Slovník programu Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

A.

B

C

D

E

F

G

H

Môžem

J

K.

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Na začiatok stránky

absolútny alebo pevné umiestnenie

Umiestni vzhľadom na ktorýkoľvek prvok nadradený prvok alebo, ak nie je jeden tela. Hodnoty pre vlastnosti prvku doľava a hornej závisia od ľavého horného rohu nadradený prvok.

Pracovný priestor programu Access

Pracovný priestor, ktorý používa databázový stroj programu Access na prístup k zdroju údajov. Zdroj údajov môže byť súbor databázy programu Access, Databáza ODBC, ako je napríklad Paradox alebo databázy Microsoft SQL Server alebo ISAM databázy.

akcia

Základné preddefinovaného bloku makra; samostatné pokyny, ktoré možno kombinovať s inými akciami na automatizáciu úloh. Tento príkaz sa nazýva v iných jazykoch makra.

argument akcie

Ďalšie informácie požadované niektorými akciami makra. Napríklad objekt ovplyvnené akciu alebo špeciálne podmienky, za ktorých sa vykoná akciu.

zoznam akcií

Zoznam, ktorý sa zobrazí po kliknutí na šípku v stĺpci Akciamakra objektu karty.

akčný dotaz

Dotaz, ktorý sa skopírujú alebo zmeny údajov. Akčné dotazy zahŕňajú pridať, odstrániť, vytvárajúci, a aktualizačných dotazov. Sú identifikované výkričníkom (!) vedľa ich názvov na navigačnej table.

riadok akcie

Riadok v hornej časti karty makra objektu, do ktorého zadáte názov makra, akcie, argumenty a komentáre súvisiace s určitým makrom alebo skupina makier.

ADE súboru

Projekt programu Access (súbor .adp) s všetky moduly zostavené a odstráni všetky možné upravovať zdrojový kód.

okno rozšíreného filtra alebo zoradenia

Okno, v ktorom chcete vytvoriť filter od začiatku. Do mriežky návrhu na obmedzenie záznamov v otvorenej formulára alebo údajového hárka na podmnožinu záznamov, ktoré spĺňajú kritériá filtra sa zadávajú výrazy.

agregačná funkcia

Funkcie, ako je napríklad súčet, Počet, Avgalebo Var, ktorá sa používa na výpočet súčtov.

anonymné repliky

V databáze programu Access (.mdb formát súboru iba), špeciálny typ replika, v ktorom ste nemáte neustály prehľad o jednotlivých používateľov. Anonymné repliky je užitočné najmä v prípade Internet miesto, kde ste očakávali mnohých používateľov na stiahnutie repliky.

dotaz SQL vo formáte ANSI

Jeden z dvoch typov SQL syntax: ANSI 89 SQL (nazývaný aj Microsoft Jet SQL a ANSI SQL), čiže tradičné Jet SQL syntax; a ANSI-92 SQL, ktorý má nové a iné vyhradené slová, pravidlá syntaxe a zástupné znaky.

pripájací dotaz

Akčný dotaz, ktorý pridáva záznamy vo výsledkoch dotazu na koniec existujúcej tabuľky.

pozadia aplikácie

Pozadia oblasti okna aplikácie.

ASCII

Kódovanie pre informácie Interchange (ASCII) 7-bitovom znaková sada použitých pre zobrazenie listov a symboly nachádzajúce sa na štandardnú klávesnicu USA.

automatické filtrovanie

Filtrovanie údajov v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu tak, že vyberiete jednu alebo viac položiek v poli, ktoré umožňuje filtrovanie.

automatický formát

Kolekcia formátov, ktorá určuje vzhľad ovládacie prvky a sekcie vo formulári alebo zostave.

Automatické prepojenie

Prepojenie z objekt OLE v programe Access na server OLE, ktorý sa automaticky aktualizuje objekt v programe Access pri zmene informácií v súbore objektu.

typ údajov AutoNumber

V databáze programu Access automaticky ukladá jedinečné číslo pre každý záznam, pretože typ údajov pole sa pridá do tabuľky. Je možné vytvoriť tri typy čísel: poradové, náhodné, a replikácie ID.

B

Na začiatok stránky

Základná tabuľka

Tabuľky v databáze programu Access. Štruktúra základnej tabuľky môžete manipulovať pomocou DAO objektov alebo údajov (DDL) definíciu SQL príkazy a môžete upraviť údaje v základnej tabuľky pomocou objekty skupiny záznamov alebo akčné dotazy.

typ údajov bigint

V projekte programu Access, 8 bajtov (64-bitový) typ údajov, ktorý ukladá celých čísel v rozsahu od -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) až 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

typ údajov Binary

V projekte programu Access typu údajov s nulovou dĺžkou s maximálnym počtom 8 000 bajtov binárnymi údajmi.

typ údajov bit

V projekte programu Access ukladá 1 alebo 0 hodnotu typ údajov. Sú prijaté celočíselných hodnôt ako 1 alebo 0, ale vždy ich interpretuje ako 1.

Bitová maska

Hodnota, ktorá sa používa s binárne operátory (a Eqv, Imp nie, prípadne a Xor) otestovať, nastaviť ani obnoviť stav jednotlivých bitov bitový pole hodnoty.

porovnanie po bitoch

Bitový porovnanie bitov rovnakým spôsobom umiestnené v dvoch číselných výrazov.

Záložka

Vlastnosti objektu alebo formulári, ktorý obsahuje binárne reťazec, ktorý identifikuje aktuálneho záznamu.

viazaný stĺpec

Stĺpec do zoznamu, so zoznamom alebo rozbaľovacieho zoznamu poľa, ktorý je viazaný na pole ovládacieho prvku ControlSource vlastnosť.

viazaný ovládací prvok

Ovládací prvok používaný vo formulári, zostave alebo stránky prístupu k údajom na zobrazenie alebo úpravu údajov z tabuľky, dotazu alebo príkazu SQL. Ovládacieho prvku ControlSource uchováva názov poľa, na ktoré je viazaný ovládací prvok.

