Spolutvorba dokumentov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Spolutvorba dokumentov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na spoluprácu na dokumente online použite Word 2016 spolu s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse. Môžete sa podieľať na spolutvorbe bežným spôsobom aj v reálnom čase. Druhá možnosť umožňuje vidieť zmeny ostatných autorov hneď, ako ich vykonajú.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že ste prihlásení do konta Microsoft a OneDrive je k dispozícii.

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu online

Skôr ako začnete spolupracovať na dokumente v aplikácii Word 2016 s niekým iným, musíte dokument uložiť vo OneDrive alebo v službe SharePoint Online.

Uloženie dokumentu vo OneDrive

 1. Po vytvorení dokumentu, ktorý chcete zdieľať v aplikácii Word 2016, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves H a otvorí sa ponuka Zdieľať. Ozve sa: „Selected, Share tab item“ („Vybraté, položka karty Zdieľať“). V JAWS sa ozve: „Share tab“ („Karta Zdieľať“).

 3. Stlačením klávesu C uložíte dokument do cloudu. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ („Vybraté, položka karty Uložiť ako“). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ („Karta Uložiť ako“).

 4. Stlačením klávesu K uložíte dokument vo OneDrive. Ozve sa: „Selected, OneDrive – Personal tab item“ („Vybraté, OneDrive – položka karty Osobné“). V JAWS sa ozve: „OneDrive – Personal tab“ („OneDrive – karta Osobné“). Názov vášho konta vo OneDrive môže byť iný.

  • Ak ste svoj dokument ešte neuložili lokálne alebo chcete zmeniť jeho názov súboru, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Enter file name here“ („Sem zadajte názov súboru“) alebo aktuálny názov súboru. Zadajte požadovaný názov a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ („Tlačidlo Uložiť“). Stlačením medzerníka uložíte dokument vo OneDrive.

  • Ak ste dokument už uložili a chcete použiť rovnaký názov súboru vo OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ („Tlačidlo Uložiť“), potom stlačte medzerník a dokument sa uloží vo OneDrive.

Uloženie dokumentu do SharePointu

 1. Po vytvorení dokumentu, ktorý chcete zdieľať v aplikácii Word 2016, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves H a otvorí sa ponuka Zdieľať. Ozve sa: „Selected, Share tab item“ („Vybraté, položka karty Zdieľať“). V JAWS sa ozve: „Share tab“ („Karta Zdieľať“).

 3. Stlačením klávesu C uložíte dokument do cloudu. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ („Vybraté, položka karty Uložiť ako“). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ („Karta Uložiť ako“).

 4. Stlačením klávesu S uložíte dokument do lokality SharePoint. Ozve sa: „Sites“ („Lokality“) nasledované názvom lokality.

 5. Stlačením klávesu Tab a následným stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Uložiť. Čítačka obrazovky prečíta aktuálny názov súboru alebo niekoľko slov zo začiatku textu, ak súbor ešte nebol uložený.

  • Ak ste svoj dokument ešte neuložili lokálne alebo chcete zmeniť jeho názov súboru, zadajte požadovaný názov a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „All Locations, split button“ („Všetky umiestnenia, rozdelené tlačidlo“), a potom stláčajte šípku doprava, kým sa neozve adresa vašej lokality v službe SharePoint. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve požadovaný názov knižnice alebo pracovného priestoru, potom stlačte kláves Enter a dokument sa uloží.

  • Ak ste svoj dokument už uložili a chcete použiť rovnaký názov súboru v službe SharePoint, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „All Locations, split button“ („Všetky umiestnenia, rozdelené tlačidlo“), a potom stláčajte šípku doprava, kým sa neozve adresa vašej lokality v službe SharePoint. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve požadovaný názov knižnice alebo pracovného priestoru, potom stlačte kláves Enter a dokument sa uloží.

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii hneď ako začnete pracovať s aplikáciou Word 2016, ale lokalitu SharePoint možno budete musieť pridať manuálne predtým, ako do nej začnete ukladať.

 1. V aplikácii Word 2016 stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves A a otvorí sa ponuka Uložiť ako. Ozve sa: „Selected, Save As tab item“ („Vybraté, položka karty Uložiť ako“). V JAWS sa ozve: „Save As tab“ („Karta Uložiť ako“).

