Spravovanie rozsahov externých údajov a ich vlastností

Vlastnosti externého rozsahu údajov môžete zmeniť tak, aby ste mohli kontrolovať údaje, ktoré boli importované do hárka prostredníctvom pripojenia k externému zdroju údajov, ako je napríklad databáza, webový dotaz alebo textový súbor.

Rozsah externých údajov (nazývaný aj Tabuľka dotazu) je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorý definuje umiestnenie údajov, ktoré sa vkladajú do hárka. Keď sa pripojíte k externým údajom, Excel automaticky vytvorí rozsah externých údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripojená k zdroju údajov – zostava kontingenčnej tabuľky nepoužíva rozsah externých údajov. V Exceli môžete formátovať a rozložiť rozsah externých údajov alebo ho použiť vo výpočtoch, ako aj pri iných údajoch.

Vlastnosti rozsahu externých údajov

Rozsah externých údajov obsahuje ďalšie vlastnosti (nezamieňať s vlastnosťami pripojenia), ktoré môžete použiť na ovládanie údajov, ako je napríklad zachovanie formátovania buniek a šírky stĺpca. Tieto externé vlastnosti rozsahu údajov môžete zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine pripojenia na karte údaje . Vykonajte tieto zmeny vykonaním týchto krokov:

 • V prípade externých rozsahov údajov, ktoré sa vytvárajú z programu Microsoft Query a pomocou Sprievodcu pripojením údajov, použite dialógové okno Vlastnosti externých údajov .

 • V prípade externých rozsahov údajov, ktoré sa vytvárajú z importovaného textového súboru alebo webového dotazu, ktorý načítava údaje vo formáte HTML, použite dialógové okno Vlastnosti rozsahu externých údajov .

 • V prípade externých rozsahov údajov, ktoré sa vytvárajú z webového dotazu, ktorý načítava údaje XML, použite dialógové okno Vlastnosti mapy XML .

Používanie šablón s rozsahmi externých údajov

Ak chcete zdieľať súhrn alebo zostavu založenú na externých údajoch, môžete ostatným používateľom poskytnúť zošit, ktorý obsahuje rozsah externých údajov, alebo môžete vytvoriť šablónu zostavy. šablóna zostavy umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez uloženia externých údajov, aby bol súbor menší. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

 1. Vyberte hárok, v ktorom chcete vyhľadať rozsah externých údajov.

 2. Na riadok vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názova potom kliknite na požadovaný názov rozsahu externých údajov.

 1. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Správca názvov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Správca názvov kliknite na názov rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku Upraviť. To isté urobíte aj dvojitým kliknutím na názov.

 3. V dialógovom okne Upraviť názov zadajte nový názov odkazu do poľa názov .

Poznámka: Tlačidlo Zavrieť zavrie iba dialógové okno Správca názvov . Ak chcete vykonať zmeny, ktoré ste už vykonali, nemusíte kliknúť na tlačidlo zatvorenie .

Môžete zmeniť základný dotaz pre rozsah externých údajov, ktorý bol vytvorený z programu Microsoft Query, importovaného textového súboru, webového dotazu alebo Sprievodcu pripojením údajov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, v ktorom chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov kliknite na položku Vlastnosti pripojenia vlastnosti .

 4. V dialógovom okne pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave dotazov v programe Microsoft Query nájdete v téme Pomocník pre Microsoft Query.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, v ktorom chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne pripojenia k zošitu kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. V dialógovom okne Import textového súboru kliknite na položku importovať.

 6. Vykonajte zmeny v importovanom textovom súbore v Sprievodcovi importom textu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ďalšie informácie o importovaní textových súborov nájdete v téme Import alebo export textových súborov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, v ktorom chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne pripojenia k zošitu kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. Vykonajte zmeny webového dotazu v dialógovom okne Upraviť webový dotaz a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave webových dotazov nájdete v téme pripojenie k webovej stránke.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, v ktorom chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov kliknite na položku Vlastnosti pripojenia vlastnosti .

 4. V dialógovom okne pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu definícia .

 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • V poli typ príkazu kliknite na položku Tabuľka a potom v textovom poli príkaz zmeňte hodnotu na názov vhodnej tabuľky, zobrazenia alebo dotazu.

  • V poli typ príkazu kliknite na položku SQL alebo Predvolená hodnota a potom v textovom poli príkaz upravte príkaz SQL.

