Slovník programu Excel

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

3-D

A.

B

C

D

E

F

G

H

Môžem

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Na začiatok stránky

priestorový odkaz

Odkaz na rozsah zahŕňajúci dva alebo viac pracovných hárkov v zošite.

steny a podstava priestorového grafu

Plochy, ktoré ohraničujú viaceré typy priestorových grafov a dodávajú grafu tretí rozmer a ohraničenie. V zobrazovanej oblasti sa zobrazujú dve steny a jedna podstava.

A

Na začiatok stránky

aktivácia

Výber pracovného hárka alebo hárka s grafom tak, aby sa stal aktívnym (alebo vybratým) hárkom. Aktivovaný hárok určuje, ktoré ušká sa zobrazia. Ak chcete aktivovať určitý hárok, kliknite na jeho uško v zošite.

aktívna bunka

Vybratá bunka, do ktorej sa pri zadávaní zapisujú údaje. V určitom čase môže byť aktívna len jedna bunka. Aktívna bunka je vyznačená hrubým orámovaním.

aktívny hárok

Hárok v zošite, na ktorom práve pracujete. Názov na ušku aktívneho hárka sa zobrazuje tučným písmom.

adresa

Cesta k objektu, dokumentu, súboru, stránke alebo k inému cieľu. Adresa môže byť adresa URL (webová adresa) alebo cesta UNC (sieťová adresa) a môže označovať konkrétne miesto v súbore (napríklad záložku v programe Word alebo rozsah buniek v programe Excel).

alternatívny spúšťací priečinok

Doplnkový priečinok k priečinku XLStart, ktorý obsahuje zošity alebo iné súbory, ktoré sa majú automaticky otvoriť pri spustení programu Excel, a šablóny, ktoré majú byť k dispozícii pri vytváraní nových zošitov.

alternatívny spúšťací priečinok

Doplnkový priečinok k priečinku XLStart, ktorý obsahuje zošity alebo iné súbory, ktoré sa majú automaticky otvoriť pri spustení programu Excel, a šablóny, ktoré majú byť k dispozícii pri vytváraní nových zošitov.

argument

Hodnoty, ktoré funkcia používa na vykonávanie operácií a výpočtov. Typ argumentu použitého funkciou je špecifický pre danú funkciu. Medzi bežne používané argumenty funkcií patria čísla, text, odkazy na bunky a názvy.

array

Používa sa na vytváranie jednoduchých vzorcov, ktoré poskytujú viacero výsledkov a pracujú so skupinou argumentov usporiadaných do riadkov a stĺpcov. Rozsah poľa zdieľa spoločný vzorec. Konštanta poľa je skupina konštánt, ktoré sa používajú ako parameter.

vzorec poľa

Vzorec, ktorý vykonáva viacero výpočtov s množinami hodnôt a vráti jeden výsledok alebo viacero výsledkov. Vzorce poľa sú uzavreté do zložených zátvoriek { } a zadávajú sa stlačením klávesov CTRL+SHIFT+ENTER.

priradená zostava kontingenčnej tabuľky

Zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá poskytuje zdrojové údaje pre zostavu kontingenčného grafu. Vytvára sa automaticky počas vytvárania novej zostavy kontingenčného grafu. Pri zmene rozloženia jednej zo zostáv sa zmení aj rozloženie druhej zostavy.

automatický formát

Vstavaná kolekcia formátov buniek, ako je napríklad veľkosť písma, vzorka a zarovnanie, ktoré sa môžu použiť na rozsah údajov. Program Excel určuje úrovne súhrnu a podrobnosti vo vybratom rozsahu a podľa toho priraďuje formáty.

os

Čiara ohraničujúca zobrazovanú oblasť grafu, ktorá sa používa ako referenčný rámec pre mierku. Os y je zvyčajne zvislá a obsahuje údaje. Os x je zvyčajne vodorovná a obsahuje kategórie.

B

Na začiatok stránky

základná adresa

Relatívna cesta, ktorá sa v programe Excel používa pre cieľovú adresu pri vkladaní hypertextového prepojenia. Môže to byť internetová adresa (URL), cesta k priečinku na pevnom disku alebo cesta k priečinku v sieti.

orámovanie

Dekoratívne čiary, ktoré možno použiť na bunky hárka alebo objekty, ako sú napríklad grafov, obrázkov alebo textové polia. Okraje rozlíšiť, zdôrazniť alebo zoskupiť položky.

C

Na začiatok stránky

vypočítaný stĺpec

V tabuľke programu Excel vo vypočítanom stĺpci používa jednoduchého vzorca, ktorý upraví pre každý riadok. Automaticky sa rozšíri do ďalších riadkov tak, že vzorec je okamžite rozšíri na tieto riadky.

výpočtové pole (databáza)

Pole v množine výsledkov dotazu, v ktorom sa namiesto údajov z databázy zobrazuje výsledok výrazu.

výpočtové pole (zostava kontingenčnej tabuľky)

Pole v zostave kontingenčnej tabuľky alebo v zostave kontingenčného grafu, v ktorom sa používa vami vytvorený vzorec. Výpočtové polia môžu pri výpočtoch používať obsah iných polí zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu.

vypočítavaná položka

Položka v poli kontingenčnej tabuľky alebo v poli kontingenčného grafu, ktorá používa vami vytvorený vzorec. Výpočtové položky môžu pri výpočtoch používať obsah iných položiek toho istého poľa zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu.

os kategórií

Os grafu, ktorá predstavuje kategórie pre všetky údajové body. Zobrazuje ľubovoľné textové hodnoty, napríklad Štvrťrok1, Štvrťrok2 a Štvrťrok3, nezobrazuje však číselné hodnoty v mierkach.

pole kategórií

Pole v oblasti kategórií zostavy kontingenčného grafu. Položky v poli kategórií sa zobrazujú ako menovky na osi kategórií.

bunka

Pole predstavujúce priesečník riadka a stĺpca v hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.

odkaz na bunku

Súradnice umiestnenia bunky na pracovnom hárku. Odkaz na bunku nachádzajúcu sa napríklad v priesečníku stĺpca B a riadka 3 je B3.

certifikačná autorita

Komerčná organizácia alebo skupina v rámci spoločnosti, ktorá používa nástroje ako je napríklad aplikácia Microsoft Certificate Server na poskytovanie digitálnych certifikátov, ktoré môžu vývojári softvéru používať na podpisovanie makier a používatelia na podpisovanie dokumentov.

história zmien

Informácie o zmenách vykonaných počas predchádzajúcich relácií v zdieľanom zošite. Informácie zahŕňajú meno osoby, ktorá vykonala zmenu, čas vykonania zmeny a údaje, ktoré sa zmenili.

oblasť grafu

Celý graf a všetky jeho prvky.