Ovládací prvok viazaný hypertextového prepojenia

Ovládací prvok, ktorý sa používa na stránky prístupu k údajom väzba prepojenia, intranetová adresa alebo internetovú adresu základné textové pole. Môžete kliknúť na hypertextové prepojenie na prechod do cieľového umiestnenia.

viazaný rámu obrázka

Ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave, ktorý sa používa na zobrazenie a prácu s nimi objekty OLE, ktoré sú uložené v tabuľkách.

viazaný obrázka

Ovládací prvok, ktorý sa používa vo formulári, zostave alebo stránky prístupu k údajom väzba obrázok s OLE Object pole v databáze programu Access alebo stĺpec s obrázkom v projekte programu Access.

viazaný ovládací prvok rozsahu

Ovládací prvok, ktorý sa používa na stránky prístupu k údajom väzba kód HTML, Text alebo Memo pole v databáze programu Access alebo text, ntext alebo varchar stĺpec v projekte programu Access. Nie je možné upravovať obsah rozsahu viazaný ovládací prvok.

Zostavovač

Access nástroj, ktorý zjednodušuje úlohy. Napríklad, môžete rýchlo vytvoriť komplexný výraz pomocou Zostavovača výrazov.

vstavaný panel s nástrojmi

V programe Access 2003 alebo staršej, panel s nástrojmi, je súčasťou používateľského rozhrania programu Access po inštalácii vo vašom počítači. Na rozdiel od vlastný panel s nástrojmi je ten, ktorý vytvoríte pre databázovej aplikácie. V programe Access 2007, nahrádzajú panely s nástrojmi pás s nástrojmi, ktorý usporiada príkazy v skupinách súvisiacich na kartách. Okrem toho môžete pridať príkazy, ktoré často používate panel s nástrojmi Rýchly prístup.

typ údajov Byte

Typ údajov databázy programu Access, ktorý slúži na uchovávanie malých kladných čísel v rozsahu od 0 do 255.

C

Na začiatok stránky

vypočítavaný ovládací prvok

Ovládací prvok, ktorý sa používa vo formulári, zostave alebo stránky prístupu k údajom na zobrazenie výsledok výrazu. Výsledok sa prepočíta zakaždým, keď dôjde k zmene v ktoromkoľvek z hodnoty výrazu.

vypočítavané pole

Pole definované v dotaze, ktorý sa zobrazuje výsledok výrazu a nie uložené údaje. Hodnota sa prepočíta zakaždým, keď hodnota v poli výraz zmeny.

hovor stromu

Všetky moduly, ktoré by sme mohli nazvať pomocou postupu v module, v ktorom je spustená kód.

Popis sekcie

Časť o zoskupených údajov programu access stránku, ktorá zobrazuje popisy pre stĺpce údajov. Zobrazí sa bezprostredne pred hlavička skupiny. Viazaný ovládací prvok je možné pridať do sekcie Popis.

karteziánsky súčin

Výsledok vykonávajúci SQL Select, ktorý obsahuje dve alebo viac tabuliek v klauzule FROM, ale nie, kde alebo pripojiť sa k klauzula, ktorá sa označuje ako tabuľky chcete zlúčiť.

kaskádové

Proces jednu akciu nespustili inej akcie. Napríklad pri vzťahu Kaskádová aktualizácia je definovaný pre dve alebo viac tabuliek, aktualizáciu hlavného kľúča v hlavnej tabuľke automaticky spúšťa zmeny cudzia tabuľka.

kaskádové odstránenie

Pre vzťahy, zabezpečenie referenčnej integrity medzi tabuľkami, odstránenie všetkých súvisiacich záznamov v súvisiacej tabuľky alebo tabuliek po odstránení záznamu v primárnej tabuľky.

kaskádové udalosti

Postupnosť udalostí spôsobených procedúru udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo volanie sám; nazývaný aj kaskádové udalosť alebo rekurziu. Buďte opatrní pomocou kaskádových udalosti, pretože sa často za následok pretečenie zásobníka alebo iné chyby.

kaskádová aktualizácia

Pre vzťahy, zabezpečenie referenčnej integrity medzi tabuľkami, Aktualizácia všetkých súvisiacich záznamov v súvisiacej tabuľky alebo tabuliek pri zmene záznamu v primárnej tabuľky.

pole kategórie

Pole, ktoré sa zobrazí v oblasti kategórií Zobrazenie kontingenčného grafu. Položky v poli kategórie sa zobrazujú ako menovky na osi kategórií.

číslo kanála

Celé číslo, ktoré zodpovedá otvorený kanál dynamickej výmeny údajov (DDE). Čísla kanálov sú priradené v systéme Microsoft Windows 95 alebo novšiu verziu, vytvorený pomocou funkcia DDEInitiate a používané v iných DDE funkcie a príkazy.

char typ údajov

V projekte programu Access typ údajov s nulovou dĺžkou s maximálnym počtom 8 000 znakov ANSI.

kód znaku

Číslo reprezentujúce konkrétneho znaku v množine, napríklad vo formáte ANSI znakov.

graf

Grafické znázornenie údajov vo formulári, zostave alebo stránky prístupu k údajom.

začiarkavacie políčko

Ovládací prvok, ktorý označuje, či je vybratá možnosť. Znak začiarknutia sa zobrazí v poli je vybratá možnosť.

Skontrolujte obmedzenia

Umožňuje pre obchodné pravidlá, ktoré sú rozložené na viacerých tabuliek. V tabuľke poradia napríklad mohol ZAČIARKNUTIE obmedzenia, ktoré by objednávky pre zákazníkov zabrániť presahujú limit kreditnej definované pre zákazníka v tabuľke Zákazník.

modul triedy

Modul, ktorý môže obsahovať definíciu nového objektu. Každej inštancie triedy sa vytvorí nový objekt. Postupy uvedené v module sa zmenia vlastnosti a metódy objektu. Moduly tried môžu existovať samostatne alebo s formuláre a zostavy.

názov triedy

Názov označuje modul triedy. Ak modul triedy modul formulára alebo zostavy, názov triedy je označený typ modulov – napríklad Form_OrderForm.

názov triedy (OLE)

Preddefinovaný názov označuje objekt OLE v jazyku Visual Basic. Obsahuje názov aplikácie použité na vytvorenie objektu OLE typ objektu a prípadne číslo verzie aplikácie. Príklad: Excel.Sheet.

