Spôsoby na spočítanie hodnôt v hárku

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dialógové okno Odoslať do Microsoft Wordu Počítanie je neoddeliteľnou súčasťou analýzy údajov, či robíte sčítanie ľudí v určitom oddelení vašej organizácie alebo zisťujete počet jednotiek tovaru, ktoré boli predané v jednotlivých štvrťrokoch. Program Excel poskytuje viacero techník, ktoré môžete použiť na sčítanie buniek, riadkov alebo stĺpcov s údajmi.

Aby sme vám uľahčili výber, tento článok obsahuje komplexný súhrn metód a doplňujúce informácie, ktoré vám pomôžu rýchlo sa rozhodnúť, ktorú techniku použiť, ako aj prepojenia na články s podrobnými informáciami.

Počítanie by sa nemalo zamieňať so sčítaním. Ďalšie informácie o sčítavaní hodnôt v bunkách, stĺpcoch alebo riadkoch nájdete v téme Sčítanie hodnôt v bunkách, stĺpcoch alebo riadkoch.

Obsah tohto článku

Jednoduché počítanie

Počítanie buniek v stĺpci alebo riadku pomocou vstavaného príkazu

Počítanie buniek v rozsahu pomocou funkcie

Počítanie buniek v stĺpci pomocou prehľadu

Počítanie buniek v stĺpci alebo v riadku pomocou kontingenčnej tabuľky

Počítanie buniek v zozname alebo v tabuľke programu Excel pomocou funkcie

Počítanie na základe jednej alebo viacerých podmienok

Počítanie buniek v rozsahu na základe jednej podmienky

Počítanie buniek v stĺpci na základe jednej alebo viacerých podmienok

Počítanie buniek v rozsahu na základe viacerých podmienok pomocou jednej funkcie alebo kombinácie funkcií

Počítanie v prípade, ak údaje obsahujú prázdne hodnoty

Počítanie buniek, ktoré nie sú prázdne, v rozsahu pomocou funkcie

Počítanie buniek, ktoré nie sú prázdne, v zozname pomocou funkcie

Počítanie prázdnych buniek v súvislom rozsahu pomocou funkcie

Počítanie prázdnych buniek v nesúvislom rozsahu pomocou kombinácie funkcií

Počítanie výskytov jedinečných hodnôt

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu na základe jednej podmienky pomocou funkcie COUNTIF

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu na základe viacerých podmienok pomocou kombinácie funkcií vo vzorci poľa

Zisťovanie počtu jedinečných hodnôt v stĺpci zoznamu pomocou rozšíreného filtra

Zisťovanie počtu jedinečných hodnôt v rozsahu, ktoré spĺňajú jednu alebo viac podmienok, pomocou zloženého vzorca

Špeciálne prípady (počítanie všetkých buniek, počítanie slov)

Zisťovanie celkového počtu buniek v rozsahu pomocou funkcií

Počítanie slov v rozsahu pomocou zloženého vzorca

Zobrazenie výpočtov a počtov v stavovom riadku

Jednoduché počítanie

Počet hodnôt v rozsahu alebo tabuľke môžete spočítať pomocou jednoduchého vzorca, kliknutím na príslušné tlačidlo alebo pomocou funkcie hárka.

Program Excel môže zobraziť aj spočítať počet vybratých buniek v programe Excel stavový riadok. Pozrite si časť zobrazenie výpočty a počty v stavovom riadku ďalšie informácie. Môžete odkazovať na hodnoty uvedené v stavovom riadku, ak chcete rýchly prehľad o údajoch a nemáte čas na zadávanie vzorcov.

Počítanie buniek v stĺpci alebo riadku pomocou vstavaného príkazu

Použite funkciu Spočítať čísla príkazu Automatický súčet tak, že vyberiete rozsah buniek, ktorý obsahuje aspoň jednu číselnú hodnotu, a potom na karte Domov v skupine Úpravy kliknete na šípku vedľa položky Automatický súčet. Potom kliknite na príkaz Spočítať čísla. Program Excel vráti počet číselných hodnôt v rozsahu v bunke susediacej s vybratým rozsahom. Vo všeobecnosti sa tento výsledok zobrazí v bunke napravo, ak ide o vodorovný rozsah, alebo v bunke pod rozsahom v prípade zvislého rozsahu.