   Poznámka: V závislosti od toho, ako bolo pripojenie definované, pole typ príkazu môže byť nedostupné (zobrazuje sa ako neaktívne).

 1. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názova vyberte názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete kopírovať.

  V prípade excelovej tabuľky vyberte názov rozsahu a stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte hlavičku tabuľky.

  Ak chcete zahrnúť označenia stĺpcov alebo vzorce, ktoré nie sú súčasťou rozsahu externých údajov, vyberte bunky, ktoré obsahujú označenia stĺpcov alebo vzorce, ktoré chcete kopírovať. Kliknite na šípku vedľa poľa názov v riadku vzorcov a potom kliknite na názov externého rozsahu údajov, ktorý chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov v časti Schránka kliknite na položku Kopírovať.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Prepnite na zošit, do ktorého chcete prilepiť rozsah externých údajov.

 4. Kliknite na ľavú hornú bunku oblasť prilepenia.

  Ak chcete zabezpečiť, aby externé údaje nenahradili existujúce údaje, skontrolujte, či sa v hárku nenachádzajú žiadne údaje v časti alebo napravo od bunky, na ktorú ste klikli.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

Poznámka: Ak kopírujete iba časť rozsahu externých údajov, podkladové dotaz sa neskopíruje a skopírované údaje nie je možné obnoviť.

Môžete ovládať, ako zvládnuť menšiu alebo väčšiu množinu údajov, ktorá sa vráti do Excelu pri obnovení údajov.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Vlastnosti externého rozsahu údajov v časti Ak sa počet riadkov v rozsahu údajov po obnovení zmení, kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Vložiť bunky pre nové údaje, odstrániť nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo v rozsahu externých údajov presunú nadol, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepresunú.

   • Po odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo v rozsahu externých údajov presunú nahor, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepresunú.

  • Vloženie celých riadkov pre nové údaje, vymazanie nepoužívaných buniek

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov presunú nadol.

   • Keď sa v zdroji údajov odstráni jeden alebo viacero riadkov, bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa nepresunú.

  • Prepísanie existujúcich buniek novými údajmi, vymazanie nepoužívaných buniek

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa bunky priamo v rozsahu externých údajov prepíšu, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepresunú.

   • Keď sa v zdroji údajov odstráni jeden alebo viacero riadkov, bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa nepresunú.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V časti formátovanie a rozloženie údajovvykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zahrnúť názvy polí ako prvý riadok, začiarknite políčko zahrnúť názvy polí .

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii len pre rozsah externých údajov, ktorý sa skonvertuje z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo do rozsahu externých údajov vytvorených pomocou programovania.

  • Ak chcete pridať stĺpec s číslami riadkov, začiarknite políčko zahrnúť čísla riadkov .

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre importovaný textový súbor, XML súbor alebo webový dotaz.

  • Ak chcete zachovať formátovanie buniek, ktoré ste použili, začiarknite políčko zachovať formátovanie buniek .

   Poznámka: Pri webovom dotaze sa táto možnosť automaticky vymaže po výbere úplného formátovania HTML v dialógovom okne Možnosti . Otvorí sa dialógové okno Možnosti v dialógovom okne Upraviť dotaz .

  • Ak chcete zachovať šírku stĺpcov, ktoré ste nastavili, začiarknite políčko Prispôsobiť šírku stĺpca .

  • Ak chcete zachovať zoraďovanie, filtrovanie a rozloženie stĺpcov, ktoré použijete, začiarknite políčko zachovať zoradenie stĺpca alebo filter alebo rozloženie .

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre webový dotaz.

  • Ak chcete zachovať používanie filtrovania stĺpcov, začiarknite políčko zachovať filter stĺpca .

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii len pre webový dotaz založený na údajoch XML.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov, ktorý sa skonvertuje z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo do rozsahu externých údajov vytvorených pomocou programovania. Všetky externé rozsahy údajov, ktoré boli vytvorené pomocou používateľského rozhrania, sa vytvoria ako excelové tabuľky. Tieto tabuľky sa po pridaní nových riadkov automaticky rozbalia a vyplnia vypočítavané stĺpce.

 1. Zadajte vzorec do bunky, ktorá je priľahlá k prvému riadku údajov v rozsahu externých údajov.

  Poznámka: Prvý riadok údajov môže byť prvý alebo druhý riadok v rozsahu externých údajov v závislosti od toho, či prvý riadok obsahuje hlavičky.

