Office
Prihlásenie

Spravovanie dávok migrácie v službách Office 365

Pomocou tabule migrácie v Centre spravovania pre Exchange v službách Office 365 môžete spravovať migráciu poštových schránok do služby Office 365 s použitím kompletnej alebo čiastočnej migrácie Exchange. Tabuľu migrácie môžete použiť aj na migráciu obsahu poštových schránok používateľov z lokálneho servera IMAP do existujúcich poštových schránok služby Office 365. Na tabuli migrácie sa zobrazuje štatistika celkovej migrácie aj štatistika konkrétnych dávok migrácie. Umožňuje vytvoriť, spustiť, zastaviť, pozastaviť a upraviť dávky migrácie.

Obsah   

Tabuľa migrácie

Prístup k tabuli migrácie v Centre spravovania pre Exchange získate výberom položiek Príjemcovia > Migrácia. Na nasledujúcej snímke obrazovky sú zobrazené rôzne oblasti tabule migrácie, ktoré môžete použiť na získanie informácií o migrácii a na spravovanie dávok migrácie.

Tabula migrácie

Celková štatistika migrácie

Kliknutím na položku Stav všetkých dávok zobrazte celkovú štatistiku všetkých vytvorených dávok migrácie. V nasledujúcich poliach sa zobrazujú kumulatívne informácie o všetkých dávkach migrácie.

Pole

Popis

Celkový počet poštových schránok

Celkový počet poštových schránok zo všetkých aktuálnych dávok migrácie.

Synchronizované poštové schránky

Počet poštových schránok zo všetkých úspešne migrovaných dávok migrácie.

Dokončené poštové schránky

Počet poštových schránok zo všetkých dokončených dávok migrácie. Dokončenie sa uskutočňuje iba pri použití vzdialenej migrácie na migráciu poštových schránok medzi lokálnou organizáciou Exchange a službou Office 365 v hybridnom nasadení Exchangeu. Poštové schránky možno dokončiť po vykonaní prvej synchronizácie. Ďalšie informácie o dokončovaní pri vzdialenej migrácii nájdete v téme Dokončenie dávok migrácie.

Neúspešné poštové schránky

Počet poštových schránok zo všetkých dávok migrácie, ktorých migrácia sa nepodarila.

Dávky migrácie

Vytvorené dávky migrácie sú uvedené v migračnej fronte. V nasledujúcich stĺpcoch sa zobrazujú informácie o jednotlivých dávkach migrácie.

Stĺpec

Popis

Názov

Názov dávky migrácie zadaný pri jej vytvorení.

Stav

Stav dávky migrácie. Nasleduje zoznam rôznych stavov dávok migrácie s informáciami o možnostiach práce s dávkami migrácie v jednotlivých stavoch:

 • Zastavené:    Dávka migrácie je vytvorená, ale zatiaľ sa nespustila. Dávku s týmto stavom môžete spustiť, upraviť alebo odstrániť.

 • Synchronizuje sa:    Dávka migrácie sa spustila a poštové schránky v dávke migrácie sa aktívne migrujú. Dávku migrácie s týmto stavom môžete zastaviť.

 • Zastavuje sa:   Okamžite po spustení rutiny typu cmdlet Stop-MigrationBatch.

 • Zastavené:    Dávka migrácia je zastavená a z dávky sa prestali migrovať ďalšie poštové schránky. Dávku migrácie s týmto stavom môžete znova spustiť.

 • Spúšťa sa:   Okamžite po spustení rutiny typu cmdlet Start-MigrationBatch.

 • Dokončuje sa:   Okamžite po spustení rutiny typu cmdlet Complete-MigrationBatch.

 • Odstraňuje sa:   Okamžite po spustení rutiny typu cmdlet Remove-MigrationBatch.

 • Synchronizované:    Dávka migrácie je dokončená a aktívne sa nemigrujú žiadne poštové schránky. Ak sa neuskutočnila migrácia poštových schránok, dávka migrácie s týmto stavom môže obsahovať chyby. Pri kompletnej migrácii Exchange a migrácii IMAP s týmto stavom sa lokálne poštové schránky a príslušné poštové schránky služby Office 365 synchronizujú počas prírastkovej synchronizácie raz za 24 hodín.