hárok s grafom

Hárok v zošite, ktorý obsahuje iba graf. Hárok s grafom môže byť užitočný v prípade, ak chcete graf alebo zostavu kontingenčného grafu zobraziť na inom hárku než je hárok s údajmi alebo hárok so zostavou kontingenčnej tabuľky.

pole stĺpca

Pole, ku ktorému je v zostave kontingenčnej tabuľky priradená orientácia stĺpca. Položky priradené k poľu stĺpca sa zobrazujú ako menovky stĺpcov.

záhlavie stĺpca

Podfarbená oblasť v hornej časti každého stĺpca na table s údajmi, ktorá obsahuje názov poľa.

záhlavie stĺpca

Písmenom alebo číslom označená sivá oblasť v hornej časti každého stĺpca. Ak chcete vybrať celý stĺpec, kliknite na nadpis stĺpca. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť šírku stĺpca, myšou posuňte čiaru napravo od nadpisu stĺpca.

porovnávacie kritériá

Množina podmienok pre vyhľadávanie, ktorá sa používa na vyhľadanie údajov. Kritériá porovnania môžu byť rady znakov, ktoré chcete porovnať, napríklad „Gymnázium P. O. Hviezdoslava“, alebo výraz, napríklad „>300“.

operátor porovnania

Znamienko, ktoré sa používa na porovnanie dvoch hodnôt v kritériách porovnania. Existuje šesť štandardných operátorov: = rovná sa, > väčšie ako, < menšie ako, >= väčšie alebo rovnaké ako, <= menšie alebo rovnaké ako a <> nerovná sa.

podmienený formát

Formát, ako je napríklad podfarbenie bunky alebo farba písma, ktorý sa v programe Excel automaticky použije na bunky, ak je zadaná podmienka pravdivá.

zlučovacia tabuľka

Tabuľka kombinovaných výsledkov, ktorá sa zobrazuje v cieľovej oblasti. Zlučovacia tabuľka sa v programe Excel vytvára použitím vybratej funkcie súhrnu na zadané hodnoty zdrojovej oblasti.

konštanta

Hodnota, ktorá sa nevypočítava. Konštantou môže byť napríklad číslo 210 alebo text „Štvrťročné výnosy“. Výraz alebo hodnota, ktorá je výsledkom výrazu, nie je konštanta.

obmedzenia

Obmedzenia použité pri riešení problémov pomocou Riešiteľa. Obmedzenia môžete použiť na upraviteľné bunky, na cieľovú bunku alebo na bunky, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s cieľovou bunkou.

kopírovaná oblasť

Bunky, ktoré kopírujete, keď chcete prilepiť údaje na iné miesto. Po skopírovaní buniek sa okolo buniek zobrazí pohyblivé orámovanie, ktoré naznačuje, že bunky boli skopírované.

kritériá

Súbor podmienok, ktoré určujú záznamy, ktoré sú zahrnuté do výsledku dotazu. Napríklad, toto kritérium vyberie záznamy, pre ktoré je väčší ako 30 000 hodnotu pre pole výška objednávky: výška objednávky > 30000.

tabla kritérií

Oblasť okna, v ktorej sa zobrazujú kritériá slúžiace na obmedzenie záznamov, ktoré budú zaradené do množiny výsledkov dotazu.

aktuálna oblasť

Blok vyplnených buniek, ktorý zahŕňa aktuálne vybratú bunku alebo bunky. Táto oblasť je ohraničená najbližšími prázdnymi riadkami a stĺpcami.

vlastný výpočet

Metóda sumarizácie hodnôt v oblasti údajov v zostave kontingenčnej tabuľky, pri ktorej sa používajú hodnoty z iných buniek v oblasti údajov. Na vytvorenie vlastných výpočtov pre údajové pole je možné použiť zoznam Zobraziť údaje ako v dialógovom okne Pole kontingenčnej tabuľky.

D

Na začiatok stránky

údajový formulár

Dialógové okno, v ktorom sa v určitom čase zobrazuje iba jeden úplný záznam. Údajové formuláre môžete použiť na pridanie, zmenu, vyhľadanie a odstránenie záznamov.

označenie údajov

Menovka obsahujúca doplnkové informácie o údajovej značke, ktorá predstavuje jediný údajový bod alebo hodnotu pochádzajúcu z bunky údajového hárka.

značka údajového bodu

Pruh, oblasť, bod, výsek alebo iný symbol v grafe, ktorý predstavuje jediný údajový bod alebo hodnotu pochádzajúcu z bunky údajového hárka. Súvisiace údajové značky tvoria v grafe rady údajov.

tabla údajov

Oblasť okna, v ktorej sa zobrazuje množina výsledkov dotazu.

údajové body

Jednotlivé hodnoty zakreslené do grafu. Súvisiace údajové body tvoria rady údajov. Údajové body predstavujú pruhy, stĺpce, čiary, výseky, body a iné tvary. Tieto tvary sa označujú ako údajové značky.

oblasť údajov

Rozsah buniek, ktorý obsahuje údaje a je ohraničený prázdnymi bunkami alebo orámovaním údajového hárka.

rad údajov

Súvisiace údajové body, ktoré sú zakreslené do grafu a pochádzajú zo stĺpcov alebo riadkov údajového hárka. Každý rad údajov má jednoznačnú farbu alebo vzorku. Do grafu je možné zakresliť niekoľko radov údajov. Koláčové grafy majú iba jeden rad údajov.

rad údajov

Súvisiace údajové body zakreslené do grafu. Každý rad údajov má jednoznačnú farbu alebo vzorku a je uvedený v legende grafu. Do grafu je možné zakresliť viacero radov údajov. Koláčové grafy majú iba jeden rad údajov.

zdroj údajov

Uložená množina „zdrojových“ informácií, ktoré sa používajú na pripojenie na databázu. Zdroj údajov môže zahŕňať názov a umiestnenie databázového servera, názov databázového ovládača a informácie, ktoré sú pre databázu potrebné pri vašom prihlásení.

ovládač zdroja údajov

Programový súbor, ktorý sa používa na pripojenie k určitej databáze. Každý databázový program alebo systém správy vyžaduje iný ovládač.

tabuľka údajov

Rozsah buniek, v ktorom sa zobrazujú výsledky nahradenia rozličných hodnôt v niektorých vzorcoch. Existujú dva typy tabuliek údajov: jednovstupové tabuľky a dvojvstupové tabuľky.

tabuľka údajov v grafoch

Mriežka, ktorá môže byť pridaná do niektorých grafov, a ktorá obsahuje číselné údaje použité na vytvorenie grafu. Tabuľka údajov je zvyčajne pripojená k vodorovnej osi a nahrádza na nej menovky značiek.

