Spravovanie kontaktov v SharePointe Workspace 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kontakty sú osoby, komunikujete. Kontakty môžete pridať do zoznamu osobné na spúšťacom paneli. Môžete tiež Správa vlastného kontaktu.

Čo vás zaujíma?

Pridávanie nových kontaktov

Uloženie kontaktu ako súboru

Odoslanie kontaktu iným ľuďom

Overenie identít kontaktov

Vyriešenie konfliktov mien kontaktov

Vytvorenie aliasu pre kontakt

Odstránenie kontaktu

Skrytie kontaktu

Zobrazenie diagnostických informácií o kontakte

Zobrazenie vlastností kontaktu

Pridávanie nových kontaktov

Ak chcete vyhľadať a pridať nové kontakty do svojho zoznamu kontaktov na spúšťacom paneli, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Domov.

 2. Kliknite na položku Pridať kontakt.

 3. V dialógovom okne Hľadanie používateľa zadajte do poľa Hľadať meno alebo text, ktorý chcete nájsť.

  Podrobnosti

  Vyhľadávať môžete podľa celého mena, mena, priezviska, e-mailu do práce alebo osobného e-mailu. Vyhľadávanie zobrazí všetky kontakty, v ktorých sa našla zhoda v ľubovoľnom z platných polí. Napríklad pri vyhľadávaní reťazca Lubo by sa zobrazil kontakt Kollár Lubor, pretože štyri písmená „Lubo“ sa nachádzajú v poli meno. Preto platí, že čím presnejší vyhľadávaný reťazec zadáte (napísaním vyššieho počtu znakov), tým presnejšie a konkrétnejšie výsledky sa zobrazia.

  Poradie stĺpcov v okne Hľadanie používateľa môžete zmeniť ich presunutím myšou. Stĺpce sa dajú tiež odstrániť (okrem stĺpca s celým menom) kliknutím pravým tlačidlom na hlavičku ľubovoľného stĺpca a zrušením začiarknutia názvu stĺpca, ktorý sa má odstrániť. Odstránený stĺpec obnovíte kliknutím na hlavičku ľubovoľného stĺpca a začiarknutím názvu stĺpca, ktorý sa má obnoviť. Všetky zmeny, ktorá vykonáte v dialógovom okne Hľadanie používateľa sa použijú iba v rámci aktuálnej relácie vyhľadávania. Pri ďalšom otvorení dialógového okna Hľadanie používateľa sa obnovia všetky predvolené nastavenia.

 4. Voliteľné: Začiarnite políčko Zahrnúť adresár kontaktov verejného pracovného priestoru, ak sa má do vyhľadávania zahrnúť tento adresár.

  Na základe predvoleného nastavenia program SharePoint Workspace vyhľadáva podnikovej sieti (ak k nejakej patríte) ako aj Známe kontakty.

 5. Kliknite na položku Hľadať.

 6. Ak sa nájde zhoda, vyberte ju v zozname.

  V zozname je vedľa každého mena jednotlivých kontaktov zobrazená ikona prítomnosti, ktorá uvádza ich stav online. Kontakty nájdené cez adresár kontaktov verejného pracovného priestoru sa ale vždy zobrazujú s ikonou neznámeho stavu, kým ich nevyberiete a nepridáte do svojho zoznamu kontaktov.

 7. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o vybratom zhodujúcom sa kontakte, kliknite na položku Vlastnosti.

  Môžete napríklad, vykonajte kroky overiť identitu kontaktu.

 8. Kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte kontakt do zoznamu.

Pridanie člena pracovného priestoru do zoznamu kontaktov

Pri postupnom pribúdaní nových členov pracovných priestorov sa môže stať, že si budete chcieť pridať ich kontaktné informácie do svojho osobného zoznamu. Kliknite pravým tlačidlom na člena, ktorého chcete pridať, a kliknite na položku Pridať do kontaktov.

Člen pracovného priestoru sa dá do zoznamu kontaktov pridať tiež presunutím myšou.

