Spôsoby zdieľania počítačovej databázy programu Access

Spôsoby zdieľania počítačovej databázy programu Access

Existuje niekoľko spôsobov zdieľania databázy Accessu, ktoré závisia od vašich potrieb a dostupnosti zdrojov. V tomto článku sa pozrieme na dostupné možnosti, výhody všetkých možností a poskytneme vám prostriedky s ďalšími informáciami o spôsobe, ktorý bude pre vás najvhodnejší.

Ak chcete urobiť zmeny návrhu vašej databázy, najprv je potrebné nainštalovať si na počítač program Access.

Obsah článku

Zdieľanie údajov pomocou sieťových priečinkov

Zdieľanie rozdelenej databázy

Zdieľanie databázy na lokalite SharePoint

Zdieľanie databázy pomocou prepojenia na zoznamy SharePointu

Zdieľanie databázy pomocou servera

Čo treba zvážiť pri rozhodnutí o spôsobe zdieľania

Zdieľanie údajov pomocou sieťových priečinkov

Ide o najjednoduchšiu možnosť s najmenšími požiadavkami, ktorá však poskytuje najmenší počet funkcií. Pri tomto spôsobe sa databáza uchováva na zdieľanej sieťovej jednotke a všetci používatelia súčasne používajú databázový súbor. Spoľahlivosť a dostupnosť môžu byť problematické v prípade, že údaje mení naraz viacero používateľov, pretože všetky databázové objekty sa zdieľajú. Tento postup tiež môže obmedziť výkon, pretože všetky databázové objekty sa odosielajú cez sieť.

Táto možnosť môže byť vhodná iba v prípade, keď sa očakáva, že databázu bude naraz používať iba niekoľko ľudí a používatelia nebudú musieť prispôsobovať návrh databázy.

Poznámka: Tento spôsob je menej zabezpečený než iné spôsoby zdieľania databázy, pretože každý používateľ disponuje úplnou kópiou databázového súboru, čím sa zvyšuje riziko neoprávneného prístupu.

Zdieľanie databázy pomocou sieťového priečinka:

 1. Vytvorte zdieľaný sieťový priečinok (ak už neexistuje).

  Ak chcete získať pomoc s týmto krokom, prečítajte si Pomocníka operačného systému počítača, ktorý chcete používať na zdieľanie databázy. Ak sa zdieľaný priečinok nachádza na sieťovom serveri, je možné, že budete potrebovať odbornú pomoc správcu siete.

 2. Skontrolujte, či je Access vo všetkých používateľských počítačoch nastavený tak, aby sa otvoril v zdieľanom režime. Toto nastavenie je predvolené nastavenie, odporúčame však ho overiť  – ak používateľ otvorí databázu vo výhradnom režime, vyskytnú sa problémy s dostupnosťou údajov. Na každom počítači vykonajte tieto kroky:

  1. Spustite Access a v časti Súbor kliknite na položku Možnosti. Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  2. V okne Access – možnosti kliknite na položku Nastavenie klienta. Ak používate Access 2007, kliknite na položku Rozšírené.

  3. V časti Spresnenie pod položkou Predvolený režim otvorenia vyberte možnosť Zdieľané, kliknite na tlačidlo OK a zavrite Access.

 3. Skopírujte databázový súbor do zdieľaného priečinka. Po skopírovaní súboru overte, či sú atribúty súboru nastavené na povolenie čítania a zápisu do databázového súboru. Používatelia musia mať prístup na čítanie a zapisovanie, aby mohli používať databázu.

 4. V každom používateľskom počítači vytvorte odkaz na databázový súbor. V dialógovom okne Vlastnosti odkazu zadajte vo vlastnosti Cieľ cestu k databázovému súboru. Namiesto priradeného písmena jednotky použite adresu UNC. Napríklad namiesto F:\sample.accdb použite \\computername\shared.accdb.

  Poznámka: Tento krok môžu vykonať aj jednotliví používatelia.