 3. Stlačením klávesu A môžete pridať miesto uloženia. Ozve sa: „Selected, Add a Place tab item“ („Vybraté, položka karty Pridať miesto“). V JAWS sa ozve: „Add a Place tab“ („Karta Pridať miesto“).

 4. Stlačením klávesu 1 pridáte lokalitu SharePointu.

 5. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint, a stlačte kláves Enter.

 6. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte Enter.

Odteraz bude lokalita dostupná v dialógovom okne Uložiť ako v programe Word_2016.

Zdieľanie dokumentu s ďalšími používateľmi

Po uložení dokumentu online ho môžete zdieľať s ľuďmi, s ktorými chcete spolupracovať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves H a otvorí sa ponuka Zdieľať. Ozve sa: „Selected, Share tab item“ („Vybraté, položka karty Zdieľať“). V JAWS sa ozve: „Share tab“ („Karta Zdieľať“).

 3. Stlačte kláves A a uložený dokument sa začne zdieľať s ďalšími ľuďmi. Ozve sa názov dokumentu nasledovaný výzvou „Enter names for email addresses“ („Zadajte názvy e-mailových adries“) alebo iba „End of line“ („Koniec riadka“). V JAWS sa ozve: „Share pane, enter names for email addresses“ („Tabla Zdieľať, zadajte názvy e-mailových adries“). Zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete spolupracovať. Ak chcete zadať viac adries, oddeľte ich čiarkou.

 4. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Give permissions to this document“ („Udeliť povolenia na tento dokument)“. Ak nasleduje „Can edit“ („Môže upravovať“), povolenia na spolutvorbu sú nastavené správne. Ak nie, stlačte medzerník a klávesmi so šípkami nahor a nadol sa pohybujte medzi možnosťami, kým sa neozve „Can edit“ („Môže upravovať“), a stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete spoluautorom napísať krátku správu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Include a message (optional)“ („Zahrnúť správu (voliteľné))“, a potom napíšte správu.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ („Tlačidlo Zdieľať“), a potom stlačením klávesu Enter odošlite spolupracovníkom e-mail o zdieľaní.

Zmena možností zdieľania

Môžete si vybrať, či chcete svoje zmeny vždy zdieľať so spoluautormi, alebo či chcete, aby sa vás na zdieľanie opýtala aplikácia vždy, keď otvoríte dokument, v ktorom svoje zmeny zdieľa niekto iný.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F a otvorí sa ponuka Súbor. Ozve sa: „Selected, Info tab item“ („Vybraté, položka karty Informácie“). V JAWS sa ozve: „Backstage view, File, Info tab“ („Zobrazenie Backstage, Súbor, karta Informácie“).

 2. Stlačte kláves T a otvorí sa ponuka Možnosti. Ozve sa: „Word Options window, General, 1 of 10“ („Okno Možnosti Wordu, Všeobecné, 1 z 10“). V JAWS sa ozve: „Word Options“ („Možnosti Wordu“). Ak používate čítačku obrazovky JAWS, zameranie nemusí byť na karte Všeobecné. Ak sa chcete uistiť, že ste na správnej karte, prechádzajte medzi kartami stláčaním klávesov so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „General“ („Všeobecné“).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „When working with others, I want to automatically share my changes“ („Pri práci s ostatnými chcem automaticky zdieľať svoje zmeny“) a následne aktuálne nastavenie. Ak chcete nastavenie zmeniť, stlačte medzerník a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa pohybujte medzi možnosťami, kým sa neozve „Always“ („Vždy“) alebo „Ask Me“ („Opýtať sa“). Vyberte si možnosť a stlačte Enter.

 4. Ak chcete ponuku Možnosti zavrieť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ („Tlačidlo OK“), a stlačte Enter.

Toto nastavenie ovplyvňuje každý dokument, ktorý zdieľate, nie iba dokument, na ktorom pracujete.