Testovací kód kód

Časť kódu jazyka Visual Basic, ktorá definuje začiatok a koniec procedúru.

zrážky

Konflikt, ktorá sa uskutoční počas aktualizácie dávku. Klient číta údaje zo servera a potom pokúša zmeniť údaje v dávku update, ale pred vykonáva pokus o aktualizácii, iného klienta zmeny pôvodné údaje servera.

stĺpec

Umiestnenie v rámci databázovú tabuľku, v ktorej sú uložené údaje určitého typu. Je aj vizuálne zobrazenie poľa v údajovom hárku a v databáze programu Access, do mriežky návrhu dotazu alebo mriežky filtra.

oblasť stĺpcov

V časti Zobrazenie kontingenčnej tabuľky, ktorá obsahuje polia stĺpcov.

pole stĺpca

Pole v oblasti stĺpca zobrazenia kontingenčnej tabuľky. Položky v poliach stĺpcov sú uvedené v hornej časti zoznamu kontingenčnej tabuľky. Vnútorné stĺpcové polia sú najbližšie k oblasti podrobností; vonkajšie stĺpcové polia sa zobrazujú nad vnútorné stĺpcové polia.

výber stĺpca

Vodorovný panel v hornej časti stĺpca. Kliknutím na selektor stĺpca vyberte celý stĺpec v mriežke návrhu dotazu alebo mriežky filtra.

rozbaľovacie pole

Ovládací prvok používaný vo formulári, ktorý poskytuje kombináciu funkcií pole so zoznamom a textového poľa. Zadáte hodnotu do poľa so zoznamom alebo kliknite na položku ovládacieho prvku na zobrazenie zoznamu a potom vyberte položku zo zoznamu.

tlačidlo príkazu

Ovládací prvok, ktorý spúšťa makro, vyvolá funkciu programu Visual Basic alebo spustí procedúru udalosti. Príkazové tlačidlo sa nazýva tlačidla v iných programoch.

operátor porovnania

Operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch hodnôt alebo výrazy. Napríklad < (menej ako), > (väčšie) a = (rovná sa).

zložený ovládací prvok

Ovládací prvok a priložený Popis, ako sú napríklad textové pole s označením priložený.

Vymazať všetko formátovanie

Filtrovanie poľa na zobrazenie prvých alebo posledných položiek n na základe celkovej hodnoty. Napríklad mohol filtrovať tri miest, ktorý vygeneroval najviac predajov alebo piatich produktov, ktoré sú minimálne ziskom.

podmienené formátovanie

Formátovanie obsahu ovládacieho prvku formulára alebo zostavy na základe viacerých podmienok. Podmienky môže odkazovať na iný ovládací prvok, ovládací prvok výberu alebo definované používateľom jazyka Visual Basic for Applications Funkcia.

konflikt

Podmienky, ktoré sa zobrazí, ak údaje sa zmenili v rovnakom zázname dvoch členoch skupiny replík. Keď sa vyskytne konflikt, ocenený zmeny je vybratý a použité vo všetkých replikách a prehrá zmena sa zaznamenáva ako konflikt vo všetkých replikách.

reťazec pripojenia

Reťazcový výraz, ktorý sa používa na otvorenie externej databázy.

obmedzenie

Obmedzenie pre hodnotu, ktorú je možné zadať do stĺpca alebo riadka. Napríklad hodnoty v stĺpci vek nemôžu byť menšie ako 0 a väčšie ako 110.

spojitý formulár

Formulár, ktorý zobrazuje viacero záznamov na obrazovke vo formulárovom zobrazení.

Ovládací prvok obsahujúci hypertextové prepojenie

Ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľovi prejsť do dokumentu, webovej stránky alebo objektu. Príklad je blok textu, ktorý je viazaný na pole, ktoré obsahuje hypertextové prepojenia.

krížový dotaz

Dotaz, ktorý vypočíta súčet, priemer, počet alebo iný typ celkovej hodnoty záznamov a potom zoskupí výsledok podľa dvoch typov informácií: jeden na ľavej strane údajového hárka a druhý v hornej časti.

typ údajov Currency

V databáze programu Access typ údajov, ktoré sú užitočné pre výpočty týkajúce sa peňazí alebo s pevnou desatinnou čiarkou výpočty, v ktorom je veľmi dôležitá presnosť.

aktuálny záznam

Záznam v záznamov, z ktorého môžete meniť alebo načítanie údajov. Nie je možné iba jeden aktuálneho záznamu v množine záznamov v danom čase, ale množina záznamov nemusí obsahovať žiadny aktuálny záznam – napríklad po odstránení záznamu z množiny záznamov typu záznamov.

typ údajov kurzor

V projekte programu Access typ údajov, môžete použiť len na vytváranie kurzor premennej. Tento typ údajov nie je možné použiť pre stĺpce v tabuľke. Kurzor sa používa na prácu s jedným riadkom v čase v množine výsledkov príkaz SELECT mechanizmus.

vlastnej skupiny

Položka vlastné pole skupiny. Vlastné skupiny obsahuje dve alebo viac položiek z poľa riadka alebo stĺpca.

vlastné pole skupiny

Pole v oblasti riadka alebo stĺpca, ktorý obsahuje vlastné skupiny ako jeho položky.

vlastné poradie

Používateľom definované poradie zoradenia. Napríklad, môžete definovať vlastné poradie zoradenia na zobrazenie hodnôt v stĺpci EmployeeTitle na základe názvu dĺžka.

dialógové okno vlastné vlastnosti

Vlastné vlastnosti hárka, ktorý umožňuje používateľom nastaviť vlastnosti ovládacieho prvku ActiveX.

vlastný panel s nástrojmi

V programe Access 2003 a staršími verziami, panel s nástrojmi, ktoré ste vytvorili pre aplikáciu. Na rozdiel od vstavaný panel s nástrojmi je súčasťou programu Access, keď je nainštalovaný v počítači.