 2. Vyberte bunku a dvojitým kliknutím na rukoväť výplne skopírujte vzorec do všetkých riadkov v rozsahu externých údajov.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 5. V dialógovom okne Vlastnosti externého rozsahu údajov začiarknite políčko vyplniť vzorce v stĺpcoch susediacich s údajmi .

  Poznámka: Ak sa rozsah externých údajov rozbalí pri obnoviť, Excel skopíruje len tie vzorce, ktoré bezprostredne susedia s rozsahom externých údajov alebo v ňom.

Zmrazenie externého rozsahu údajov zachová údaje, nie však jeho podkladový dotaz, a preto sa nedajú obnoviť mrazené externé rozsahy údajov.

 1. Kliknite na hárok obsahujúci Excelovú tabuľku, z ktorej chcete odstrániť pripojenie údajov.

 2. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názova potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, z ktorého chcete odstrániť pripojenie údajov. Potom sa vyberie rozsah údajov.

 3. Na karte Nástroje v skupine externé údaje tabuľky kliknite na položku Zrušiť prepojenie. Rozsah údajov zostáva a stále nesie rovnaký názov, ale spojenie sa odstráni.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov, ktorý sa skonvertuje z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo do rozsahu externých údajov vytvorených pomocou programovania. Všetky externé rozsahy údajov, ktoré boli vytvorené pomocou používateľského rozhrania, sa vytvoria ako excelové tabuľky. Tieto tabuľky sa po pridaní nových riadkov automaticky rozbalia a vyplnia vypočítavané stĺpce.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V časti definícia dotazuzrušte začiarknutie políčka Uložiť definíciu dotazu .

Poznámka:  Pri ukladaní zošita sa základný dotaz odstráni zo zošita. Súbory s uloženými databázovými dotazmi (súbory. dqy alebo. odc) sa však neodstránia. Ak ste dotaz uložili, keď ste ho vytvorili v Sprievodcovi dotazom alebo v programe Microsoft Query, súbor s dotazom sa uloží do počítača a znova môžete použiť dotaz na načítanie externých údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Query.

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov vytvorený pomocou Sprievodcu pripojením údajov alebo Microsoft Query (a nie do importovaného textového súboru alebo webového dotazu), rozsahu externých údajov konvertovaných z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo externého rozsah údajov sa vytvoril pomocou programovania. Všetky externé rozsahy údajov, ktoré boli vytvorené pomocou používateľského rozhrania, sa vytvoria ako excelové tabuľky.

 1. Vložením prázdneho riadka nad rozsah externých údajov vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Vyberte bunku, nad ktorou chcete vložiť nový riadok. Potom na karte domov v skupine bunky kliknite na šípku vedľa položky Vložiťa potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka. Keďže ste vybrali jednu bunku, v aktuálnom riadku sa vloží jeden nový riadok.

  • Kliknite na selektor riadka riadka, nad ktorý chcete vložiť nový riadok. Potom na karte domov v skupine bunky kliknite na položku Vložiť. Keďže ste vybrali jeden celý riadok, nad vybratým riadkom sa vloží jeden nový riadok.

 2. Do buniek v prázdnom riadku zadajte požadované menovky.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 5. V dialógovom okne Vlastnosti externého rozsahu údajov v časti Formátovanie údajov a rozloženiezrušte začiarknutie políčka zahrnúť názvy polí a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete odstrániť existujúce názvy polí a obnoviť rozsah externých údajov, kliknite na bunku v rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku obnoviť údaje Obrázok tlačidla .

Poznámka: Pri získavaní údajov z databázy sa všetky zmeny v názvoch stĺpcov v programe Microsoft Query zachovajú v rozsahu externých údajov. Informácie o zmene názvov stĺpcov v dotaze nájdete v téme Pomocník pre Microsoft Query.

 1. Kliknite na hárok obsahujúci externý rozsah údajov, ktorý chcete odstrániť.

 2. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa poľa názova potom kliknite na názov externého rozsahu údajov, ktorý chcete odstrániť.

  Ak je rozsah externých údajov Excelovou tabuľkou, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A A vyberte celú tabuľku.

 3. Ak chcete odstrániť rozsah externých údajov, stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete odstrániť základný dotaz, kliknite na položku Áno , keď sa zobrazí výzva programu Excel.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×