Spravovanie veľkých zoznamov a knižníc v SharePointe

Spravovanie veľkých zoznamov a knižníc v SharePointe

Môžete uložiť až 30 000 000 položiek alebo súborov v zozname alebo knižnici SharePointu. Filtrované zobrazenia veľkých zoznamov majú podobné skúsenosti s inými zoznamami. Ak však zobrazenie zoznamu zobrazuje viac než 5000 položiek, môže sa vyskytnúť chyba prahovej hodnoty zobrazenia zoznamu. Ak chcete aktualizovať zoznam, postupujte podľa jedného alebo všetkých týchto troch krokov.

Tip: Check out these YouTube videos about lists from SharePoint community experts to learn more. You might also find these videos about libraries helpful.

Používanie moderných

Zobrazenia zobrazujúce veľa položiek fungujú najlepšie v modernom prostredí. Využite moderné prostredie , aby sa predišlo chybám, ktoré sa môžu zobraziť v klasickom prostredí.

Pridanie indexov

Pri filtrovaní alebo zoraďovaní podľa stĺpca, ktorý nemá index, sa môže zobraziť chybové hlásenie. Manuálne Pridajte index z nastavení zoznamu v ponuke Nastavenie a potom kliknite na položku indexované stĺpce.

Indexy sa automaticky vytvárajú v nasledujúcich dvoch situáciách:

 1. Keď uložené zobrazenia obsahujú stĺpce, ktoré sa používajú na zoraďovanie alebo filtrovanie

 2. Pri zoraďovaní v modernom prostredí

Poznámka: Automatické vytváranie indexov pri zoraďovaní v modernom prostredí je obmedzené na zoznamy a knižnice s menej než 20 000 položkami.

Úprava zobrazenia zoznamu

Ak sa pri práci s veľkým zoznamom vyskytne chyba, Upravte zobrazenie zoznamu.

Po 4 zmenách sa odstránia prahové chyby zobrazenia zoznamu. Vykonajte všetky 4 zmeny na odstránenie všetkých chýb.

Odstránenie zoradenia v zobrazení zoznamu

 • Vyberte možnosť žiadne z prvého zoradenia podľa stĺpca a potom zoraďte stĺpec .

Poznámka: Stĺpce s typmi stĺpcov, ktoré ľudia, vyhľadávané alebo spravované metaúdaje môžu pri zoraďovaní spôsobiť chyby v zobrazení zoznamu. Pri prvom zoradení je však možné použiť text, číslo, dátum a iné typy stĺpcov.

Odstránenie zoskupenia v zobrazení na úpravy

 • Vyberte možnosť žiadne z prvej skupiny v stĺpci a potom zoskupiť podľa stĺpca

Ďalšie úpravy pre zobrazenie zoznamu

 • Pre všetky stĺpce v časti súčty vyberte možnosť žiadne .

 • Zrušte výber všetkých stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť v časti stĺpce

Poznámka: Zobrazenie 12 alebo viac stĺpcov nasledujúcich typov môže spôsobiť chybu prahovej hodnoty zobrazenia zoznamu: ľudia, vyhľadávanie a spravované metaúdaje. Zobrazujú sa stĺpce iných typov. 

Existuje mnoho spôsobov práce so zoznamom alebo knižnicou služby SharePoint a s ich dotazovaním bez zobrazenia upozornenia týkajúceho sa prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Pomocou nasledujúcich nápadov môžete získať potrebné informácie a dodržať prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu pre 5 000 položiek. Viac informácií o prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu nájdete v téme Prehľad zoznamov a knižníc s mnohými položkami.

Práca s limitmi prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu

V službe SharePoint sa nachádzajú obmedzenia a limity zdrojov umožňujúce riadenie množstva údajov a priepustnosti, ktoré je možné spravovať. Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu je predvolene nastavená na približne 5 000 položiek a umožňuje používateľom pracovať s veľkými zoznamami, no zachovať pritom dobrý výkon. Existujú tri hlavné spôsoby práce s prahovou veľkosťou zobrazenia zoznamu:

 • Vo všetkých verziách služby SharePoint môžete počet vrátených položiek spravovať pomocou indexovania, filtrovania, priečinkov a offline údajov.

 • V serverových verziách služby SharePoint môžete použiť správcom naplánované denné časové okno, v ktorom sú limity vyššie.

 • V serverových verziách služby SharePoint môže sieťový správca zvýšiť limit pre prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu.

V prípade SharePoint Online sa tento limit nedá zmeniť a je na mieste 24 x 7, aby mohli používatelia na zdieľaných nájomníkoch mať vždy dobrý výkon na dotazoch. Ak chcete obísť limit, zistili sme niektoré akcie, ktoré môžete urobiť na to, aby boli vaše dotazy v rámci limitu.

Poznámka: V zobrazeniach vygenerovaných systémom sa niekedy môže vyskytovať väčší počet vrátených položiek.

V serveroch služby SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 a 2010) je predvolenou hodnotou pre prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu tiež 5 000 položiek. Keďže je v týchto serveroch prítomná väčšia kontrola zo strany správcov siete, môže byť nastavené denné časové okno, v ktorom sú limity efektívnym spôsobom odstránené, čím sa umožňuje vykonávanie rozsiahleho dotazovania a tiež iných operácií vyžadujúcich veľké množstvo údajov. Takýto čas je zvyčajne večer, keď väčšina používateľov systém nepoužíva. Ak je to vhodné, správca môže limit aj zvýšiť.

Aj v serverových verziách služby SharePoint je poslednou možnosťou zmena limitu. Tento krok je však riskantný, keďže väčší limit zvyšuje možnosť vplyvu na výkon niektorých, prípadne všetkých, používateľov.