overovanie údajov

Funkcia programu Excel, ktorá sa používa na definovanie obmedzení pre údaje, ktoré je možné alebo nutné vkladať do bunky, a na zobrazovanie hlásení vyzývajúcich na zadanie správnych údajov a hlásení upozorňujúcich na zadanie nesprávnych údajov.

databáza

Kolekcia údajov súvisiacich s určitým predmetom alebo zámerom. V rámci databázy sú informácie o danej entite, akou je napríklad zamestnanec alebo objednávka, usporiadané do tabuliek, záznamov a polí.

konverzácia DDE

Interakcia medzi dvoma aplikáciami, ktoré spolu komunikujú a vymieňajú si údaje pomocou špeciálnych funkcií a kódu. Označuje sa aj ako dynamická výmena údajov.

predvolený úvodný zošit

Nový a neuložený zošit, ktorý sa zobrazí pri spustení programu Excel. Predvolený úvodný zošit sa spustí iba v prípade, ak ste do priečinka XLStart nevložili iné zošity.

predvolená šablóna zošita

Šablóna Zošit.xlt, ktorú vytvoríte na zmenu predvoleného formátu nových zošitov. V programe Excel sa táto šablóna používa na vytvorenie prázdneho zošita pri spustení programu Excel alebo na vytvorenie nového zošita bez zadania určitej šablóny.

predvolená šablóna hárka

Šablóna Hárok.xlt, ktorú vytvárate, ak chcete zmeniť predvolený formát nových hárkov. V programe Excel sa táto šablóna používa na vytvorenie prázdneho hárka pri pridávaní nového pracovného hárka do zošita.

následníci

Bunky obsahujúce vzorce, ktoré odkazujú na iné bunky. Ak napríklad bunka D10 obsahuje vzorec =B5, potom bunka D10 je následníkom bunky B5.

cieľová oblasť

Rozsah buniek vybratý na umiestnenie súhrnných údajov v zlúčení. Cieľová oblasť sa môže nachádzať na rovnakom pracovnom hárku ako zdrojové údaje, môže sa však nachádzať aj na inom hárku. Pracovný hárok môže obsahovať iba jedno zlúčenie.

podrobné údaje

Riadky alebo stĺpce medzisúčtov pri automatických medzisúčtoch a prehľadoch, ktoré sú zhrnuté v súhrnných údajoch. Podrobné údaje zvyčajne susedia so súhrnnými údajmi a nachádzajú sa nad súhrnnými údajmi alebo naľavo od nich.

vynášacie čiary

Čiary v čiarových a plošných grafoch, ktoré siahajú od údajového bodu po os kategórií (os x). V plošných grafoch sa používajú na účinnejšie vyznačenie konca jednej a začiatku ďalšej údajovej značky.

rozbaľovací zoznam

Ovládací prvok v ponuke, na paneli s nástrojmi alebo v dialógovom okne, v ktorom sa po kliknutí na malú šípku vedľa zoznamu zobrazí zoznam možností.

údajové pole

Pole zo zdrojového zoznamu, tabuľky alebo databázy, ktoré obsahuje údaje zosumarizované v zostave kontingenčnej tabuľky alebo v zostave kontingenčného grafu. Pole hodnoty zvyčajne obsahuje číselné údaje, napríklad štatistické údaje alebo sumy predaja.

údajová oblasť

Časť zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorá obsahuje súhrnné údaje. Hodnoty v jednotlivých bunkách v údajovej oblasti predstavujú určitý súhrn údajov zo zdrojových záznamov alebo riadkov.

E

Na začiatok stránky

vložený graf

Graf, ktorý sa namiesto vloženia na samostatný hárok s grafom vloží na pracovný hárok. Vložené grafy sú užitočné, ak chcete zobraziť alebo vytlačiť graf alebo zostavu kontingenčného grafu spolu so zdrojovými údajmi alebo s ďalšími informáciami na pracovnom hárku.

chybové úsečky

Používajú sa so štatistickými alebo s vedeckými údajmi a znázorňujú možnú chybu alebo stupeň neurčitosti súvisiaci s jednotlivými údajovými značkami v radoch.

doplnok programu Excel

Súčasti, ktoré je možné nainštalovať do počítača a pridať tak ďalšie príkazy a funkcie do programu Excel. Tieto doplnky sú určené len pre program Excel. Pre program Excel alebo pre balík Office sú k dispozícii aj ďalšie doplnky, ktoré sa označujú ako doplnky COM (Component Object Model).

excelová tabuľka

Pôvodne sa označovala ako zoznam programu Excel. Tabuľku programu Excel môžete vytvoriť, formátovať a rozširovať na usporiadanie údajov na pracovnom hárku.

výraz

Kombinácia operátorov, názvov polí, funkcií, doslovných hodnôt a konštánt, ktorá sa vyhodnotí ako jedna hodnota. Výrazy môžu určovať kritériá (napríklad Čiastka objednávky>10000) alebo vykonávať výpočty s hodnotami polí (napríklad Cena*Množstvo).

externé údaje

Údaje uložené v databáze (napríklad v databáze programu Access, dBASE alebo SQL Server) oddelenej od programu Query a od programu, z ktorého bol program Query spustený.

externé údaje

Údaje uložené mimo programu Excel, napríklad databázy vytvorené v programoch Access, dBASE a SQL Server alebo uložené na webovom serveri.

rozsah externých údajov

Rozsah údajov, ktoré sa prenesú na hárok a nepochádzajú z programu Excel, ale napríklad z databázy alebo z textového súboru. V programe Excel môžete tieto údaje formátovať a používať pri výpočtoch rovnako ako iné údaje.

externý odkaz

Odkaz na bunku alebo na rozsah na hárku v inom zošite programu Excel alebo odkaz na definovaný názov v inom zošite.

F

Na začiatok stránky

pole (databáza)

Kategória informácií, ako je napríklad priezvisko alebo suma objednávky, ktorá je uložená v tabuľke. Pri zobrazení množiny výsledkov na table údajov v programe Query sa pole zobrazí ako stĺpec.

pole (zostava kontingenčnej tabuľky)

Kategória údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, ktorá je odvodená od určitého poľa v zdrojových údajoch. Zostavy kontingenčnej tabuľky majú polia riadkov, polia stĺpcov, polia strán a údajové polia. Zostavy kontingenčného grafu majú polia radov, polia kategórií, polia strán a údajové polia.

manipulátor výplne

Malý čierny štvorček v pravom dolnom rohu výberu. Pri ukázaní na rukoväť výplne sa ukazovateľ zmení na čierny krížik.

filter

Zobrazenie zoznamu iba tých riadkov, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam. Na zobrazenie riadkov vyhovujúcich zadaným hodnotám, vypočítaným hodnotám alebo podmienkam sa používa príkaz Automatický filter.

písmo

Grafický návrh používaný na všetky číslice, symboly a abecedné znaky. Aj ako typ alebo rez. Príklady písma sú Arial a Courier New. Písma majú zvyčajne rôznych veľkostí, ako napríklad 10 písmeno a rôzne štýly, ako napríklad tučné písmo.

