Spravovanie rozsahov externých údajov a ich vlastností

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vlastnosti rozsahu externých údajov môžete zmeniť, ak chcete ovládať údaje, ktoré boli importované do pracovného hárka cez pripojenie k externému zdroju údajov, ako je napríklad databáza, webový dotaz alebo textový súbor.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o externé rozsahy údajov a vlastností

Vyhľadanie rozsahu externých údajov

Zmena názvu rozsahu externých údajov

Zmena základného dotazu pre rozsah externých údajov

Kopírovanie rozsahu externých údajov a súvisiaceho dotazu

Určenie spôsobu pridávania nových údajov do rozsahu externých údajov

Zadanie formátovania a rozloženia údajov

Kopírovanie vzorcov pri rozširujúcom sa rozsahu externých údajov

Zmrazenie údajov v rozsahu externých údajov

Prispôsobenie názvov polí v rozsahu externých údajov

Odstránenie rozsahu externých údajov

Informácie o rozsahoch externých údajov a vlastnostiach

Rozsah externých údajov (ktorý sa nazýva aj tabuľka dotazu) je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorý určuje umiestnenie údajov prenesených do pracovného hárka. Keď sa pripojíte k externým údajom, program Excel automaticky vytvorí rozsah externých údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripojená k zdroju údajov – zostava kontingenčnej tabuľky nepoužíva rozsah externých údajov. V programe Excel môžete upraviť formátovanie a rozloženie rozsahu externých údajov a rozsah externých údajov môžete použiť vo výpočtoch ako ľubovoľné iné údaje.

Vlastnosti rozsahu externých údajov

Rozsah externých údajov má ďalšie vlastnosti (nezamieňajte si ich s vlastnosťami pripojenia), ktoré môžete použiť na prácu s údajmi, napríklad na zachovanie formátovania buniek alebo šírky stĺpcov. Tieto vlastnosti rozsahu externých údajov je možné zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine Pripojenia na karte Údaje. Požadované zmeny potom vykonajte nasledovne:

 • Pre rozsahy externých údajov vytvorené v programe Microsoft Query a pomocou Sprievodcu pripojením údajov použite dialógové okno Externé údaje – vlastnosti.

 • Pre rozsahy externých údajov vytvorené z importovaného textového súboru alebo webového dotazu, ktorý načítava údaje HTML, použite dialógové okno Externý rozsah údajov – vlastnosti.

 • Pre rozsahy externých údajov vytvorené z webového dotazu, ktorý načítava údaje XML, použite dialógové okno Mapa XML – vlastnosti.

Používanie šablón s rozsahmi externých údajov

Ak chcete zdieľať súhrn alebo zostavu, ktorá vychádza z externých údajov, môžete poskytnúť iným používateľom zošit obsahujúci externý rozsah údajov, alebo môžete vytvoriť šablónu zostavy. šablóna zostavy umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez uloženia externých údajov, aby sa zmenší veľkosť súboru. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie rozsahu externých údajov

 1. Vyberte hárok, v ktorom chcete vyhľadávať rozsah externých údajov.

 2. Na riadok vzorcov, kliknite na šípku vedľa Poľa Názov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktoré chcete.

Na začiatok stránky

Zmena názvu rozsahu externých údajov

 1. Na karte Vzorce kliknite v skupine Definované názvy na položku Správca názvov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Správca názvov kliknite na názov rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku Upraviť. Môžete tiež dvakrát kliknúť na názov.

 3. V dialógovom okne Úprava názvu zadajte nový požadovaný názov do poľa Názov.

Poznámka: Tlačidlom Zavrieť sa zatvorí iba dialógové okno Správca názvov. Na potvrdenie už vykonaných zmien nie je nutné kliknúť na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Zmena základného dotazu pre rozsah externých údajov

Základný dotaz pre rozsah externých údajov vytvorený v programe Microsoft Query alebo z importovaného textového súboru, webového dotazu alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov je možné zmeniť.

Zmena základného dotazu pre rozsah externých údajov vytvorený v programe Microsoft Query

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov, kliknite na položku Vlastnosti pripojenia vlastnosti .

 4. V dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave dotazov v programe Microsoft Query nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Zmena základného dotazu pre rozsah externých údajov vytvorený z importovaného textového súboru

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 3. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. V dialógovom okne Importovať textový súbor kliknite na položku Importovať.

 6. V importovanom súbore v Sprievodcovi importom textu vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ďalšie informácie o importovaní textových súborov nájdete v téme Import a export textových údajov.

Zmena základného dotazu pre rozsah externých údajov vytvorený z webového dotazu

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 3. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. Vykonajte zmeny vo webovom dotaze v dialógovom okne Upraviť webový dotaz a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave webových dotazov nájdete v téme Načítanie externých údajov z webovej stránky.

Zmena základného dotazu pre rozsah externých údajov vytvorený pomocou Sprievodcu pripojením údajov

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorý chcete zmeniť základný dotaz.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov, kliknite na položku Vlastnosti pripojenia vlastnosti .

