Spravovanie nadradenosti pravidla podmieneného formátovania

Pri používaní vzorcov s podmieneným formátovaním pre rozsah buniek je vhodné rozumieť tomu, v akom poradí sa tieto pravidlá vyhodnotia, čo sa stane, ak sú dve alebo viaceré pravidlá v konflikte, ako môže kopírovanie a prilepenie ovplyvniť vyhodnotenie pravidla, ako zmeniť poradie vyhodnocovania pravidiel a kedy zastaviť vyhodnocovanie pravidla.

Všetky pravidlá podmieneného formátovania môžete vytvárať, upravovať, odstraňovať alebo zobrazovať pomocou dialógového okna Správca pravidiel podmieneného formátovania. (Na karte Domov kliknite na položku Podmienené formátovanie a potom na položku Spravovať pravidlá.)

Ponuka Podmienené formátovanie so zvýraznenou položkou Spravovanie pravidiel

Keď sa na rozsah buniek aplikujú aspoň dve pravidlá podmieneného formátovania, tieto pravidlá sa uplatňujú podľa ich nadradenosti v poradí (zhora nadol), v akom sú zobrazené v tomto dialógovom okne.

Nižšie je uvedený príklad s dátumami uplynutia platnosti na identifikačných štítkoch. Tie štítky, ktorým vyprší platnosť do 60 dní, ale ešte sú platné, chceme označiť žltou farbou pozadia a štítky s vypršanou platnosťou chceme označiť červenou farbou pozadia.

Podmienene formátované údaje

V tomto príklade sú bunky s identifikačnými číslami zamestnancov, ktorým do 60 dní vyprší platnosť certifikácie, formátované nažlto a identifikačné čísla zamestnancov s vypršanou platnosťou certifikácie sú formátované načerveno. Pravidlá sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Pravidlá podmieneného formátovania

Pomocou prvého pravidla (ak sa vyhodnotí ako True, farba pozadia buniek sa nastaví na červenú) sa porovnáva hodnota dátumu v stĺpci B s aktuálnym dátumom (získaným prostredníctvom funkcie TODAY vo vzorci). K prvej údajovej hodnote v stĺpci B, teda k hodnote B2, je potrebné priradiť vzorec. Vzorec pre toto pravidlo je =B2<TODAY(). Tento vzorec sa používa na testovanie buniek v stĺpci B (bunky B2:B15). Ak sa vzorec pre ľubovoľnú bunku v stĺpci B vyhodnotí ako hodnota True, k nej prislúchajúca bunka v stĺpci A (napríklad bunka A5 súvisí s bunkou B5, bunka A11 súvisí s bunkou B11) sa potom naformátuje pomocou červenej farby pozadia. Keď sa všetky bunky zadané v časti Vzťahuje sa na vyhodnotia pomocou prvého pravidla, testuje sa druhé pravidlo. Pomocou tohto vzorca sa kontroluje, či majú hodnoty v stĺpci B dátumy s rozdielom menším ako 60 dní od aktuálneho dátumu (predpokladajme napríklad, že dnešný dátum je 11. 8. 2010). Hodnota 4. 10. 2010 v bunke B4 je dátum s hodnotou menšou ako 60 dní od dnešného dátumu. Vyhodnotí sa teda ako hodnota True a uvedená bunka sa naformátuje použitím žltej farby pozadia. Vzorec pre toto pravidlo je =B2<TODAY()+60. Akákoľvek bunka, ktorá už bola naformátovaná načerveno prostredníctvom pravidla nachádzajúceho sa v zozname najvyššie, sa vynechá.

Pravidlo umiestnené v zozname vyššie je nadradené pravidlu umiestnenému v zozname nižšie. Predvolene sa nové pravidlá vždy pridávajú na začiatok zoznamu, a preto majú vyššiu dôležitosť, je teda vhodné sledovať ich poradie. Poradie nadradenosti však môžete zmeniť v dialógovom okne pomocou šípok Posunúť nahor a Posunúť nadol.

Šípky Posunúť nahor a Posunúť nadol

Pre rozsah buniek môžete mať viac pravidiel podmieneného formátovania, ktoré sa vyhodnotia ako True. Postup ako sú pravidlá používané, najprv keď si neodporujú a potom keď si odporujú:

Keď si pravidlá neodporujú     Ak napríklad jedno pravidlo formátuje bunku tučným písmom a ďalšie pravidlo formátuje tú istú bunku červenou farbou, bunka bude naformátovaná tučným písmom a červenou farbou. Pretože medzi obomi formátovaniami nie je rozpor, budú použité obe pravidlá.

Keď sú pravidlá v rozpore     Pomocou jedného pravidla sa napríklad nastaví farba písma bunky na červenú a pomocou ďalšieho pravidla sa nastaví farba písma bunky na zelenú. Keďže sú tieto dve pravidlá v konflikte, môže sa použiť iba jedno. Použije sa to pravidlo, ktoré je nadradenejšie (je umiestnené vyššie v zozname v dialógovom okne).