Použitie príkazu Automatický súčet na spočítanie čísel

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v rozsahu pomocou funkcie

Ak chcete zistiť počet číselných hodnôt v rozsahu, použitie vo vzorci funkciu COUNT. V nasledujúcom príklade rozsah A2:A5 obsahuje tri čísla (5, 32 a 10) a jednu textovú hodnotu („ahoj“). Funkciu COUNT môžete použiť vo vzorci napríklad takto: =COUNT(A2:A5). Výsledok je 3, teda počet číselných hodnôt v rozsahu.

1

2

3

4

5

6

A

Ukážka hodnoty

5

32

ahoj

10

=COUNT(A2:A5)

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie buniek, ktoré obsahujú čísla vo viacerých riadkoch alebo stĺpcoch“ v článku COUNT (funkcia).

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci pomocou prehľadu

Na zoskupenie a zhrnutie stĺpca údajov použite príkaz Medzisúčet (karta Údaje, skupina Prehľad).

Ak sa údaje nachádzajú v zozname a môžete ich logicky zoskupiť podľa hodnôt stĺpcov, môžete na zoskupenie a zhrnutie údajov vytvoriť prehľad.

Príkaz Medzisúčet zoskupuje údaje do prehľadu

Ako je znázornené na tomto obrázku, objemy predaja sú zoskupené podľa oblastí a je okamžite zrejmé, že existujú štyri štvrťročné hodnoty pre Východ aj Západ. Ako bonus sa zobrazí súčet pre každú oblasť a vypočíta sa aj celkový súčet.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci alebo v riadku pomocou kontingenčnej tabuľky

Vytvorte zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá obsahuje súhrn údajov a pomáha analyzovať údaje tým, že umožňuje vybrať kategórie, podľa ktorých sa majú údaje zobraziť.

Kontingenčnú tabuľku môžete rýchlo vytvoriť tak, že vyberiete bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke programu Excel a potom na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknete na položku Kontingenčná tabuľka.

Aby ste videli potenciál kontingenčnej tabuľky, všimnite si, že v nasledujúcom príklade obsahujú údaje o predaji veľký počet riadkov (v skutočnosti je tam 40 riadkov údajov, ale obrázok z nich zobrazuje iba časť). Údaje nie sú zhrnuté a neobsahujú medzisúčty ani celkový súčet.

Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality.

Zostava kontingenčnej tabuľky na základe tých istých údajov zobrazuje medzisúčty, celkové súčty a poskytuje prehľadné a stručné zhrnutie.

Matematický symbol

Vytváranie a práca s kontingenčnými tabuľkami môže vyžadovať na začiatku prípravu údajov a oboznámenie sa s niektorými pojmami.

Podrobné informácie, ktoré vám pomôžu začať, nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v zozname alebo v tabuľke programu Excel pomocou funkcie

Funkciu SUBTOTAL vo vzorci môžete použiť na zistenie počtu hodnôt v tabuľke programu Excel alebo rozsahu buniek.

Funkciu SUBTOTAL môžete použiť, aby ste určili, či sa do výsledkov zahrnú aj skryté riadky alebo nie. Funkcia vždy ignoruje riadky, ktoré boli filtrované.

Napríklad použitie tejto funkcie pre 7 hodnôt v nasledujúcej tabuľke (bunky A2 až A8) vráti počet 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Predané jednotky

25

8

4

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2;A2:A8)

Časť „2“ vo vzorci určuje, že funkcia má použiť funkciu SUM na vrátenie počtu hodnôt v rozsahu A2:A8 a že sa majú zahrnúť aj všetky skryté riadky. Počet (výsledok v bunke A9) je 7.

