Spravovanie veľkých zoznamov a knižníc v SharePointe

Spravovanie veľkých zoznamov a knižníc v SharePointe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete pracovať s alebo bez zobrazenia upozornenia prahová veľkosť zobrazenia zoznamu pre dotazy SharePoint zoznam alebo knižnicu. Môžu obsahovať až 30 miliónov položiek alebo dokumentov v SharePoint zoznamu alebo knižnice. Pomocou nasledujúcich nápadov, môžete získať informácie, ktoré potrebujete a zostať v rámci prahová veľkosť zobrazenia zoznamu 5000 položiek. Viac informácií o prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, priamo v téme Prehľad zoznamov a knižníc s mnohými položkami.

Práca s limitmi prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu

SharePoint má obmedzenia a limity zdrojov , ktorými sa riadi množstvo údajov a výkon, ktoré je možné spravovať. Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu je predvolene približne 5 000 položiek, a je nastavená na umožniť používateľom práca s rozsiahlymi zoznamami, ale zachovať dobrý výkon. Existujú tri hlavné spôsoby práce so prahová veľkosť zobrazenia zoznamu:

 • Vo všetkých verziách služby SharePoint môžete počet vrátených položiek spravovať pomocou indexovania, filtrovania, priečinkov a offline údajov.

 • Pre Server verzie SharePoint, použitie správca naplánované Denné časové okno , kde sa zvyšujú limity.

 • Pre Server verzie SharePoint, správca siete môžete zvýšiť limit prahová veľkosť zobrazenia zoznamu.

V službe SharePoint Online nie je možné tento limit zmeniť. K dispozícii je nonstop a poskytuje používateľom v zdieľaných nájomníkoch vždy postačujúci výkon potrebný na vytváranie dotazov. Ak chcete daný limit prekročiť, vytvorili sme zoznam niekoľkých akcií, pomocou ktorých môžete svoje dotazy udržať v limite.

Poznámka: Môže niekedy Zobraziť sa zobrazí vyšší počet vrátených v zobrazení systému generuje položiek.

Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu 5000 položiek so servermi SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 a 2010), je predvolená aj. Však pretože presnejšie podľa správcovia siete, denné časové okno môže byť nastavené, kde sú limity účinne odstrániť, umožňuje veľké dotazy náročné operácie sa má vykonať, rovnako ako ostatné údaje. Tentoraz je zvyčajne večer pri väčšine používateľov nie sú v systéme. Správca môžete tiež vybrať zvýšiť limit , ak je to potrebné.

Posledný výber aj s verziou servera SharePoint, je zmeniť limit. To je riskantné, pretože väčšie limit zvyšuje možnosť ovplyvňujú výkon niektorých alebo všetkých používateľov.

Ak chcete skontrolovať vašu verziu služby SharePoint, pozrite si tému Ktorú verziu SharePointu používam?

Ak sa nachádzate blokovaný prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, ale váš celkový počet položiek je menšia než 20 000, môžete pridať indexy na stĺpce. Vo všetkých verziách SharePoint, môžete vytvoriť filtrovaného zobrazenia s stĺpca indexu v záujme skrátenia počtu výsledkov pri práci s veľkých zoznamov a knižníc. Vytvorenie filtrovaných zobrazení s indexovaného stĺpca prebieha v dvoch krokoch: vytvorenie registra pre stĺpec a potom vytvoriť zobrazenie, ktoré používa indexovaného stĺpca Filtrovanie zobrazenia.

Ďalšie informácie o indexovania stĺpcov nájdete v téme Pridanie index na stĺpec lokality SharePoint.

Ďalšie informácie o možnosti filtrovania stĺpcov, v téme Používanie filtrovania upraviť zobrazenie lokality SharePoint.

Aj napriek tomu, že sa na používanie veľkých zoznamov a knižníc priečinky nevyžadujú, môžete ich používať ako pomôcku na usporiadanie údajov a zlepšenie efektívnosti prístupu k údajom. Vytváranie priečinkov je predvolene v knižniciach dokumentov zapnuté, neplatí to však pre zoznamy. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie priečinka v zozname alebo Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov.

Poznámka: Na lokalite SharePoint online, ak použijete tento krok na príkaz alebo presuňte myšou, existujúce metaúdajov sa presunie aj.

Keď vytvárate priečinok, vytvárate okrem neho aj vnútorný index. Tento vnútorný index sa taktiež vytvára pre koreňový priečinok alebo najvyššiu úroveň zoznamu alebo knižnice. Keď pristupujete k položkám priečinka, tento index efektívne používate na prístup k údajom. Pamätajte na to, že ak priečinok obsahuje podpriečinky, každý podpriečinok sa bude počítať ako položka (nie však položky v danom podpriečinku).

Aj keď je celkový počet položiek v zozname alebo knižnici veľmi veľký, zobrazenie jedného priečinka je prinajmenšom rovnako rýchle ako zobrazenie, ktoré filtruje celkový počet položiek pomocou indexovaného stĺpca. V niektorých situáciách možno distribuovať všetky položky v zozname alebo knižnici do viacerých priečinkov tak, aby žiadny priečinok neobsahoval viac ako päťtisíc položiek.