Na začiatok stránky

Uloženie kontaktu ako súboru

Kontakt je možné uložiť ako súbor, ktorý sa potom dá odoslať ako príloha e-mailu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na kontakt a kliknite na položku Uložiť kontakt ako súbor....

 2. V dialógovom okne Uložiť informácie o kontakte ako... vyberte umiestnenie, do ktorého sa má kontakt uložiť, a kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Odoslanie kontaktu ďalším ľuďom

Kontakt môžete odoslať ostatným používateľom ako súbor priložený v e-mailovej správe alebo v správe Groove.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt.

 2. Kliknite na položku Poslať e-mailom vybratým kontaktom....

 3. Zadajte e-mailové adresy (alebo adresu) do poľa Komu:.

 4. V prípade potreby upravte predmet a text správy.

  Všimnite si, že ak príjemca nemá zatiaľ vytvorené konto, štandardná textová správa obsahuje pokyny na prevzatie programu SharePoint Workspace.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Overenie identít kontaktov

Dôrazne odporúčame overovať si identitu kontaktov, aby ste znížili riziko zdieľania citlivých informáciami s osobami, pre ktoré nie sú určené. V závislosti od typu inštalácie konta mohla byť identita mnohých kontaktov už overená správcom vo vašej organizácii. Program SharePoint Workspace označuje stav overenia osôb vo vašich zoznamoch kontaktov a členov nasledujúcimi farbami:

 • Čierna: Neoverené.

 • Zelená: overené vy.

 • Sivozelená: Overené vašou organizáciou.

 • Modrá: Overené vašou organizáciou, ale mimo vašej domény, alebo krížovo certifikované.

 • Červená: konflikt mien. Oba kontakty, ktoré majú rovnaký názov sa zobrazí v červenej farbe, bez ohľadu na ich stav overenia. Ďalšie informácie v téme riešenie konfliktov s menami .

Politiky komunikácie, ktoré sa vzťahujú na vašu identitu, určujú vaše možnosti interakcie s ostatnými používateľmi vzhľadom na stav ich overenia. Tieto politiky môžu:

 • Zakázať vám komunikovať s používateľmi, ktorých neoveril správca v organizácii.

 • Otvoriť dialógové okno Výstraha overenia kontaktu (popísané nižšie), ktoré skôr, než vám bude umožnené komunikovať s používateľmi s neoverenou identitou, zobrazí príslušné upozornenie.

 • Povoliť vám komunikovať s ľubovoľným kontaktom bez upozornenia alebo obmedzenia.

Vaša organizácia overenie ostatných používateľov môže poskytnúť dosť istotu o ich identity. V niektorých prípadoch, najmä ak pracujete s vysoko citlivé informácie tiež môžete manuálneoveriť identitu používateľa.

Reagovanie na dialógové okno Výstraha overenia kontaktu

Dialógové okno Výstraha overenia kontaktu sa zobrazí, ak sa pokúsite komunikovať s používateľom, ktorého identita nebola zatiaľ overená, a politiky komunikácie nastavené pre vašu identitu konta sú nastavené na zobrazovanie upozornenia na takýchto používateľov. Vykonať môžete ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

 • Vyberte používateľa a kliknite na položku Overiť identitu. Pri manuálnom overení identity kontaktu postupujte podľa pokynov v ďalšej časti.

 • Kliknutím na položku Vlastnosti zobrazte vlastnosti kontaktu vybratého používateľa.

 • Kliknite na položku Pokračovať, ak chcete ignorovať výstrahu overenia používateľa a pokračovať v danej činnosti.

 • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť zrušte činnosť, ktorú ste vykonávali a ktorá mala za následok zobrazenie výstrahy overenia používateľa.

Manuálne overenie kontaktu

Program SharePoint Workspace priradí jedinečné "digitálny odtlačok" každý identitu kontaktu. Digitálny odtlačok sa zobrazí ako dlhý reťazec písmen a čísiel (s interpunkčné znamienka kvôli väčšej prehľadnosti). Tieto digitálne prstov sa používajú na manuálne overenie reálny identít kontaktov sa nezobrazí v pracovných priestoroch a zoznamy kontaktov. Môžete tiež Zobrazenie digitálneho odtlačku priradenej k identite.