vzorec

Sekvencia hodnôt, odkazov na bunky, názvov, funkcií alebo operátorov v určitej bunke, ktoré spolu vytvárajú novú hodnotu. Vzorec vždy začína znakom rovnosti (=).

riadok vzorcov

Panel v hornej časti okna programu Excel, ktorý sa používa na zadávanie alebo úpravu hodnôt alebo vzorcov v bunkách alebo grafoch. Zobrazuje konštantnú hodnotu alebo vzorec nachádzajúci sa v aktívnej bunke.

paleta vzorcov

Nástroj, ktorý slúži ako pomôcka na vytváranie alebo úpravu vzorca, a ktorý tiež poskytuje informácie o funkciách a ich argumentoch.

funkcia (Microsoft Query)

Výraz, ktorý vráti hodnotu vychádzajúcu z výsledkov výpočtu. Program Query predpokladá, že zdroje údajov podporujú funkcie Avg, Count, Max, Min a Sum. Niektoré zdroje údajov nemusia podporovať všetky spomenuté funkcie, alebo môžu podporovať ďalšie funkcie.

funkcia (Office Excel)

Preddefinovaný vzorec, ktorý preberá hodnoty, vykonáva operáciu a vráti hodnoty. Funkcie sa používajú na zjednodušenie a skracovanie vzorcov na pracovnom hárku, a to najmä vzorcov, ktoré vykonávajú zdĺhavé alebo zložité výpočty.

G

Na začiatok stránky

hľadanie riešenia

Metóda na vyhľadanie určitej hodnoty pre bunku pomocou úprav hodnoty inej bunky. Pri hľadaní riešenia program Excel mení hodnotu v zadanej bunke, kým vzorec, ktorý je od bunky závislý, nevráti požadovaný výsledok.

mriežka

Skupina pretínajúcimi čiar slúžiacich na zarovnávanie objektov.

mriežky v grafoch

Čiary, ktoré môžete pridať do grafu na uľahčenie prezerania a vyhodnocovania údajov. Mriežky vychádzajú zo značiek na osiach a prechádzajú celou plochou zobrazenia.

skupina

Riadky alebo stĺpce podrobností v prehľade alebo v zostave kontingenčnej tabuľky, ktoré susedia s riadkami alebo stĺpcami súhrnu a sú im podriadené.

H

Na začiatok stránky

spojnice extrémov

Čiary v dvojrozmerných čiarových grafoch, ktoré spájajú najvyššiu a najnižšiu hodnotu v každej kategórii. Spojnice extrémov sa často používajú v burzových grafoch.

hárok s históriou

Samostatný pracovný hárok, ktorý obsahuje zoznam sledovaných zmien v zdieľanom zošite vrátane informácií o mene osoby, ktorá vykonala zmenu, čase a mieste vykonania zmeny, informácií o odstránených alebo nahradených údajoch a o spôsobe vyriešenia konfliktov.

I

Na začiatok stránky

identifikátor

Názov poľa použitý vo výraze. Napríklad Čiastka objednávky je identifikátor (názov poľa) pre pole obsahujúce čiastky objednávok. Namiesto identifikátora je možné použiť aj výraz (napríklad Cena*Množstvo).

implicitný prienik

Odkaz na rozsah buniek, nie na jednu bunku, ktorý sa zahrnie do výpočtu ako jedna bunka. Ak bunka C10 obsahuje vzorec =B5:B15*5, program Excel vynásobí číslom 5 hodnotu v bunke B10, pretože bunky B10 a C10 sa nachádzajú v rovnakom riadku.

index

Databázová súčasť urýchľujúca vyhľadávanie údajov. Ak má tabuľka register, údaje v tabuľke je možné vyhľadať pomocou hľadania v registri.

vnútorné spojenie

V programe Query je to predvolený typ spojenia medzi dvoma tabuľkami, pri ktorom sa vyberú iba záznamy s rovnakými hodnotami v spojených poliach. Dva zhodné záznamy z jednotlivých tabuliek sa spoja a v množine výsledkov sa zobrazia ako jeden záznam.

vstupná bunka

Bunka, v ktorej sa nahradí každá vstupná hodnota z tabuľky údajov. Vstupnou bunkou môže byť ľubovoľná bunka pracovného hárka. Vstupná bunka nemusí byť súčasťou tabuľky údajov, ale vzorce v tabuľkách údajov musia odkazovať na vstupnú bunku.

riadok na vkladanie

Špeciálny riadok v tabuľke programu Excel, ktorý uľahčuje zadávanie údajov. Riadok na vkladanie je označený hviezdičkou.

Internet Explorer

Webový prehľadávač, ktorý interpretuje súbory HTML, formátuje ich ako webové stránky a zobrazuje ich používateľovi. Program Internet Explorer je k dispozícii na prevzatie na webovej lokalite spoločnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com.

položka

Podkategória poľa v zostave kontingenčnej tabuľky alebo v zostave kontingenčného grafu. Napríklad v poli Mesiac sa môžu nachádzať položky Január, Február atď.

iterácia

Výpočet, ktorý sa na pracovnom hárku opakuje, kým výsledok nespĺňa určitú číselnú podmienku.

J

Na začiatok stránky

pripojenie

Spojenie medzi viacerými tabuľkami, pri ktorom sa zhodné záznamy zo súvisiacich polí spoja a zobrazia ako jeden záznam. V závislosti od typu spojenia môžu byť nezhodné záznamy zahrnuté alebo vylúčené.

prepájacia čiara

Čiara, ktorá v programe Query spája polia medzi dvoma tabuľkami a ukazuje vzťahy medzi údajmi. Typ spojenia naznačuje, ktoré záznamy sú vybraté pre množinu výsledkov dotazu.

prepájacia čiara

Čiara, ktorá v programe Query spája polia medzi dvoma tabuľkami a ukazuje vzťahy medzi údajmi. Typ spojenia naznačuje, ktoré záznamy sú vybraté pre množinu výsledkov dotazu.

Zarovnanie

Ak chcete upraviť vodorovný rozstup tak, že text je zarovnaný rovnomerne pozdĺž ľavým a pravým okrajom. Oprávňujúce textu sa vytvoria hladké okraje na oboch stranách.

L

Na začiatok stránky

legenda

Pole označujúce vzorky alebo farby priradené k jednotlivým radom údajov alebo kategóriám v grafe.

kľúče legendy

Symboly v legendách, ktoré zobrazujú vzorky a farby priradené k jednotlivým radom údajov alebo kategóriám v grafe. Kľúče legendy sa zobrazujú naľavo od položiek legendy. Zmena formátu kľúča legendy sa premietne aj do formátu priradenej značky údajov.

zamknuté pole alebo záznam

Stav záznamu, poľa alebo iného objektu v databáze, ktorý umožňuje jeho zobrazovanie v programe Query, ale neumožňuje jeho zmenu (je určené iba na čítanie).