Pri použití priečinkov na usporiadanie veľkého zoznamu alebo knižnice je dôležité zvážiť nasledujúce skutočnosti:

 • Priečinok môže obsahovať viac položiek, než je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, aby nedošlo k zablokovaniu. Je ale možné, že budete musieť používať filtrované zobrazenie založené na indexoch stĺpcov.

 • Ak si vyberiete možnosť Zobraziť všetky položky bez priečinkov v časti Priečinky počas vytvárania alebo úpravy zobrazenia v tomto zozname alebo knižnici, budete musieť použiť filter, ktorý je založený na jednom indexe a zaistiť tak, aby ste nedosiahli hodnotu položky Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu.

 • V predvolenom zobrazení je často vhodné nastaviť zobrazovanie všetkých dostupných priečinkov bez filtrovania, aby si používatelia mohli pri vkladaní nových položiek vybrať vhodný priečinok. Zobrazenie všetkých priečinkov taktiež zníži pravdepodobnosť nesprávneho pridania položiek mimo priečinkov v zozname alebo v knižnici. Pamätajte, že na rozdiel od knižníc nie je k dispozícii automatický spôsob premiestňovania položiek medzi priečinkami v zozname.

Poznámka: Aj keď položky premiestnite do Koša služby SharePoint, stále ovplyvňujú určovanie toho, či výraz filtra nepresahuje prahovú veľkosť zoznamu. Keď Kôš vyprázdnite, viac sa nezapočítavajú. Viac informácií nájdete v téme Vyprázdnenie koša alebo obnovenie súborov.

Presúvať súbory medzi priečinkami v knižnici, v téme premiestnenie alebo kopírovanie priečinok, súbor alebo prepojenie v knižnici dokumentov.

Pri odstraňovaní veľkých zoznamov sa vyžadujú zdroje databázy, ktoré však môžu byť prahovou veľkosťou zobrazenia zoznamu zablokované. Ak chcete zablokovaniu zabrániť, skúste počas denného časového okna odstrániť veľké zoznamy. Pamätajte, že ak proces odstraňovania trvá dlhšie ako vymedzené časové okno, bude pokračovať až dovtedy, kým sa úplne nedokončí, a to bez ohľadu na ostatných používateľov. Nastavte dostatočne dlhý čas.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť zoznam nájdete v téme Odstránenie zoznamu na lokalite SharePoint.

Offline synchronizácia, správa externých údajov a accessových údajov

Pri synchronizácii s počítačom je práca s údajmi v režime offline často pohodlnejšia a efektívnejšia. V závislosti od údajov zoznamu, s ktorými pracujete, môžete použiť Excel, Access alebo Outlook. V závislosti od služby SharePoint môžete tiež používať správu externých údajov bez obmedzení so systémami plánovania podnikových zdrojov (ERP), OData a webovými službami.

Zmeny môžete vykonať na stolnom alebo prenosnom počítači a po prechode späť do režimu online môžete synchronizovať zmeny a vyriešiť prípadné konflikty jednoduchým a efektívnym spôsobom. Práca s veľkými zoznamami pomocou offline synchronizácie na prezeranie, analýzu alebo vykazovanie údajov pomáha znižovať databázovú aktivitu a mieru využívania prostriedkov lokality SharePoint.

Údaje zoznamu môžete používať v režime offline a zmeny synchronizovať po prepnutí do režimu online pomocou viacerých produktov balíka Microsoft Office. Ak chcete vykonať export do týchto produktov, musíte mať nainštalované aplikácie služieb Office 365 alebo počítačovej verzie balíka Office.

Microsoft Access       Prístup môžete postupovať obsahuje viac riadkov údajov ako SharePoint a máte veľa výkonných nástrojov manipulovať s potrebnými údajmi. Práca s údajmi v programe Access a synchronizácia so SharePointom vám môže práca s väčšie množiny údajov.

Môžete čítať a písať najviac natívneho zoznamy z Access odkaz na ich a Access funguje dobre s takmer všetky SharePoint typy údajov. Prepojenie vám umožní pripojiť k údajom v zozname SharePoint tak, že vytvoríte obojsmerné pripojenie zobrazovať a upravovať najnovšie údaje v zozname SharePoint aj Access databázy. Access vytvorí kópiu (alebo kopíruje) SharePoint zoznamu v tabuľke Access. Po vytvorení tabuľky Access, môžete pracovať s údajmi zoznamu v AccessAccess limitu dva gigabajty (okrem prílohy, ktoré nie sú uložené lokálne). Okrem toho Access ukladá údaje zoznamu na strane klienta, používa účinný v pamäti, zápisom vyrovnávacej pamäte a len prevody zmenené položky zoznamu. Všetky z nich sú dotazy a aktualizácie vykonávať oveľa rýchlejšie. Dialógové okno Riešenie konfliktov tiež pomáha spravovať konfliktné aktualizácie hladké spôsobom.

Ak je aktivovaná funkcia Access Services, môžete pracovať s podstatne väčším objemom údajov, ako povoľuje prahová veľkosť zobrazenia zoznamu. Predvolene je to až 50 000 položiek. Access automaticky spracuje údaje zoznamu a knižnice v malých dávkach a potom ich zhromaždí. Ide o postup, ktorý umožňuje pracovať s oveľa väčším množstvom údajov, ako je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu a bez nepriaznivého vplyvu na iných používateľov lokality SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v nižšie zobrazenej časti Používanie služby Access Services.