Ak by ste skryli riadky 4, 5 a 6 a nechceli by ste ich zahrnúť do výpočtu, použili by ste funkciu SUBTOTAL trochu inak. Namiesto zadania čísla „2“ vo vzorci zadáte „102“, čo znamená, že program Excel má ignorovať skryté riadky. Hárok môže vyzerať napríklad takto (so skrytými riadkami 4, 5 a 6):

1

2

3

7

8

9

A

Predané jednotky

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102;A2:A8)

V tomto prípade funkcia vráti hodnotu 4, teda počet buniek v stĺpci, ktoré nie sú skryté a ktoré obsahujú hodnoty.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch SUBTOTAL (funkcia) a Súčet údajov v tabuľke programu Excel.


Na začiatok stránky

Počítanie na základe jednej alebo viacerých podmienok

Môžete spočítať počet buniek v rozsahu, ktoré spĺňajú podmienky (známe aj ako kritériá), ktoré určíte pomocou niekoľkých funkcií hárka.

Počítanie buniek v rozsahu na základe jednej podmienky

Ak chcete spočítať počet buniek, ktoré spĺňajú jednu podmienku (známu aj ako kritérium), použite funkciu COUNTIF. V nasledujúcom príklade funkcia nájde počet hodnôt v rozsahu A2:A8, ktoré sú väčšie ako 20. Sú tam 3 takéto hodnoty. Všimnite si, že podmienka ">20" musí byť uzavretá do úvodzoviek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Predané jednotky

25

8

4

32

11

40

16

= COUNTIF(A2:A8;">20")

Ďalšie informácie nájdete v článku COUNTIF (funkcia).

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci na základe jednej alebo viacerých podmienok

Ak chcete, aby výsledok zodpovedal podmienkam, ktoré určíte, použite databázovú funkciu DCOUNT.

Funkciu DCOUNT použite vtedy, ak máte zoznam stĺpcov a považujete za jednoduchšie určiť podmienky v samostatnom rozsahu buniek ako použiť vnorenú funkciu.

V nasledujúcom príklade predpokladajme, že chcete zistiť počet mesiacov od marca 2008 vrátane, v ktorých sa predalo viac ako 400 jednotiek. Pri pohľade na túto tabuľku môžete vidieť, že túto požiadavku spĺňajú dva mesiace: apríl (442) a jún (405).

Poznámka: Proces, ktorý nasleduje, možno nie je intuitívny, ale funguje. Je dôležité, aby ste postupovali presne podľa pokynov a usporiadali údaje v hárku tak, ako je tu uvedené. Môžete skopírovať údaje z tabuľky a prilepiť ich do bunky A1 v hárku. Výsledok by sa mal zobraziť v bunke B13.

Pridáte ďalší rozsah buniek, ktoré sú usporiadané podobným spôsobom ako údaje o predaji, ktoré sa nachádzajú v bunkách A1 až B7. Ďalší rozsah buniek pozostáva z buniek A10 až B11 a obsahuje rovnaké menovky stĺpcov (Predaj v jednotkách a Koniec mesiaca) a podmienku v riadku priamo pod každou menovkou stĺpca (bunky A11 a B11).

Potom zadáte vzorec do ľubovoľnej prázdnej bunky (na jej umiestnení nezáleží, ale v tomto príklade je vzorec zadaný do bunky B13). Vzorec v tomto príklade používa funkciu DCOUNT takto: =DCOUNT(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Predaj v jednotkách

Koniec mesiaca

339

31.1.2008

270

29.2.2008

314

31.3.2008

442

30.4.2008

336

31.5.2008

405

30.6.2008

Predaj v jednotkách

Koniec mesiaca

=">400"

=">=3/31/2008"

=DCOUNT(A1:B7;;A10:B11)

Funkcia DCOUNT prezrie údaje v rozsahu A2 až A7, použije podmienky v bunkách A11 a B11 a vráti hodnotu 2, teda počet riadkov, ktoré spĺňajú obidve podmienky (riadky 5 a 7).

Ďalšie informácie nájdete v článku DCOUNT (funkcia).

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v rozsahu na základe viacerých podmienok pomocou jednej funkcie alebo kombinácie funkcií

Použite funkciu COUNTIFS alebo kombináciu funkcií COUNT a IF.

Karty objektov v databáze programu Access 2007

Tento obrázok znázorňuje funkciu COUNTIFS použitú na vyhľadanie áut, ktoré majú výkon viac ako 250 konských síl, ale priemerne najazdia na diaľnici viac ako 25 míľ na galón. Funkcia vráti hodnotu 2, teda počet riadkov, ktoré spĺňajú obidve podmienky (riadky 3 a 4).