Na začiatok stránky

Zdieľanie rozdelenej databázy

Toto je dobrá voľba v prípade, že nemáte lokalitu SharePoint alebo databázový server. Môžete použiť zdieľanie rozdelenej databázy cez sieť alebo lokalitu SharePoint. Keď databázu rozdelíte, zreorganizujete ju do dvoch súborov, t. j. na serverovú databázu, ktorá obsahuje tabuľky údajov, a klientsku databázu, ktorá obsahuje všetky ostatné databázové objekty, ako sú dotazy, formuláre a zostavy. Všetci používatelia pracujú s údajmi vo svojej lokálnej kópii klientskej databázy.

Výhody rozdelenia databázy

 • Vylepšený výkon   Cez sieť sa zdieľajú iba údaje. Tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá ani moduly sa nezdieľajú.

 • Lepšia dostupnosť    Databázové transakcie, ako sú úpravy záznamov, sa dokončia rýchlejšie.

 • Vylepšené zabezpečenie    Používatelia pristupujú k serverovej databáze pomocou prepojených tabuliek, preto je menej pravdepodobné, že sa útočníkovi podarí získať neoprávnený prístup k údajom prostredníctvom klientskej databázy.

 • Zvýšená spoľahlivosť    Ak sa vyskytne problém a databáza sa neočakávane zavrie, akékoľvek poškodenie databázového súboru sa zvyčajne obmedzí na kópiu klientskej databázy, ktorú mal používateľ otvorenú.

 • Flexibilné vývojové prostredie    Všetci používatelia môžu nezávisle vyvíjať dotazy, formuláre, zostavy a ďalšie databázové objekty bez ovplyvnenia ostatných používateľov. Môžete tiež vyvinúť a distribuovať novú verziu klientskej databázy bez prerušenia prístupu k údajom uloženým v serverovej databáze.

Ak je táto možnosť pre vás vhodná, prejdite na pokyny v článku Rozdelenie databázy programu Access.

Na začiatok stránky

Zdieľanie databázy na lokalite SharePoint

Dôležité    Microsoft už viac vytváranie a používanie webových aplikácií Accessu v SharePointe neodporúča. Namiesto toho na zostavovanie podnikových riešení bez kódu pre web a mobilné zariadenia zvážte použitie služby Microsoft PowerApps.

Ak máte server so SharePointom – najmä server so službami Access Services, k dispozícii máte niekoľko dobrých možností. Niektoré body integrácie so SharePointom pomáhajú zjednodušovať prístup k databáze. Keď publikujete webovú databázu, služby Access Services vytvoria lokalitu SharePoint, ktorá obsahuje databázu. Všetky databázové objekty a údaje sa premiestnia do sharepointových zoznamov na danej lokalite.

Keď publikujete databázu, premiestňujete ju na web. Môžete vytvoriť webové formuláre a zostavy, ktoré sa spúšťajú v okne prehľadávača, a taktiež môžete vytvárať štandardné objekty programu Access (niekedy sa nazývajú klientske objekty, aby sa odlíšili od webových objektov). Ak chcete používať klientske objekty programu Access, bude potrebné, aby ste mali v počítači nainštalovaný program Access, ale všetky databázové objekty na lokalite SharePoint sú zdieľané.

Poznámka: Ak máte v počítači nainštalovaný program Access, môžete používať klientske objekty z webovej databázy. V opačnom prípade môžete používať iba objekty webovej databázy.

Služby Access Services poskytujú platformu na vytváranie databáz, ktoré môžete používať na webe. Webovú databázu navrhujete a publikujete pomocou programu Access 2010 a lokality SharePoint a používatelia používajú webovú databázu vo webovom prehľadávači.

Poznámka: Budete potrebovať povolenia návrhára na lokalite SharePoint, kde chcete databázu publikovať.

Formuláre, zostavy a makrá používateľského rozhrania sa spúšťajú v prehliadači.

Ak používate webovú databázu, údaje sú uložené v sharepointových zoznamoch: Všetky tabuľky sa zmenia na sharepointové zoznamy a záznamy sa zmenia na položky zoznamu. Povolenia lokality SharePoint môžete použiť na ovládanie prístupu k svojej webovej databáze.