Microsoft Excel        Zoznamy služby SharePoint tiež možno exportovať do tabuľky programu Excel, čím vznikne jednosmerné prepojenie medzi tabuľkou programu Excel a zoznamom služby SharePoint.

Tlačidlo Exportovať do Excelu zvýraznené na páse s nástrojmi v SharePointe
Exportovanie do Excelu v SharePointe 2016 alebo 2013

Excel tiež vám umožní pracovať s rozsiahlymi zoznamami bez blokovania. Okrem toho môžete synchronizovať Excel so SharePointom a prístup využívať výhody každej zvlášť.

Ak údaje aktualizujete v zozname služby SharePoint a obnovíte excelovú tabuľku, Microsoft Excel nahradí údaje programu Excel najnovšími údajmi zoznamu služby SharePoint, pričom prepíše všetky zmeny vykonané v tejto tabuľke programu Excel.

Zoznam v SharePointe Online so zvýraznením položky Exportovať do Excelu
Exportovanie do Excelu v SharePointe Online

Po exportovaní údajov do tabuľky programu Excel môžete začať využívať výhody mnohých funkcií programu Microsoft Excel určených na analýzu údajov, ako sú napríklad výkonné a flexibilné hárky, zostavy kontingenčnej tabuľky, grafy a krivky s profesionálnym vzhľadom, podmienené formátovanie pomocou ikon, údajových pruhov a farebnej mierky a sofistikované operácie s citlivostnou analýzou.

Ak je aktivovaná funkcia Access Services, môžete pracovať s podstatne väčším objemom údajov, ako povoľuje prahová veľkosť zobrazenia zoznamu – predvolene až do 50 000 položiek. Ďalšie informácie nájdete v nižšie zobrazenej časti Používanie služby Access Services.

Microsoft Outlook        V programe Microsoft Outlook môžete čítať a zapisovať zoznamy kontaktov, úloh a diskusií, ako aj synchronizovať knižnice dokumentov. So zoznamami štandardných úloh aj so zoznamami projektových úloh môžete pracovať napríklad tak, že s nimi prejdete do režimu offline, zobrazíte ich, aktualizujete ich, priradíte do nich nové úlohy, prejdete s nimi znova do režimu online a zosynchronizujete ich priamo v programe Outlook. V programe Outlook môžete tiež efektívnejšie uchovávať, zdieľať a spravovať kontakty služby SharePoint.

Na začiatok stránky

V Access, môžete vytvoriť webovú databázu na základe Access Services vytvorením tabuľky založené na prepojených zoznamov, ako aj dotazy, formuláre, zostavy a makrá, ktorý ste publikovali na lokalite SharePoint. Inovované tieto webové databázy, môžete naďalej používať a ich úprava a môžete vytvoriť nové zo šablóny, ale nie z Access 2013.

Môžete vytvoriť aplikáciu programu Access v SharePoint bez použitia kódu. Vo všeobecnosti SharePoint aplikácie je zameranej, bod – riešenie, ktoré sa jednoducho rozložená a k dispozícii na trhu. Predstavte si aplikáciu ako alternatívny pohodlný spôsob na zbalenie, distribuovať, spustiť, sledovať a odísť riešenie. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie Accessovej aplikácie

Na rozdiel od webovú aplikáciu programu Access databázy ktorej sú uložené údaje v zoznamoch SharePoint, aplikácie Access používa databázy servera SQL Server oddelene od SharePoint produktov na ukladanie údajov a je preto nie predmetom SharePoint prahová veľkosť zobrazenia zoznamu. To výrazne zlepšuje škálovateľnosť riešenia prístupu a je pre efektívne riešenie potenciálne milióny záznamov. Pre používateľov servera SharePoint, je možné nakonfigurovať databázy servera SQL Server s dynamickými bránou firewall vašej organizácie. Online používatelia databáza je databázy programu SQL Server Azure bezplatné konto a bezplatného ukladacieho priestoru. Ďalšie informácie o Azure, v téme Microsoft Azure domovskú stránku.

V konečnom dôsledku môžete synchronizovať údaje medzi zoznamom služby SharePoint a accessovou tabuľkou, a udržiavať tak obe množiny údajov aktuálne. Táto synchronizácia je obojsmerná. Zmeny v programe Access vykonané v údajoch zoznamu sa nahrajú do zoznamu služby SharePoint a zmeny vykonané v zozname služby SharePoint sa stiahnu do Accessu vo vašom počítači. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov zo zoznamu SharePointu alebo ich prepojenie s týmto zoznamom.

Vyhľadávacie pole v službe SharePoint a riešenia v Centre dokumentov

Alternatívnym spôsobom hľadania dokumentov alebo položiek vo veľkej knižnici alebo vo veľkom zozname je použitie poľa Hľadať v zozname alebo knižnici, kde zadáte kľúčové slovo alebo vetu. Služba SharePoint Search má vlastné indexovacie mechanizmy a nevzťahuje sa na ňu prahová veľkosť zobrazenia zoznamu alebo iné príslušné limity.

