Spravovanie cieľových skupín v SharePointe Online

Cieľové skupiny predstavujú zoskupenia používateľov, ktoré môžete používať na zameriavanie obsahu pre ľudí v organizácii. Zoskupenia sú určené členstvami v distribučných zoznamoch služby Exchange Online, členstvami v skupinách SharePointu alebo pravidlami nakonfigurovanými správcom SharePointu Online prostredníctvom Centra spravovania služby SharePoint. Správcovia SharePointu Online môžu pridávať, upravovať alebo odstraňovať cieľové skupiny prostredníctvom Centra spravovania služby SharePoint.

Poznámka:  Ak chcete získať prístup k Centru spravovania služby SharePoint a vykonávať úlohy opísané v tomto článku, je potrebné, aby ste mali povolenia globálneho správcu pre Office 365.

Cieľové skupiny umožňujú organizáciám cielene zameriavať obsah pre konkrétnych používateľov. Cieľové skupiny možno prideliť k obsahu na úrovni zoznamu alebo na úrovni položky zoznamu.

V SharePointe Online môžu byť pravidlá cieľovej skupiny založené na informáciách v nasledujúcich odkladacích priestoroch:

 • konto používateľa adresárovej služby Office 365, ktoré je inštanciou služby Microsoft Azure Active Directory,

 • členstvo v systéme správy identít, napríklad v službe Active Directory Domain Services (AD DS),

 • štruktúra podriadenosti organizácie (ak je táto informácia uložená v službe AD DS).

Cieľové skupiny sú definované a uchovávané v aplikáciách služby používateľského profilu.

Skôr než je možné cielene adresovať obsah na cieľovú skupinu, táto cieľová skupina musí byť skompilovaná. Kompiláciou sa určuje členstvo v cieľovej skupine prehľadávaním naposledy vykazovaných údajov v systéme správy identít. V SharePointe Online je kompilácia cieľových skupín nakonfigurovaná tak, aby sa spúšťala v pravidelných intervaloch vopred určených adresárom služieb Office 365.

Poznámka k zabezpečeniu:  Cieľové skupiny predstavujú pohodlný spôsob poskytovania obsahu konkrétnym skupinám používateľov. Obsah ostáva viditeľný a dostupný pre všetkých používateľov s príslušnými povoleniami. Ďalšie informácie nájdete v téme Plánovanie stratégie povolení.

Pridanie, úprava alebo odstránenie cieľovej skupiny

Cieľové skupiny sa používajú na zoskupenie používateľov v organizácii a následné prispôsobovanie informácií tak, aby sa zaručilo, že sú pre nich relevantné. Pri pridávaní novej cieľovej skupiny pridáte aj pravidlo cieľovej skupiny, ktoré určuje členstvo v cieľovej skupine. Cieľové skupiny majú vždy aspoň jedno pravidlo cieľovej skupiny. Ďalšie informácie o pravidlách cieľovej skupiny nájdete v časti Pridanie, úprava alebo odstránenie pravidla cieľovej skupiny.

Pri pridávaní novej cieľovej skupiny vyberiete aj vlastníka cieľovej skupiny. Vlastníkom by mala byť osoba, ktorá rozumie tomu, prečo bola cieľová skupina vytvorená, a ktorú možno kontaktovať v prípade problému s cieľovou skupinou. Osoba, ktorá cieľovú skupinu vytvorila, je často určená ako jej vlastník, ale nie je to podmienka. Mať vlastníkov cieľových skupín je užitočné v podnikoch, v ktorých je veľa cieľových skupín vytvorených niekoľkými rôznymi správcami.

Dôležité: Keď pridáte cieľovú skupinu, jej členov môžete zobraziť až po jej skompilovaní.

Na začiatok stránky

Pridanie cieľovej skupiny

Cieľovú skupinu môžete pridať vtedy, keď chcete filtrovať poskytovanie obsahu tak, aby bol viditeľný iba pre vybratých používateľov.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

 6. Na stránke Zobrazenie cieľových skupín vyberte položku Nová cieľová skupina.

 7. Na stránke Vytvorenie cieľovej skupiny zadajte do poľa Názov v časti Vlastnosti názov novej cieľovej skupiny.

 8. Do poľa Popis zadajte podrobný popis novej cieľovej skupiny.

 9. Do poľa Vlastník zadajte názov konta používateľa, ktorý bude vlastniť a spravovať túto cieľovú skupinu. Ak chcete overiť, či ste názov zadali správne, vyberte položku Skontrolovať názvy. Ak chcete vyhľadať názov konta, vyberte položku Prehľadávať.