 4. V dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti kliknite na kartu Definícia.

 5. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V poli Typ príkazu kliknite na položku Tabuľka a v poli Text príkazu potom zmeňte hodnotu názvu príslušnej tabuľky, zobrazenia alebo dotazu.

  • V poli Typ príkazu kliknite na položku SQL alebo Predvolený a v poli Text príkazu potom upravte príkaz SQL.

   Poznámka: V závislosti od definície pripojenia nemusí byť pole Typ príkazu dostupné (zobrazuje sa sivo).

Na začiatok stránky

Kopírovanie rozsahu externých údajov a súvisiaceho dotazu

 1. Na vzorcovom paneli kliknite na šípku vedľa položky Pole názvov a vyberte názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete skopírovať.

  Vyberte pre tabuľku programu Excel názov rozsahu a stlačením klávesov CTRL+A vyberte hlavičky tabuľky.

  Ak chcete zahrnúť menovky stĺpcov alebo vzorce, ktoré nie sú súčasťou rozsahu externých údajov, vyberte bunky, ktoré obsahujú menovky stĺpcov a vzorce, ktoré chcete skopírovať. Kliknite na šípku vedľa položky Pole názvov na vzorcovom paneli a kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete skopírovať.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Skupina Schránka na karte Domov

 3. Prejdite do zošita, do ktorého chcete prilepiť rozsah externých údajov.

 4. Kliknite na ľavú hornú bunku oblasť prilepenia.

  Ak chcete zabezpečiť, že externé údaje nenahrádza existujúce údaje, skontrolujte, či hárok neobsahuje žiadne údaje v časti alebo napravo od bunky, ktorú ste klikli.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

Poznámka: Ak kopírujete iba časť rozsahu externých údajov, nie je skopírovaný základných dotaz a kopírované údaje nie je možné obnoviť.

Na začiatok stránky

Určenie spôsobu pridávania nových údajov do rozsahu externých údajov

Spracovanie menšieho alebo väčšieho množstva údajov, ktoré sa vráti do programu Excel pri obnovení údajov, je možné ovládať.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 2. V dialógovom okne Externý rozsah údajov – vlastnosti v časti Pri zmene počtu riadkov v rozsahu údajov po obnovení kliknite na jednu z nasledujúcich položiek:

  • Vložiť bunky pre nové údaje, odstrániť nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Ak sa do zdroja údajov pridá riadok alebo riadky, bunky priamo pod rozsahom externých údajov sa premiestnia nadol, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepremiestnia.

   • Ak sa v zdroji údajov odstráni riadok alebo riadky, bunky priamo pod rozsahom externých údajov sa premiestnia nahor, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepremiestnia.

  • Vložiť celé riadky pre nové údaje, vymazať nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Ak sa do zdroja údajov pridá riadok alebo riadky, bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa premiestnia nadol.

   • Ak sa v zdroji údajov odstráni riadok alebo riadky, bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa nepremiestnia.

  • Prepísať jestvujúce bunky novými údajmi, vymazať nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Ak sa do zdroja údajov pridá riadok alebo riadky, bunky priamo pod rozsahom externých údajov sa prepíšu, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa nepremiestnia.

   • Ak sa v zdroji údajov odstráni riadok alebo riadky, bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa nepremiestnia.

Na začiatok stránky

Zadanie formátovania a rozloženia údajov

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 2. V časti Formátovanie a rozloženie údajov vykonajte požadované kroky:

  • Ak chcete zahrnúť názvy polí ako prvý riadok, začiarknite políčko Zahrnúť názvy polí.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba pre rozsah externých údajov, ktorý je konvertovaný z programu Microsoft Office 2003, alebo pre rozsah externých údajov, ktorý je vytvorený programovaním.

  • Ak chcete pridať stĺpec čísiel riadkov, začiarknite políčko Zahrnúť čísla riadkov.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre importovaný textový súbor, súbor XML a webový dotaz.

  • Ak chcete zachovať použité formátovanie buniek, začiarknite políčko Zachovať formát buniek.

   Poznámka: Pre webový dotaz sa táto možnosť automaticky zruší, ak vyberiete možnosť Úplné formátovanie HTML v dialógovom okne Možnosti. Dialógové okno Možnosti otvoríte z dialógového okna Upraviť dotaz.

  • Ak chcete zachovať nastavené šírky stĺpcov, začiarknite políčko Prispôsobiť šírku stĺpca.

  • Ak chcete zachovať použité zoradenie, filtrovanie a rozloženie stĺpcov, začiarknite políčko Zachovať zoradenie, filtrovanie a rozloženie stĺpcov.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre webový dotaz.

  • Ak chcete zachovať použité filtrovanie stĺpcov, začiarknite políčko Zachovať filtrovanie stĺpcov.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba pre webový dotaz, ktorý je založený na údajoch XML.

Na začiatok stránky

Kopírovanie vzorcov pri rozširujúcom sa rozsahu externých údajov

Poznámka: Nasledujúca procedúra sa vzťahuje len na rozsah externých údajov, ktorý je skonvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003, alebo na rozsah externých údajov vytvorený programovaním. Všetky rozsahy externých údajov, ktoré sú vytvorené pomocou používateľského rozhrania, sa vytvárajú ako tabuľky programu Excel. Tieto tabuľky sa pri pridávaní nových riadkov a vypĺňaní vypočítavaných stĺpcov automaticky rozširujú.