Iné riešenie na spravovanie veľkých knižníc je vytvorenie a používanie lokality centrum dokumentov. Navrhnuté pre správu dokumentov, lokalita centra dokumentov ponúka funkcie, ako napríklad kontrolu súborov dovnútra a von, pracovné postupy, filtrov a zobrazení.

Na stránke služby SharePoint sa zvyčajne nachádzajú dve vyhľadávacie polia spolu s vyhľadávacím poľom pre konkrétny zoznam alebo knižnicu. Pri používaní poľa Hľadať daného zoznamu alebo knižnice môžete rozsah vyhľadávania postupne rozširovať:

 • Rozsah hľadania je na základe predvoleného nastavenia založený na všetkých položkách v aktuálnom zobrazení a podpriečinkoch. Výsledky uvidíte v podobe stĺpcov, ktoré sa dajú ďalej filtrovať a triediť. Ak sa prekročí prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, nezobrazia sa všetky výsledky.

 • Ak nenájdete predmet svojho hľadania, rozsah hľadania môžete rozšíriť tak, aby zahŕňal celý zoznam vrátane všetkých podpriečinkov, bez ohľadu na aktuálne zobrazenie alebo prahová veľkosť zobrazenia zoznamu.

 • Napokon môžete rozšíriť rozsah hľadania tak, aby ste vyhľadávali na celej lokalite. V tomto prípade môžete zobraziť všetky výsledky na štandardnej stránke hľadania v lokalite. Vyhľadávanie môžete ďalej obmedziť pomocou panelu spresnenia na filtrovanie, napríklad, podľa autora dokumentu alebo dátumu vytvorenia položky v zozname. Môžete dokonca použiť booleovskú syntax a logické operátory a ich pomocou formulovať zložitejšie dotazy.

Poznámky: 

 • Pole Hľadať je k dispozícii iba pre zoznamy a knižnice zobrazené ako zobrazenia vykresľované na strane klienta. Pole Hľadať sa predvolene zobrazuje, no pole Hľadať sa dá skryť pomocou vlastnosti Vyhľadávacie pole webovej časti zobrazenia zoznamu v sekcii Rôzne na table s nástrojmi. Ďalšie informácie o vlastnostiach webovej časti nájdete v téme Používanie zoznamu a iných webových častí.

 • Vlastnosť zoznamu Zobraziť vyhľadávacie pole v časti Rôzne

Lokalitu Centrum dokumentov môžete použiť počas vytvárania, spravovania a ukladania veľkého počtu dokumentov. Centrum dokumentov je založené na šablóne lokality a slúži ako centralizovaný archív na správu mnohých dokumentov. Funkcie, ako napríklad navigácia v metaúdajoch a v stromovom zobrazení, typy obsahu a webové časti, pomáhajú v organizovaní a načítaní dokumentov efektívnym a zmysluplným spôsobom. Ďalšie informácie o používaní šablón lokalít nájdete v téme Vytvorenie a používanie šablón lokalít.

Sprievodcovia obsahom môžu rýchlym spôsobom konfigurovať navigáciu založenú na metaúdajoch na vhodné fungovanie pre väčšinu knižníc bez explicitného vytvárania indexov. Slúžia však aj ako pomôcka počas vytvárania ďalších indexov s cieľom zlepšiť výkon v prípade použitia veľkého počtu filtrov a zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie lokality Centrum dokumentov

Lokalitu Centrum dokumentov môžete použiť ako prostredie na vytváraní obsahu alebo archív obsahu:

 • V prostredí na vytváranie obsahu používatelia aktívne preberajú súbory z projektu a vracajú ich do projektu a vytvárajú priečinkové štruktúry pre tieto súbory. Je povolené vytváranie verzií a existovať môže 10 alebo viac starších verzií každého dokumentu. Používatelia si dokumenty často vezmú z projektu a vracajú ich do projektu, a pracovné postupy môžu slúžiť ako pomôcka pri automatizácii akcií v dokumentoch.

 • V obsahovom archíve (tzv. znalostnom archíve) sa vyskytuje veľmi malý podiel vytvárania obsahu. Používatelia iba zobrazujú alebo nahrávajú dokumenty. Obsahové archívy spravidla obsahujú jednu verziu dokumentov a celá lokalita môže obsahovať milióny súborov. V rámci typického scenára (napríklad centrum technickej podpory pre veľkú organizáciu) môže k obsahu pristupovať 10 000 používateľov s primárnym cieľom prečítať si obsah. Podmnožina 3 000 až 4 000 používateľov môže nahrávať nový obsah na lokalitu.

Používanie osobných zobrazení, relačných zoznamov a informačných kanálov RSS

Ak chcete ďalej zvyšovať celkový výkon systému a zabrániť prekročeniu prahovej veľkosti alebo limitu zdrojov, môžete použiť osobné zobrazenia, relačné zoznamy alebo informačné kanály RSS.

Osobné zobrazenia    Keďže vytváranie zobrazení, ktoré používajú správne indexovanie stĺpcov, je pre veľké zoznamy a knižnice zložitejšie, mali by ste prispievateľom do veľkého zoznamu alebo knižnice odobrať povolenie Spravovať osobné zobrazenia. Odobratím tohto povolenia môžete zabrániť používateľom vytvoriť zobrazenie, ktoré obsahuje všetky položky a môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvyšnej časti lokality. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme Úprava povolení pre zoznam a knižnicu.