Ak chcete skontrolovať vašu verziu služby SharePoint, pozrite si tému Ktorú verziu SharePointu používam?

Ak ste zablokovaní prahovou hodnotou zobrazenia zoznamu, ale celkový počet položiek je menší ako 20 000, môžete pridať indexy do stĺpcov v SharePointe 2019. Vo všetkých verziách služby SharePoint môžete vytvoriť filtrované zobrazenie s indexovaným stĺpcom, a obmedziť tak počet výsledkov pri práci s rozsiahlymi zoznamami a knižnicami. Vytvorenie filtrovaného zobrazenia s indexovaným stĺpcom je dvojfázový proces: vytvorenie indexu pre stĺpec a následné vytvorenie zobrazenia, ktoré používa indexovaný stĺpec na filtrovanie zobrazenia.

Ďalšie informácie o indexovaní stĺpcov nájdete v téme Pridanie indexu do stĺpca SharePointu.

Ďalšie informácie o filtrovaní stĺpcov nájdete v téme Úprava zobrazenia SharePointu pomocou filtrovania.

Aj napriek tomu, že sa na používanie veľkých zoznamov a knižníc priečinky nevyžadujú, môžete ich používať ako pomôcku na usporiadanie údajov a zlepšenie efektívnosti prístupu k údajom. Vytváranie priečinkov je predvolene v knižniciach dokumentov zapnuté, neplatí to však pre zoznamy. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie priečinka v zozname alebo Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov.

Poznámka: Ak v službe SharePoint na presúvanie či príkazy používate nástroj Premiestniť, premiestnia sa aj existujúce metaúdaje.

Keď vytvárate priečinok, vytvárate okrem neho aj vnútorný index. Tento vnútorný index sa taktiež vytvára pre koreňový priečinok alebo najvyššiu úroveň zoznamu alebo knižnice. Keď pristupujete k položkám priečinka, tento index efektívne používate na prístup k údajom. Pamätajte na to, že ak priečinok obsahuje podpriečinky, každý podpriečinok sa bude počítať ako položka (nie však položky v danom podpriečinku).

Aj keď je celkový počet položiek v zozname alebo knižnici veľmi veľký, zobrazenie jedného priečinka je prinajmenšom rovnako rýchle ako zobrazenie, ktoré filtruje celkový počet položiek pomocou indexovaného stĺpca. V niektorých situáciách možno distribuovať všetky položky v zozname alebo knižnici do viacerých priečinkov tak, aby žiadny priečinok neobsahoval viac ako päťtisíc položiek.

Pri použití priečinkov na usporiadanie veľkého zoznamu alebo knižnice je dôležité zvážiť nasledujúce skutočnosti:

 • Priečinok môže obsahovať viac položiek, než je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, aby nedošlo k zablokovaniu. Je ale možné, že budete musieť používať filtrované zobrazenie založené na indexoch stĺpcov.

 • Ak si vyberiete možnosť Zobraziť všetky položky bez priečinkov v časti Priečinky počas vytvárania alebo úpravy zobrazenia v tomto zozname alebo knižnici, budete musieť použiť filter, ktorý je založený na jednom indexe a zaistiť tak, aby ste nedosiahli hodnotu položky Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu.

 • V predvolenom zobrazení je často vhodné nastaviť zobrazovanie všetkých dostupných priečinkov bez filtrovania, aby si používatelia mohli pri vkladaní nových položiek vybrať vhodný priečinok. Zobrazenie všetkých priečinkov taktiež zníži pravdepodobnosť nesprávneho pridania položiek mimo priečinkov v zozname alebo v knižnici. Pamätajte, že na rozdiel od knižníc nie je k dispozícii automatický spôsob premiestňovania položiek medzi priečinkami v zozname.

Poznámka: Aj keď položky premiestnite do Koša služby SharePoint, stále ovplyvňujú určovanie toho, či výraz filtra nepresahuje prahovú veľkosť zoznamu. Keď Kôš vyprázdnite, viac sa nezapočítavajú. Viac informácií nájdete v téme Vyprázdnenie koša alebo obnovenie súborov.

Ak chcete premiestniť súbory v rámci tej istej knižnice, pozrite si tému Premiestnenie alebo kopírovanie priečinka, súboru alebo prepojenia v knižnici dokumentov.

Pri odstraňovaní veľkých zoznamov sa vyžadujú zdroje databázy, ktoré však môžu byť prahovou veľkosťou zobrazenia zoznamu zablokované. Ak chcete zablokovaniu zabrániť, skúste počas denného časového okna odstrániť veľké zoznamy. Pamätajte, že ak proces odstraňovania trvá dlhšie ako vymedzené časové okno, bude pokračovať až dovtedy, kým sa úplne nedokončí, a to bez ohľadu na ostatných používateľov. Nastavte dostatočne dlhý čas.

Informácie o odstraňovaní zoznamov nájdete v téme Odstránenie zoznamu v SharePointe.

Offline synchronizácia, správa externých údajov a accessových údajov

Pri synchronizácii s počítačom je práca s údajmi v režime offline často pohodlnejšia a efektívnejšia. V závislosti od údajov zoznamu, s ktorými pracujete, môžete použiť Excel, Access alebo Outlook. V závislosti od služby SharePoint môžete tiež používať správu externých údajov bez obmedzení so systémami plánovania podnikových zdrojov (ERP), OData a webovými službami.

Zmeny môžete vykonať na stolnom alebo prenosnom počítači a po prechode späť do režimu online môžete synchronizovať zmeny a vyriešiť prípadné konflikty jednoduchým a efektívnym spôsobom. Práca s veľkými zoznamami pomocou offline synchronizácie na prezeranie, analýzu alebo vykazovanie údajov pomáha znižovať databázovú aktivitu a mieru využívania prostriedkov lokality SharePoint.