D

Na začiatok stránky

Objekt DAO

Objekt definované Data Access Objects (DAO) knižnice. DAO objekty, ako napríklad databázyTableDefa záznamov, predstavujú objekty, ktoré sa používajú na usporiadanie a manipulovať s údajmi, ako napríklad tabuliek alebo dotazov, môžete použiť v kóde.

objekty prístupu k údajom

Programovacie rozhranie, ktoré môžete použiť na prístup a prácu s nimi databázových objektov.

objekty prístupu k údajom (DAO)

stránka s prístupom k údajom

Webová stránka určený na zobrazenie a práca s údajmi z internetu alebo intranetu. Jeho údaje sa zvyčajne ukladajú do databázy programu Access.

vlastnosti stránky údajov programu access

Atribúty údajov prístup k stránke, ktorá Identifikujte databázu, ku ktorej je pripojená stránky a definovanie stránky vzhľad a správanie.

oblasť údajov

V časti Zobrazenie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, ktoré obsahuje súhrnné údaje. Hodnoty v oblasti údajov sa zobrazujú ako záznamy v zobrazení kontingenčnej tabuľky a ako údajové body v zobrazení kontingenčného grafu.

zhromažďovanie údajov

Spôsob zhromažďovania informácií od používateľov, odosielanie a prijímanie formulárov HTML alebo formulárov programu InfoPath 2007 z programu Access 2007. V programe Access, Vytvorte žiadosť o údajov kolekcia a odoslať používateľom vo formulári obsiahnuté v e-mailovej správy. Používatelia potom vyplňte formulár a vrátiť sa.

definícia údajov

Polia v podkladové tabuľky, dotazy a výrazy, ktoré tvoria zdroja záznamov pre stránky prístupu k údajom.

jazyk definície údajov (DDL)

Jazyk používaný na popis atribúty databázy, najmä v prípade tabuliek, polí indexy a stratégia ukladacieho priestoru. ANSI sa definuje použitím tokenov CREATE, DROP a ALTER. DDL je podmnožinou (SQL) structured query language.

dotaz definujúci údaje

Špecifické pre SQL dotaz, ktorý môžete vytvárať, meniť, alebo odstránenie tabuľky, alebo vytvorenie alebo odstránenie registra v databáze. ANSI Toto definuje ako DDL dotazy a používa tokenov CREATE, DROP a ALTER.

údajové pole

Pole, ktoré obsahuje súhrn údajov v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Údajové pole zvyčajne obsahuje číselné údaje.

údajová položka

Špecifické časti údajov, ktoré je možné previesť cez kanál DDE (Dynamic Data Exchange).

označenie údajov

Označenie, ktoré obsahuje ďalšie informácie o údajovej značke, ktorá predstavuje jediný údajový bod alebo hodnotu.

manipulácia jazyk údajov (DML)

Jazyk používaný na načítanie, vložiť, odstrániť a aktualizovať údaje v databáze. DML je podmnožinou štruktúrovaných Query Language (SQL).

značka údajového bodu

Pruhu, oblasť, bodka, výsek alebo iný symbol v grafe predstavujúci jediný údajový bod alebo hodnotu. Značky súvisiacich údajov v grafe tvoria radu údajov.

rad údajov

Súvisiace údajové body, ktoré sú zobrazené v grafe. Každý rad údajov v grafe obsahuje jedinečné farby alebo vzorky. Môžete zobraziť jeden alebo viacero radov údajov v grafe.

Ovládací prvok zdroja údajov

Nástroj za prístup k údajom a Microsoft Office Web Components, ktorá spravuje pripojenie k zdroju údajov. Ovládací prvok zdroja údajov nemá žiadne reprezentujú.

databázové aplikácie

Skupinu objektov, ktoré zahŕňajú tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, makrá a kód moduly, ktoré sú určené na spoločná práca na zjednodušenie práce databázy. Databázové aplikácie je zvyčajne nasadený do skupiny používateľov.

databázový diagram

Grafické znázornenie ľubovoľnú časť schémy databázy. Môže byť buď celého alebo čiastočného obraz o štruktúre databázy. Obsahuje tabuliek a stĺpcov, ktoré obsahujú vzťahy medzi tabuľkami.

Dokumentácia databázy

Nástroj, ktorý vytvorí správu, ktorá obsahuje podrobné informácie o objektov v databáze.

databázové objekty

Databázy programu Access obsahuje objekty, ako sú napríklad tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, stránky, makrá a moduly. Projekt programu Access obsahuje objekty, ako sú formuláre, zostavy, stránky, makrá a moduly.

Replikácia databázy

Proces vytvárania dva alebo viaceré špeciálne kópií (repliky) databázy programu Access. Zmeny vykonané v údajoch v jedna replika alebo zmeny návrhu vykonané v predlohe návrhu repliky sa môžu synchronizovať, sa odosielajú do ostatných replík.

Okna databázy

V programe Access 2003 alebo staršej, ktorá zobrazí sa okno pri pokuse o otvorenie databázy programu Access alebo projekt programu Access. Zobrazuje skratiek pri vytváraní nových databázových objektov a otvorenie existujúcich objektov. V programe Access 2007 nahrádza okno databázy na navigačnej table.

dotaz definujúci údaje

Špecifické pre SQL dotaz, ktorý obsahuje údajov definition language (DDL) výkazy. Tieto príkazy umožňujú vytváranie alebo zmenu objektov v databáze.

údajový hárok

Údaje z tabuľky, formulára, dotazu, zobrazenia alebo uloženej procedúry, ktoré sa zobrazí vo formáte riadkov a stĺpcov.

údajové zobrazenie

Zobrazenie, ktoré zobrazuje údaje z tabuľky, formulára, dotazu, zobrazenia alebo uloženej procedúry vo formáte riadkov a stĺpcov. V údajovom zobrazení, môžete upravovať polia, pridať a odstrániť údaje a vyhľadávať údaje. V programe Access 2007, môžete upraviť a Pridanie polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

dátumový výraz

Ľubovoľný výraz, ktorý môžu byť interpretované ako dátum, vrátane Oddeľovač dátumu, čísla, ktoré vyzerajú podobne ako pri dátumoch reťazce, ktoré vyzerajú ako dátumy a termíny vrátených z funkcie.

doslovný dátumový údaj

Ľubovoľnej sekvencie znaky s platný formát, ktorý sa nachádza znaky číslic (#). Platné formáty zahŕňajú určený podľa miestnych nastavení pre svoj kód alebo univerzálny dátum vo formáte formát dátumu.

oddeľovače dátumov

Znaky používaný na oddelenie deň, mesiac a rok, kedy boli naformátované hodnoty dátumu. Znaky sú určené systémovým nastavením alebo pomocou funkcie Formát .

typ údajov Date/Time

Typ údajov databázy programu Access, ktorý slúži na uchovávanie informácie o dátume a čase.

typ údajov dátumu a času

V programe Access typ údajov projektu, dátum a čas s mierkou od 1 Január 1753 do December 31, 9999 s presnosťou na tri stotiny druhý alebo 3.33 milisekúnd.