Relačné zoznamy     Keď vytvárate vzťahy zoznamov pomocou vyhľadávacích stĺpcov, jedinečných stĺpcov a vynúteného relačného správania (tzv. referenčná integrita), môžete dosiahnuť prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu a systém vás môže zablokovať za nasledujúcich okolností:

 • ak vytvoríte jedinečný stĺpec v existujúcom zozname, ktorý obsahuje viac položiek, než je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu (pamätajte však, že operácia pridania jednej položky do zoznamu, vďaka ktorej vznikne zoznam s počtom položiek prevyšujúcim prahovú veľkosť zobrazenia, sa zvyčajne nezablokuje),

 • ak má zoznam viac položiek, než je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, a zapnete funkciu Kaskádové odstránenie alebo Obmedzené odstránenie pre vyhľadávacie pole v danom zozname.

Informačné kanály RSS     Keď je na lokalite centrálnej správy a na úrovni kolekcie lokalít povolená podpora pre kanály RSS, môžete povoliť a konfigurovať podporu kanálov RSS pre mnohé typy zoznamov a knižníc. Keď používatelia použijú kanál RSS zoznamu alebo knižnice, údaje sa načítajú zo zoznamu. V predvolenom zobrazení kanála RSS je počet vrátených položiek obmedzený na základe dátumu ich poslednej úpravy použitím filtra v stĺpci Upravené. Ak má zoznam alebo knižnica mnoho položiek a používatelia používajú kanál RSS, je vhodné indexovať stĺpec Upravené. Taktiež môžete zmenšiť počet načítaných položiek zmenou hodnôt v poli počet položiek a počet dní, pre ktoré sa zmeny zahrnú do kanála RSS.

Ďalšie informácie o správe informačných kanálov RSS nájdete v téme Spravovanie informačných kanálov RSS pre lokalitu alebo kolekciu lokalít. Postup pridania informačného kanála RSS nájdete v téme Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS

SharePoint Len správcovia servera

Tieto operácie môže vykonať iba SharePoint alebo siete správcov a správcov farmy na SharePoint Server verzie.

Denné časové okno môžu správcovia použiť na zadanie vyhradeného časového úseku pre všetkých používateľov na neobmedzené vykonávanie operácií. Väčšinou je to počas slabej prevádzky.

Hoci sú zobrazenia primárnym spôsobom načítania položiek zo zoznamu alebo knižnice, k dispozícii sú aj ďalšie príkazy a operácie služby SharePoint, ktoré počas denného časového okna prebiehajú lepšie.

Pridanie a odstránenie indexu

Pridanie a úprava stĺpca zoznamu

Odstránenie a kopírovanie priečinkov

Zmena nastavení zabezpečenia pre zoznam alebo knižnicu

Uloženie zoznamu s jeho obsahom vo forme šablóny

Odstránenie webovej lokality

Obnovenie alebo odstránenie položiek z koša

Tieto príkazy a operácie môžu zlyhať, ak pri načítavaní údajov zoznamu počas bežných hodín prevádzky prekročia prahové hodnoty a limity lokality. Ich spustením bez obmedzení počas denného časového okna sa môžete vyhnúť zlyhaniu a nepriaznivému vplyvu na ostatných používateľov.

Ak chcete nastaviť denné časové okno, musíte najprv nastaviť čas začatia a trvanie. Pri nastavovaní času a trvania by ste mali myslieť na to, že ak niekto počas trvania časového okna spustí dlhotrvajúci dotaz alebo operáciu, bude tento proces pokračovať až do jeho dokončenia bez ohľadu na to, či je to v rámci časového okna alebo nie.

 1. Prihláste sa na lokalitu centrálnej správy ako správca.

 2. Prejdite na položky Správa aplikácií > Spravovať webové aplikácie.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Spravovať webové aplikácie
 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nastaviť, prípadne zmeňte nastavenie denného časového okna.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na šípku nadol nachádzajúcu sa v časti Všeobecné nastavenia a prejdite do ponuky. Potom kliknite na položku Obmedzovanie prostriedkov.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Obmedzovanie prostriedkov.
 5. Zmeňte denné časové okno a potom nastavte čas a trvanie, ktoré chcete použiť.

  Stránka nastavení aplikácie centrálnej správy so zvýrazneným denným časovým oknom
 6. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Ak nie ste vývojár alebo ak nemáte vhodný prístup k vývojárskym prostriedkom na vykonanie týchto operácií, tieto typy operácií môžete odložiť do denného časového okna. Informácie o naplánovanom dennom časovom okne získate od svojho správcu.

Poznámka: SharePoint Online zmenu prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu nepodporuje.

Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu je na mieste poskytovať výkon vo všetkých používateľov a zabezpečiť server pred neúmyselného preťaženia počas dotazov. Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu (LVT) môžete zmeniť iba v Server verzie SharePoint alebo správcom v aplikácii centrálnu správu a nainštalujte, odporúčame, aby ste výkonu nemení. SharePoint Online neumožňuje správcovia môžu zmeniť prahová veľkosť zobrazenia zoznamu chrániť pred problémy s výkonom používateľov na ostatné nájomníkmi, keď sú načítané veľkých množín údajov. Pomocou indexov, filtre a priečinkov môžete spravovať dotazy namiesto toho.