Údaje zoznamu môžete používať v režime offline a zmeny synchronizovať po prepnutí do režimu online pomocou viacerých produktov balíka Microsoft Office. Ak chcete vykonať export do týchto produktov, musíte mať nainštalované aplikácie služieb Office 365 alebo počítačovej verzie balíka Office.

Microsoft Access       Access dokáže spracovať viac riadkov údajov ako SharePoint a máte veľa mocných nástrojov na manipuláciu s týmito údajmi. Práca s vašimi údajmi v Accesse a synchronizácii so SharePointom vám umožní pracovať s väčšími množinami údajov.

Môžete si prečítať a napísať väčšinu natívnych zoznamov z Access prepojením na ne a Access dobre funguje s prakticky všetkými SharePoint mi typmi údajov. Prepojenie umožňuje pripojenie k údajom v zozname SharePoint, aby ste vytvorili obojsmerné pripojenie na zobrazenie a úpravu najnovších údajov v zozname SharePoint aj v databáze Access. Prepájanie vám umožňuje pripojiť sa k údajom zoznamu služby SharePoint, takže môžete vytvoriť obojsmerné pripojenie na zobrazovanie a úpravu najnovších údajov v zozname služby SharePoint aj databáze programu Access. Access vytvára kópiu (či replikuje) zoznam služby SharePoint v tabuľke programu Access. Okrem toho Access cache údaje zoznamu v klientovi používajú efektívnu vyrovnávaciu pamäť, zapisovanie do vyrovnávacej pamäte a len prevody zmenených položiek zoznamu. TE102750819 okrem tohto ukladá údaje zoznamu do vyrovnávacej pamäte klientskeho počítača, využíva výkonnú vnútornú pamäť, prepisovateľnú vyrovnávaciu pamäť a prenáša iba zmenené položky zoznamu, vďaka čomu prebiehajú dotazy a aktualizácie oveľa rýchlejšie. Okrem toho je k dispozícii aj dialógové okno na riešenie konfliktov, ktoré prispieva k plynulému spravovaniu konfliktných aktualizácií.

Ak je aktivovaná funkcia Access Services, môžete pracovať s podstatne väčším objemom údajov, ako povoľuje prahová veľkosť zobrazenia zoznamu – predvolene až do 50 000 položiek. Access automaticky spracuje údaje v zoznamoch alebo knižniciach v malých dávkach a potom znova zostaví údaje, čo je technika, ktorá umožňuje pracovať s podstatne väčšími údajmi ako prahová hodnota zobrazenia zoznamu a bez toho, aby sa nepriaznivo ovplyvňovali ostatných používateľov na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v nižšie zobrazenej časti Používanie služby Access Services.

Microsoft Excel        Zoznamy služby SharePoint tiež možno exportovať do tabuľky programu Excel, čím vznikne jednosmerné prepojenie medzi tabuľkou programu Excel a zoznamom služby SharePoint.

Tlačidlo Exportovať do Excelu zvýraznené na páse s nástrojmi v SharePointe

Aj Excel vám umožní pracovať s veľkými zoznamami bez zablokovania. Okrem toho môžete Excel synchronizovať so SharePointom aj Accessom a vďaka tomu využiť výhody každej z týchto platforiem.

Ak údaje aktualizujete v zozname služby SharePoint a obnovíte excelovú tabuľku, Microsoft Excel nahradí údaje programu Excel najnovšími údajmi zoznamu služby SharePoint, pričom prepíše všetky zmeny vykonané v tejto tabuľke programu Excel.

Zoznam v SharePointe Online so zvýraznením položky Exportovať do Excelu

Po exportovaní údajov do tabuľky programu Excel môžete začať využívať výhody mnohých funkcií programu Microsoft Excel určených na analýzu údajov, ako sú napríklad výkonné a flexibilné hárky, zostavy kontingenčnej tabuľky, grafy a krivky s profesionálnym vzhľadom, podmienené formátovanie pomocou ikon, údajových pruhov a farebnej mierky a sofistikované operácie s citlivostnou analýzou.

Ak je aktivovaná funkcia Access Services, môžete pracovať s podstatne väčším objemom údajov, ako povoľuje prahová veľkosť zobrazenia zoznamu – predvolene až do 50 000 položiek. Ďalšie informácie nájdete v nižšie zobrazenej časti Používanie služby Access Services.

Microsoft Outlook        Z Microsoft Outlook môžete čítať a zapisovať kontakty, úlohy, kalendár a zoznamy diskusií, ako aj synchronizovať knižnice dokumentov. Môžete napríklad pracovať so štandardnými zoznamami úloh a zoznamami projektových úloh tak, že zoznam úloh bude v režime offline, zobrazuje, aktualizuje a priraďuje nové úlohy, prenesie ich späť do režimu online a synchronizuje ich bez toho, aby ste museli opustiť Outlook. SharePoint Kontakty môžete v Outlook aj efektívnejšie ukladať, zdieľať a spravovať.

Na začiatok stránky

V programe Access vytvárate webovú databázu založenú na službách Access Services zostavovaním tabuliek založených na prepojených zoznamoch, dotazoch, formulároch, zostavách a makrách, ktoré ste publikovali na lokalite SharePoint. Tieto webové databázy sa inovujú a môžete ich aj naďalej používať a meniť, vytvárať nové databázy na základe šablón, ale nie z programu Access 2013.

