Office
Prihlásenie

Spravovanie používateľských licencií na Yammer v službách Office 365

Yammer sa čoraz viac integruje so službami Office 365, takže licencie na Yammer môžete v službách Office 365 jednoducho spravovať. Licencie na Yammer nebolo predtým možné priraďovať používateľom jednotlivo. Keď sa pozriete na stránku Priradenie licencií služieb Office 365, môžete vidieť, že licencie na Yammer boli vypnuté a nie je možné ich používateľom priradiť jednotlivo, ako je to znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

Snímka obrazovky so sekciou priradenia licencií Centra spravovania služieb Office 365 spolu s vybratou licenciou na Yammer Enterprise.

Odteraz licencie na Yammer možno priraďovať používateľom jednotlivo, ako je to znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

Snímka obrazovky so sekciou priradenia licencií Centra spravovania služieb Office 365 spolu s možnosťou priradenia licencie na Yammer Enterprise.

Keď zmeníte licencie na Yammer na úrovni používateľa, táto zmena sa prejaví aj pri používaní služieb Office 365. Napríklad spúšťač aplikácie služieb Office 365 zobrazí dlaždicu Yammer len používateľom, ktorí majú licenciu na Yammer (podobne ako pri iných službách Office 365). Používatelia sa budú môcť aj naďalej prihlasovať cez lokalitu www.yammer.com prostredníctvom svojej identity v službách Office 365. Používatelia, ktorí nemajú identitu v službách Office 365 ani príslušnú licenciu na tieto služby, sa nebudú môcť prihlásiť. Používateľom, ktorí nemajú licencie na Yammer, môžete zablokovať prístup k službe Yammer zapnutím nastavenia zabezpečenia Blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer (pozrite si časť Spustenie blokovania používateľov služieb Office 365, ktorí nemajú licencie na Yammer).

Priradenie licencií na Yammer používateľom

Na priradenie licencií používateľom môžete použiť Centrum spravovania služieb Office 365 alebo tak môžete urobiť prostredníctvom rutiny typu cmdlet prostredia Windows PowerShell služieb Office 365.

 • Ak ste si licenciu na Yammer zakúpili ako balík plánu predplatného (ako je napríklad Office 365 Enterprise E3) a priradili ho používateľovi, licencia na Yammer sa automaticky priradí k používateľovi, keď budú k dispozícii licencie pre jednotlivých používateľov.

 • Ak ste si kúpili samostatné predplatné na Yammer Enterprise, nebolo ho možné predtým k používateľovi priradiť. Takže keď budú licencie na Yammer pre jednotlivých používateľov k dispozícii, licencie na Yammer sa používateľom automaticky priraďovať nebudú.

Ak chcete vykonať nasledujúce operácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom správy používateľov.

Spravovanie licencií v Centre spravovania služieb Office 365

Licencie na Yammer môžete používateľom priradiť alebo odobrať rovnakým spôsobom, ako pri akýchkoľvek iných licenciách služieb Office 365 Enterprise E3. Prihláste sa do služieb Office 365 Enterprise E3, prejdite na Centrum spravovania služieb Office 365 a na stránke Používatelia > Aktívni používatelia priraďte alebo odoberte používateľom licenciu na Yammer. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie alebo odobratie licencií na Office 365 for business.

Spravovanie licencií pomocou prostredia Windows PowerShell

Na priradenie licencií služieb Office 365 môžete použiť rutiny typu cmdlet prostredia Windows PowerShell. Pomocou prostredia Windows PowerShell môžete jednoduchšie vidieť, kto vlastní licenciu a priradiť licencie viacerým používateľom naraz. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie licencií k používateľským kontám pomocou prostredia PowerShell služieb Office 365. Licencie môžete aktualizovať aj hromadne pomocou súboru CSV. Ďalšie informácie nájdete v téme Hromadné priraďovanie licencií používateľom služieb Office 365 pomocou súboru CSV.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov zlomkov skriptov prostredia Windows PowerShell, ktoré môžete použiť pri správe licencií na Yammer. Môžete ich použiť aj na vytvorenie úplného skriptu pre vašu organizáciu.

 • Nasledujúci príklad znázorňuje priradenie licencie z licenčného plánu litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Enterprise Standalone) používateľovi belindan@litwareinc.com bez licencie.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • Nasledujúci príklad znázorňuje odoberanie licencie na Yammer Enterprise z litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) používateľovi belindan@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  $DisabledOptions = @()
  $License.ServiceStatus | ForEach {
  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or `
  $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") {
  $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)"
  }
  }
  $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId `
  -DisabledPlans $DisabledOptions
  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  }
 • Nasledujúci príklad vráti informácie o všetkých používateľoch, ktorí v súčasnosti nemajú licenciu na Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Spustenie blokovania používateľov, ktorí nemajú licencie na Yammer

Ak chcete začať blokovať používateľov služieb Office 365, ktorí nemajú licencie na Yammer, stačí vykonať niekoľko krokov. Zapnutie tohto nastavenia môže nechcene prerušiť prístup používateľov k službe Yammer. Skôr než začnete, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste sa uistili, že používatelia služby Yammer budú môcť ďalej bez problémov pokračovať v práci:

 • Skontrolujte, či ste zapli nastavenie, ktoré pre používateľov Yammera vynúti identitu, ktorú majú v Office 365.    Licencie na Yammer môžete priraďovať používateľom služby Yammer, resp. môžete takéto priradenie zrušiť iba v prípade používateľov služby Yammer, ktorí sú spravovaní v Office 365. Ak chcete blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer, je nutné všetkých používateľov služby Yammer spravovať v Office 365. Nastavenie Blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer je možné zapnúť iba vtedy, keď je zapnuté nastavenie Vynútiť identitu v Office 365 pre používateľov Yammera.