M

Na začiatok stránky

priradený rozsah

Rozsah v zozname XML, ktorý je prepojený s prvkom v mape XML.

matica

Obdĺžnikové pole hodnôt alebo rozsah buniek, ktorý sa kombinuje s inými poľami alebo rozsahmi a poskytuje viacero súčtov alebo súčinov. Program Excel obsahuje preddefinované maticové funkcie, ktoré môžu poskytovať súčty alebo súčiny.

zlúčené bunky

Jedna bunka vytvorená zlúčením dvoch alebo viacerých vybratých buniek. Na zlúčenú bunku sa odkazuje ako na bunku, ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu pôvodného vybratého rozsahu.

ovládací prvok programu Microsoft Excel

Vlastný ovládací prvok programu Excel iný než ovládací prvok ActiveX.

Pomocník programu Microsoft Visual Basic

Ak chcete získať pomoc pre program Visual Basic v programe Excel, na karte Vývojár kliknite v skupine Kód na položku Visual Basic a potom kliknite v ponuke Pomocník na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

pohyblivý priemer

Sekvencia priemerov vypočítaných z častí radov údajov. Kĺzavý priemer vyrovnáva výkyvy údajov v grafe, takže vzorka alebo trend sa môžu výraznejšie prejaviť.

pohyblivé orámovanie

Animované orámovanie, ktoré sa zobrazuje okolo vystrihnutého alebo kopírovaného rozsahu pracovného hárka. Pohyblivé orámovanie zrušíte stlačením klávesu ESC.

označenia viacnásobnej úrovne

Menovky kategórií v grafe, ktoré sa na základe údajov pracovného hárka automaticky zobrazujú na viacerých riadkoch v hierarchii. Nadpis Produkty sa napríklad môže zobrazovať nad riadkom s nadpisom Tofu, jablká a hrušky.

N

Na začiatok stránky

názov,

Slovo alebo reťazec znakov predstavujúci bunku, rozsah buniek, vzorec alebo konštantnú hodnotu. Pri odkazoch na zložité rozsahy, ako je napríklad rozsah Predaj!C20:C30, je vhodné používať zrozumiteľnejšie názvy, napríklad názov Produkty.

Pole názvov

Pole nachádzajúce sa naľavo od vzorcového panela, ktoré určuje vybratú bunku, položku grafu alebo nakreslený objekt. Ak chcete pomenovať bunku alebo rozsah, zadajte názov do poľa názvov a stlačte kláves ENTER. Ak chcete prejsť do pomenovanej bunky a vybrať túto bunku, kliknite na jej názov v poli názvov.

nespojitý výber

Výber dvoch alebo viacerých nesusediacich buniek alebo rozsahov. Pri výbere nesúvislých oblastí v grafe skontrolujte, či spojené výbery tvoria obdĺžnik.

zdrojové údaje bez technológie OLAP

Základné údaje pre zostavu kontingenčnej tabuľky alebo zostavu kontingenčného grafu, ktoré pochádzajú z iného zdroja než je databáza OLAP. Medzi tieto zdroje patria relačné databázy, tabuľky na hárkoch programu Excel a databázy textových súborov.

O

Na začiatok stránky

ObjectLink

Formát údajov OLE, ktorý popisuje prepojený objekt a určuje triedu, názov dokumentu a názov objektu. Každá z týchto údajových položiek je reťazec ukončený nulou.

súbor kocky v režime offline

Súbor vytvorený na pevnom disku počítača alebo na zdieľanom mieste v sieti, ktorý slúži na uloženie zdrojových údajov OLAP pre zostavu kontingenčného grafu alebo zostavu kontingenčnej tabuľky. Súbory kociek v režime offline vám umožňujú pokračovať v práci aj po odpojení od servera OLAP.

OLAP

Databázová technológia optimalizovaná na vytváranie dotazov a zostáv, nie na spracovanie transakcií. Údaje OLAP sú usporiadané hierarchicky a neukladajú sa do tabuliek, ale do kociek.

poskytovateľ OLAP

Softvér poskytujúci prístup k určitému typu databázy OLAP. Tento softvér môže zahŕňať ovládač zdroja údajov a ďalší klientsky softvér potrebný na pripojenie na databázu.

operand

Položky na oboch stranách operátora vo vzorci. V programe Excel môžu byť operandmi hodnoty, odkazy na bunky, názvy, menovky a funkcie.

operátor

Znamienko alebo symbol určujúci typ výpočtu, ktorý sa má vykonať v rámci výrazu. Existujú matematické, porovnávacie, logické a referenčné operátory.

vonkajšie spojenie

Spojenie v programe Query, pri ktorom sa vyberú všetky záznamy jednej tabuľky, a to aj v prípade, že druhá tabuľka neobsahuje žiadne zhodné záznamy. Zhodné záznamy sa spoja a zobrazia ako jeden záznam. Nezhodné záznamy sa zobrazia ako prázdne.

vonkajšie spojenie

Spojenie, pri ktorom sú vybraté všetky záznamy jednej tabuľky, a to aj v prípade, ak druhá tabuľka neobsahuje žiadne zhodné záznamy. Zhodné záznamy sa spoja a zobrazia ako jeden záznam. Nezhodné záznamy sa zobrazia ako prázdne.

prehľad

Usporiadanie údajov pracovného hárka, v ktorom sú riadky alebo stĺpce s podrobnými údajmi zoskupené, aby ste mohli vytvárať súhrnné zostavy. Prehľad môže sumarizovať celý pracovný hárok alebo len jeho vybratú časť.

údaje prehľadu

Údaje nachádzajúce sa v prehľade hárka. Údaje prehľadu zahŕňajú riadky alebo stĺpce súhrnu a riadky alebo stĺpce podrobností v prehľade.

symboly prehľadu

Symboly slúžiace na zmenu zobrazenia pracovného hárka s prehľadom. Kliknutím na znamienko plus, znamienko mínus alebo čísla 1, 2, 3 a 4, ktoré označujú úrovne prehľadu, môžete zobrazovať alebo skrývať podrobné údaje.

OwnerLink

Formát údajov OLE, ktorý popisuje vložený objekt a určuje triedu, názov dokumentu a názov objektu. Každá z týchto údajových položiek je reťazec ukončený nulou.

P

Na začiatok stránky

zlom strán

Oddeľovač, ktorý pri tlači rozdeľuje pracovný hárok na jednotlivé strany. Program Excel vkladá automatické zlomy strán podľa veľkosti papiera, nastavenia okrajov, možností pre zmenu veľkosti a podľa pozícií vložených manuálnych zlomov strán.

.