V službe SharePoint môžete vytvoriť aplikáciu programu Access aj bez použitia kódu. Vo všeobecnosti je aplikácia služby SharePoint riešením zameraným priamo na určitý problém, pričom sa jednoducho distribuuje a umiestňuje na trh. Rozmýšľajte o aplikácii ako o vhodnom, alternatívnom spôsobe balenia, distribúcie, využívania, monitorovania a stiahnutia riešenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie aplikácie programu Access

Na rozdiel od aplikácie Accessovej webovej databázy, ktorá ukladá údaje v SharePoint zoznamoch, Accessová aplikácia používa databázu SQL servera oddelene od SharePoint produktov na ukladanie údajov, a preto nepodlieha prahovej hodnote zobrazenia zoznamu SharePoint. Táto možnosť výrazne podporuje rozšíriteľnosť accessových riešení a efektívne spracovanie možno až miliónov záznamov. Pre používateľov služby SharePoint server môže byť databáza SQL servera nakonfigurovaná tak, aby sa mohla žiť za bránou firewall vašej organizácie. Pre používateľov online je databáza databázou SQL Server Azure, ktorá je povolená s bezplatným kontom a bezplatným ukladacím priestorom. Ďalšie informácie o službe Azure nájdete v téme Domovská stránka služby Microsoft Azure.

V konečnom dôsledku môžete synchronizovať údaje medzi zoznamom služby SharePoint a accessovou tabuľkou, a udržiavať tak obe množiny údajov aktuálne. Táto synchronizácia je obojsmerná. Zmeny v programe Access vykonané v údajoch zoznamu sa nahrajú do zoznamu služby SharePoint a zmeny vykonané v zozname služby SharePoint sa stiahnu do Accessu vo vašom počítači. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov zo zoznamu SharePointu alebo ich prepojenie s týmto zoznamom.

Vyhľadávacie pole v službe SharePoint a riešenia v Centre dokumentov

Alternatívnym spôsobom, ako nájsť dokumenty alebo položky vo veľkej knižnici alebo zozname, je použitie vyhľadávacieho poľa zoznamu alebo knižnice na zadanie kľúčového slova alebo výrazu. SharePoint Vyhľadávanie má vlastné mechanizmy indexovania a nevzťahuje sa na prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu ani na iné súvisiace limity.

Ďalším riešením na spravovanie veľkých knižníc je vytvorenie a používanie lokality Centrum dokumentov. Táto lokalita je určená na správu dokumentov a ponúka funkcie, ako sú vzatie súborov z projektu a ich vrátenie do projektu, pracovné postupy, filtre a zobrazenia.

Na stránke služby SharePoint sa zvyčajne nachádzajú dve vyhľadávacie polia spolu s vyhľadávacím poľom pre konkrétny zoznam alebo knižnicu. Pri používaní poľa Hľadať daného zoznamu alebo knižnice môžete rozsah vyhľadávania postupne rozširovať:

 • Rozsah hľadania je na základe predvoleného nastavenia založený na všetkých položkách v aktuálnom zobrazení a podpriečinkoch. Výsledky uvidíte v podobe stĺpcov, ktoré sa dajú ďalej filtrovať a triediť. Ak sa prekročí prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, nezobrazia sa všetky výsledky.

 • Ak nenájdete predmet svojho hľadania, rozsah hľadania môžete rozšíriť tak, aby zahŕňal celý zoznam vrátane všetkých podpriečinkov, bez ohľadu na aktuálne zobrazenie alebo prahová veľkosť zobrazenia zoznamu.

 • Napokon môžete rozšíriť rozsah hľadania tak, aby ste vyhľadávali na celej lokalite. V tomto prípade môžete zobraziť všetky výsledky na štandardnej stránke hľadania v lokalite. Vyhľadávanie môžete ďalej obmedziť pomocou panelu spresnenia na filtrovanie, napríklad, podľa autora dokumentu alebo dátumu vytvorenia položky v zozname. Môžete dokonca použiť booleovskú syntax a logické operátory a ich pomocou formulovať zložitejšie dotazy.

Poznámky: 

 • Pole Hľadať je k dispozícii iba pre zoznamy a knižnice zobrazené ako zobrazenia vykresľované na strane klienta. Pole Hľadať sa predvolene zobrazuje, no pole Hľadať sa dá skryť pomocou vlastnosti Vyhľadávacie pole webovej časti zobrazenia zoznamu v sekcii Rôzne na table s nástrojmi. Ďalšie informácie o vlastnostiach webovej časti nájdete v téme Používanie zoznamu a iných webových častí.

 • Vlastnosť zoznamu Zobraziť vyhľadávacie pole v časti Rôzne

Lokalitu Centrum dokumentov môžete použiť počas vytvárania, spravovania a ukladania veľkého počtu dokumentov. Centrum dokumentov je založené na šablóne lokality a slúži ako centralizovaný archív na správu mnohých dokumentov. Funkcie, ako napríklad navigácia v metaúdajoch a v stromovom zobrazení, typy obsahu a webové časti, pomáhajú v organizovaní a načítaní dokumentov efektívnym a zmysluplným spôsobom. Ďalšie informácie o používaní šablón lokalít nájdete v téme Vytvorenie a používanie šablón lokalít.

Správcovia obsahu dokážu rýchlo nakonfigurovať navigáciu riadený metaúdajmi tak, aby vykonávali aj väčšinu knižníc bez explicitného vytvárania indexov, ale aj pomoc pri vytváraní ďalších indexov na vylepšenie výkonu v širšom rozsahu filtrov a zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie lokality centrum dokumentov

Lokalitu Centrum dokumentov môžete použiť ako prostredie na vytváraní obsahu alebo archív obsahu:

 • V prostredí na vytváranie obsahu používatelia aktívne preberajú súbory z projektu a vracajú ich do projektu a vytvárajú priečinkové štruktúry pre tieto súbory. Je povolené vytváranie verzií a existovať môže 10 alebo viac starších verzií každého dokumentu. Používatelia si dokumenty často vezmú z projektu a vracajú ich do projektu, a pracovné postupy môžu slúžiť ako pomôcka pri automatizácii akcií v dokumentoch.