Poznámka: Vo funkcii COUNTIFS musia byť všetky podmienky uzavreté do úvodzoviek ("") – napríklad "<250", ">25", ale aj "240".

Pomocou funkcie COUNTIF môžete tiež spočítať, koľkokrát sa v rozsahu vyskytuje určitá hodnota. Ak chcete napríklad zistiť, koľkokrát sa v rozsahu A2 až A40 vyskytuje hodnota 70, použite vzorec =COUNTIF(A2:A40;70).

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Spočítanie výskytu hodnoty a COUNTIFS (funkcia).


Na začiatok stránky

Počítanie v prípade, ak údaje obsahujú prázdne hodnoty

Pomocou funkcií hárka môžete spočítať bunky, ktoré buď obsahujú údaje, alebo sú prázdne.

Počítanie buniek, ktoré nie sú prázdne, v rozsahu pomocou funkcie

Ak chcete spočítať iba tie bunky v rozsahu, ktoré obsahujú hodnoty, použite funkciu COUNTA.

Pri počítaní buniek je niekedy potrebné ignorovať všetky prázdne bunky, ak sú pre vás dôležité iba bunky s hodnotami. Možno budete chcieť napríklad spočítať všetkých predajcov v oblasti, ktorí zrealizovali minimálne jeden predaj.

V nasledujúcom príklade použitie funkcie na hodnoty v stĺpci predaja v západnej oblasti vráti počet 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Predajca

Predaj v západnej oblasti

Baláž

24000

Lukáč

Molnárová

Oravcová

31000

Polakovič

Zemanová

8000

=COUNTA(B2:B7)

Keďže bunky B3, B4 a B6 sú prázdne, funkcia COUNTA ich ignoruje. Spočíta len bunky, ktoré obsahujú hodnoty 24 000, 31 000 a 8 000. Počet (výsledok v bunke B8) je 3.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Spočítanie buniek, ktoré nie sú prázdne a COUNTA (funkcia).

Na začiatok stránky

Počítanie buniek, ktoré nie sú prázdne, v zozname pomocou funkcie

Ak chcete zistiť počet buniek v stĺpci záznamov v zozname alebo databáze, ktoré nie sú prázdne a spĺňajú zadané podmienky, použite funkciu DCOUNTA.

Nasledujúci príklad používa funkciu DCOUNTA na zistenie počtu záznamov v databáze, ktoré sa nachádzajú v rozsahu A4:B9 a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v rozsahu s kritériami A1:B2. Tieto podmienky určujú, že hodnota identifikácie produktu musí byť väčšia alebo rovná 4 000 a hodnota hodnotenia musí byť väčšia alebo rovná 50. Obe podmienky spĺňa len jeden záznam v riadku 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Identifikácia produktu

Hodnotenia

=">=4000"

=">=50"

Identifikácia produktu

Hodnotenia

2 048

61

16384

35336

83

1 024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9;"Hodnotenia";A1:B2)

Ďalšie informácie nájdete v článku DCOUNTA (funkcia).

Na začiatok stránky

Počítanie prázdnych buniek v súvislom rozsahu pomocou funkcie

Ak chcete zistiť počet prázdnych buniek v súvislom rozsahu (bunky sú súvislé, ak sú všetky pripojené bez prerušenia), použite funkciu COUNTBLANK. Ak bunka obsahuje vzorec, ktorý vráti prázdny text (""), táto bunka sa započítava.

Poznámka: Pri počítaní buniek je niekedy potrebné zahrnúť aj prázdne bunky, pretože sú pre vás dôležité. Môžete chcieť napríklad zistiť počet predajcov v oblasti bez ohľadu na to, či realizovali nejaký predaj.

Ďalšie informácie nájdete v článku COUNTBLANK (funkcia).

Na začiatok stránky

Počítanie prázdnych buniek v nesúvislom rozsahu pomocou kombinácie funkcií

Použite kombináciu funkcie SUM a funkcie IF. Vo všeobecnosti to môžete urobiť pomocou funkcie IF vo vzorci poľa a tak určiť pre každú bunku v odkaze, či obsahuje hodnotu. Potom môžete sčítať počet hodnôt FALSE, ktoré vzorec vráti.

Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Knowledge Base XL: Kedy použiť funkciu SUM(IF()) namiesto funkcie CountBlank().

Na začiatok stránky

Počítanie výskytov jedinečných hodnôt

Jedinečné hodnoty v rozsahu môžete spočítať pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky, funkcie COUNTIF, kombinácie funkcií alebo pomocou dialógového okna Rozšírený filter.

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky

Na zobrazenie súčtov a počtu výskytov jedinečných hodnôt vám poslúži zostava kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie počtu výskytov viacerých hodnôt použitím zostavy kontingenčnej tabuľky“ v článku Spočítanie výskytov hodnoty.

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu na základe jednej podmienky pomocou funkcie COUNTIF

Ak chcete spočítať počet výskytov určitej hodnoty v rozsahu, použite funkciu COUNTIF.

V nasledujúcom príklade funkcia COUNTIF vráti hodnotu 2, teda počet výskytov hodnoty 250 v rozsahu A2: A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Predané jednotky

245

250

250

NEDOSTUPNÝ

=COUNTIF(A2:A7;250)

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie počtu výskytov jednej hodnoty v rozsahu“ v článku Spočítanie výskytu hodnoty.

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu na základe viacerých podmienok pomocou kombinácie funkcií vo vzorci poľa

Použite funkciu SUM s funkciou IF. Vo všeobecnosti to môžete urobiť pomocou funkcie IF vo vzorci poľa a tak určiť, či je splnené kritérium zložené z viacerých podmienok. Potom môžete sčítať počet hodnôt TRUE, ktoré vzorec vráti.

V nasledujúcom príklade sa funkcia IF používa na preskúmanie každej bunky v rozsahu A2:A10 a určenie, či obsahuje hodnotu Baláž alebo Molnárová. Počet výskytov hodnoty TRUE sa sčíta pomocou funkcie SUM s výsledkom 7. Tento príklad môžete skopírovať a prilepiť do bunky A1 v hárku. Po prilepení príkladu si môžete všimnúť, že bunka A11 obsahuje chybu #HODNOTA! Aby vzorec fungoval, musíte ho skonvertovať na vzorec poľa stlačením klávesu F2 a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. V bunke A11 sa potom zobrazí číslo 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Predajca

Faktúra

Baláž

15000

Molnárová

11000

Baláž

11000

Molnárová

4000

Polakovič

8000

Molnárová

6000

Polakovič

14000

Baláž

7000

12000

Vzorec

Popis (výsledok)

=SUM(IF((A2:A10="Baláž")+(A2:A10="Molnárová");1;0))

Počet faktúr predajcu Baláž alebo Molnárová (7)

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie počtu výskytov viacerých textových alebo číselných hodnôt použitím funkcií“ v článku Spočítanie výskytu hodnoty.

Ďalšie tipy nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Knowledge Base:

Na začiatok stránky

Zisťovanie počtu jedinečných hodnôt v stĺpci zoznamu pomocou rozšíreného filtra

Pomocou dialógového okna Rozšírený filter môžete vyhľadať jedinečné hodnoty v stĺpci údajov. Tieto hodnoty môžete buď filtrovať na mieste alebo ich môžete extrahovať a prilepiť na nové miesto. Potom môžete pomocou funkcie ROWS zistiť počet položiek v novom rozsahu.

Poznámky: 

 • Ak filtrujete údaje na mieste, hodnoty sa neodstránia z hárka, niektoré riadky sa však môžu skryť. Kliknutím na položku Vymazať v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje môžete tieto hodnoty znovu zobraziť.

 • Ak chcete rýchlo zobraziť počet jedinečných hodnôt v údajoch, vyberte údaje po použití rozšíreného filtra (buď filtrované alebo kopírované údaje) a potom sa pozrite na stavový riadok. Hodnota Počet v stavovom riadku by sa mala rovnať počtu jedinečných hodnôt.