Zobrazenie zošita, v ktorom sa zobrazujú oblasti určené na vytlačenie a miesta zlomov strán. Oblasť určená na vytlačenie sa zobrazí ako biela, automatické zlomy strán sa zobrazujú ako prerušované čiary a manuálne zlomy strán sa zobrazujú ako plné čiary.

parameter

V programe Excel môžete pridávaním, zmenou alebo odstraňovaním parametrov zadať bunky, ktoré je možné upravovať v zobraziteľných údajoch pracovného hárka programu Excel Services. Pri uložení pracovného zošita sa zmeny automaticky prejavia na serveri.

parametrický dotaz

Typ dotazu, ktorý pri spustení zobrazuje výzvy na zadanie hodnôt (kritérií) slúžiacich na výber záznamov pre množinu výsledkov, čo umožňuje použiť ten istý dotaz na získanie rozdielnych množín výsledkov.

heslo

Spôsob ochrany pracovného hárka alebo zošita. Pri zabezpečení pracovného hárka alebo prvkov zošita heslom je dôležité zapamätať si heslo. Bez hesla nie je možné zrušiť zabezpečenie zošita alebo pracovného hárka. Mali by ste vždy používať zložité heslá, ktoré pozostávajú z veľkých a malých písmen, čísiel a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Zložité heslo: Y6dh!et5. Jednoduché heslo: House27. Používajte zložité heslo, ktoré si dokážete zapamätať a nemusíte si ho poznačiť na papier.

oblasť prilepenia

Cieľová oblasť pre údaje vystrihnuté alebo skopírované do Schránky balíka Office.

kontingenčná oblasť

Oblasť pracovného hárka, do ktorej myšou presúvate polia kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, keď chcete zmeniť rozloženie zostavy. V novej zostave je kontingenčná oblasť pracovného hárka vyznačená čiarkovaným modrým obrysom.

pole kategórie kontingenčného grafu

Pole v  zostave kontingenčného grafu, ku ktorému je priradená orientácia kategórie. Kategórie sa v grafe zobrazujú zvyčajne na osi x alebo na vodorovnej osi grafu.

kontingenčný graf

Graf, ktorý podobne ako zostava kontingenčnej tabuľky umožňuje interaktívnu analýzu údajov. Umožňuje zmenu zobrazení údajov, zobrazenie rôznych úrovní podrobností alebo zmenu rozloženia grafu presúvaním polí alebo zobrazovaním a skrývaním položiek v poliach.

pole radov kontingenčného grafu

Pole v zostave kontingenčného grafu, ku ktorému je priradená orientácia radu. V grafe je každý rad zastúpený v legende.

údaje kontingenčnej tabuľky

Súhrnné údaje v zostave kontingenčnej tabuľky, ktoré sú vypočítané na základe údajových polí zdrojového zoznamu alebo tabuľky.

celkové súčty kontingenčných tabuliek

Hodnoty súčtov všetkých buniek v riadku alebo v stĺpci zostavy kontingenčnej tabuľky. Pri výpočte hodnôt v riadku alebo stĺpci celkových súčtov sa používa rovnaká súhrnná funkcia ako v údajovej oblasti zostavy kontingenčnej tabuľky.

zoznam kontingenčnej tabuľky

Súčasť Microsoft Office Web Component, ktorá vám umožňuje vytvoriť štruktúru podobnú zostave kontingenčnej tabuľky programu Excel. Používatelia môžu zoznam kontingenčnej tabuľky zobraziť vo webovom prehľadávači a jeho rozloženie môžu zmeniť podobne ako v zostave kontingenčnej tabuľky programu Excel.

zostava kontingenčnej tabuľky

Interaktívna zostava krížových tabuliek programu Excel, ktorá sumarizuje a analyzuje údaje (napríklad databázové záznamy) z rôznych zdrojov vrátane externých zdrojov pre program Excel.

zostava kontingenčnej tabuľky

Interaktívna zostava krížových tabuliek programu Excel, ktorá sumarizuje a analyzuje údaje (napríklad databázové záznamy) z rôznych zdrojov vrátane externých zdrojov pre program Excel.

medzisúčet kontingenčnej tabuľky

Riadok alebo stĺpec, v ktorom sa používa súhrnná funkcia na zobrazenie súčtov podrobných položiek v poli kontingenčnej tabuľky.

zobrazovaná oblasť

V dvojrozmernom grafe ide o osami ohraničenú oblasť, ktorá obsahuje všetky rady údajov. V priestorovom grafe je to oblasť ohraničená osami, ktorá obsahuje rady údajov, názvy kategórií, menovky značiek a názvy osí.

bod

Merná jednotka rovnajúca sa 1/72 palca.

predchodcovia

Bunky, na ktoré odkazuje vzorec v inej bunke. Ak napríklad bunka D10 obsahuje vzorec =B5, potom bunka B5 je predchodcom bunky D10.

primárny kľúč

Polia, ktoré jednoznačne určujú každý záznam v tabuľke. Hlavný kľúč slúži na jednoznačnú identifikáciu záznamu, podobne ako slúži štátna poznávacia značka na identifikáciu auta.

oblasť tlače

Rozsah alebo rozsahy buniek určené na vytlačenie v prípade, ak nechcete vytlačiť celý pracovný hárok. Ak pracovný hárok obsahuje oblasť tlače, vytlačí sa iba táto oblasť.

tlač názvov

Menovky riadkov alebo stĺpcov, ktoré sa vytlačia v hornej časti alebo na ľavej strane každej strany na vytlačenom pracovnom hárku.

polia vlastností

Nezávislé atribúty priradené k položkám alebo k členom v kocke OLAP. Ak majú napríklad položky miest v kocke na serveri uložené vlastnosti veľkosti a počtu obyvateľov, zostava kontingenčnej tabuľky môže zobraziť veľkosť a počet obyvateľov jednotlivých miest.

chrániť

Vytvorenie nastavenia pre pracovný hárok alebo zošit, ktoré zabráni používateľom v zobrazení určitých prvkov pracovného hárka alebo zošita a neumožní im získať prístup k týmto prvkom.

filter zostavy

Pole, ktoré sa používa na filtrovanie podmnožiny údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu správu do jednej strany na ďalšie rozloženia a analýzy. Môžete zobraziť súhrn všetkých položiek vo filtri zostavy alebo Zobraziť iba jednu položku v čase, ktorý filtruje údaje pre všetky ostatné položky.

Q

Na začiatok stránky

query

Prostriedok, ktorý sa v programoch Query alebo Access používa na vyhľadávanie záznamov zodpovedajúcich hľadaným údajom uloženým v databáze.

kanál dotazu

Kanál dotazu sa používa pri konverzácii DDE medzi cieľovou aplikáciou a konkrétnym dotazom (napríklad dotazom Query1) v programe Query. Ak chcete použiť kanál dotazu, musí byť otvorené okno dotazu používajúce systémový kanál.

návrh dotazu

Všetky prvky v okne programu Query, ako sú napríklad tabuľky, kritériá, poradie usporiadania polí atď. Návrh určuje aj to, či je zapnuté automatické dotazovanie, a či môžete upravovať zdrojové údaje.