 • Dokončené:   Dávka migrácie je dokončená.

 • Synchronizované s chybami:    Dávka migrácie je dokončená, ale niektoré poštové schránky sa nepodarilo migrovať. Poštové schránky v dávkach migrácie, ktoré sa podarilo migrovať s chybami, sa ďalej synchronizujú počas prírastkovej synchronizácie raz za 24 hodín.

Celkom

Udáva počet poštových schránok v dávke migrácie.

Synchronizované

Udáva počet úspešne migrovaných poštových schránok.

Dokončené

Počet dokončených poštových schránok v dávke migrácie. Dokončenie sa vykonáva len pri dávkach migrácie, pri ktorých sa vykonáva vzdialená migrácia v hybridnom nasadení Exchangeu. Ďalšie informácie o dokončovaní nájdete v téme Dokončenie dávok migrácie.

Neúspešné

Počet poštových schránok v dávke migrácie, ktorých migrácia sa nepodarila. Informácie o konkrétnych poštových schránkach, ktoré obsahujú chyby migrácie, možno zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa o stave používateľov migrácie.

Dôležité: Ak správca v dávkach migrácie so stavom Synchronizované    neinicioval za posledných 90 dní žiadnu činnosť (napríklad nezastavil a znova nespustil ani neupravil dávku migrácie), tieto dávky budú zastavené a v prípade, že správca nepodnikne žiadne ďalšie kroky, po 30 dňoch sa odstránia.

Tabuľa migrácie obsahuje množinu príkazov, ktoré môžete použiť na spravovanie dávok migrácie. Po vytvorení dávky migrácie môžete dávku vybrať a kliknúť na jeden z nasledujúcich príkazov. Ak má dávka migrácie stav, ktorý daný príkaz nepodporuje, príkaz sa zobrazí ako neaktívny alebo sa nezobrazí vôbec, pretože nie je k dispozícii.

Príkaz

Popis

Nové Ikona Pridať

Vytvorte novú dávku migrácie. Tento príkaz sa používa na migráciu lokálnych poštových schránok do služby Office 365 (tzv. adaptácia) alebo na migráciu poštových schránok zo služby Office 365 späť do lokálnej organizácie Exchange v hybridnom nasadení.

Upraviť  Ikona Upraviť

Upravte existujúcu dávku migrácie. Pri čiastočnej migrácii Exchange a migrácii IMAP môžete odoslať iný súbor CSV. Môžete tiež zmeniť koncový bod migrácie používaný pre dávku migrácie. Upravovať môžete iba dávku migrácie so stavom Vytvorené   .

Spustiť Ikona Štart

Spustite vytvorenú dávku migrácie. Po spustení dávky sa stav zmení na Synchronizuje sa   .

Pokračovať  Ikona Štart

Znova spustite pozastavenú dávku migrácie, ktorá má stav Zastavené   . Ak sú v dávke migrácie chyby, môžete ju pomocou tohto príkazu spustiť znova a Office 365 sa pokúsi o migráciu poštových schránok, ktoré sa nepodarilo migrovať.

Pozastaviť Ikona zastavenia

Zastavte aktuálne spustenú dávku migrácie alebo dávku, ktorá bola spustená, ale teraz má stav Zaradené do fronty   . Okrem toho môžete zastaviť dávku kompletnej migrácie Exchange alebo dávku migrácie IMAP, pri ktorej bola dokončená fáza prvej synchronizácie a má stav Synchronizované. Tým sa zastaví prírastková synchronizácia. Prírastkovú synchronizáciu môžete obnoviť výberom dávky migrácie a kliknutím na položku Pokračovať.

Odstrániť  Ikona Odstrániť

Odstráňte dávku migrácie po overení, či sa podarila migrácia všetkých poštových schránok v dávke migrácie. Overte tiež, či po konfigurácii MX záznamu tak, aby smeroval na Office 365, pošta smeruje priamo do poštových schránok v cloude. Ak odstránite dávku migrácie, Office 365 vyčistí všetky záznamy týkajúce sa tejto dávky migrácie a odstráni ju zo zoznamu.