Ak máte len pár dotazov, ktoré vyžadujú zvýšenie prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu, použite denné časové okno mimo špičky.

Upozornenie: Meniť prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu sa neodporúča, ak sú prítomní ďalší používatelia. Vyššie hodnoty totiž môžu znížiť výkon. Ak vytvoríte príliš veľkú hodnotu, môžete používateľom spôsobiť veľké oneskorenie alebo zlyhanie, prípadne padnutie servera.

Poznámka: Je k dispozícii s Server zariadení SharePoint iba centrálnu správu.

Ak chcete zmeniť prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, postupujte podľa týchto krokov. Sú štandardné z SharePoint 2010 prostredníctvom SharePoint 2016, aj keď používateľského rozhrania sa môže trochu líšiť. Aplikácia centrálnu správu je nezávislý od lokality SharePoint a vyžaduje oprávnenia správcu farmy na prístup k. Môžete zmeniť iba prahová veľkosť zobrazenia zoznamu v Server verzie SharePoint.

 1. Prihláste sa na lokalitu centrálnej správy ako správca.

 2. Prejdite na položky Správa aplikácií > Spravovať webové aplikácie.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Spravovať webové aplikácie
 3. Vyberte aplikáciu, pomocou ktorej chcete zmeniť prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na šípku nadol nachádzajúcu sa v časti Všeobecné nastavenia a prejdite do ponuky. Potom kliknite na položku Obmedzovanie prostriedkov.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Obmedzovanie prostriedkov.
 5. Zmeňte hodnotu Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu (prvá v zozname) na primeranú hodnotu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na stránke s obmedzeniami prostriedkov existujú aj ďalšie nastavenia, s ktorými by ste možno ako správca mali byť oboznámení.

 • Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu pre audítorov a správcov:    Predvolene je nastavený vyšší limit. Dotazy spúšťané audítorom alebo správcom, ktoré vyžadujú špecifické (pomocou programovania) prepísanie prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu, budú podliehať danému limitu. Predvolene je pre prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu nastavená hodnota 20 000, nie 5 000. Zvýšenie tohto limitu má rovnaké následky ako zvyšovanie prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Pri zmene tejto hodnoty bude možno potrebné vykonať priradené zmeny. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie prepísania objektového modelu pre prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu pomocou programovania

 • Prepísanie objektového modelu:    Ak vo svojom nasadení bežne používate vlastný kód a potrebujete prepísať prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu na vyšší limit, možno bude vhodné povoliť prepísanie objektového modelu a prideliť povolenia audítora alebo správcu aplikácii, ktorá bude dotazy vykonávať. Toto nastavenie je predvolene zapnuté. Ak ho však nepotrebujete, môžete ho vypnúť. Dobrým príkladom na použitie tohto procesu môže byť implementácia určitého kódu, pomocou ktorého sa spustí používanie vyrovnávacej pamäte pri veľkej množine výsledkov, ku ktorým sa často pristupuje, povedzme každých pár minút. Ak používanie vyrovnávacej pamäte v obsahu nemáte v pláne, ale plánujete tieto dotazy často spúšťať, potom túto metódu pri obchádzaní prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu neodporúčame používať, pretože to bude mať nepriaznivý vplyv na výkon vášho servera. V krátkosti: postupujte pomaly.

 • Prahová hodnota vyhľadávania zobrazenia zoznamu:    Táto funkcia obmedzuje počet spájaní, ktoré môže dotaz vykonať. Táto hodnota je totožná s počtom polí v časti Vyhľadávanie, Osoba alebo skupina alebo Stav pracovného postupu, ktoré sú v dotaze zahrnuté. Napríklad zobrazenie zobrazujúce 6 vyhľadávacích stĺpcov a vykonávajúce filtrovanie v ďalších 3 odlišných vyhľadávacích stĺpcoch používa 9 vyhľadávaní. Ak je prahová hodnota vyhľadávania zobrazenia zoznamu nastavená na hodnotu 8, vyskytne sa chyba. Zvýšenie počtu nad hodnotu 8 sa neodporúča.

  Dôkladným testovaním spoločnosti Microsoft sa ukázalo, že pri spájaniach prevyšujúcich počet 8 sa vyskytuje závažný náhodný pokles výkonu. Nielenže sa priepustnosť servera v tomto bode výrazne zníži, ale použitím neprimerane veľkého množstva zdrojov v SQL Serveri sa ukončí aj dotaz, čo bude mať negatívny dopad aj na všetkých ostatných ľudí, ktorí túto istú databázu používajú. Ďalšie informácie nájdete v časti o vyhľadávacích stĺpcoch a zobrazeniach zoznamu v téme Výkon a výsledky a odporúčania testovania kapacity

 • Denné časové okno pre veľké dotazy:    Pomocou tejto funkcie môžete každý deň nastaviť určitý čas, kedy môžu používatelia používať väčšie dotazy bez prekročenia limitov. Pred nastavením takéhoto času by ste mali najprv dôkladne zvážiť nasledujúce skutočnosti:

  • Ak chcete ovplyvniť čo najmenší počet používateľov, mali by ste tento čas nastaviť na obdobie slabej prevádzky, prípadne na obdobie, kedy očakávate najnižšiu záťaž. Ak pre väčšinu vašich používateľov vyberiete čas uprostred pracovného dňa, môže to mať negatívny vplyv aj na tých používateľov, ktorí veľké zoznamy nepoužívajú.