R

Na začiatok stránky

rozsah

Dve alebo viacero buniek v pracovnom hárku. Bunky v rozsahu môžu byť susediace alebo nesusediace.

iba na čítanie

Nastavenie, ktoré povoľuje čítanie alebo kopírovanie súboru, ale nepovoľuje jeho zmenu ani uloženie.

záznam

Kolekcia informácií o určitej osobe, mieste, udalosti alebo veci. Pri zobrazení množiny výsledkov na table údajov v programe Query sa záznam zobrazí ako riadok.

obnovenie (externý rozsah údajov)

Aktualizovanie údajov z externého zdroja údajov. Pri obnovení údajov sa zobrazí najnovšia verzia údajov v databáze vrátane všetkých zmien údajov.

obnovenie (zostava kontingenčnej tabuľky)

Aktualizovanie obsahu zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu tak, aby sa do nich premietli zmeny zdrojových údajov. Ak je zostava založená na externých údajoch, obnovovanie spustí príslušný dotaz, ktorý načíta nové alebo zmenené údaje.

regresná analýza

Druh štatistickej analýzy, ktorý sa používa na prognózovanie. Regresná analýza odhaduje vzťah medzi premennými a umožňuje odhad hodnoty jednej premennej pomocou iných známych hodnôt premenných.

relatívny odkaz

Adresa bunky vo vzorci vychádzajúca z relatívnej pozície bunky obsahujúcej vzorec voči bunke, na ktorú vzorec odkazuje. Ak skopírujete vzorec, odkaz sa automaticky upraví. Relatívny odkaz má formát A1.

vzdialený odkaz

Odkaz na údaje uložené v dokumente iného programu.

šablóna zostavy

Šablóna programu Excel (súbor .xlt) obsahujúca dotazy alebo zostavy kontingenčnej tabuľky, ktoré vychádzajú z externých údajov. V programe Excel sa pri ukladaní šablóny zostavy uloží definícia dotazu, ale údaje dotazu sa neuložia.

množina výsledkov

Množina záznamov, ktorá sa vráti pri spustení dotazu. Množinu výsledkov dotazu môžete zobraziť v programe Query, alebo ju môžete vrátiť na pracovný hárok programu Excel na ďalšiu analýzu.

nadpis riadka

Číslom označená sivá oblasť na ľavom okraji každého riadka. Ak chcete vybrať celý riadok, kliknite na nadpis riadka. Výšku riadka môžete zväčšiť alebo zmenšiť posunutím čiary pod nadpisom riadka.

menovka riadka

Pole, ku ktorému je v zostave kontingenčnej tabuľky priradená orientácia riadka.

hodnota spoľahlivosti R na druhú

Číslo od 0 do 1, ktoré informuje, s akou presnosťou korešpondujú odhadované hodnoty trendovej čiary so skutočnými údajmi. Trendová čiara je najspoľahlivejšia v prípade, ak sa hodnota spoľahlivosti R na druhú rovná alebo približuje k hodnote 1. Označuje sa aj ako korelačný koeficient.

S

Na začiatok stránky

scenár

Pomenovaná množina vstupných hodnôt, ktorou môžete nahradiť hodnoty modelu na pracovnom hárku.

uzamknutie posúvania

Pri zapnutom uzamknutí posúvania sa po stlačení kurzorového klávesu neaktivuje iná bunka, ale posúva sa celý hárok. Uzamknutie posúvania môžete vypnúť stlačením klávesu Scroll Lock.

sekcia

Ľubovoľná kombinácia pracovného hárka, zobrazenia a scenára, ktorú vyberiete pri vytváraní zostavy. Zostava môže obsahovať niekoľko sekcií.

výber

Zvýraznenie bunky alebo rozsahu buniek na pracovnom hárku. Vybraté bunky budú ovplyvnené nasledujúcim príkazom alebo akciou.

Tlačidlo Vybrať všetko

Sivý obdĺžnik nachádzajúci sa v priesečníku nadpisov riadkov a nadpisov stĺpcov v ľavom hornom rohu údajového hárka. Ak chcete vybrať všetky bunky na údajovom hárku, kliknite na toto tlačidlo.

os radov

Os grafu, ktorá predstavuje dimenziu hĺbky v priestorovom grafe. Zobrazuje názvy radov ako ľubovoľné textové hodnoty. Nezobrazuje číselné hodnoty v mierkach.

pole radov

Pole, ktoré sa zobrazuje v oblasti radov zostavy kontingenčného grafu. Položky v poli radov sú uvedené v legende a poskytujú názvy jednotlivých radov údajov.

čiary radov

Čiary v dvojrozmerných skladaných pruhových alebo stĺpcových grafoch, ktoré spájajú značky údajov jednotlivých radov údajov. Používajú sa na zdôraznenie rozdielu medzi mernými jednotkami pre jednotlivé rady.

zdieľaný pracovný zošit

Zošit, ktorý je nastavený tak, aby ho súčasne mohli zobraziť a vykonávať v ňom zmeny viacerí používatelia. Každý používateľ, ktorý zošit uloží, uvidí zmeny vykonané ostatnými používateľmi.

bunka s jedným priradením

Bunka prepojená s neopakujúcim sa prvkom v mape XML.

poradie zoradenia

Spôsob usporiadania údajov podľa hodnoty alebo typu údajov. Údaje možno zoradiť podľa abecedy, podľa čísel alebo podľa dátumu. Používa sa vzostupné (od 1 do 9, od A do Z) alebo zostupné (od 9 do 1, od Z do A) poradie zoradenia.

zdrojové oblasti

Rozsahy buniek zlúčené do zadanej cieľovej oblasti. Zdrojové oblasti sa môžu nachádzať na ľubovoľnom pracovnom hárku v zošite, v iných otvorených alebo zatvorených zošitoch alebo na pracovných hárkoch programu Lotus 1-2-3.

zdrojové údaje

Zoznam alebo tabuľka, ktorá sa používa na vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu. Zdrojové údaje môžu pochádzať z tabuľky alebo rozsahu programu Excel, z externej databázy alebo kocky, prípadne z inej zostavy kontingenčnej tabuľky.

SQL

Jazyk používaný na vyhľadávanie, aktualizáciu a správu údajov. Pri vytváraní dotazu program Query používa jazyk SQL na vytvorenie zodpovedajúceho príkazu SQL SELECT. Ak ovládate jazyk SQL, môžete príkaz SQL SELECT zobraziť a meniť ho.