DBCS

Znaková sada, ktorý používa 1 alebo 2 bajty na znázornenie znaku, ktorý umožňuje viac než 256 znakov zastúpený.

Typ údajov Decimal (databáza Accessu)

Typ presné číselných údajov, ktorý obsahuje hodnoty od -10 ^ 28-1 až 10 ^ 28-1. Môžete určiť rozsah (maximálny počet číslic) a presnosť (maximálny počet číslic napravo od desatinnej čiarky).

Typ údajov Decimal (projekt programu Access)

Typ presné číselných údajov, ktorý obsahuje hodnoty od -10 ^ 38-1 až 10 ^ 38-1. Môžete určiť rozsah (maximálny počet číslic) a presnosť (maximálny počet číslic napravo od desatinnej čiarky).

deklarácia

Nespustiteľný kód, ktorý mená konštantu, premennú alebo procedúru a určuje ich vlastnosti, ako je napríklad typ údajov. Procedúr DLL deklarácie určujú názvy, knižnice a argumenty.

Sekcia deklarácií

Sekcia modul obsahujúci vyhlásenia, ktoré sa vzťahujú na každý postup v module. V knižnici DLL môže zahŕňať vyhlásenia pre premenné, konštanty a typy údajov definované používateľom vonkajšie postupy.

predvolený štýl ovládacieho prvku

Predvolené nastavenie vlastnosti typ ovládacieho prvku. Pred vytvoríte dva alebo viaceré podobné ovládacie prvky Ak sa chcete vyhnúť prispôsobenie každý ovládací prvok jednotlivo sa prispôsobiť typ ovládacieho prvku.

Vlastnosť Default

Vlastnosti, ktoré možno nastaviť pre ovládací prvok tak, aby sa vždy, keď sa vytvorí nový ovládací prvok tohto typu vlastnosť bude mať rovnakú hodnotu.

predvolená hodnota

Hodnota, ktorá sa automaticky zadať do poľa a ovládacích prvkov, keď pridáte nový záznam. Môžete prijať predvolené hodnoty, alebo prepísať zadaním hodnoty.

odstraňovací dotaz

Dotaz (príkaz SQL), ktorý odstráni riadky spĺňajúcich kritériá zadané kritériá z jedného alebo viacerých tabuliek.

mriežka návrhu

Mriežka, ktorá sa používa na navrhovanie dotazu a filtra v návrhovom zobrazení dotazu alebo v okne Rozšírený Filter alebo zoradenie. V prípade otázok mriežka sa predtým nazýval QBE mriežky.

Predlohu

V ktorej môžete nastaviť iba členom skupiny zmení štruktúra databázy, ktoré môžete prenesie do ostatných replík.

návrhové zobrazenie

Zobrazenie, ktoré zobrazuje návrh týchto objektov databázy: tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá. V návrhovom zobrazení, môžete vytvoriť nové databázové objekty a upraviť návrh existujúcich objektov.

oblasť podrobností

V časti Zobrazenie kontingenčnej tabuľky, ktoré obsahuje podrobnosti a súčet polí.

pole s podrobnosťami

Pole, ktoré sa zobrazia všetky riadky alebo záznamy v podkladovom zdroji záznamov.

sekcia s podrobnosťami

Používa sa na obsahujú hlavné telo formulára alebo zostavy. V tejto časti sa zvyčajne obsahuje ovládacie prvky viazané na polia v zdroji záznamov, ale môže obsahovať neviazaný ovládacích prvkov, ako sú napríklad menovky, ktoré identifikujú obsah poľa.

Priama synchronizácia

Metóda použiť na synchronizáciu údajov medzi kópií, ktoré sú pripojené priamo k sieti a nie sú k dispozícii zdieľané sieťové priečinky.

zakázané ovládacieho prvku

Ovládací prvok, ktorý je sivý vo formulári. Ovládací prvok vypnutia zamerania sa nemôžu dostať a nebude reagovať na kliknutia myšou.

Vlastnosti dokumentu

Vlastnosti, ako je napríklad názov, predmet a autor, ktoré sú uložené s každej stránky prístupu k údajom.

doména

Množina záznamov, ktoré sú definované tabuľky, dotazu alebo SQL výraz. Doménové agregačné funkcie vrátia štatistické informácie o špecifickej doméne alebo množinu záznamov.

doménová agregačná funkcia

Funkcie, ako je napríklad DAvg alebo DMax, ktorá sa používa na výpočet štatistík množinu záznamov (domény).

dvojité presnosť

Vlastnosť čísla uložené v dvakrát vyššie (dvomi slovami, zvyčajne 8 bajtov) pamäte počítača, ktorá sa vyžaduje na uloženie menej presné číslo (jedinej-presnosťou). Bežne spracuje počítač formou s pohyblivou desatinnou čiarkou.

oblasť presúvania

Oblasť zobrazenia kontingenčnej tabuľky alebo Zobrazenie kontingenčného grafu, v ktorom môžete presúvať polia zo zoznamu polí do zobrazenia údajov v poli. Menovky jednotlivých oblastí presúvania označujú typy polí, ktoré môžete vytvoriť v zobrazení.

rozbaľovací zoznam

Ovládací prvok na prístup k údajom stránku, ktorá po kliknutí naň sa zobrazí zoznam, z ktorého môžete vybrať hodnotu. Nie je možné zadajte hodnotu v rozbaľovacom zozname.

Knižnica DLL

Súbor rutiny, ktoré možno volať z jazyka Visual Basic postupy a sú načítané a prepojené do vašej aplikácie v čase spustenia.

E

Na začiatok stránky

ozvena

Proces aktualizácie alebo prekreslenia obrazovky je spustené makro programu Access.

