Office
Prihlásenie

Spravovanie lokalít a kolekcií lokalít

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak lokalitu navštevuje mnoho používateľov s rôznymi cieľmi, lokalita sa stáva náročná z hľadiska udržiavania, môže byť neaktuálna a menej efektívna. Ak sa napríklad jedna lokalita používa na zaznamenávanie údajov o zákazníkoch, ukladanie stratégií spoločnosti a zdieľanie dokumentov o vyvíjaných produktoch, je oveľa náročnejšie ju organizovať a môže sa rýchlo stať neprehľadnou. Na druhej strane môže byť pri veľkom počte lokalít zložité nájsť potrebné informácie.

Obsah tohto článku

Určenie počtu lokalít a kolekcií lokalít

Rozhodnutie o použití kolekcie lokalít alebo podlokality

Navrhnutie hierarchie lokality

Sledovanie používania lokality

Spravovanie nepoužívaných webových lokalít

Určenie počtu lokalít a kolekcií lokalít

Na rozhodnutie o tom, koľko lokalít a kolekcií lokalít je potrebných, vplýva množstvo faktorov, napríklad:

 • počet osôb, ktoré používajú lokality,

 • vzťah alebo spolupráca osôb, ktoré používajú lokality,

 • spôsob použitia lokality zo strany používateľov,

 • typ obsahu, ktorý sa bude na lokalitách ukladať,

 • komplexnosť informácií, ktoré bude potrebné usporiadať.

Mali by ste zostaviť zoznam účelov lokality a jej používateľov a rozhodnúť, koľko samostatných lokalít potrebujete.

Na začiatok stránky

Rozhodovanie o použití kolekcie lokalít alebo podlokality

Mali by ste sa rozhodnúť, či lokality vytvoríte ako webové lokality najvyššej úrovne v samostatných kolekciách lokalít, alebo ako podlokality v rámci tej istej kolekcie lokalít. Toto rozhodnutie by malo vychádzať z toho, koľko prvkov majú lokality spoločných, či chcete mať možnosť spravovať ich jednotlivo a či chcete, aby zdieľali niektoré prvky, napríklad navigáciu alebo vyhľadávanie.

V rámci kolekcie lokalít môžu všetky lokality používať rovnaké nasledujúce prvky:

 • navigačné panely (panel prepojení v hornej časti a panel podrobností),

 • typy obsahu,

 • toky činností,

 • skupiny zabezpečenia,

 • vyhľadávacie polia v zoznamoch,

 • rozsah vyhľadávania,

 • množinu funkcií.

V nasledujúcich situáciách zvoľte vytvorenie webových lokalít najvyššej úrovne v samostatných kolekciách lokalít:

 • Rozličné lokality potrebujú samostatné zabezpečenie.

  Poznámka: Aj keď máte jedinečné povolenia pre podlokalitu, v niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť, aby dve lokality nemali spoločných používateľov ani povolenia. V takých prípadoch by ste mali použiť samostatné kolekcie lokalít.

 • V budúcnosti možno bude potrebné presunúť kolekciu lokalít do odlišnej databázy.

 • Chcete zálohovať alebo obnoviť konkrétnu lokalitu.

 • Chcete obmedziť rozsah toku činností len pre konkrétnu lokalitu.

 • Chcete oddelene spravovať veľkosť priestoru, ktorý zaberajú jednotlivé lokality, pomocou kvót.

 • Chcete decentralizovať správu a poveriť správcov kolekcie lokalít vykonávaním úloh, ako je schvaľovanie požiadaviek na prístup alebo potvrdenie použitia lokality.

V nasledujúcich situáciách vytvorte podlokality v rámci kolekcie lokalít:

 • Chcete, aby lokality zdieľali navigáciu.

 • Chcete, aby podlokality dedili povolenia z nadradených lokalít.

 • Chcete zdieľať zoznamy medzi lokalitami.

 • Chcete zdieľať prvky návrhu (napríklad motívy alebo štýly) medzi lokalitami.