štandardné písmo

Predvolené písmo pre text na pracovných hárkoch. Štandardné písmo určuje predvolené písmo pre normálny štýl buniek.

súhrnné údaje

Všetky riadky alebo stĺpce, v ktorých sa pri výpočtoch s automatickými medzisúčtami a prehľadmi sumarizujú podrobné údaje. Súhrnné údaje zvyčajne susedia s podrobnými údajmi alebo sa nachádzajú pod týmito údajmi.

súhrnná funkcia

Typ výpočtu, ktorý spája zdrojové údaje v zostave kontingenčnej tabuľky, v zlučovacej tabuľke alebo pri vkladaní automatických medzisúčtov do zoznamu alebo databázy. Medzi súhrnné funkcie patria napríklad funkcie Sum, Count a Average.

systémový kanál

Používa sa pri konverzácii DDE medzi aplikáciami na získanie informácií o systéme, ako sú napríklad informácie o aktuálnych pripojeniach, otvorených dotazoch a informácie o stave cieľovej aplikácie.

T

Na začiatok stránky

tabla tabuliek

Oblasť okna programu Query, v ktorej sa zobrazujú tabuľky v dotaze. V každej tabuľke sa zobrazujú polia, v ktorých môžete vyhľadať údaje.

šablóna

Vytvorený zošit, ktorý sa používa ako základ pre ostatné podobné zošity. Šablóny môžete vytvárať pre zošity aj pre pracovné hárky. Predvolená šablóna pre zošity má názov Zošit.xlt. Predvolená šablóna pre pracovné hárky má názov Hárok.xlt.

textové pole

Štvorcový objekt na pracovnom hárku alebo v grafe, do ktorého môžete zadávať text.

značky a označenia značiek

Značky sú malé čiarky podobne dielikom stupnice na pravítku, ktoré pretínajú os a označujú základné merné jednotky. Menovky značiek označujú kategórie, hodnoty alebo rady v grafe.

nadpis grafu

Popisný text, ktorý je automaticky zarovnaný na os alebo vycentrovaný v hornej časti grafu.

riadok súčtu

Špeciálny riadok v tabuľke programu Excel, ktorý umožňuje vybrať agregačné funkcie na prácu s číselnými údajmi.

súčty

Jeden z piatich definovaných typov výpočtov v programe Query: Sum, Avg, Count, Min a Max.

šípky závislostí

Šípky zobrazujúce vzťah medzi aktívnou bunkou a súvisiacimi bunkami. Šípky závislostí sú modré (ak ukazujú z bunky poskytujúcej údaje inej bunke) alebo červené (ak bunka obsahuje chybovú hodnotu, napríklad hodnotu #DELENIE NULOU!).

trendová spojnica

Grafická reprezentácia trendov v radoch údajov, napríklad vzostupná čiara predstavujúca nárast predaja počas obdobia niekoľkých mesiacov. Trendové čiary sa používajú pri sledovaní problémov súvisiacich s predpoveďami, ktoré sa označuje aj ako regresná analýza.

menovka trendovej čiary

Voliteľný text pre trendovú čiaru vrátane regresnej rovnice, hodnoty spoľahlivosti R na druhú alebo oboch označení. Formát a umiestnenie menovky trendovej čiary môžete zmeniť, ale nemôžete zmeniť jej veľkosť.

U

Na začiatok stránky

stĺpce rastu a poklesu

Pruhy v čiarových grafoch s viacerými radmi údajov, ktoré označujú rozdiel medzi údajovými bodmi v prvom a v poslednom rade.

V

Na začiatok stránky

hodnota

Text, dátumu, čísla alebo logické vstup dokončí podmienku, ktorá musí pole splniť pri vyhľadávaní alebo filtrovaní. Napríklad pole Autor < /b > stav < b > rovná sa musí obsahovať hodnotu, ako je napríklad < b > John < /b > úplnú.

os hodnôt

Os grafu, na ktorej sa zobrazujú číselné hodnoty v mierkach.

vrcholy

Čierne hranaté posúvateľné body, ktoré sa zobrazujú na koncoch a v priesečníkoch čiar alebo kriviek v niektorých automatických tvaroch (ako sú napríklad voľné formy, čarbanice a krivky) pri úprave bodov automatického tvaru.

vrcholy

Čierne hranaté posúvateľné body, ktoré sa zobrazujú na koncoch a v priesečníkoch čiar alebo kriviek v niektorých automatických tvaroch, ako sú napríklad voľné formy, čarbanice alebo krivky.

zobrazenie

Skupina nastavení pre zobrazovanie a tlač, ktorú je možné pomenovať a použiť na zošit. Umožňuje vytvoriť viacero zobrazení zošita bez ukladania samostatných kópií zošita.

W

Na začiatok stránky

webový dotaz

Dotaz, ktorý načítava údaje uložené na intranete alebo na Internete.

citlivostná analýza

Proces obmieňania hodnôt v bunkách a následného zisťovania vplyvu týchto zmien na výsledky vzorcov na pracovnom hárku. Ako príklad je možné uviesť úpravu hodnôt úrokových sadzieb, ktorá sa v tabuľke amortizácie používa na výpočet sumy platieb.

pracovný zošit

Súbor tabuľkového programu, ktoré vytvoríte v programe Excel. Zošit obsahuje hárky riadkov a stĺpcov, v ktorom môžete zadať a výpočet údajov.

hárok

Základný dokument, ktorý sa v programe Excel používa na uloženie údajov a na prácu s údajmi. Označuje sa aj ako hárok. Pracovný hárok pozostáva z buniek usporiadaných do stĺpcov a riadkov a je vždy súčasťou zošita.

súbor pracovného priestoru

Súbor na uloženie informácií o zobrazení otvorených zošitov, ktorý vám neskôr umožňuje pracovať s použitím rovnakých nastavení veľkostí okien, oblastí tlače, lupy a obrazovky. Súbor pracovného priestoru neobsahuje samotné zošity.

World Wide Web

Systém na navigáciu Internetom alebo prostredníctvom kolekcie zošitov a iných dokumentov balíka Office, ktoré sú prepojené hypertextovými prepojeniami, a ktoré sa nachádzajú na zdieľanom mieste v sieti, na intranete spoločnosti alebo na Internete. Pri používaní webového prehľadávača sa web zobrazuje ako kolekcia textu, obrázkov, zvukov a digitálnych filmov.

Zalomiť

V texte, vložiť zlom riadka textu automaticky pri dosiahnutí okraja alebo objektu a pokračovať v texte na novom riadku.

X

Na začiatok stránky

XML

Extensible Markup Language (XML): Skrátený formulár z všeobecný SGML Standard Markup Language (), umožňuje vývojárom vytvoriť prispôsobené značky, ktoré ponúkajú flexibilitu pri organizovaní a prezentácii informácií.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×