 10. Výberom možnosti Vyhovujú všetkým pravidlám alebo Vyhovujú ľubovoľnému pravidlu určite členov tejto cieľovej skupiny.

 11. Vyberte tlačidlo OK.

 12. Na stránke Pridanie pravidla cieľovej skupiny vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Pridanie pravidla založeného na vlastnostiach používateľa:

   1. V časti Operand vyberte položku Používateľ.

   2. V časti Operátor výberom možnosti Zodpovedá komu vytvorte pravidlo založené na hierarchii spoločnosti alebo vyberte možnosť Členstvo, ak chcete zacieliť obsah na základe skupiny alebo distribučného zoznamu.

   3. Do poľa Hodnota zadajte alebo vyberte používateľa, pomocou ktorého chcete otestovať toto pravidlo.

    • Pre pravidlo Zodpovedá komu vyberte osobu, ktorá je manažérom používateľov, ktorých chcete zaradiť do cieľovej skupiny.

    • Pre cieľovú skupinu Členstvo vyberte skupinu alebo distribučný zoznam, ktorý chcete zahrnúť do pravidla cieľovej skupiny.

  • Pridanie pravidla založeného na vlastnosti používateľského profilu:

   1. V časti Operand vyberte položku Vlastnosť a potom vyberte položku v zozname.

   2. V zozname Operátor vyberte operátor pre vlastnosť. Hoci súpravy operátorov pre jednotlivé vlastnosti sa mierne odlišujú, bežné operátory sú = a Obsahuje.

   3. V časti Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete použiť pri vyhodnotení vlastnosti v porovnaní s týmto pravidlom.

 13. Vyberte tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava cieľovej skupiny

Môžete zmeniť názov, popis a vlastníka cieľovej skupiny. Taktiež môžete zmeniť, či členovia cieľovej skupiny musia spĺňať všetky alebo len niektoré podmienky cieľovej skupiny.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

 6. Na stránke Zobrazenie cieľových skupín ukážte v zozname cieľových skupín na názov cieľovej skupiny, ktorú chcete upraviť, vyberte šípku, ktorá sa zobrazí, a potom položku Upraviť.

 7. Na stránke Úprava cieľovej skupiny je možné vykonať tieto zmeny:

  • V časti Vlastnosti môžete zmeniť názov alebo popis cieľovej skupiny.

  • Do poľa Vlastník môžete zadať názov konta používateľa, ktorý bude vlastniť a spravovať túto cieľovú skupinu. Ak chcete overiť, či ste názov zadali správne, vyberte položku Skontrolovať názvy. Ak chcete vyhľadať názov konta, vyberte položku Prehľadávať.

  • Výberom možnosti Vyhovujú všetkým pravidlám alebo Vyhovujú ľubovoľnému pravidlu môžete určiť členstvo tejto cieľovej skupiny.

 8. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Odstránenie cieľovej skupiny

Cieľovú skupinu môžete odstrániť, ak už nie je potrebné cieliť obsah na používateľov a skupiny v danej cieľovej skupine.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

 6. Na stránke Zobrazenie cieľových skupín vyberte v zozname cieľových skupín cieľovú skupinu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

 7. Odstránenie potvrďte výberom tlačidla OK.

Na začiatok stránky

Pridanie, úprava alebo odstránenie pravidla cieľovej skupiny

Pri pridávaní cieľovej skupiny vytvoríte aj pravidlo cieľovej skupiny, ktoré určuje členstvo v cieľovej skupine. Cieľová skupina musí mať aspoň jedno pravidlo cieľovej skupiny, tieto pravidlá je však možné kedykoľvek zmeniť. Nové alebo upravené pravidlá cieľovej skupiny sa použijú až po opätovnom skompilovaní cieľovej skupiny pri ďalšej synchronizácii adresára služieb Office 365.

Každé pravidlo cieľovej skupiny obsahuje nasledujúce prvky:

 • Operand identifikuje používateľa alebo vlastnosť, ktorú chcete zahrnúť v dotaze pre pravidlo.

 • Operátor určuje, či používatelia, ktorí sú porovnaní s hodnotou, sú zahrnutí alebo vylúčení z cieľovej skupiny.

 • Hodnota je bod porovnania použitý dotazom.