 • V archíve obsahu alebo vedomostnej základne sa naopak veľmi málo tvorby vyskytuje. Používatelia iba zobrazujú alebo nahrávajú dokumenty. Archívy obsahu zvyčajne obsahujú jednotlivé verzie dokumentov a lokalita môže zmeniť mierku na milióny súborov. V typickom scenári, ako je napríklad centrum technickej podpory pre veľkú organizáciu, môže používateľ 10 000 získať prístup k obsahu, a to najmä na jeho čítanie. Podmnožina 3 000 až 4 000 používateľov môže nahrať nový obsah na lokalitu.

Používanie osobných zobrazení, relačných zoznamov a informačných kanálov RSS

Ak chcete ďalej zvyšovať celkový výkon systému a zabrániť prekročeniu prahovej veľkosti alebo limitu zdrojov, môžete použiť osobné zobrazenia, relačné zoznamy alebo informačné kanály RSS.

Osobné zobrazenia    Keďže vytváranie zobrazení, ktoré používajú správne indexovanie stĺpcov, je pre veľké zoznamy a knižnice zložitejšie, mali by ste prispievateľom do veľkého zoznamu alebo knižnice odobrať povolenie Spravovať osobné zobrazenia. Odobratím tohto povolenia môžete zabrániť používateľom vytvoriť zobrazenie, ktoré obsahuje všetky položky a môže nepriaznivo ovplyvniť výkon zvyšnej časti lokality. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v téme Úprava povolení pre zoznam a knižnicu.

Relačné zoznamy     Keď vytvoríte vzťahy zoznamov pomocou vyhľadávacích stĺpcov, jedinečných stĺpcov a vynúteného relačného správania (nazývaného aj referenčná integrita), môžete sa dostať na prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu a môže byť zablokovaná za týchto okolností:

 • ak vytvoríte jedinečný stĺpec v existujúcom zozname, ktorý obsahuje viac položiek, než je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu (pamätajte však, že operácia pridania jednej položky do zoznamu, vďaka ktorej vznikne zoznam s počtom položiek prevyšujúcim prahovú veľkosť zobrazenia, sa zvyčajne nezablokuje),

 • ak má zoznam viac položiek, než je prahová veľkosť zobrazenia zoznamu, a zapnete funkciu Kaskádové odstránenie alebo Obmedzené odstránenie pre vyhľadávacie pole v danom zozname.

Informačné kanály RSS     Keď je na lokalite centrálnej správy a na úrovni kolekcie lokalít povolená podpora pre kanály RSS, môžete povoliť a konfigurovať podporu kanálov RSS pre mnohé typy zoznamov a knižníc. Keď používatelia použijú kanál RSS zoznamu alebo knižnice, údaje sa načítajú zo zoznamu. V predvolenom zobrazení kanála RSS je počet vrátených položiek obmedzený na základe dátumu ich poslednej úpravy použitím filtra v stĺpci Upravené. Ak má zoznam alebo knižnica mnoho položiek a používatelia používajú kanál RSS, je vhodné indexovať stĺpec Upravené. Taktiež môžete zmenšiť počet načítaných položiek zmenou hodnôt v poli počet položiek a počet dní, pre ktoré sa zmeny zahrnú do kanála RSS.

Ďalšie informácie o správe informačných kanálov RSS nájdete v téme Spravovanie informačných kanálov RSS pre lokalitu alebo kolekciu lokalít. Postup pridania informačného kanála RSS nájdete v téme Vytvorenie upozornenia alebo prihlásenie na odber informačného kanála RSS

SharePoint Len pre správcov servera

Tieto operácie môžu vykonať len správcovia služby SharePoint alebo správcovia siete. V serverových verziách služby SharePoint operácie vykonávajú správcovia farmy.

Denné časové okno môžu správcovia použiť na zadanie vyhradeného časového úseku pre všetkých používateľov na neobmedzené vykonávanie operácií. Väčšinou je to počas slabej prevádzky.

Hoci sú zobrazenia primárnym spôsobom načítania položiek zo zoznamu alebo knižnice, k dispozícii sú aj ďalšie príkazy a operácie služby SharePoint, ktoré počas denného časového okna prebiehajú lepšie.

Pridanie a odstránenie indexu

Pridanie a úprava stĺpca zoznamu

Odstránenie a kopírovanie priečinkov

Zmena nastavení zabezpečenia pre zoznam alebo knižnicu

Uloženie zoznamu s jeho obsahom vo forme šablóny

Odstránenie webovej lokality

Obnovenie alebo odstránenie položiek z koša

Tieto príkazy a operácie môžu zlyhať, ak pri načítavaní údajov zoznamu počas bežných hodín prevádzky prekročia prahové hodnoty a limity lokality. Ich spustením bez obmedzení počas denného časového okna sa môžete vyhnúť zlyhaniu a nepriaznivému vplyvu na ostatných používateľov.

Ak chcete nastaviť denné časové okno, musíte najprv nastaviť čas začatia a trvanie. Pri nastavovaní času a trvania by ste mali myslieť na to, že ak niekto počas trvania časového okna spustí dlhotrvajúci dotaz alebo operáciu, bude tento proces pokračovať až do jeho dokončenia bez ohľadu na to, či je to v rámci časového okna alebo nie.