Tip: Ak vyberiete možnosť Nikdy, neuvidíte zmeny ostatných a oni neuvidia vaše zmeny.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Word 2016 ponúka dva druhy spolutvorby: normálnu spolutvorbu a spolutvorbu v reálnom čase. Obe umožňujú viacerým ľuďom spolupracovať na dokumentoch. Je medzi nimi jeden kľúčový rozdiel:

 • Normálna spolutvorba je, keď s ostatnými naraz pracujete na dokumente bez toho, aby ste sa navzájom vymkli. Zamknuté sú iba odseky, na ktorých pracuje niekto iný. Keď dokument uložíte, zobrazia sa vám zmeny, ktoré vykonali ostatní používatelia od posledného uloženia.

 • Počas spolutvorby v reálnom čase dvaja alebo viacerí ľudia píšu naraz a automaticky vidia všetky zmeny textu, ktoré vykonávajú ostatní používatelia. Ak na dokumente pracuje spolu s vami niekto, kto používa verziu aplikácie, ktorá podporuje iba normálnu spolutvorbu, budete síce vidieť, že na dokumente takýto používateľ pracuje, nebudete však vidieť zmeny tohto používateľa, až kým dokument neuloží.

Ak na prácu so zdieľaným dokumentom používate Word 2016, nemusíte na svojom spôsobe práce nič meniť. Vaši spoluautori musia len nasledovať prepojenie, ktoré ste im poslali, a váš dokument sa otvorí v ich verzii Wordu alebo v službe Word Online. Ak tiež používajú Word Online alebo Word 2016 a súhlasili s automatickým zdieľaním zmien, ich práca sa zobrazí hneď. Upravený text môžete s čítačkou obrazovky prečítať hneď, nemusíte čakať, kým ostatní používatelia dokument uložia.

Oznámenia čítačky obrazovky

Ak počas spolupráce na dokumente v aplikácii Word 2016 používate čítačku obrazovky, budete počas niektorých udalostí počuť oznámenia:

 • Ak sa ozve „Unsynchronized change“ („Nesynchronizovaná zmena“), iný autor s normálnou spolutvorbou upravuje odsek, ale zmeny ešte neuložil. Oblasť je pre spoluautora zamknutá.

 • Ak sa ozve „Editing locked change“ („Úprava zamknutej zmeny“), iný autor zamkol danú oblasť (väčšinou odsek) a nemôžete ju upraviť.

 • Ak sa ozve „External change“ („Externá zmena“), jeden autor práve dokument uložil a spoluautor k nemu pridal nový obsah. Pri normálnej spolutvorbe je pre vidiace osoby oblasť zvýraznená zelenou farbou.

 • Ak sa ozve „Conflicting change“ („Konfliktná zmena“), jeden autor má odsek, ktorý je v konflikte so zmenou, ktorú vykonal spoluautor. Táto oblasť je pre vidiace osoby zvýraznená červenou farbou.

 • Ak sa ozve „Author“ („Autor“), v danom odseku sa práve nachádza aj autor (pri spolutvorbe v reálnom čase). Spoluautor sa tak môže vyhnúť konfliktom, ktoré by mohli vzniknúť úpravou rovnakej oblasti.

Tip: Keď s niekým začnete spolupracovať na dokumente, zobrazí sa dialógové okno s otázkou, aké možnosti spolutvorby chcete využiť. Do dialógového okna prejdete stlačením klávesu F6.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word pre Mac môžete pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS, spolupracovať na dokumente online.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie dokumentu online

Skôr než začnete spolupracovať na dokumente v aplikácii Word pre Mac s niekým iným, musíte súbor uložiť vo OneDrive alebo v službe SharePoint Online.

Uloženie dokumentu vo OneDrive

 1. Po vytvorení dokumentu, ktorý chcete zdieľať v aplikácii Word pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

  Poznámka: Skontrolujte, či ste prihlásení do OneDrivu.

 2. Zadajte názov dokumentu a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Online locations button“ (Tlačidlo online umiestnení).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov dokumentu.

 4. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Places, table, <názov prvého online miesta uloženia>, selected.“ (Miesta, tabuľka, <názov prvého online miesta uloženia>, vybraté).

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „OneDrive, <názov konta OneDrive>“ (OneDrive, <názov konta OneDrive>), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save default button“ (Predvolené tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zameranie sa vráti do oblasti úpravy dokumentu.

Uloženie dokumentu do SharePointu

 1. Po vytvorení dokumentu, ktorý chcete zdieľať v aplikácii Word pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

  Poznámka: Skontrolujte, či ste prihlásení do SharePointu.