Cieľové skupiny s viacerými pravidlami používajú jednu z nasledujúcich množín logiky:

 • Vyhovujú všetkým pravidlám: Členom cieľovej skupiny sa môžu stať len používatelia, ktorí vyhovujú všetkým pravidlám. Pridávaním pravidiel sa veľkosť cieľovej skupiny spravidla zmenšuje.

 • Vyhovujú ľubovoľnému pravidlu: Členom cieľovej skupiny sa stanú používatelia, ktorí vyhovujú ktorémukoľvek pravidlu. Pridávaním pravidiel sa veľkosť cieľovej skupiny spravidla zväčšuje.

Na začiatok stránky

Pridanie pravidla cieľovej skupiny

Pridanie pravidiel cieľovej skupiny je vhodné v nasledujúcich situáciách:

 • Nová hodnota pre operand Používateľ    Obsah pre cieľovú skupinu cielite podľa členstva alebo hierarchickej štruktúry a chcete pridať používateľov v inom distribučnom zozname alebo podriadených iného manažéra.

 • Nový operátor pre operand Používateľ    Momentálne cielite obsah podľa hierarchickej štruktúry a chcete cieliť podľa členstva v distribučnom zozname.

 • Nový operand    Momentálne cielite obsah pre cieľovú skupinu podľa členstva alebo hierarchickej štruktúry a chcete rozšíriť alebo zúžiť členstvo na základe vlastnosti používateľského profilu.

 • Nový operand Vlastnosť    Obsah pre cieľovú skupinu cielite podľa jednej vlastnosti a chcete rozšíriť alebo zúžiť členstvo na základe ďalšej vlastnosti.

Ak chcete pridať pravidlo cieľovej skupiny, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

 6. Na stránke Zobrazenie cieľových skupín ukážte na názov cieľovej skupiny, ktorú chcete konfigurovať, vyberte šípku, ktorá sa zobrazí, a potom vyberte položku Zobraziť vlastnosti.

 7. Na stránke Zobraziť vlastnosti cieľovej skupiny vyberte v časti Pravidlá cieľovej skupiny položku Pridať pravidlo.

 8. Na stránke Pridanie pravidla cieľovej skupiny vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Pridanie pravidla založeného na používateľovi:

   1. V časti Operand vyberte položku Používateľ.

   2. V časti Operátor výberom možnosti Zodpovedá komu vytvorte pravidlo založené na hierarchii spoločnosti alebo vyberte možnosť Členstvo, ak chcete zacieliť obsah na základe skupiny alebo distribučného zoznamu.

   3. Do poľa Hodnota zadajte alebo vyberte používateľa, pomocou ktorého chcete otestovať toto pravidlo.

    • Pre pravidlo Zodpovedá komu vyberte osobu, ktorá je manažérom používateľov, ktorých chcete zaradiť do cieľovej skupiny.

    • Pre cieľovú skupinu Členstvo vyberte skupinu alebo distribučný zoznam, ktorý chcete zahrnúť do pravidla cieľovej skupiny.

  • Pridanie pravidla založeného na vlastnosti používateľského profilu:

   1. V časti Operand vyberte položku Vlastnosť a potom vyberte položku v zozname.

   2. V zozname Operátor vyberte operátor pre vlastnosť. Hoci súpravy operátorov pre jednotlivé vlastnosti sa mierne odlišujú, bežné operátory sú = a Obsahuje.

   3. V časti Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete použiť pri vyhodnotení vlastnosti v porovnaní s týmto pravidlom.

 9. Vyberte tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava pravidla cieľovej skupiny

Úprava pravidla cieľovej skupiny je vhodná v nasledujúcich situáciách:

 • Operand    Toto je najmenej pravdepodobná zmena, pretože takmer vždy je vhodnejšie pridať nové pravidlo. Môžete však chcieť zmeniť operand Používateľ na základe hierarchickej štruktúry alebo členstva v distribučnom zozname na operand Vlastnosť na základe manažéra, funkcie alebo inej vlastnosti, ktorá má vytvoriť cieľovú skupinu s podobným, ale lepšie zacieleným členstvom.

 • Operátor    Operátora môžete zmeniť v prípade, že súčasné členstvo v zozname je príliš úzke alebo široké. Môžete chcieť zmeniť napríklad operátor = (rovná sa) na operátor Obsahuje a rozšíriť tak členstvo cieľovej skupiny.

 • Hodnota    Cieľovú hodnotu pre pravidlo cieľovej skupiny môžete zmeniť v prípade, že vyhodnocujete správny používateľský operand alebo vlastnosť, ale členstvo je väčšie alebo menšie, ako je zamýšľané, alebo ak existujú používatelia alebo skupiny, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť na základe meniacich sa podnikových potrieb. Ak má vlastnosť viacero hodnôt, môžete pridávať aj ďalšie hodnoty.