Na začiatok stránky

Navrhnutie hierarchie lokality

Webové lokality zvyčajne existujú v hierarchii. Na vrchole hierarchie je webová lokalita najvyššej úrovne. Pod ňou môžu byť viaceré podlokality (vrátane lokalít Pracovný priestor dokumentov a Centrum schôdzí), pričom každá podlokalita môže obsahovať ďalšie podlokality. Celá štruktúra webovej lokality najvyššej úrovne a všetkých jej podlokalít sa nazýva kolekcia lokalít.

Na vytvorenie diagramu hierarchie lokality vrátane všetkých kolekcií lokalít, webových lokalít najvyšších úrovní a podlokalít, ktoré potrebujete, môžete použiť nástroj na plánovanie lokality, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad šablóna softvéru na kreslenie a tvorbu diagramov programu Microsoft Office Visio, alebo inú metódu.

Na začiatok stránky

Sledovanie používania lokality

Ak sa chcete dozvedieť, do akej miery je webová lokalita užitočná, musíte sledovať počet používateľov, ktorí ju navštívili, typ a počet prístupov na ňu a ďalšie informácie o použití lokality. Súhrnné a podrobné zostavy o používaní poskytujú tieto informácie:

 • počet prístupov na stránku,

 • počet jedinečných používateľov,

 • informácie o prehľadávači a operačnom systéme,

 • odkazované domény a adresy URL.

Sledovanie informácií o používaní môže slúžiť na identifikáciu obsahu lokality, ktorý sa najviac používa (a preto by sa mal zachovať), a obsahu, ktorý sa používa zriedkavo (preto by sa malo zvážiť jeho archivovanie). Okrem štatistiky používania lokality môžete sledovať, koľko ukladacieho priestoru lokalita zaberá, ako aj úroveň aktivity, ktorú generuje. Služba Windows SharePoint Services 3.0 zhromažďuje tieto informácie ako súčasť sledovania kvót pre lokality.

Ako vlastník lokality môžete udržať kontrolu nad prostriedkov servera a oblastí, ako je napríklad ukladací priestor môžete monitorovať začiarknutím kvóty, ktoré boli nastavené pre lokality.

Správca lokálneho servera môže pomôcť pri správe prostriedkov lokality a servera zadaním kvót, ktoré obmedzia veľkosť dostupného ukladacieho priestoru na lokalite a počet používateľov, ktorí sú pridaní do kolekcie lokalít. Tieto kvóty zabezpečujú, že jedna lokalita nemôže vyčerpať toľko prostriedkov, aby sa ostatné lokality stali nefunkčné.

Správca servera môže použiť zámky a zamedziť tak jednotlivým lokalitám, aby prekročili limit kvót ukladacieho priestoru a v prípade potreby zabrániť prístupu všetkých používateľov na lokalitu.

Lokalita môže byť automaticky uzamknutá po prekročení maximálnej kvóty ukladacieho priestoru. Správca servera môže lokalitu uzamknúť aj manuálne, napríklad vtedy, keď lokalita porušuje politiky používania. V závislosti od typu zámku môže viesť uzamknutie lokality k rôznym výstupom:

 • Ak je lokalita uzamknutá z dôvodu prekročenia limitu kvóty ukladacieho priestoru, používateľom sa pri pokuse o odovzdanie nového obsahu zobrazí chyba zaplnenia disku.

 • Ak je lokalita uzamknutá manuálne, používateľom sa pri pokuse o zobrazenie lokality zobrazí hlásenie o odmietnutí prístupu.

Ak sú lokality zamknuté z dôvodu prekročenia limitov kvót, môžu ich odomknúť správcovia lokalít. Manuálne nastavený zámok môže odstrániť iba správca servera. Ak sa chcete dozvedieť viac o aktuálnych hodnotách kvót a údajoch o lokalite, obráťte sa na správcu servera.

Zobrazenie kvóty údajov pre lokalitu

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. Na stránke Nastavenia lokality kliknite v sekcii Správa kolekcie lokalít na položku Súhrn využitia.

 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o využití ukladacieho priestoru, v sekcii Ukladací priestor kliknite na položku Pridelenie ukladacieho priestoru.