Pri manuálnom overení identity kontaktu postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na kontakt (alebo na člena pracovného priestoru), ktorý chcete overiť, a potom kliknite na položku Overiť identitu....

  V dialógovom okne Overenie identity sú zobrazené informácie o vašich aktuálnych vzťahoch s vybratým kontaktom, napríklad spoločne zdieľané pracovné priestory, počet vzájomne vymenených správ a vzájomný vzťah v rámci organizácie. Ak nemáte žiadne vzťahy s vybratým kontaktom, v dialógovom okne Overenie identity sa zobrazia namiesto týchto informácií pokyny na overenie identity kontaktu skontrolovaním príslušného digitálneho odtlačku.

  Poznámka: Ak program SharePoint Workspace zistí, že rovnaké meno majú viaceré kontakty, v dialógovom okne Overenie identity sa zobrazí upozorňujúce hlásenie, ktoré odporúča priradiť kontaktu po jeho overení alias.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak máte na základe zobrazených informácií dostatočnú istotu ohľadne identity kontaktu, kliknite na položku Overiť.

   V dialógovom okne Overiť identitu ako zadajte alternatívne meno pre daný kontakt, ak sa domnievate, že je to nutné, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak nemáte ohľadne identity kontaktu úplnú istotu a chcete ju overiť vykonaním ďalších krokov, kliknite na položku Stále nemáte istotu? Skontrolujte odtlačok.

   Postupujte podľa krokov uvedených v dialógovom okne Overenie identity, skontrolujte digitálny odtlačok kontaktu a kliknite na položku Overiť.

   V dialógovom okne Overiť identitu ako zadajte alternatívne meno pre daný kontakt, ak sa domnievate, že je to nutné, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zrušenie overenia identity kontaktu

Príležitostne sa môžu vyskytnúť dôvod zmeniť stav overenia manuálne overených kontaktov tak, aby sa zobrazovali ako neoverené.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na kontakt (alebo na člena pracovného priestoru), ktorého overenie chcete zrušiť, a potom kliknite na položku Overiť identitu....

 2. Kliknite na položku Zrušiť overenie.

Na začiatok stránky

Riešenie konfliktov medzi menami

Ak majú dva alebo viaceré kontakty identické zobrazované mená, ich mená budú zobrazené červenou farbou v zoznamoch kontaktov, zoznamoch členov pracovných priestorov a na ich informačných kartách. Zobrazované mená sa považujú za identické, ak sa presne zhodujú po odstránení úvodných a koncových medzier a medzier uprostred mena a skonvertovaní na malé písmená.

Napríklad mená „Ann  Beebe“ a „Ann Beebe“ spôsob konflikt. Mená s prepisom „Ann Beebe“ a „AnnBeebe“ ale konflikt nespôsobia.

Rozlišovanie mien kontaktov je dôležité, aby ste omylom nezačali komunikáciu s nesprávnym kontaktom. Pre každé meno kontaktu, ktoré je v konflikte, môžete vytvoriť meno v podobe aliasu.

Okrem toho, v niektorých zriedkavých prípadoch môže ku konfliktu mien dôjsť tiež kvôli zastaraným kontaktom, ktoré máte uložené v konte. Mohlo sa napríklad stať, že si kontakt aktivoval nové konto, zrušil všetky činnosti vykonávané v predchádzajúcom konte, no pre obe kontá použil rovnaké zobrazované meno. V takomto prípade môžete zastaraný kontakt skryť podľa návodu nižšie, aby sa už viac v zoznamoch kontaktov nezobrazoval.

Ak chcete vyriešiť konflikt mien, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na meno, ktoré je v konflikte, a potom kliknite na položku Vyriešiť konflikt mien.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknutím na položku Zobraziť vizitku... zobrazte podrobnosti o vybratom kontakte. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri rozlíšení kontaktov s rovnakým menom.