  • Skúste radšej nastaviť taký rozumný časový rámec, v ktorom by používatelia mohli svoje zoznamy opraviť a nemuseli by sa obracať na správcu.

  • Operácie začaté počas daného časového okna sa po ukončení časového okna neprerušia. Je potrebné vziať do úvahy aj ďalší čas, ktorý je potrebný v prípade, že sa používateľ rozhodne veľký zoznam odstrániť tesne pred časom ukončenia.

  • Myslite aj na rôzne časové pásma. Toto je dôležité najmä vtedy, ak sa vaša organizácia alebo zákazníci nachádzajú vo viacerých geografických oblastiach a zdieľajú centrálne hosťovaný SharePoint server. Nastavenie času na 18:00 hodinu môže byť vhodné pre vašu oblasť, nie však napríklad pre Sydney v Austrálii.

 • Jedinečná prahová hodnota povolení zoznamu:    Toto je počet jedinečných povolení, ktoré sú povolené na jeden zoznam. Ak máte priečinok, pre ktorý ste prerušili dedenie povolení a nastavili v ňom určité povolenia (a tiež pre všetky jeho položky), potom sa v rámci jedinečnej prahovej hodnoty povolení zoznamu započítava tento priečinok v počte 1. Na rozdiel od prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu a ďalších nastavení sa táto prahová hodnota nespúšťa pri zobrazovaní obsahu alebo vykonávaní iných operácií, ale výlučne pri zmene povolení.

  Ak si to môžete dovoliť, potom odporúčame toto číslo znížiť. Predvolené číslo je 50 000, čo je veľa jedinečných povolení. Skôr než váš zoznam dosiahne toto číslo, pravdepodobne sa vyskytnú problémy s povoleniami, preto je dobré, ak preventívne doladíte možnosti, ktoré budú vo vašom prostredí fungovať.

Prehľad zoznamov a knižníc s mnohými položkami

Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu slúži na poskytovanie konzistentného výkonu všetkým používateľom, a to pomocou dotazov smerujúcich do serverovej databázy. Tu nájdete niektoré informácie o obmedzeniach, o fungovaní a o spôsobe zmeny hodnoty prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu.

Dôležité: Prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu nie je možné v službe SharePoint Online zmeniť. V službe SharePoint Online je k dispozícii aj možnosť vytvorenia denného časového okna. Tieto funkcie sú dostupné iba pre SharePoint 2016 SharePoint 2013 a SharePoint 2010.

S cieľom minimalizovať obsah databázy používa SQL Server, čo je vlastne serverová databáza pre SharePoint, zamknutie riadka ako stratégiu na zabezpečenie aktualizácií bez nežiaduceho vplyvu na používateľov, ktorí pristupujú k iným riadkom. Ak však operácia čítania alebo zapisovania (napríklad dotaz) spôsobí súčasné uzamknutie viac ako 5 000 riadkov, potom je pre SQL Server efektívnejšie dočasne uzamknúť celú tabuľku dovtedy, kým sa databázová operácia neskončí.

Poznámka: Skutočný počet nie je vždy 5 000 a líši sa v závislosti od lokality, rozsahu aktivít v databáze a konfigurácie lokality.

Uzamknutím celej tabuľky zabránite ostatným používateľom v prístupe k tabuľke. Ak k tejto situácii dochádza príliš často, výkonnosť systému sa zhorší. Preto sú prahové hodnoty a limity nevyhnutné pri minimalizovaní dosahu databázových operácií náročných na prostriedky a vyvažovaní potrieb všetkých používateľov.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o kľúčových bodoch toho, čo sa stane, keď sa pokúsite pristupovať k mnohým položkám v zozname alebo knižnici.

Veľké zoznamy a knižnice

 1. Údaje zoznamu alebo knižnice v kolekcii lokalít sa ukladajú v databázovej tabuľke SQL Servera, ktorá používa dotazy, indexy a zámky na zachovanie celkovej výkonnosti, zdieľania a presnosti.

 2. Filtrované zobrazenia s indexmi stĺpca (a ďalšie operácie) vytvárajú databázové dotazy, ktoré identifikujú podmnožinu stĺpcov a riadkov a vrátia túto podmnožinu do počítača.

 3. Prahové hodnoty a limity pomáhajú obmedzovať operácie a vyvažovať prostriedky pre viacerých súčasne aktívnych používateľov.

 4. Privilegovaných vývojári môžu použiť objekt modelu prepíše dočasne zvýšiť limity a obmedzenia pre vlastné aplikácie s SharePoint Server verzie.

 5. Správcovia môžu určiť Vyhradený systému windows pre všetkých používateľov na vykonanie operácie neobmedzený špičky s SharePoint Server verzie.