 • Skontrolujte, či všetci súčasní používatelia Yammera majú licenciu na Yammer.    Keď začnete blokovať používateľov služieb Office 365, ktorí nemajú licencie na Yammer, prístup k službe Yammer bude odmietnutý každému používateľovi bez licencie na Yammer. Skôr než začnete sa preto uistite, že všetci vaši súčasní používatelia služby Yammer majú licenciu na Yammer. Skontrolovať to môžete napríklad tak, že prejdete na stránku Export používateľov v službe Yammer a exportujete všetkých používateľov. Potom porovnajte tento zoznam so zoznamom používateľov v Office 365 a vykonajte potrebné zmeny. Ďalšie informácie nájdete v článku Kontrola používateľov Yammera v sieťach pripojených k službám Office 365.

 • Informovanie používateľov o tejto zmene.    Dôrazne odporúčame informovať používateľov o tom, že sa spúšťate blokovanie používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer, pretože takéto blokovanie môže prerušiť ich každodenné používanie služby Yammer.

Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť globálnym správcom v službách Office 365 a zároveň byť synchronizovaný so službou Yammer ako overený správca.

Ak ste pripravení blokovať používateľov, ktorí nemajú licencie na Yammer, postupujte podľa týchto krokov.

 1. V službe Yammer prejdite do časti Správca siete a vyberte položku Nastavenia zabezpečenia.

 2. Na stránke Nastavenia zabezpečenia prejdite do časti Vynútenie identity v Office 365, začiarknite políčko Vynútiť identitu nastavenú v službách Office 365 v Yammeri a potvrďte výber. Vynútenie identity nastavenej v službách Office 365 je nevyhnutným predpokladom blokovania používateľov bez licencie na Yammer.

 3. Po začiarknutí políčka Vynútiť identitu nastavenú v službách Office 365 v Yammeri sa sprístupní začiarkavacie políčko Blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer. Začiarknite políčko Blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer a vyberte položku Uložiť.

  Snímka začiarkavacieho políčka Blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer v nastaveniach zabezpečenia služby Yammer
 4. Zobrazí sa potvrdenie s otázkou, či ste pripravení začať blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer.

  Snímka potvrdzovacieho dialógového okna na začatie blokovania používateľov bez licencií na Yammer

  Potvrdenie zobrazuje počet aktívnych používateľov v sieti Yammer. Uistite sa, že všetci súčasní používatelia služby Yammer majú licencie na Yammer. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola používateľov Yammera v sieťach pripojených k službám Office 365.

  Ak chcete, môžete automaticky odhlásiť všetkých súčasných používateľov, aby ste zaistili, že sa všetci používatelia služby Yammer prihlásia so svojou identitou v službách Office 365 a že majú licenciu na Yammer. Ak sa rozhodnete pre tento postup, začiarknite políčko Odhlásiť všetkých súčasných používateľov. Dôrazne odporúčame tento postup vykonať v čase, kedy je aktivita používateľov minimálna (môže totiž dôjsť k odhláseniu používateľov uprostred ich práce), a informovať všetkých používateľov o tomto kroku v dostatočnom predstihu.

 5. Ak ste pripravení spustiť blokovanie používateľov služieb Office 365 bez licencie na Yammer, výberom možnosti Áno, všetko je pripravené danú akciu potvrďte. Vrátite sa na stránku Nastavenia zabezpečenia, na ktorej je teraz políčko Blokovať používateľov služieb Office 365 bez licencií na Yammer začiarknuté.

 6. Výberom položky Uložiť uložíte všetky nastavenia na stránke.

  Ak nevyberiete položku Uložiť a iba prejdete na inú stránku, vaše nastavenia sa neprejavia.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Otázka: Prečo bola pridaná možnosť priraďovania licencií na Yammer pre jednotlivých používateľov?

Odpoveď: Zákazníci chcú poskytovať Yammer určitej podskupine používateľov vo svojej spoločnosti – zvyčajne ide o geografické nasadenie a nasadenie pre jednotlivé tímy. Konkrétne požiadavky od zákazníkov boli, aby mohli mať kontrolu nad tým, ktorým používateľom sa bude dlaždica Yammer zobrazovať v spúšťači aplikácií služieb Office 365. Proces priraďovania licencií na Yammer jednotlivým používateľom poskytuje túto možnosť rovnakým spôsobom ako pri iných službách Office 365.

Otázka: Ako to ovplyvní používateľov siete Yammer, ktorí sa prihlásili pomocou e-mailu a hesla?

Odpoveď: Licencie sa budú vynucovať len pri tých používateľoch, ktorí sa prihlásili prostredníctvom svojej identity v službách Office 365, pretože používateľov so staršími verziami identity siete Yammer (prihlásenie prostredníctvom e-mailu a hesla) nie je možné v službách Office 365 spravovať.

Otázka: Čo je potrebné urobiť, ak nechcem, aby používatelia v mojej spoločnosti používali staršiu verziu identity siete Yammer?

Odpoveď: Môžete vynútiť identitu služieb Office 365 pre všetkých vašich používateľov siete Yammer.

Otázka: Ako môžem licencie na Yammer pre jednotlivých používateľov nasadiť zákazníkom?

Odpoveď: Všetky siete Yammer, ktoré sú pripojené k nájomníkom služieb Office 365, budú mať túto zmenu k dispozícii automaticky.

Otázka: Ako zistím, či majú všetci moji používatelia siete Yammer kontá v službách Office 365?

Odpoveď: Zoznam svojich používateľov môžete z Yammera exportovať a skontrolovať tak tých používateľov, ktorí sa v službách Office 365 nenachádzajú. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola používateľov Yammera v sieťach pripojených k službám Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×