Počas upravovania hárka môžete kopírovať a priliepať hodnoty buniek, ktoré majú podmienené formátovania, vypĺňať rozsah buniek podmieneným formátovaním alebo použiť funkciu Kopírovať formát. Tieto operácie môžu ovplyvniť nadradenosť pravidiel podmieneného formátovania nasledujúcim spôsobom: pre cieľové bunky sa vytvorí nové pravidlo podmieneného formátovania založené na zdrojových bunkách.

Ak do hárka otvoreného v ďalšej inštancii programu Excel (ďalší proces Excel.exe spustený súbežne v počítači) skopírujete a prilepíte hodnoty buniek, ktoré majú podmienené formátovanie, v druhej inštancii sa nevytvorí žiadne pravidlo podmieneného formátovania a formátovanie sa do danej inštancie neskopíruje.

Ak má pravidlo formátovania pre rozsah buniek hodnotu True, má prednosť pred manuálnym formátovaním. Manuálne formátovanie môžete uplatniť použitím tlačidiel v skupine Písmo na karte Domov (Excel 2016/2013) alebo v skupine Bunky na karte Domov (Excel 2010/2007). Ak pravidlo podmieneného formátovania odstránite, manuálne formátovanie rozsahu buniek zostane zachované.

Manuálne formátovanie sa nezobrazí v dialógovom okne Správca pravidiel podmieneného formátovania ani sa nepoužije na definovanie nadradenosti.

Ak chcete zabezpečiť spätnú kompatibilitu s verziami programu Excel staršími ako Excel 2007, môžete začiarknuť políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka v dialógovom okne Spravovanie pravidiel. Takto môžete simulovať, ako sa bude podmienené formátovanie zobrazovať v starších verziách programu Excel, ktoré nepodporujú viac ako tri pravidlá podmieneného formátovania alebo viac pravidiel použitých pre rovnaký rozsah.

Ak ste napríklad pre rozsah buniek nastavili viac ako tri pravidlá podmieneného formátovania a používate verziu programu Excel staršiu ako verzia Excel 2007, uvedená verzia programu Excel sa bude správať nasledovne:

 • Vyhodnotia sa len prvé tri pravidlá.

 • Použije sa prvé pravidlo podľa nadradenosti, ktoré sa vyhodnotí ako True.

 • Ignorujú sa pravidlá, ktoré sa nachádzajú v hierarchii pod pravdivým pravidlom, aj keď sú pravdivé.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje všetky možné podmienky pre prvé tri pravidlá:

Ak pravidlo

Je

A ak pravidlo

Je

A ak pravidlo

Je

Potom

Jedna

TRUE

Dva

TRUE alebo FALSE

Tri

TRUE alebo FALSE

Použije sa pravidlo jedna a pravidlá dva a tri sa ignorujú.

Jedna

FALSE

Dva

TRUE

Tri

TRUE alebo FALSE

Použije sa pravidlo dva a pravidlo tri sa ignoruje.

Jedna

FALSE

Dva

FALSE

Tri

TRUE

Použije sa pravidlo tri.

Jedna

FALSE

Dva

FALSE

Tri

FALSE

Nepoužijú sa žiadne pravidlá.

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zastaviť, ak je splnená podmienka, ak chcete zmeniť predvolené správanie:

 • Ak chcete vyhodnotiť len prvé pravidlo, začiarknite políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka pre prvé pravidlo.

 • Ak chcete vyhodnotiť len prvé a druhé pravidlo, začiarknite políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka pre druhé pravidlo.

Začiarkavacie políčko Zastaviť, ak je splnená podmienka nie je dostupné, ak pravidlo nastavuje formát pomocou údajového pruhu, farebnej mierky alebo skupiny ikon.

Úprava nadradenosti pravidla podmieneného formátovania

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Ponuka Podmienené formátovanie so zvýraznenou položkou Spravovanie pravidiel

  Zobrazia sa pravidlá podmieneného formátovania pre aktuálny výber vrátane typu pravidla, formátu, rozsahu buniek, na ktoré je pravidlo použité, a nastavenia Zastaviť, ak je splnená podmienka.

  Ak požadované pravidlo nenájdete, skontrolujte, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý správny rozsah buniek, hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

 2. Vyberte pravidlo. Súčasne môže byť vybraté iba jedno pravidlo.

 3. Ak chcete vybraté pravidlo posunúť v poradí vyhodnocovania nahor, kliknite na šípku Posunúť nahor. Ak chcete vybraté pravidlo posunúť nadol, kliknite na šípku Posunúť nadol.

  Šípky Posunúť nahor a Posunúť nadol

 4. Vyhodnocovanie môžete tiež zastaviť na špecifickom pravidle začiarknutím políčka Zastaviť, ak je splnená podmienka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Pridanie, zmena alebo odstránenie podmieneného formátovania

Kopírovanie podmieneného formátovania

Odstránenie podmieneného formátovania

Použitie vzorca na podmienené formátovanie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×