti priradenia

Časť Vyberte typy údajov na export/import

Úlohy    Určuje, že všetky informácie o úlohe v projekte by sa mali exportovať do vybratého formátu súboru alebo sa z neho importovať. (Toto nezahŕňa informácie úloh s časovým usporiadaním.)

Zdroje    Určuje, že všetky informácie o zdroji v projekte by sa mali exportovať do vybratého formátu súboru alebo sa z neho importovať. (Toto nezahŕňa informácie zdrojov s časovým usporiadaním.)

Priradenia    Určuje, že všetky informácie o priradeniach v projekte by sa mali exportovať do vybratého formátu súboru alebo sa z neho importovať. (Toto nezahŕňa informácie priradení s časovým usporiadaním.)

Časť Možnosti programu Microsoft Office Excel

Táto časť sa zobrazí, ak vykonávate export do zošita programu Excel alebo import z neho.

Export zahrňuje hlavičky    Určuje, že váš nový súbor programu Excel, ktorý obsahuje informácie o projekte, bude obsahovať riadok hlavičky zložený z hlavičiek stĺpcov hárka, napríklad Názov úlohy, Trvanie, Počiatočný dátum atď. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Zahrnúť do výstupu riadky priradenia    Určuje, že riadky priradenia majú byť zahrnuté spolu s úlohami alebo zdrojmi aj vtedy, ak políčko Priradenia nie je začiarknuté.

Časť Možnosti textového súboru

Táto časť sa zobrazí, ak exportujete do textového súboru (s hodnotami oddelenými tabulátormi alebo čiarkou).

Export zahrňuje hlavičky    Určuje, že váš nový textový súbor, ktorý obsahuje informácie o projekte, bude obsahovať riadok hlavičky zložený z hlavičiek stĺpcov hárka, napríklad Názov úlohy, Trvanie, Počiatočný dátum atď. Toto políčko je predvolene začiarknuté.

Zahrnúť do výstupu riadky priradenia    Určuje, že riadky priradenia majú byť zahrnuté spolu s úlohami alebo zdrojmi aj vtedy, ak políčko Priradenia nie je začiarknuté.

Oddeľovač textu    Určuje, či informácie pre rôzne stĺpce budú oddelené tabulátorom, medzerou alebo čiarkou.

Pôvod súboru    Určuje pôvod textového súboru, napríklad Windows (ANSI), ktorý označuje textový súbor systému Windows podľa štandardov ANSI.

Stránka Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení

Časť Priradenie údajov úloh, Priradenie údajov zdrojov alebo Priradenie údajov priradení

Názov cieľa    Určuje názov výsledného súboru po dokončení exportu. Toto pole sa zobrazí len v Sprievodcovi exportom.

Filter exportu    Určuje všetky filtre, ktoré sa použijú v exportovaných informáciách. Predvolene sú vybraté možnosti Všetky úlohy alebo Všetky zdroje. Kliknutím na ľubovoľný ďalší filter, ktorý chcete použiť, zadáte lepšie definovaný pohľad na informácie, ktoré sa exportujú alebo importujú. Ak exportujete alebo importujete iba priradenia, k dispozícii nie sú žiadne filtre. Tento zoznam sa zobrazí len v Sprievodcovi exportom.

Názov zdrojovej tabuľky     Určuje názov tabuľky, do ktorej sa budú importovať údaje. Toto políčko sa zobrazuje iba v Sprievodcovi importom.

Časť Overte alebo upravte spôsob priradenia údajov (tabuľka priradenia údajov)

Z:    Zobrazí názvy polí, ktoré sa exportujú alebo importujú. Kliknite na prázdnu bunku a zadajte názov poľa alebo ho vyberte zo zoznamu. Ak ste vybrali, aby sa exportovali alebo importovali úlohy, zobrazia sa polia úlohy. Ak ste vybrali, aby sa exportovali alebo importovali zdroje, zobrazia sa polia zdroja. Ak ste vybrali, aby sa exportovali alebo importovali priradenia, zobrazia sa polia priradenia.

Do:    Určuje názov poľa, ktoré bude slúžiť ako záhlavie stĺpca pre túto informáciu. Predvolené názvy sa vyplnia hneď po zadaní poľa, ale názov môžete podľa potreby zmeniť. Toto pole je k dispozícii, len ak ste v sprievodcovi na stránke Možnosti priradenia začiarkli políčko Exportovať riadok hlavičky alebo Export zahrňuje hlavičky.

Typ údajov    Určuje, ako sa údaje budú interpretovať v exportovanom alebo importovanom formáte, napríklad ako text, dátum, číslo, mena a podobne.

Príkazové tlačidlá

Posunúť nahor    Posunie polohu vybratého poľa nahor, takže sa vo výslednej exportovanej alebo importovanej tabuľke zobrazí skôr.

Posunúť nadol    Posunie polohu vybratého poľa nadol, takže sa vo výslednej exportovanej alebo importovanej tabuľke zobrazí neskôr.

Pridať všetko    Vloží všetky dostupné polia projektu vybratého typu (Úloha, Zdroj, Priradenie) do priradenia exportu/importu.

Vymazať všetko    Odstráni všetky polia zadané do tabuľky priradenia exportu/importu, takže budete môcť začať od začiatku.

Vložiť riadok    Pridá nový riadok nad vybratý riadok. Toto tlačidlo je k dispozícii iba v prípade, ak pridávate vlastné vybraté polia, nie všetky polia.

Odstrániť riadok    Odstráni vybratý riadok z tabuľky priradenia exportu/importu.

Podľa tabuľky    Otvorí dialógové okno Výber základnej tabuľky pre priradenie polí. Ak chcete exportovať polia, ktoré sa nachádzajú v konkrétnej tabuľke programu Project 2007, použite toto dialógové okno.

Nastaviť kľúč zlúčenia    Po vybratí poľa v stĺpci Do: kliknite na tlačidlo Nastaviť kľúč zlúčenia a označte, do ktorého poľa chcete údaje zlúčiť. Toto tlačidlo sa zobrazí iba v Sprievodcovi importom, keď na stránke Režim importu vyberiete možnosť Zlúčiť údaje do aktívneho projektu.

Časť Ukážka

MS Project    Zobrazí názvy polí programu Project 2007, ktoré sa exportujú alebo importujú.

Cieľ    Zobrazí zodpovedajúce názvy polí vo výslednom exportovanom alebo importovanom súbore. Zobrazí sa iba vtedy, ak ste v Sprievodcovi na stránke Možnosti priradenia začiarkli políčko Exportovať riadok hlavičky/Importovať riadok hlavičky alebo Export zahrňuje hlavičky/Zahrnúť do importu hlavičky.

Ukážka    Zobrazí ukážku skutočných údajov tak, ako sa zobrazia v exportovanom alebo importovanom súbore.

Stránka Koniec definície priradenia

Uložiť priradenie    Otvorí sa dialógové okno Uloženie priradenia, ktoré môžete použiť na uloženie priradenia na neskoršie použitie v aktuálnom alebo inom projekte. Pomocou nástroja Organizátor môžete toto priradenie skopírovať do globálnej šablóny projektu alebo do iného projektového súboru.

Dokončiť    Dokončí proces exportu alebo importu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×