Poznámka:  Zmeny pravidiel cieľovej skupiny sa prejavia až po opätovnom skompilovaní podľa vopred určeného časového intervalu v službe SharePoint Online.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

 6. Na stránke Zobrazenie cieľových skupín ukážte na cieľovú skupinu, ktorú chcete konfigurovať, vyberte šípku, ktorá sa zobrazí, a potom vyberte položku Zobraziť vlastnosti.

 7. Na stránke Zobraziť vlastnosti cieľovej skupiny vyberte v časti Pravidlá cieľovej skupiny pravidlo, ktoré chcete upraviť.

 8. Na stránke Upraviť pravidlo cieľovej skupiny vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Používateľ ako základ členstva v cieľovej skupine:

   1. V časti Operand vyberte položku Používateľ.

   2. V časti Operátor výberom možnosti Zodpovedá komu vytvorte pravidlo založené na hierarchii spoločnosti alebo vyberte možnosť Členstvo, ak chcete zacieliť obsah na základe skupiny alebo distribučného zoznamu.

   3. Do poľa Hodnota zadajte alebo vyberte používateľa, pomocou ktorého chcete otestovať toto pravidlo.

    1. Pre pravidlo Zodpovedá komu vyberte osobu, ktorá je manažérom používateľov, ktorých chcete zaradiť do cieľovej skupiny.

    2. Pre cieľovú skupinu Členstvo vyberte skupinu alebo distribučný zoznam, ktorý chcete zahrnúť do pravidla cieľovej skupiny.

  • Vlastnosť používateľského profilu ako základ členstva v cieľovej skupine:

   1. V časti Operand vyberte položku Vlastnosť a potom vyberte položku v zozname.

   2. V zozname Operátor vyberte operátor pre vlastnosť. Hoci súpravy operátorov pre jednotlivé vlastnosti sa mierne odlišujú, bežné operátory sú = a Obsahuje.

   3. V časti Hodnota zadajte hodnotu, ktorú chcete použiť pri vyhodnotení vlastnosti v porovnaní s týmto pravidlom.

 9. Vyberte tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie pravidla cieľovej skupiny

Ak sa zmení podniková potreba na cielenie obsahu, členstvo zoznamu možno rozšíriť alebo zúžiť. Ak cieľová skupina musí vyhovovať všetkým pravidlám, odstránením pravidla cieľovej skupiny sa počet členov zväčší. Ak cieľová skupina môže vyhovovať ktorémukoľvek pravidlu, odstránením pravidla cieľovej skupiny sa počet členov zmenší. Ak už nie je potrebná samostatná cieľová skupina, mali by ste odstrániť celú cieľovú skupinu, nie iba konkrétne pravidlá.

Poznámka:  Cieľové skupiny budú naďalej obsahovať cieľové skupiny, ktoré vyhovujú odstráneným pravidlám, až do dokončenia kompilácie.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

 6. Na stránke Zobrazenie cieľových skupín ukážte na cieľovú skupinu, ktorú chcete konfigurovať, vyberte šípku, ktorá sa zobrazí, a potom vyberte položku Zobraziť vlastnosti.

 7. Na stránke Zobraziť vlastnosti cieľovej skupiny vyberte v časti Pravidlá cieľovej skupiny pravidlo, ktoré chcete odstrániť.

 8. V spodnej časti stránky Upraviť pravidlo cieľovej skupiny vyberte tlačidlo Odstrániť.

 9. Odstránenie potvrďte výberom tlačidla OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie cieľových skupín

Zobrazenie zoznamu cieľových skupín môžete využiť na výber cieľovej skupiny alebo pravidla cieľovej skupiny na úpravu alebo odstránenie. Ak chcete zobraziť všetky cieľové skupiny, postupujte nasledovne.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Používateľské profily.

 5. V časti Ľudia vyberte položku Spravovať cieľové skupiny.

  Snímka obrazovky s centrom spravovania služby SharePoint Online s vybratou stránkou používateľských profilov.

 6. Ak chcete v zozname cieľových skupín vyhľadať konkrétnu cieľovú skupinu, do poľa Hľadať cieľové skupiny začínajúce na zadajte prvých niekoľko písmen názvu cieľovej skupiny a potom vyberte tlačidlo Hľadať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×