Správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

SharePoint Online v Office 365 Vyhradený pre množstvo ukladacieho priestoru, ktorý je založený na svoje číslo používateľov (pozri tému SharePointu Online limity). Ukladací priestor je k dispozícii pre všetky kolekcie lokalít v nájomníkovi a slúži ako centrálneho zdroja, z ktorého všetci môžete kresliť. Globálny správca, nie je potrebné rozdelenie priradených ukladacieho priestoru v rámci alebo premiestniť miesta na základe používanie. To je všetko zaobchádzať automaticky: kolekcií lokalít použiť to, čo potrebujú, keď ich potrebujú, s maximálnou veľkosťou 25 terabajtov (TB) na kolekciu lokalít. Ak zistíte, či vaše fondu ukladacieho priestoru je spustený nízka, môžete vždy kúpiť viac ukladacieho priestoru prostredníctvom centra spravovania služby SharePoint Online za cenu na gigabajty (GB) za mesiac.

Model združeného ukladacieho priestoru je novinkou v SharePointe Online. Môžete sa preň rozhodnúť kedykoľvek nastavením správy ukladacieho priestoru na možnosť „automatické“. Keď to urobíte, SharePoint Online nebude brať do úvahy existujúce obmedzenia, ktoré ste predtým vo svojich kolekciách lokalít nastavili, a kapacitu týchto lokalít nastaví na veľkosť 1 TB. Noví zákazníci služieb Office 365 budú mať združený ukladací priestor predvolený.

Automatická správa limitov ukladacieho priestoru

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Nastavenie.

 5. V časti Správa ukladacieho priestoru kolekcie lokalít vyberte položku Automatická.

  Obrazovka nastavenia SharePointu Online v službách Office 365 so zvýraznenou položkou Správa kolekcie lokalít
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete radšej doladiť ukladací priestor priradený každej kolekcii lokalít, môžete správu ukladacieho priestoru nastaviť na možnosť „manuálne“ a určiť limity ukladacieho priestoru pre jednotlivé kolekcie lokalít. V takom prípade odporúčame, aby ste nastavili aj e-mailové upozornenie, takže vy aj iní správcovia kolekcií lokalít dostanú oznámenie, keď sa veľkosť kolekcií lokalít bude blížiť k limitu ukladacieho priestoru.

Dôležité : SharePoint Online teraz vypočítava ukladací priestor v gigabajtoch (GB) a nie v megabajtoch (MB), pričom povolené sú iba celé čísla. Nemá to vplyv na celkovú veľkosť vášho ukladacieho priestoru v SharePointe Online.

Manuálna správa limitov ukladacieho priestoru

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Vyberte položku Nastavenie.

 5. V časti Správa ukladacieho priestoru kolekcie lokalít vyberte položku Manuálna.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie limitu ukladacieho priestoru

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na karte Kolekcie lokalít vyberte v zozname jednu alebo viac kolekcií lokalít.

 5. Vyberte položku Kvóta ukladacieho priestoru. Ak tlačidlo kvóty nie je povolené, vyberte v zozname nižšie kolekciu lokalít, pre ktorú chcete nastaviť kvótu.

  Karta Kolekcie lokalít so zvýrazneným tlačidlom Kvóta ukladacieho priestoru
 6. V časti Limit kvóty ukladacieho priestoru pre jednotlivé kolekcie lokalít zadajte maximálny počet gigabajtov (GB), ktoré majú byť pridelené k príslušnej kolekcii lokalít.

 7. Začiarknite políčko, aby sa správcom kolekcií lokalít odoslal e-mail, keď sa budú ich kolekcie lokalít blížiť k limitu ukladacieho priestoru. Zadajte číslo od 1 do 100 označujúce percento limitu, pri dosiahnutí ktorého sa odošle e-mailové upozornenie.