Dotazy a údajové makrá sa spúšťajú na serveri: Všetko spracovanie jazyka SQL sa vykonáva na serveri. Zlepšuje sa tým výkonnosť siete (t. j. obmedzí sa komunikácia s množinami výsledkov).

Uloženie databázy do knižnice dokumentov 

Databázu môžete uložiť do ľubovoľnej knižnice dokumentov SharePoint. Tento spôsob je podobný ako ukladanie databázy v sieťovom priečinku a poskytuje pohodlný spôsob spravovania prístupu k databáze. Keď vytvoríte prepojenie na zoznamy lokality SharePoint, zdieľať sa budú údaje, ale nie databázové objekty. Každý používateľ používa svoju kópiu databázy.

Ak napríklad lokalita SharePoint obsahuje zoznamy, ktoré sa používajú na sledovanie problémov v oblasti služieb zákazníkom a na ukladanie informácií o zamestnancoch, pre tieto zoznamy môžete vytvoriť databázu v Accesse ako klientsku databázu. Na analýzu týchto problémov môžete vytvoriť accessové dotazy a na formátovanie a publikovanie písomných zostáv pre schôdze tímu môžete použiť accessové zostavy. Ak používatelia majú v počítačoch nainštalovaný Access, môžete accessové dotazy a zostavy sprístupniť v ponuke Zobraziť sharepointového zoznamu. Keď používatelia zobrazia zoznam na lokalite SharePoint, môžu vyhľadávať a otvárať dotazy, zostavy a ďalšie accessové objekty kliknutím na ponuku Zobraziť. Ak používatelia nemajú Access, údaje môžu používať pomocou zobrazení lokality SharePoint.

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zdieľať.

 2. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Kliknite na položku Uložiť databázu ako v časti Rozšírené, vyberte položku SharePoint a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  Poznámky: 

  • Ak používate Access 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položky Publikovať > Server správy dokumentov.

  • Ak používate Access 2010, kliknite na položky Súbor > Uložiť a publikovať > Uložiť databázu ako > SharePoint.

 4. V dialógovom okne Uložiť na SharePoint prejdite do knižnice dokumentov, ktorú chcete používať.

 5. Overte názov databázového súboru a jeho typ, vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Uložiť.

Viac informácií nájdete v článkoch publikovanie do služieb Access Services a import údajov zo zoznamu SharePointu alebo ich prepojenie s týmto zoznamom.

Na začiatok stránky

Zdieľanie databázy pomocou prepojenia na zoznamy SharePointu

Tento spôsob má rovnaké výhody ako používanie rozdelenej databázy a používatelia môžu upravovať vlastnú kópiu databázy, pretože sa údaje zdieľajú prostredníctvom lokality SharePoint. Aj keď nezískate rovnaké výhody ako v prípade publikovania databázy na lokalitu SharePoint, získate výhodu centrálne uložených údajov. Keďže údaje sa nachádzajú v zoznamoch lokality SharePoint, môžete ich samostatne sprístupniť cez sieť pomocou funkcií lokality SharePoint.

Táto metóda sa skladá z troch hlavných bodov:

 1. Premiestnenie údajov do zoznamov lokality SharePoint.

 2. Vytvorenie prepojení na tieto zoznamy.

 3. Distribúcia databázového súboru.

Na vykonanie prvých dvoch krokov môžete použiť Sprievodcu premiestnením na lokalitu SharePoint a na vykonanie posledného kroku môžete použiť akýkoľvek dostupný prostriedok.

Používanie Sprievodcu exportom tabuliek na lokalitu SharePoint

 1. Na karte Nástroje databázy v skupine Premiestniť údaje kliknite na položku SharePoint.

  Poznámky: 

  • Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď je databáza uložená vo formáte súboru .accdb.

  • Ak používate Access 2007, na karte Externé údaje kliknite v skupine Zoznamy lokality SharePoint na položku Premiestniť na lokalitu SharePoint.