Jedinečné hodnoty môžete nájsť pomocou príkazu Rozšírené (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako pomocou rozšíreného filtra skopírovať iba jedinečné záznamy na nové miesto v hárku.

Nástroj Analýza údajov

Na nasledujúcom obrázku stĺpec C obsahuje päť jedinečných hodnôt, ktoré boli skopírované z rozsahu v stĺpci A.

Pôvodné hodnoty v stĺpci A a jedinečné hodnoty zo stĺpca A vytvorené v stĺpci C

Ďalšie informácie nájdete v časti „Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou filtra“ v článku Zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitami.

Na začiatok stránky

Zisťovanie počtu jedinečných hodnôt v rozsahu, ktoré spĺňajú jednu alebo viac podmienok, pomocou zloženého vzorca

Použite rôzne kombinácie funkcií IF, SUM, FREQUENCY, MATCH a LEN.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Zistenie počtu jedinečných hodnôt pomocou funkcií“ v článku Zistenie počtu jedinečných hodnôt medzi duplicitami.

Pozrite si tiež článok Ako zistiť počet jedinečných položiek v zozname.

Na začiatok stránky

Špeciálne prípady (počítanie všetkých buniek, počítanie slov)

Počet buniek alebo počet slov v rozsahu môžete zistiť pomocou rôznych kombinácií funkcií hárka.

Zisťovanie celkového počtu buniek v rozsahu pomocou funkcií

Predpokladajme, že chcete určiť veľkosť rozsiahleho hárka, aby ste sa mohli rozhodnúť, či použijete manuálny alebo automatický výpočet. Na spočítanie všetkých buniek v rozsahu použite vzorec, ktorý násobí hodnoty vrátené funkciami ROWS a COLUMNS.

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Oblasť

Mesiac

Predaj

Východ

Január

18 000 EUR

Východ

Február

23 000 EUR

Východ

Marec

19 000 EUR

Vzorec

Popis (výsledok)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Celkový počet buniek v rozsahu (9)

Na začiatok stránky

Počítanie slov v rozsahu pomocou zloženého vzorca

Použite kombináciu funkcií SUM, IF, LEN a SUBSTITUTE vo vzorci poľa. Nasledujúci príklad zobrazuje výsledok použitia zloženého vzorca na zistenie počtu slov v rozsahu 7 buniek (3 z nich sú prázdne). Niektoré bunky obsahujú úvodné alebo koncové medzery – funkcie TRIM a SUBSTITUTE odstránia tieto nadbytočné medzery pred začatím výpočtu.

V nasledujúcej tabuľke skopírujte text z buniek A2 až A11. Pred prilepením textu do bunky A1 v hárku zmeňte šírku stĺpca A tak, aby bola približne na hodnote 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Textový reťazec

Šesť slov a štyri koncové medzery    

   Šesť slov a tri úvodné medzery

Osem slov, niekoľko čiarok a dve koncové medzery  

Niektoré znaky sa ignorujú, napríklad čiarky alebo bodky.

Vzorec

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0;0;LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8;" ";""))+1))

Po prilepení textu do hárka v umiestnení bunky A1 vyberte bunku A11, stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + CTRL + ENTER, čím zadáte vzorec ako vzorec poľa. Správny výsledok, 29, by sa mal zobraziť v bunke A11.

Na začiatok stránky

Zobrazenie výpočtov a počtov v stavovom riadku

Pri výbere jednej alebo viacerých buniek sa informácie o údajoch v týchto bunkách zobrazia v stavovom riadku programu Excel. Ak sú napríklad v hárku vybraté štyri bunky a obsahujú hodnoty 2, 3, textový reťazec (napríklad „cloud“) a 4, v stavovom riadku sa môžu naraz zobraziť všetky nasledujúce hodnoty: priemer, počet, číselný počet, minimum, maximum a súčet. Kliknutím pravým tlačidlom myši na stavový riadok môžete ktorékoľvek z týchto hodnôt zobraziť alebo skryť. Tieto hodnoty sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Stavový riadok, ktorý zobrazuje výpočty a počty vybratých buniek

Poznámka: V starších verziách programu Excel sa môžu v stavovom riadku zobraziť tieto isté hodnoty, ale iba jedna naraz.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×