 1. Prihláste sa na lokalitu centrálnej správy ako správca.

 2. Prejdite na položky Správa aplikácií > Spravovať webové aplikácie.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Spravovať webové aplikácie
 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nastaviť, prípadne zmeňte nastavenie denného časového okna.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na šípku nadol nachádzajúcu sa v časti Všeobecné nastavenia a prejdite do ponuky. Potom kliknite na položku Obmedzovanie prostriedkov.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Obmedzovanie prostriedkov.
 5. Zmeňte denné časové okno a potom nastavte čas a trvanie, ktoré chcete použiť.

  Stránka nastavení aplikácie centrálnej správy so zvýrazneným denným časovým oknom
 6. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Ak nie ste vývojár alebo ak nemáte vhodný prístup k vývojárskym prostriedkom na vykonanie týchto operácií, tieto typy operácií môžete odložiť do denného časového okna. Informácie o naplánovanom dennom časovom okne získate od svojho správcu.

Poznámka: SharePoint Online zmenu prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu nepodporuje.

Prahová hodnota zobrazenia zoznamu je na mieste, kde môžete poskytovať výkon v rámci používateľov a chrániť server pred neúmyselným preťažením počas dotazov. Prahová hodnota zobrazenia zoznamu (LVT) sa môže zmeniť iba v serverových verziách SharePoint správcom v aplikácii centrálnej správy a odporúčame ju nemeniť, aby sa predišlo degradácii výkonu. SharePoint Online neumožňuje správcom zmeniť prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu na ochranu používateľov iných nájomníkov z problémov s výkonom pri načítavaní veľkých množín údajov. Namiesto toho použite indexy, filtre a priečinky na spravovanie dotazov.

Ak máte len pár dotazov, ktoré vyžadujú zvýšenie prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu, použite denné časové okno mimo špičky.

Upozornenie: Zmena prahovej hodnoty zobrazenia zoznamu (LVT) sa neodporúča, ak máte iných používateľov, keďže väčšie hodnoty budú rozkladať výkon. Vytvorenie príliš veľkej hodnoty môže spôsobovať vysokú latenciu alebo zlyhania používateľov alebo potenciálne znížiť server.

Poznámka: Centrálna správa je k dispozícii len v serverových inštaláciách služby SharePoint.

Ak naozaj chcete zmeniť prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Tieto kroky sú štandardné od služby SharePoint 2010 až po SharePoint 2016, používateľské rozhranie sa však môže mierne líšiť. Aplikácia Centrálna správa nie je súčasťou lokality SharePoint a na prístup vyžaduje oprávnenia správcu farmy. Prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu môžete zmeniť iba v serverových verziách služby SharePoint.

 1. Prihláste sa na lokalitu centrálnej správy ako správca.

 2. Prejdite na položky Správa aplikácií > Spravovať webové aplikácie.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Spravovať webové aplikácie
 3. Vyberte aplikáciu, pomocou ktorej chcete zmeniť prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu.

 4. Na páse s nástrojmi kliknite na šípku nadol nachádzajúcu sa v časti Všeobecné nastavenia a prejdite do ponuky. Potom kliknite na položku Obmedzovanie prostriedkov.

  Centrálna správa s vybratou možnosťou Obmedzovanie prostriedkov.
 5. Zmeňte hodnotu Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu (prvá v zozname) na primeranú hodnotu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na stránke s obmedzeniami prostriedkov existujú aj ďalšie nastavenia, s ktorými by ste možno ako správca mali byť oboznámení.

 • Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu pre audítorov a správcov:    Predvolene je nastavený vyšší limit. Dotazy spúšťané audítorom alebo správcom, ktoré vyžadujú špecifické (pomocou programovania) prepísanie prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu, budú podliehať danému limitu. Predvolene je pre prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu nastavená hodnota 20 000, nie 5 000. Zvýšenie tohto limitu má rovnaké následky ako zvyšovanie prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu. Pri zmene tejto hodnoty bude možno potrebné vykonať priradené zmeny.

 • Prepísať objektový model:   Ak vo svojom nasadení bežne používate vlastný kód a je potrebné, aby ste prekročili prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu na vyšší limit, môže byť vhodné povoliť prepísanie objektového modelu a udeliť povolenie pre audítora alebo správcu pre aplikáciu, ktorá sa bude vykonávať dotazy. Toto nastavenie je predvolene zapnuté, ale ak ho nepotrebujete, môžete ho vypnúť. Dobrým príkladom toho, kedy možno budete chcieť použiť, je to, že ste vykonali nejaký kód, ktorý bude vykonávať ukladanie do vyrovnávacej pamäte väčšieho počtu výsledkov, ku ktorým sa často pristupuje, povedzme niekoľko minút. Ak neplánujete ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte a plánujete často spúšťať tieto dotazy, neodporúčam použiť túto metódu na získanie približnej hranice zobrazenia zoznamu, pretože bude mať nepriaznivý vplyv na výkon servera. Stručne povedané: "behúň zľahka".

 • Prahová hodnota vyhľadávania zobrazenia zoznamu:   Táto funkcia obmedzuje počet spojení, ktoré môže dotaz vykonať. Táto hodnota je totožná s počtom polí v časti Vyhľadávanie, Osoba alebo skupina alebo Stav pracovného postupu, ktoré sú v dotaze zahrnuté. Napríklad zobrazenie zobrazujúce 6 vyhľadávacích stĺpcov a vykonávajúce filtrovanie v ďalších 3 odlišných vyhľadávacích stĺpcoch používa 9 vyhľadávaní. Ak je prahová hodnota vyhľadávania zobrazenia zoznamu nastavená na hodnotu 8, vyskytne sa chyba. Zvýšenie počtu nad hodnotu 8 sa neodporúča.