Ďalšie Ikona Ďalšie možnosti

Kliknite na tento príkaz a potom kliknutím na položku Koncové body migrácie vytvorte nové koncové body migrácie alebo zobrazte a upravte existujúce koncové body migrácie.

Obnoviť Ikona Obnoviť

Obnovením tabule migrácie aktualizujete zobrazenú celkovú štatistiku migrácie, zoznam dávok migrácie a štatistiku vybratých dávok migrácie.

Štatistika dávky migrácie

Na table s podrobnosťami na tabuli migrácie nájdete tieto informácie o vybratej dávke migrácie.

Pole

Popis

Typ

Označuje typ migrácie vybratej dávky migrácie. Hodnota tohto poľa označuje aj typ koncového bodu migrácie priradeného k tejto dávke migrácie.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Dávka migrácie predstavuje kompletnú migráciu Exchange alebo čiastočnú migráciu Exchange.

 • IMAP:    Dávka migrácie predstavuje migráciu IMAP.

 • Vzdialená migrácia:    Dávka migrácie predstavuje adaptačnú alebo deadaptačnú vzdialenú migráciu v hybridnom nasadení Exchangeu.

Smer

Označuje, či sa poštové schránky migrujú do služby Office 365 alebo do lokálnej organizácie Exchange.

 • Adaptácia    Označuje, že poštové schránky sa migrujú do služby Office 365. Medzi typy adaptačnej migrácie patrí čiastočná migrácia, kompletná migrácia, migrácia IMAP a adaptačná vzdialená migrácia.

 • Deadaptácia    Označuje, že sa poštové schránky služby Office 365 migrujú do lokálnej organizácie Exchange. Deadaptačná vzdialená migrácia je jediným typom deadaptačnej migrácie.

Stav

Označuje aktuálny stav vybratej dávky migrácie.

 • Zastavené

 • Synchronizuje sa

 • Zastavené

 • Synchronizované

 • Synchronizované s chybami

Pozrite si predchádzajúci popis jednotlivých stavov.

Požadované

Počet poštových schránok v dávke migrácie určených na migráciu. Toto číslo zodpovedá počtu riadkov v súbore migrácie CSV pre IMAP, čiastočnú, alebo vzdialenú migráciu, alebo počtu lokálnych poštových schránok pri kompletnej migrácii Exchange.

Synchronizované poštové schránky

Počet poštových schránok z celkového počtu v dávke migrácie, v ktorých sa podarilo vykonať prvú synchronizáciu. Toto pole sa počas migrácie aktualizuje.

Dokončené

Počet poštových schránok z celkového počtu v dávke migrácie, ktoré sa podarilo dokončiť. K dokončovaniu dochádza len pri adaptačnej a deadaptačnej vzdialenej migrácii.

Neúspešné poštové schránky

Počet poštových schránok, pri ktorých sa nepodarilo vykonať prvú synchronizáciu.

Zobraziť podrobnosti

Kliknutím na položku Zobraziť podrobnosti zobrazíte informácie o stave jednotlivých poštových schránok v dávke migrácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa o stave používateľov migrácie.

Vytvoril

E-mailová adresa správcu služby Office 365, ktorý vytvoril dávku migrácie.

Čas vytvorenia

Dátum a čas vytvorenia dávky migrácie.

Čas spustenia

Dátum a čas spustenia dávky migrácie.

Čas prvej synchronizácie

Dátum a čas dokončenia prvej synchronizácie dávky migrácie.

Trvanie prvej synchronizácie

Časový úsek, ktorý bol potrebný na dokončenie prvej synchronizácie všetkých poštových schránok v dávke migrácie.

Čas poslednej synchronizácie

Čas posledného opätovného spustenia dávky migrácie alebo čas poslednej prírastkovej synchronizácie danej dávky. Ako už bolo uvedené, prírastková synchronizácia sa pri migráciách IMAP a kompletných migráciách Exchange vykonáva raz za 24 hodín.

Priradený koncový bod

Názov koncového bodu migrácie používaný dávkou migrácie. Nastavenie koncových bodov migrácie môžete zobraziť kliknutím na položku Zobraziť podrobnosti. Nastavenia môžete meniť, ak v danej chvíli nie je spustená žiadna dávka migrácie, ktorá používa daný koncový bod.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×