Ovládací prvok na úpravu

Známe aj ako textové pole, upraviť ovládací prvok je obdĺžnikovej oblasti, v ktorej používateľa môžete zadávať a upravovať text.

vložiť

Ak chcete vložiť kópiu objekt OLE z inej aplikácie. Zdrojový objekt OLE server sa nazýva môže byť v ľubovoľnej aplikácii, ktorá podporuje object linking and embedding. Zmeny na vložený objekt neprejavia na pôvodnom objekte.

povolené databázy

Predchádzajúcu verziu databázy, ktorý je otvorený v programe Access 2000 alebo neskôr bez konverzie jeho formát. Ak chcete zmeniť návrh databázy, musíte ju otvoriť vo verzii programu Access, v ktorom bol vytvorený.

chybové číslo

Celé číslo v rozsahu od 0 - 65 535, ktoré zodpovedá do nastavenia vlastností číslachybového objektu. V kombinácii s nastavením vlastnosti popisuchybového objektu, toto číslo predstavuje konkrétne chybové hlásenie.

výhradný

Režim prístupu k údajom v databáze, ktorý sa zdieľa prostredníctvom siete. Pri pokuse o otvorenie databázy vo výhradnom režime, zabránite ostatným používateľom v otvorení databázy.

rozširovať ovládacieho prvku

Ovládací prvok na prístup k údajom stránku, ktorá pri kliknutí, rozbalí alebo zbalí zoskupené záznamu na zobrazenie alebo skrytie svoje záznamy podrobností.

rozširovať indikátor

Tlačidlo, ktoré sa používa na rozbalenie alebo zbalenie skupiny záznamov; Zobrazuje plus (+) alebo mínus (-).

export

Ak chcete kopírovať údaje a databázových objektov do inej databázy, súboru tabuľkového hárka, alebo formát súboru, aby inej databázy alebo programu môžete použiť objekty údajov alebo databázy. Údaje môžete exportovať do rôznych formátov, programov a podporovaných databázy.

zostavovač výrazov

Prístup nástroj, ktorý môžete použiť na vytvorenie výrazu. Obsahuje zoznam bežných výrazov, ktoré môžete vybrať.

externá databáza

Zdroj tabuľky, ktorá je pripojená alebo importovaná do aktuálnej databázy alebo cieľovú tabuľku, ktorá je možné exportovať.

externá tabuľka

Tabuľka presahuje aktuálne otvorenej databáze programu Access alebo projekt programu Access.

o

Na začiatok stránky

typy údajov polí

Vlastnosť poľa, ktorá určuje, aký typ údajov je možné uložiť. Napríklad pole, ktorého typ údajov je Text môže uchovávať údaje pozostávajúce z textových alebo číselných znakov, ale pole typu Number môžu obsahovať iba číselné údaje.

Tabla Zoznam polí

Table, ktorá obsahuje zoznam všetkých polí v príslušnom objekte záznamu zdroja alebo v databáze.

výber oblasti

Malé okno alebo panel, kliknutím vyberte celý stĺpec v údajovom hárku.

číslo súboru

Číslo v príkaze Otvorte používaných na otvorenie súboru. Použitie súbor čísel v rozsahu 1 až 255 vrátane pre súbory, ktoré nie sú dostupné pre iné programy. Použitie súbor čísel v rozsahu 256 511 súborov so zjednodušeným ovládaním v iných programoch.

Výplň

Zväčšenie zostavy, ktorý vyplní okna Snímka zostavy montáž šírku alebo výšku strany, v závislosti od toho, či je zostava v orientácii na výšku alebo na šírku.

filter

Množina kritérií použitých na údaje za účelom zobrazenia podmnožiny údajov alebo zoradenia údajov. V programe Access, môžete použiť metódy, ako filtrovanie podľa výberu alebo filtrovanie podľa formulára na filtrovanie údajov.

oblasť filtrov

V časti Zobrazenie kontingenčnej tabuľky alebo Zobrazenie kontingenčného grafu, ktorá obsahuje polia filtra.

Filtrovanie podľa formulára

Metóda filtrovania údajov, ktorý obsahuje verziu aktuálny formulár alebo údajový hárok s prázdne polia, do ktorého môžete zadať hodnoty, ktoré chcete filtrované záznamy, ktoré obsahujú.

Filtrovanie podľa výberu

Postup na filtrovanie záznamov vo formulári alebo údajový hárok, v ktorom budete môcť len záznamy, ktoré obsahujú vybratú hodnotu.

Filter s vylúčením výberu

Technika, v ktorom sa filtrovanie záznamov vo formulári alebo údajovom načítať iba tie záznamy, ktoré nezodpovedajú zadanému vybratú hodnotu.

pole s filtrom

Pole v oblasti filtra, ktoré môžete použiť na filtrovanie údajov zobrazených v zobrazení kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Polia filtra vykonávať tie isté funkcie ako stranové polia v zostavách kontingenčnej tabuľky programu Microsoft Excel.

Filter na zadanie hodnôt

Technika na filtrovanie záznamov, ktorá používa hodnota alebo výraz, ktorý zadáte nájsť len záznamy, ktoré obsahujú hodnotu alebo vyhovujú výraz.

textový súbor s pevnou šírkou

Súbor obsahujúci údaje, v ktorých má každé pole pevná šírka.

typ údajov časovej rezervy

V projekte programu Access približnej číselný dátový typ s presnosťou na 15 číslic. Zase typ údajov môžu obsahovať kladné hodnoty od približne 2.23E - 308 prostredníctvom 1.79E + 308, záporné hodnoty od približne - 2.23E - 308 cez - 1.79E + 308 alebo nula.

plávajúci

Možnosť pohyb v samostatnom okne. Plávajúce okno je vždy navrchu. Zostavovač výrazov, dokumentácia databázy, panelom s nástrojmi a palety môžete plávajúce.

cudzí kľúč

Jedného alebo viacerých polí tabuľky (stĺpce) odkazujúcich na primárny kľúč poľa alebo polí v inej tabuľke. Cudzí kľúč označuje, ako sú tabuľky prepojené.

cudzia tabuľka

Tabuľky (napríklad objednávky) obsahujúci pole cudzieho kľúča (napríklad Identifikácia používateľa), čiže pole hlavného kľúča v inej tabuľke (napríklad zákazníci) v databáze, a to je zvyčajne na strane "many" vzťahu one-to-many

formulár

Objekty databázy programu Access na ktorom môžete umiestniť ovládacie prvky na vykonanie akcií alebo na zadávanie, zobrazenie a úpravy údajov v poliach.

Päta formulára

Používa sa na zobrazenie pokyny na použitie formulára, príkazové tlačidlá alebo neviazaný ovládacie prvky na prijatie vstupu. Zobrazí sa v dolnej časti formulára vo formulárovom zobrazení a na konci výtlačok.