  Dialógové okno Nastavenie kvóty ukladacieho priestoru

  Tip : Možno bude vzhľadom na novú konvertovanú metriku ukladacieho priestoru potrebné aktualizovať percento, pri ktorom sa odošle e-mailové upozornenie.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Keď správcovia kolekcie lokalít nastavia manuálnu správu limitov ukladacieho priestoru, je potrebné pravidelne limity sledovať a uistiť sa, že výkon a produkcia zostanú nezmenené. Po manuálnom nastavení limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít odporúčame správcom, aby nastavili e-mailové správy s upozornením, ktoré ich budú informovať ešte pred dosiahnutím limitu kolekcie lokalít. E-mail s upozornením na kvótu ukladacieho priestoru sa zvyčajne odosiela týždenne, odošle sa však až po tom, ako kolekcia lokalít dosiahne zadanú úroveň upozorňovania. Správcovia lokalít preto často dostanú e-mail s upozornením na kvótu ukladacieho priestoru neskôr, ako je potrebné. Napríklad ak je úloha časovača Upozornenie kvóty priestoru na disku, ktorá aktivuje e-mail s upozornením, nastavená na odoslanie e-mailu s upozornením týždenne každú nedeľu, no kolekcia lokalít dosiahne limit upozornenia na kvótu v pondelok, správca ešte 6 dní nedostane e-mail s upozornením. Môže sa stať, že daná kolekcia lokalít dosiahne maximálny limit ukladacieho priestoru predtým, ako správca dostane e-mail s upozornením. To môže spôsobiť, že kolekcia lokalít bude nastavená iba na čítanie a zastaví sa produkcia.

Ak je nastavená manuálna správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít, správcovia by mali sledovať tieto faktory:

 • pravidelné využívanie ukladacieho priestoru kolekcií lokalít,

 • analyzovať využívanie trendov a vzorov,

 • opätovne prideľovať dostupný ukladací priestor kolekciám lokalít, ktoré potrebujú viac miesta,

 • opätovne nakonfigurovať úrovne upozorňovania.

Pripravili sme pre vás skript PowerShell, ktorý môžu správcovia použiť na sledovanie kolekcií lokalít. Tento skript prostredia Windows PowerShell načíta údaje, vytvorí správy s upozornením na ukladací priestor a odošle ich správcom.

 1. Nainštalujte Prostredie správy služby SharePoint Online.

  Povolenia a najaktuálnejšie informácie o prostredí Windows PowerShell pre SharePoint Product nájdete v online dokumentácii na lokalite Windows PowerShell pre SharePoint Server 2016.

 2. Skopírujte nasledujúci text s deklaráciou premenných a prilepte ho do textového editora ako napríklad Poznámkový blok. Všetky vstupné hodnoty je potrebné nastaviť tak, aby boli špecifické pre vašu organizáciu. Uložte súbor a nazvite ho GetEmailWarning.ps1.

  Poznámka : Môžete použiť iný názov súboru, ale súbor musíte uložiť ako textový súbor vo formáte ANSI, ktorého prípona je .ps1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Kde:

  • <GA Account or Tenanat Admin> je konto globálneho správcu alebo správcu nájomníka kolekcie lokalít.

  • <Password> je heslo konta globálneho správcu alebo správcu nájomníka, ktoré používate v kolekcii lokalít.

  • <SharePoint Admin Center Url> je URL adresa Centra spravovania služby SharePoint.

  • <Local folder path> je lokálna cesta na umiestnenie priečinka, do ktorého sa údaje majú ukladať.

  • <smtpserver> je názov vášho e-mailového servera SMTP.

  • <Tenant admin account> je konto, ktoré sa zobrazí v e-maile s upozornením v riadku Od.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> je konto, na ktoré sa doručí e-mail s upozornením.

 4. V prostredí správy služby SharePoint Online zmeňte lokálny adresár na ten, do ktorého ste uložili súbor skriptu.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Po úspešnom dokončení skriptu sa vytvorí textový súbor v umiestnení, ktoré ste v skripte určili ako premennú <Local folder path>.

Kvóta ukladacieho priestoru SharePointu Online sa nezmenila, ale používa sa odlišná metrika. Predtým sa ukladací priestor SharePointu vypočítaval v megabajtoch (MB) a teraz sa vypočítava v gigabajtoch (GB), pričom sa používajú iba celé čísla. Ak ste predtým nastavili kvótu ukladacieho priestoru v MB, skonvertuje sa na GB (1024 MB = 1 GB) a zaokrúhli sa nadol na najbližšie celé číslo. 5000 MB sa teda zmení na 4 GB. Minimálna veľkosť pre jednu kolekciu lokalít je 1 GB. Ak nastavujete kvótu ukladacieho priestoru SharePointu Online pomocou prostredia PowerShell, počet GB sa zaokrúhli nahor na najbližšie celé číslo, aby sa číslo menšie ako jeden GB nezmenilo na 0 GB.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Obmedzenia SharePointu Online

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×