 3. Na stránke Pridelenie ukladacieho priestoru vykonajte v sekcii Vybrať zobrazenie jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na zobrazenie pridelenia ukladacieho priestoru pre knižnice dokumentov kliknite na položku Knižnice dokumentov.

  • Na zobrazenie pridelenia ukladacieho priestoru pre dokumenty kliknite na položku Dokumenty.

  • Na zobrazenie pridelenia ukladacieho priestoru pre zoznamy kliknite na položku Zoznamy.

  • Na zobrazenie pridelenia ukladacieho priestoru pre položky v priečinku Kôš kliknite na položku Kôš.

Na začiatok stránky

Spravovanie nepoužívaných webových lokalít

Ak chcete kontrolovať počet nepoužívaných webových lokalít na serveri, môžete tak urobiť pomocou upozornení odosielaných vlastníkom kolekcií lokalít, ktoré budú požadovať potvrdenie, že ich kolekcie lokalít sa používajú. Nepotvrdené kolekcie lokalít môžu byť automaticky odstránené. Túto funkciu možno povoliť a nakonfigurovať v centrálnej správe.

Potvrdenia o používaní fungujú podobne ako upozornenia. Keď vytvoríte kolekciu lokality, lokalita sa pridá do databázy a prihlási sa ako aktívna lokalita. Po určitom čase sa odošle e-mailové oznámenie vlastníkovi kolekcie lokality, ktoré bude požadovať opätovné potvrdenie alebo odstránenie nepoužívanej kolekcie lokality. E-mailové oznámenie obsahuje prepojenia na potvrdenie, že kolekcia lokality je aktívna, alebo na odstránenie tejto kolekcie. Odoslanie oznámenia vlastníkovi kolekcie lokality môže viesť k jednej z týchto troch možností:

 • Ak sa lokalita používa, vlastník kolekcie lokality potvrdí, že kolekcia lokality je aktívna a kolekcia sa zachová. Ak vlastník klikne na potvrdzujúce prepojenie, obnoví sa dátum overenia lokality.

 • Ak sa kolekcia lokality nepoužíva, vlastník ju môže odstrániť podľa pokynov uvedených v e-mailovom oznámení alebo nemusí urobiť nič. Vlastník bude naďalej dostávať pravidelné e-mailové oznámenia v intervale určenom správcom servera, až kým nepotvrdí, že kolekcia lokality sa používa alebo kým ju neodstráni.

 • Ak sa kolekcia lokality nepoužíva a správca servera zapne funkciu automatického odstránenia, vlastníkovi kolekcie lokality sa odošle iba určitý počet e-mailových oznámení. Ak vlastník nepotvrdí používanie kolekcie lokality, kolekcia sa automaticky odstráni.

Na ochranu pred automatickým odstránením lokality by ste mali dodržiavať tieto odporúčané postupy:

 • Vyžadovanie sekundárneho kontaktu pri vytváraní kolekcií lokalít používateľmi.

  Na základe predvoleného nastavenia sa autor kolekcie lokality uvádza ako jej vlastník. V závislosti od konfigurácie musí používateľ zadať aj sekundárny kontakt pre kolekciu lokality. Oznámenia vyžadujúce potvrdenie sa automaticky odosielajú vlastníkovi kolekcie lokality aj sekundárnemu kontaktu, ak existuje.

 • Informujte organizáciu o dovolenke a o svojej neprítomnosti v práci.

  Ak sa napríklad stane, že vlastník kolekcie lokality nie je štyri týždne k dispozícii a správca servera nastavil, aby sa kolekcie lokalít odstránili po štyroch nepotvrdených oznámeniach odosielaných v týždenných intervaloch, lokalita môže byť odstránená bez toho, aby mal vlastník možnosť potvrdiť jej používanie.

 • Zabezpečte, aby sa kolekcie lokalít v pravidelných časových intervaloch zálohovali, takže v prípade neúmyselného odstránenia kolekcie lokality budete môcť obnoviť nedávnu kópiu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×