Hlavička formulára

Používa sa na zobrazenie názvu tlačidla, pokyny na používanie formulára alebo príkazové tlačidlá na otvorenie súvisiacich formulárov alebo iné úlohy. V hlavičke formulára sa zobrazí v hornej časti formulára vo formulárovom zobrazení a na začiatku výtlačok.

modul formulára

Modul, ktorý zahŕňa jazyka Visual Basic for Applications (VBA) kód pre všetky udalostné procedúry vyvolali udalosti vyskytujúce sa na konkrétny formulár alebo jej ovládacích prvkov.

Karta objektu formulára

Karta objekt, v ktorom pracujete s formuláre v návrhovom zobrazení, formulárovom zobrazení, údajovom zobrazení alebo Ukážka pred tlačou.

vlastnosti formulára

Atribúty formulára, ktoré majú vplyv na jeho vzhľad alebo správanie. Napríklad DefaultView vlastnosť je vlastnosť formulára, ktorá určuje, či sa automaticky otvorí formulár vo formulárovom zobrazení alebo v údajovom zobrazení.

Výber formulára

Okno, kde pravítka stretnúť v ľavom hornom rohu formulára v návrhovom zobrazení. Použite pole vykonajte úroveň formulára, napríklad výbere tvaru.

zobrazenie formulára

Zobrazenie, ktoré sa zobrazí formulár, ktorý používate na zobrazenie alebo prijatie údajov. Formulárové zobrazenie je hlavné prostriedky na pridávanie a upravovanie údajov v tabuľkách. Môžete tiež zmeniť návrh formulára v tomto zobrazení.

formát

Určuje spôsob zobrazovania a tlače údajov. Databázy programu Access poskytuje štandardné formáty pre konkrétne typy údajov, ako je projekt programu Access pre ekvivalentné typy údajov SQL. Môžete tiež vytvoriť vlastné formáty.

klientska/serverová aplikácia

Databázové aplikácie pozostávajúci z "serverovej" databázový súbor, ktorý obsahuje tabuľky, a kópie "klientskej" databázového súboru, ktoré obsahujú všetky databázové objekty s prepojeniami na "serverovej" tabuľky.

funkcia

Dotaz, ktorý zaujme vstupných parametrov a vráti výsledok ako uložená procedúra. Typy: skalárne (multistatement; vráti jednu hodnotu), v texte (jeden príkaz, hodnota aktualizovať tabuľku) a tabuľky (multistatement, hodnota tabuľky).

Funkcia

V jazyku Visual Basic for Applications (VBA), postup, ktorý vráti hodnotu a ktoré možno použiť vo výraze. Deklarovať funkcie pomocou príkazu funkcia a ukončenie pomocou príkazu koniec (funkcia).

G

Na začiatok stránky

Všeobecné poradie zoradenia

Predvolený spôsob zoradenia určuje znaky zoradenie v celú databázu, ako napríklad do tabuliek, dotazov a zostáv. Ak plánujete použiť databázu s viacerými jazykových verziách programu Access, mali by ste definovať všeobecné spôsob zoradenia.

globálny panel s ponukami

V programe Access 2003 a staršie, špeciálne vlastný panel s ponukami, nahradí vstavané ponukami v všetky okná v aplikácii databázy, okrem prípadov, keď ste zadali vlastný panel s ponukami pre formulár alebo zostavu.

globálny replika

Repliku sú úplne sledované zmeny a je možné vymieňať s každú globálny repliku v množine. Globálny kópie môžete tiež vymieňať zmien pomocou všetky lokálne alebo anonymné repliky, ktorého bude rozbočovača.

globálna kontextová ponuka

Vlastnej kontextovej ponuky, ktorá nahrádza vstavaný kontextovú ponuku pre nasledujúce objekty: polia v tabuľke a dotaz údajových hárkoch; formulárov a ovládacích prvkov formulára vo formulárovom zobrazení, údajovom zobrazení a Ukážka pred tlačou; a zostáv v ukážke pred tlačou.

globálne jedinečný identifikátor (GUID)

16-bajtové pole používané v databáze programu Access na vytvorenie jedinečného identifikátora replikácie. GUID sa používa na identifikáciu replík, replík, tabuliek, záznamov a iných objektov. V databáze programu Access sa GUID označujú ako identifikátory replikácie.

mriežky (údajové zobrazenie)

Vodorovné a zvislé riadky, ktoré vizuálne rozdeliť riadky a stĺpce údajov do bunky tabuľky, dotazu, formulára, zobrazenia alebo uloženej procedúry. Môžete zobraziť alebo skryť tieto čiary mriežky.

mriežky (v návrhovom zobrazení)

Usporiadanie zvislými a vodorovnými bodkované a plnými čiarami, ktoré vám pomôžu umiestnite ovládacie prvky presne pri návrhu formulára alebo zostavy.

konto skupiny

Kolekcia používateľských kont v pracovnej skupine, názov skupiny a osobné ID (PID). Povolenia priradené k skupine platiť pre všetkých používateľov v skupine.

Ovládací prvok skupinového filtra

Ovládací prvok rozbaľovacieho zoznamu zo stránky prístupu k údajom, ktorý načítava záznamy z príslušných záznamov na základe hodnoty, ktoré vyberiete zo zoznamu. Na stránke zoskupené, ovládací prvok načíta konkrétnej skupiny záznamov.

päta skupiny

Použité na mieste informácie, napríklad názov skupiny alebo skupiny celkový, na konci skupiny záznamov.

hlavička skupiny

Používa sa na miesto informácie, napríklad názov skupiny alebo skupiny celkový, na začiatku skupiny záznamov.

úroveň skupiny

Hĺbky, akou je skupina údajov zostavy alebo stránke s prístupom k vnorené v iných skupín. Skupiny sú vnorené pri množinu záznamov je zoskupené podľa viac ako jedného poľa, výraz alebo skupiny zdroj údajov.

zoskupené ovládacích prvkov

Dve alebo viac ovládacích prvkov, ktoré je možné považovať za jednu jednotku pri navrhovaní formulára alebo zostavy. Môžete vybrať skupiny namiesto výberu každý jednotlivé ovládací prvok, ako sú zabezpečenie ovládacích prvkov alebo nastavenie vlastností.

stránka s prístupom k zoskupených údajov

Stránky prístupu k údajom, ktorá obsahuje dve alebo viac úrovní zoskupenia.