  Dôkladným testovaním, ktoré uskutočnila spoločnosť Microsoft, sa ukázalo, že pri spojeniach prevyšujúcich počet 8 sa vyskytuje závažný náhodný pokles výkonu. Nielenže sa priepustnosť servera v tomto bode výrazne zníži, ale použitím neprimerane veľkého množstva zdrojov v SQL Serveri sa ukončí aj dotaz, čo bude mať negatívny vplyv aj na všetkých ostatných ľudí, ktorí tú istú databázu používajú. Ďalšie informácie nájdete v časti o vyhľadávacích stĺpcoch a zobrazeniach zoznamu v téme Výkon a výsledky a odporúčania testovania kapacity

 • Denné časové okno pre veľké dotazy:    Pomocou tejto funkcie môžete každý deň nastaviť určitý čas, kedy môžu používatelia používať väčšie dotazy bez prekročenia limitov. Pred nastavením takéhoto času by ste mali najprv dôkladne zvážiť nasledujúce skutočnosti:

  • Ak chcete ovplyvniť čo najmenší počet používateľov, mali by ste tento čas nastaviť na obdobie slabej prevádzky, prípadne na obdobie, kedy očakávate najnižšiu záťaž. Ak pre väčšinu vašich používateľov vyberiete čas uprostred pracovného dňa, môže to mať negatívny vplyv aj na tých používateľov, ktorí veľké zoznamy nepoužívajú.

  • Skúste radšej nastaviť taký rozumný časový rámec, v ktorom by používatelia mohli svoje zoznamy opraviť a nemuseli by sa obracať na správcu.

  • Operácie začaté počas daného časového okna sa po ukončení časového okna neprerušia. Je potrebné vziať do úvahy aj ďalší čas, ktorý je potrebný v prípade, že sa používateľ rozhodne veľký zoznam odstrániť tesne pred časom ukončenia.

  • Myslite aj na rôzne časové pásma. Toto je dôležité najmä vtedy, ak sa vaša organizácia alebo zákazníci nachádzajú vo viacerých geografických oblastiach a zdieľajú centrálne hosťovaný SharePoint server. Nastavenie času na 18:00 hodinu môže byť vhodné pre vašu oblasť, nie však napríklad pre Sydney v Austrálii.

 • Jedinečná prahová hodnota povolení zoznamu:    Toto je počet jedinečných povolení, ktoré sú povolené na jeden zoznam. Ak máte priečinok, pre ktorý ste prerušili dedenie povolení a nastavili v ňom určité povolenia (a tiež pre všetky jeho položky), potom sa v rámci jedinečnej prahovej hodnoty povolení zoznamu započítava tento priečinok v počte 1. Na rozdiel od prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu a ďalších nastavení sa táto prahová hodnota nespúšťa pri zobrazovaní obsahu alebo vykonávaní iných operácií, ale výlučne pri zmene povolení.

  Ak si to môžete dovoliť, potom odporúčame toto číslo znížiť. Predvolené číslo je 50 000, čo je veľa jedinečných povolení. Skôr než váš zoznam dosiahne toto číslo, pravdepodobne sa vyskytnú problémy s povoleniami, preto je dobré, ak preventívne doladíte možnosti, ktoré budú vo vašom prostredí fungovať.

Prehľad zoznamov a knižníc s mnohými položkami

Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu slúži na poskytovanie konzistentného výkonu všetkým používateľom, a to pomocou dotazov smerujúcich do serverovej databázy. Tu nájdete niektoré informácie o obmedzeniach, o fungovaní a o spôsobe zmeny hodnoty prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu.

Dôležité: Prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu nie je možné v službe SharePoint Online zmeniť. V službe SharePoint Online je k dispozícii aj možnosť vytvorenia denného časového okna. Tieto funkcie sú dostupné iba pre SharePoint 2016 SharePoint 2013 a SharePoint 2010.

S cieľom minimalizovať obsah databázy používa SQL Server, čo je vlastne serverová databáza pre SharePoint, zamknutie riadka ako stratégiu na zabezpečenie aktualizácií bez nežiaduceho vplyvu na používateľov, ktorí pristupujú k iným riadkom. Ak však operácia čítania alebo zapisovania (napríklad dotaz) spôsobí súčasné uzamknutie viac ako 5 000 riadkov, potom je pre SQL Server efektívnejšie dočasne uzamknúť celú tabuľku dovtedy, kým sa databázová operácia neskončí.

Poznámka: Skutočný počet nie je vždy 5 000 a líši sa v závislosti od lokality, rozsahu aktivít v databáze a konfigurácie lokality.

Uzamknutím celej tabuľky zabránite ostatným používateľom v prístupe k tabuľke. Ak k tejto situácii dochádza príliš často, výkonnosť systému sa zhorší. Preto sú prahové hodnoty a limity nevyhnutné pri minimalizovaní dosahu databázových operácií náročných na prostriedky a vyvažovaní potrieb všetkých používateľov.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o kľúčových bodoch toho, čo sa stane, keď sa pokúsite pristupovať k mnohým položkám v zozname alebo knižnici.

Veľké zoznamy a knižnice

 1. Údaje zoznamu alebo knižnice v kolekcii lokalít sa ukladajú v databázovej tabuľke SQL Servera, ktorá používa dotazy, indexy a zámky na zachovanie celkovej výkonnosti, zdieľania a presnosti.

 2. Filtrované zobrazenia s indexmi stĺpca (a ďalšie operácie) vytvárajú databázové dotazy, ktoré identifikujú podmnožinu stĺpcov a riadkov a vrátia túto podmnožinu do počítača.