 2. Zadajte názov dokumentu a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Online locations button“ (Tlačidlo online umiestnení).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov dokumentu.

 4. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Places, table, <názov prvého online miesta uloženia>, selected.“ (Miesta, tabuľka, <názov prvého online miesta uloženia>, vybraté).

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „SharePoint Online, <názov konta SharePoint>“ (SharePoint Online, <názov konta SharePoint>), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save default button“ (Predvolené tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zameranie sa vráti do oblasti úpravy dokumentu.

Pridanie online miesta uloženia

OneDrive je k dispozícii, hneď ako začnete pracovať s aplikáciou Word pre Mac, ale lokalitu SharePoint možno budete musieť pridať manuálne predtým, ako do nej začnete ukladať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Online locations button“ (Tlačidlo Online miesta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Add a place, button“ (Pridať miesto, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „SharePoint button“ (Tlačidlo SharePoint), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Zadajte alebo prilepte URL adresu priečinka SharePointu a stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Next button“ (Tlačidlo Ďalej).

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Po zobrazení výzvy zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate s lokalitou SharePoint, a stlačte medzerník.

 7. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a stlačte medzerník.

Odteraz bude lokalita dostupná v dialógovom okne Uložiť ako v programe WordforMac.

Zdieľanie dokumentu s ďalšími používateľmi

Po uložení dokumentu online ho môžete zdieľať s ľuďmi, s ktorými chcete spolupracovať.

Pozvanie ostatných na spoluprácu

Môžete pozvať iných používateľov na spoluprácu na dokumente Odošlite e-mailom pozvánku na spoluprácu priamo z aplikácie Word pre Mac s prepojením na dokument.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ozve sa „Invite people ellipses“ (Pozvať ľudí tri bodky), potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete spolupracovať. Ak chcete zadať viac adries, oddeľte ich čiarkou.

 6. Ak chcete napísať správu pre príjemcu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Include a message“ (Zahrnúť správu), a potom zadajte požadovaný text.

 7. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Can edit, checked“ (Môže upravovať, začiarknuté). Ak nechcete, aby spolupracovník upravoval dokument, stlačte medzerník.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Spacebar odošlite spolupracovníkom e-mail o zdieľaní.

Zdieľanie prepojenia na dokument

Prepojenie môžete skopírovať do dokumentu a prilepiť ho do iného zdieľaného súboru, napríklad do prezentácie aplikácie PowerPoint.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Share“ (Zdieľať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Copy link“ (Kopírovať prepojenie), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Prepojenie prilepte napríklad do iného zdieľaného súboru.

Spolupráca na zdieľanom dokumente

Keď používate Word pre Mac na prácu so zdieľaným dokumentom, nie je potrebné zmeniť spôsob, akým pracujete. Stačí, aby spoluautori klikli na prepojenie, ktoré im odošlete, a ich verzia Wordu alebo Word Online otvorí dokument.

Dokument s aktualizáciami vykonanými inými autormi obnovíte stlačením kombinácie klávesov Command + S.

Vzatie dokumentu z projektu

Ak chcete dokument uzamknúť iba vaše aktualizácie, súbor môžete vziať z projektu. Keď je súbor vzatý z projektu, ostatní ho nemôžu aktualizovať ani zobraziť úpravy, ktoré ste vykonali, kým ho neuložíte a nevrátite do projektu.

 1. Otvorte dokument a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Check out“ (Vziať z projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Upravte dokument a po dokončení stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „File“ (Súbor), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Check in“ (Vrátiť do projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Ozve sa: „Version comments“ (Komentáre k verzii). Zadajte stručný popis aktualizácií. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Check in“ (Vrátiť do projektu), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Blokovanie iných autorov

Ostatným autorom môžete zabrániť vo vykonaní zmien v konkrétnej sekcii dokumentu.

 1. V dokumente vyberte sekciu, ktorú nechcete sprístupniť na úpravy ďalším osobám.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami Apple).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tools“ (Nástroje), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Block authors“ (Zablokovať autorov), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Autorov odblokujete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tools“ (Nástroje), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Unblock all my blocked areas“ (Odblokovať všetky zablokované oblasti), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×