 1. Zadajte vzorec do bunky, ktorá je priľahlá k prvému riadku údajov v rozsahu externých údajov.

  Poznámka: Prvý riadok údajov môže byť prvým alebo druhým riadkom v rozsahu externých údajov v závislosti od toho, či prvý riadok obsahuje hlavičky.

 2. Vyberte bunku, a dvakrát kliknite na položku rukoväť výplne skopírujte vzorec do všetkých riadkov v rozsahu externých údajov.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 5. V dialógovom okne Vlastnosti rozsahov externých údajov začiarknite políčko Vložiť vzorce do stĺpcov susediacich s údajmi.

  Poznámka: Ak rozšírení rozsahu externých údajov, keď ste obnoviť, program Excel sa skopírujú len vzorce, ktoré bezprostredne súvisia alebo v rámci rozsahu externých údajov.

Na začiatok stránky

Zmrazenie údajov v rozsahu externých údajov

Zmrazenie rozsahu externých údajov zachová údaje, ale nie zadaný dotaz. Zmrazený rozsah externých údajov sa preto nemôže obnoviť.

Ukotvenie údajov v tabuľke programu Excel

 1. Kliknite na pracovný hárok, ktorý obsahuje tabuľku programu Excel, z ktorej chcete odstrániť pripojenie údajov.

 2. Na vzorcovom paneli kliknite na šípku vedľa položky Pole názvov a kliknite potom na názov rozsahu externých údajov, z ktorého chcete odstrániť pripojenie údajov. Rozsah údajov sa potom vyberie.

 3. Na karte Nástroje kliknite v skupine Externá údajová tabuľka na položku Zrušiť prepojenie. Rozsah údajov a jeho názov sa zachovajú, ale pripojenie sa odstráni.

Ukotvenie údajov v rozsahu

Poznámka: Nasledujúca procedúra sa vzťahuje len na rozsah externých údajov, ktorý je skonvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003, alebo na rozsah externých údajov vytvorený programovaním. Všetky rozsahy externých údajov, ktoré sú vytvorené pomocou používateľského rozhrania, sa vytvárajú ako tabuľky programu Excel. Tieto tabuľky sa pri pridávaní nových riadkov a vypĺňaní vypočítavaných stĺpcov automaticky rozširujú.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 2. V skupinovom rámčeku Definícia dotazu zrušte začiarknutie políčka Uložiť definíciu dotazu.

Poznámka: Keď uložíte zošit, základný dotaz sa odstráni zo zošita. Uložené súbory databázových dotazov (súbory .dqy a .odc) sa neodstránia. Ak ste uložili dotaz pri jeho vytváraní v Sprievodcovi dotazom alebo v programe Microsoft Query, súbor dotazu sa uloží v počítači a tento dotaz môžete opätovne použiť na načítanie externých údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie názvov polí v rozsahu externých údajov

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje len na rozsah externých údajov, ktorý je vytvorený pomocou Sprievodcu pripojením údajov alebo v programe Microsoft Query alebo programovaním alebo konvertovaný z programu balíka Microsoft Office 2003 (nevzťahuje sa na importovaný textový súbor ani webový dotaz). Všetky rozsahy externých údajov, ktoré sú vytvorené pomocou používateľského rozhrania, sa vytvárajú ako tabuľky programu Excel.

 1. Vložte prázdny riadok nad rozsah externých údajov vykonaním niektorého z nasledujúcich postupov:

  • Vyberte bunku, nad ktorú chcete vložiť nový riadok. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka. Keďže ste vybrali jednu bunku, nad aktuálny riadok sa vloží jeden nový riadok.

  • Kliknite na selektor riadka, nad ktorý chcete vložiť nový riadok. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Vložiť. Keďže ste vybrali jeden celý riadok, nad vybratý riadok sa vloží jeden nový riadok.

 2. Zadajte do buniek prázdneho riadka požadované označenia.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 5. V dialógovom okne Vlastnosti rozsahov externých údajov v skupinovom rámčeku Formátovanie a rozloženie údajov zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť názvy polí a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete odstrániť existujúce názvy polí a obnovenie rozsahu externých údajov, kliknite na bunku v rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku Obnoviť údaje Obrázok tlačidla .

Poznámka: Pri načítaní údajov z databázy sa v rozsahu externých údajov zachovajú všetky zmeny názvov stĺpcov vykonané v programe Microsoft Query. Informácie o zmenení názvov stĺpcov v dotaze nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Na začiatok stránky

Odstránenie rozsahu externých údajov

 1. Kliknite na pracovný hárok, ktorý obsahuje rozsah externých údajov, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite na vzorcovom paneli na šípku vedľa položky Pole názvov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete odstrániť.

  Ak je rozsahom externých údajov tabuľka programu Excel, stlačením klávesov CTRL+A vyberte celú tabuľku.

 3. Ak chcete odstrániť rozsah externých údajov, stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete odstrániť základný dotaz, po zobrazení výzvy programu Excel kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×