 6. Informační pracovníci môžu používať príslušné zobrazenia, štýly a limity stránky na zrýchlenie zobrazenia údajov na obrazovke.

Pre zoznamy a knižnice platia špecifické maximálne limity, ktoré nájdete v tejto tabuľke.

Funkcia

Maximálny limit

Počet položiek v zozname alebo knižnici

30 miliónov

Veľkosť jednej položky súboru alebo prílohy položky

10 gigabajtov

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté informácie o obmedzenia zdrojov a limity, musíte mať na pamäti pri. Tieto obmedzenia a limity sú nastavené na stránke zdrojov obmedzovanie v centrálnej správe verzií SharePoint Server. Obráťte sa na správcu pre konkrétne obmedzenia a požiadavky pre lokalitu.

Poznámka: Pomôckou pre správu je to, že na správcu sa nevzťahujú nasledujúce obmedzenia zdrojov a limity.

Poznámka: Nie všetky tieto nastavenia sú k dispozícii prostredníctvom používateľského rozhrania a len s SharePoint Server verzie.

Prahová hodnota
alebo limit

Predvolená
hodnota

Popis

Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu

5 000

Určuje maximálny počet položiek zoznamu alebo knižnice, ktorý môže naraz spracovať databázová operácia (napríklad dotaz). Operácie, ktoré presiahnu tento limit, sa zablokujú.

Keď počet položiek v zozname presiahne počet 3 000, na stránke Nastavenia zoznamu sa zobrazí upozornenie, aby ste mali čas na vytvorenie alternatívnych plánov. Upozornenie obsahuje prepojenie na túto tému.

Limit jedinečných povolení

50 000

Určuje maximálny počet jedinečných povolení, ktoré sú povolené pre zoznam alebo knižnicu.

Vždy keď porušíte dedenie povolení pre položku alebo priečinok, bude sa tento krok počítať ako 1 jedinečné povolenie vzhľadom na limit. Ak sa pokúsite pridať položku a prekročíte tento limit, systém vám v tejto činnosti zabráni.

Limit veľkosti riadka

6

Určuje maximálny počet riadkov tabuľky (interne vzhľadom na databázu), ktoré sa budú používať pre položku zoznamu alebo knižnice. S cieľom prispôsobiť rozsiahle zoznamy s mnohými stĺpcami je každá položka s výnimkou príloh umiestnená vo viacerých interných riadkoch tabuľky (max. 6 riadkov a 8 000 bajtov).

Ak napríklad máte zoznam s mnohými malými stĺpcami a jeden z nich obsahuje stovky stĺpcov Áno/Nie, môžete prekročiť tento limit a v takomto prípade nebudete môcť pridávať ďalšie stĺpce Áno/Nie do zoznamu, ale stále budete mať povolené pridávanie stĺpcov iného typu.

Správcovia môžu tento limit nastaviť iba pomocou objektového modelu (nie prostredníctvom používateľského rozhrania).

Prahová hodnota vyhľadávania zobrazenia zoznamu

12

Určuje maximálny počet operácií spájania (napríklad operácie založené na vyhľadávaní, osobách alebo skupinách alebo stĺpce stavu pracovného postupu).

Ak dotaz používa viac než osem stĺpcov, operácia sa zablokuje. Je však možné programovo vybrať stĺpce, ktoré sa budú používať pomocou maximálneho zobrazenia, ktoré je možné nastaviť prostredníctvom objektového modelu.

Rozsah prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu pre audítorov a správcov

20 000

Určuje maximálny počet položiek zoznamu alebo knižnice, ktorý môže naraz spracovať databázová operácia (napríklad dotaz) realizovaná audítorom alebo správcom s príslušnými povoleniami. Toto nastavenie spolupracuje s možnosťou Povoliť prepísanie objektového modelu.

Povoliť prepísanie objektového modelu

Y

Určuje, či vývojári môžu vykonávať databázové operácie, ako sú napríklad dotazy, ktoré vyžadujú prepísanie hodnoty položky Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu na vyšší limit zadaný hodnotou položky Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu pre audítorov a správcov. Správca musí povoliť prepísanie objektového modelu a vývojári s príslušným povolením potom môžu programovo požadovať, aby ich dotaz používal vyššiu prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu, čo im umožní využívať príslušné výhody.

Denné časové okno

Žiadne

Určuje časový úsek, v priebehu ktorého sa prahové hodnoty a limity ignorujú. Správca môže tento časový úsek nakonfigurovať v hodinách mimo špičky v 15-minútových prírastkoch do maximálneho intervalu 24 hodín (napríklad od 18:00 do 22:00 alebo od 01:30 do 5:15).

Databázová operácia alebo dotaz bude pokračovať až do dokončenia (alebo zlyhania) aj napriek tomu, že sa nedokončí v rámci stanoveného časového úseku.

Odošlite nám komentár

V tomto článku boli užitočné? Ak áno, napíšte nám na konci tejto stránky. Ak to nebolo užitočné, dajte nám vedieť, čo bolo mätúce alebo chýbajúce. Vaše pripomienky použijeme kontrolou skutočnosti, pridajte informácie a aktualizovať v tomto článku. Zahrňte SharePoint, operačného systému a verzie prehliadačov.

Aktualizované júl 2017.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×