 3. Prahové hodnoty a limity pomáhajú obmedzovať operácie a vyvažovať prostriedky pre viacerých súčasne aktívnych používateľov.

 4. Oprávnení vývojári môžu prostredníctvom serverových verzií služby SharePoint používať prepísania objektového modelu na dočasné zvýšenie prahových hodnôt a limitov pre bežné aplikácie.

 5. Správcovia môžu prostredníctvom serverových verzií služby SharePoint určiť vyhradené časové okná pre všetkých používateľov na vykonávanie neobmedzených operácií mimo špičky.

 6. Informační pracovníci môžu používať príslušné zobrazenia, štýly a limity stránky na zrýchlenie zobrazenia údajov na obrazovke.

Pre zoznamy a knižnice platia špecifické maximálne limity, ktoré nájdete v tejto tabuľke.

Funkcia

Maximálny limit

Počet položiek v zozname alebo knižnici

30 miliónov

Veľkosť jednej položky súboru alebo prílohy položky

10 gigabajtov

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné informácie o obmedzeniach a limitoch prostriedkov, ktoré je potrebné mať na pamäti. Tieto obmedzenia a limity sa v prípade používania serverových verzií služby SharePoint nastavujú na stránke Obmedzenie prostriedku na lokalite centrálnej správy. Informácie o špecifických limitoch a požiadavkách týkajúcich sa vašej lokality získate od správcu lokality.

Poznámka: Pomôckou pre správu je to, že na správcu sa nevzťahujú nasledujúce obmedzenia zdrojov a limity.

Poznámka: Prostredníctvom používateľského rozhrania nie sú k dispozícii všetky nastavenia. Platí to iba pri používaní serverových verzií služby SharePoint.

Prahová hodnota
alebo limit

Predvolená
hodnota

Popis

Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu

5 000

Určuje maximálny počet položiek zoznamu alebo knižnice, ktorý môže naraz spracovať databázová operácia (napríklad dotaz). Operácie, ktoré presiahnu tento limit, sa zablokujú.

Keď počet položiek v zozname presiahne počet 3 000, na stránke Nastavenia zoznamu sa zobrazí upozornenie, aby ste mali čas na vytvorenie alternatívnych plánov. Upozornenie obsahuje prepojenie na túto tému.

Limit jedinečných povolení

50 000

Určuje maximálny počet jedinečných povolení, ktoré sú povolené pre zoznam alebo knižnicu.

Vždy keď porušíte dedenie povolení pre položku alebo priečinok, bude sa tento krok počítať ako 1 jedinečné povolenie vzhľadom na limit. Ak sa pokúsite pridať položku a prekročíte tento limit, systém vám v tejto činnosti zabráni.

Limit veľkosti riadka

6

Určuje maximálny počet riadkov tabuľky (interne vzhľadom na databázu), ktoré sa budú používať pre položku zoznamu alebo knižnice. S cieľom prispôsobiť rozsiahle zoznamy s mnohými stĺpcami je každá položka s výnimkou príloh umiestnená vo viacerých interných riadkoch tabuľky (max. 6 riadkov a 8 000 bajtov).

Ak napríklad máte zoznam s mnohými malými stĺpcami a jeden z nich obsahuje stovky stĺpcov Áno/Nie, môžete prekročiť tento limit a v takomto prípade nebudete môcť pridávať ďalšie stĺpce Áno/Nie do zoznamu, ale stále budete mať povolené pridávanie stĺpcov iného typu.

Správcovia môžu tento limit nastaviť iba pomocou objektového modelu (nie prostredníctvom používateľského rozhrania).

Prahová hodnota vyhľadávania zobrazenia zoznamu

12

Určuje maximálny počet operácií spájania (napríklad operácie založené na vyhľadávaní, osobách alebo skupinách alebo stĺpce stavu pracovného postupu).

Ak dotaz používa viac než osem stĺpcov, operácia sa zablokuje. Je však možné programovo vybrať stĺpce, ktoré sa budú používať pomocou maximálneho zobrazenia, ktoré je možné nastaviť prostredníctvom objektového modelu.

Rozsah prahovej veľkosti zobrazenia zoznamu pre audítorov a správcov

20 000

Určuje maximálny počet položiek zoznamu alebo knižnice, ktorý môže naraz spracovať databázová operácia (napríklad dotaz) realizovaná audítorom alebo správcom s príslušnými povoleniami. Toto nastavenie spolupracuje s možnosťou Povoliť prepísanie objektového modelu.

Povoliť prepísanie objektového modelu

Y

Určuje, či vývojári môžu vykonávať databázové operácie, ako sú napríklad dotazy, ktoré vyžadujú prepísanie hodnoty položky Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu na vyšší limit zadaný hodnotou položky Prahová veľkosť zobrazenia zoznamu pre audítorov a správcov. Správca musí povoliť prepísanie objektového modelu a vývojári s príslušným povolením potom môžu programovo požadovať, aby ich dotaz používal vyššiu prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu, čo im umožní využívať príslušné výhody.

Denné časové okno

Žiadne

Určuje časový úsek, v priebehu ktorého sa prahové hodnoty a limity ignorujú. Správca môže tento časový úsek nakonfigurovať v hodinách mimo špičky v 15-minútových prírastkoch do maximálneho intervalu 24 hodín (napríklad od 18:00 do 22:00 alebo od 01:30 do 5:15).

Databázová operácia alebo dotaz bude pokračovať až do dokončenia (alebo zlyhania) aj napriek tomu, že sa nedokončí v rámci stanoveného časového úseku.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×