 2. Postupujte podľa krokov Sprievodcu exportom tabuliek na lokalitu SharePoint vrátane zadania umiestnenia lokality SharePoint. Proces zrušíte kliknutím na tlačidlo Zrušiť.

 3. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o migrácii, začiarknite políčko Zobraziť podrobnosti na poslednej strane sprievodcu.

  Na tejto strane sprievodcu je uvedené, ktoré tabuľky boli prepojené so zoznamami, a poskytuje informácie o umiestnení záložnej kópie a URL adrese databázy. Upozorňuje aj na prípadné problémy, ktoré sa mohli vyskytnúť pri migrácii, a poskytuje umiestnenie tabuľky denníka, v ktorej môžete zistiť ďalšie podrobnosti o týchto problémoch.

 4. Keď sprievodca dokončí svoju činnosť, kliknite na príkaz Dokončiť.

  Ak sprievodca zobrazí upozornenie, skontrolujte tabuľku denníka a vykonajte potrebné kroky. Mohlo sa napríklad stať, že niektoré polia sa nepresunuli alebo sa skonvertovali na iný typ údajov, ktorý je kompatibilný so zoznamom lokality SharePoint.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zoznamy na lokalite SharePoint, kliknite na položku Zoznamy na paneli pre rýchle spustenie alebo kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality. Je možné, že bude potrebné obnoviť stránku vo webovom prehliadači. Ak chcete, aby sa zoznamy zobrazili na paneli pre rýchle spustenie na lokalite SharePoint, alebo ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ako je napríklad povolenie sledovania verzií, môžete zmeniť nastavenie zoznamu na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi na lokalite SharePoint.

Na začiatok stránky

Zdieľanie databázy pomocou servera

Program Access môžete používať s databázovým serverovým produktom, ako napríklad SQL Server, na zdieľanie databázy. Tento spôsob ponúka mnohé výhody, nevyžaduje však ďalší softvér  – databázový serverový produkt.

Tento spôsob je podobný ako rozdelenie databázy, pretože tabuľky sa uložia na sieť a každý používateľ má lokálnu kópiu databázového súboru programu Access, ktorá obsahuje prepojenia na tabuľky spolu s dotazmi, formulármi, zostavami a ďalšími databázovými objektmi. Túto možnosť používajte vtedy, keď je dostupný databázový server a všetci používatelia majú nainštalovaný program Access. Výhody tohto spôsobu zdieľania závisia od používaného softvéru databázového servera, všeobecne však možno medzi ne zahrnúť používateľské kontá a selektívny prístup k údajom, vynikajúcu dostupnosť údajov a dobré integrované nástroje na správu údajov. Navyše, väčšina softvéru databázových serverov dobre funguje so staršími verziami programu Access, a preto všetci používatelia nemusia mať rovnakú verziu. Zdieľajú sa iba tabuľky.

Výhody zdieľania databázy pomocou databázového servera

 • Vysoký výkon a škálovateľnosť    V mnohých prípadoch ponúka databázový server lepšiu výkonnosť než samotný databázový súbor programu Access. Mnohé databázové serverové produkty taktiež poskytujú podporu pre veľmi veľké, až terabajtové databázy, čo približne 500-krát presahuje aktuálny limit pre databázový súbor programu Access (dva gigabajty). Databázové serverové produkty vo všeobecnosti vynikajúco fungujú tým, že dokážu paralelne spracúvať dotazy (pomocou viacerých natívnych vláken v rámci jedného procesu s cieľom spracovať požiadavky používateľa) a minimalizujú nároky na pamäť po pridaní ďalších používateľov.

 • Vyššia dostupnosť    Väčšina databázových serverových produktov umožňuje zálohovať databázu počas jej používania. Znamená to, že nemusíte nútiť používateľov, aby zatvorili databázy a aby ste mohli zálohovať údaje. Okrem toho databázové serverové produkty spravidla veľmi efektívne súbežne spracúvajú úpravy a zamknutie záznamov.