  • Kliknutím na položku Alias pre kontakt... otvorte dialógové okno Alias. V tomto okne môžete zadať jedinečné zobrazované meno pre daný kontakt.

  • Kliknite na položku Overiť identitu... a vykonajte kroky overenia identity kontaktu.

 3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Na začiatok stránky

Vytvorenie aliasu pre kontakt

Alias sa dá vytvoriť pre ľubovoľný kontakt (iný ako váš vlastný kontakt). Jeho vytvorenie je užitočné, ak máte problém rozlišovať kontakty, ktoré majú rovnaké meno.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na kontakt a potom kliknite na položku Alias pre kontakt.

 2. Zadajte názov aliasu a kliknite na tlačidlo OK.

  Namiesto pôvodný názov sa zobrazí názov aliasu. Zobrazí pôvodný názov kontaktu môžete otvoriť svoje kontaktné informáciealebo bod v alias názov zobrazíte kontextové okno, ktoré zobrazuje názov pôvodného.

Na začiatok stránky

Odstránenie kontaktu

Postup pri odstránení kontaktu zo zoznamu kontaktov na spúšťacom paneli:

 1. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE a odstránenie potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno.

Kontakty, ktoré odstránite zo zoznamu kontaktov na spúšťacom paneli sa môžu naďalej zobrazovať v iných zoznamoch kontaktov, ako sú napríklad rozbaľovacie zoznamy Komu: v dialógových oknách Odoslanie správy alebo Odoslanie pozvánky. K tomuto správaniu dochádza preto, lebo program SharePoint Workspace ukladá informácie o kontaktoch, s ktorými komunikujete, v agregovanom zozname s názvom Známe kontakty. Tento zoznam obsahuje kontakty, ktoré ste pridali do zoznamu kontaktov na spúšťacom paneli, a členov vašich pracovných priestorov. Pamätajte, že bežne môžete mať členov pracovných priestorov, ktorí nie sú vedení v zozname kontaktov.

Nemôžete odstrániť kontakty, ktoré sa zobrazia v zozname známe kontakty. Môžete však aspoň Skryť tieto kontakty.

Na začiatok stránky

Skrytie kontaktu

Kontakty môžu zastarať z rôznych dôvodov. Ak máte zastarené kontakty, môžete ich skryť, aby sa viac nezobrazovali s rozbaľovacích ponukách s kontaktmi.

 1. Otvorte Správcu kontaktov.

 2. Vyberte kontakty, ktoré chcete skryť.

 3. Kliknutím na položku Skryť zaraďte vybraté kontakty do zoznamu Skryté kontakty.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Skrytie kontaktu automaticky neodstráni konflikt názov priradenej. Ak kontakt, ktorý chcete skryť sa zobrazí ako konflikt mien vyriešiť, pozrite si tému riešenie konfliktov s menami informácie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie diagnostických informácií o kontakte

Pre vybraté kontakty môžete zobraziť diagnostické informácie. Tieto informácie sa môžu príležitostne hodiť na účely poskytnutia technickej podpory. Ak potrebujete odoslať diagnostické informácie technikovi oddelenia podpory, môžete skopírovať a prilepiť informácie zobrazené v dialógovom okne Diagnostika do e-mailu.

 1. Otvorte Správcu kontaktov.

 2. Vyberte požadovaný kontakt.

 3. Kliknite na položku Diagnostika.

  Ak chcete skopírovať informácie z tably Kontakty, kliknite pravým tlačidlom a kliknite na položku Vybrať všetko, potom znovu kliknite pravým tlačidlom a kliknite na položku Kopírovať.

  Ak chcete kopírovať informácie z tably Prítomnosť alebo Diagnostika siete, kliknite na položku Kopírovať do Schránky.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vlastností kontaktu

Ak chcete zobraziť vlastnosti niektorého kontaktu, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vo vlastnostiach kontaktu môžete:

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×