 • Vyššia úroveň zabezpečenia    U žiadnej databázy nie je možné zaručiť úplné zabezpečenie databázy. Databázové serverové produkty však ponúkajú robustné zabezpečenie, ktoré pomáha chrániť údaje pred neoprávneným použitím. Väčšina databázových serverových produktov ponúka zabezpečenie na úrovni konta a používateľ tak môže určiť tabuľky, ktoré si môžu jednotliví používatelia zobraziť. Aj v prípade nesprávneho prijatia klientskeho produktu programu Access sa neoprávnenému používaniu údajov zabráni pomocou zabezpečenia na úrovni konta.

 • Automatické obnovenie    V prípade zlyhania systému (napríklad zlyhanie operačného systému alebo výpadok napájania) majú niektoré databázové serverové produkty mechanizmus automatického obnovenia, ktorý obnoví databázu na poslednú úroveň konzistentnosti v priebehu niekoľkých minút, a nie je potrebné, aby zasahoval správca databázy.

 • Serverové spracovanie    Používanie Accessu v konfigurácii klient/server pomáha obmedzovať záťaž siete spracovaním dotazov na serveri ešte pred tým, než sa výsledky odošlú klientovi. Spracovanie na serveri je spravidla efektívnejšie – najmä vtedy, keď sa spracúvajú veľké množiny údajov.

Základné kroky používania Accessu s databázovým serverom

 1. Presné kroky požadované na používanie programu Access s databázovým serverom závisia od databázového serverového produktu, ktorý používate, avšak základné kroky sú stále rovnaké:

 2. Premiestnite údaje z tabuliek v databáze programu Access do tabuliek na databázovom serveri.

 3. Vytvorte prepojenie na tabuľky na databázovom serveri z databázového súboru programu Access.

 4. Vytvorte príslušné používateľské kontá na databázovom serveri.

 5. Vykonajte distribúciu databázového súboru programu Access.

 6. Do používateľských počítačov nainštalujte všetky potrebné databázové ovládače.

 7. Špecifické informácie o používaní Accessu s SQL Serverom nájdete v téme Premiestnenie údajov programu Access do databázy servera SQL pomocou Sprievodcu zmenou veľkosti.

Pozrite si tiež tému Prepojenie alebo import údajov z databázy SQL Servera.

Na začiatok stránky

Čo treba zvážiť pri rozhodnutí o spôsobe zdieľania

Požiadavky na daný spôsob

Rozdelená databáza

Sieťový priečinok

Lokalita SharePoint

Databázový server

Vyžaduje sa softvér databázového servera?

N

N

N

Á

Vyžaduje sa SharePoint?

N

N

Á

N

Vyžaduje sa spustenie služieb Access Services na SharePoint Serveri?

N

N

V závislosti od aktuálneho scenára:

Prepojenie na zoznamy a ukladanie do knižnice nevyžaduje služby programu Access

Publikovanie vo forme webovej databázy alebo webovej aplikácie nevyžaduje služby Access Services

N

Dostupnosť údajov

Dobrá

Vhodné pre menšie skupiny s menším objemom úprav údajov

Najlepšia. Umožňuje používať scenáre v režime offline.

Najlepšia

Zabezpečenie

Závisí od ďalších opatrení

Najnižšia úroveň zabezpečenia

Najlepšia

Najlepšia

Flexibilita

Flexibilná. Jednoduchý vývoj nových databázových funkcií bez prerušenia práce. Používatelia môžu upravovať návrh vlastnej kópie.

Menej flexibilná. Vývoj možno vykonávať s offline kópiou databázy, ktorá sa potom nahradí. Neumožňuje používateľom jednotlivo meniť návrh databázy.

Flexibilná. Využíva povolenia lokality SharePoint na reguláciu prístupu a zmien návrhu. Umožňuje v prehliadači používať niektoré databázové objekty, ako napríklad formuláre.

Flexibilná. Jednoduchý vývoj nových databázových funkcií bez prerušenia práce. Používatelia môžu upravovať návrh objektov vo vlastnej kópii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×