Identifikátor GUID typu údajov

Jedinečný identifikačný reťazec s vzdialeného volania procedúr. Každý rozhranie a objekt triedy používa na svoju identifikáciu GUID (identifikátor GUID). Identifikátor GUID je 128-bitové hodnota. 

H

Na začiatok stránky

hostiteľská aplikácia

Aplikáciu, ktorá podporuje používanie programu Visual Basic for Applications.

rozbočovača

Globálny kópie, ku ktorému všetkých replikách replík synchronizovať svoje zmeny. Rozbočovač slúži ako nadradený replika.

adresa hypertextového prepojenia

Cesta k cieľ ako objekt, dokument alebo webovú stránku. Adresa hypertextového prepojenia môžu byť URL (adresa na internete alebo intranete lokalitu) alebo sieťovej cesty UNC (adresa do súboru v lokálnej sieti).

typ údajov Hyperlink

Typ údajov poľa databázy programu Access, ktorý uchováva hypertextové adresy. Adresu môžete mať až štyri časti a je napísaný v tomto formáte: #address zobrazenýtext #subaddress #.

pole Hyperlink

Pole, ktoré sú uložené adresy hypertextového prepojenia. V databáze programu Access, ide o pole s typom údajov hypertextové prepojenie. V projekte programu Access je pole, ktoré má IsHyperlink vlastnosť nastavená na hodnotu True.

Ovládací prvok obrázka hypertextového prepojenia

Ovládací prvok, ktorý sa používa na stránky prístupu k údajom na zobrazenie neviazaný obrázok, ktorý predstavuje hypertextové prepojenie na súbor alebo webovú stránku. V režime prehľadávania, kliknite na položku obrázok prejdete do cieľového umiestnenia.

I

Na začiatok stránky

IDC/HTX súborov

Microsoft Internet Information Server používa IDC a súboru HTX na načítanie údajov zo zdroja údajov ODBC a naformátovať ako dokument vo formáte HTML.

identifikátor (výrazy)

Prvok výraz, ktorý odkazuje na hodnotu poľa, ovládacieho prvku alebo vlastnosti. Napríklad Forms! [Objednávky]! [Identifikácia objednávky] je identifikátor, ktorý odkazuje na hodnoty v ovládacom prvku Identifikácia objednávky vo formulári objednávky.

identifikátor (Visual Basic)

Údajový člen v module Visual Basic kód. Identifikátor môže byť postup Sub, funkcia alebo vlastnosť, premennej, konštanty, DECLARE vyhlásenie alebo typ údajov definovaný používateľom.

ovládací prvok obrázka

Ovládací prvok, ktorý sa používa na zobrazenie obrázka vo formulári alebo zostave.

typ údajov obrázka

V projekte programu Access, typ premennej nulovou dĺžkou údajov, ktorý môže obsahovať maximálne 2 ^ 31-1 bajtov (2,147,483,647) binárnymi údajmi. Slúži na ukladanie binárne veľké objekty (BLOB), ako sú napríklad obrázky, dokumenty, zvuky, a zostavovať kód.

import

Kopírovanie údajov z textového súboru, súbor hárka alebo tabuľky databázy do tabuľky programu Access. Importované údaje môžete použiť na vytvorenie novej tabuľky, alebo môžete pridať (Pridať) ho do existujúcej tabuľky, ktorá obsahuje zodpovedajúce štruktúry údajov.

Import a export špecifikácie

Špecifikácie, ktoré sú uložené informácie, aby program Access potrebuje na spustenie operácie importu alebo exportu na pevnou šírkou alebo oddelený textový súbor.

index

Funkcia, ktorá urýchľuje vyhľadávanie a zoraďovanie v tabuľke na základe kľúčových hodnôt a môže presadzovať jedinečnosť riadkov v tabuľke. Hlavný kľúč tabuľky sa indexuje automaticky. Niektoré polia nemožno indexovať z dôvodu ich typom údajov, napríklad objekt OLE alebo prílohy.

okno indexov

V databáze programu Access okno, v ktorom môžete zobraziť alebo upraviť indexy tabuľky alebo vytvoriť viacpoľové indexy.

INDIRECT synchronizácie

Synchronizácia metódu, ktorá sa používa v prostredí odpojený, napríklad keď cestujete prenosný počítač. Musí používať replikácie Manager Konfigurácia indirect synchronizácie.

Miestna aktivácie

Aktivácia objekt OLE OLE server do poľa alebo ovládacieho prvku. Napríklad, môžete prehrať zvuk (.wav) súboru priebeh obsiahnuté v ovládacom prvku dvojitým kliknutím na ovládací prvok.

vstupná maska

Formát, ktorý obsahuje doslovný zobrazenia znakov (napríklad zátvoriek, obdobia a spojovníky) a znaky masky, ktoré určujú, kde sa údaje na uviesť aj aký typ údajov a počet znakov sú povolené.

inštalovania ISAM

Ovládač môžete určiť, ktoré umožňuje prístup k externej databáze formáty napríklad dBASE, Excel a Paradox. Nainštaluje databázový stroj programu Microsoft Access (náklady) tieto ISAM ovládače pri odkazuje na základe vašej žiadosti.

inštancia

Objekt, ktorý je vytvorený z trieda, ktorá obsahuje definícii. Napríklad viaceré inštancie formulára triedy zdieľať rovnakého kódu a sú načítané s rovnakým ovládacie prvky, ktoré boli použité na navrhovanie formulárov triedy.

typ údajov int

V projekte programu Access, typ údajov 4 bajty (32 bitov), ktorý ukladá celých čísel v rozsahu od -2 ^ 31 (-2,147,483,648) až 2 ^ 31-1 (2 147 483 647).

typ údajov Integer

Základný údajový typ, ktorý obsahuje celé čísla. Celé číslo premennej sú uložené ako (2 bajty) číslo 16-bitová rozmedzí hodnotu z-32,768 do 32 767.

Internetová synchronizácia

Používa sa na synchronizácie replík v prostredí odpojený, v ktorom Internet server je nakonfigurovaný. Konfigurácia synchronizácie Internet, musí používať replikácie Manager.

vnútorné konštanty

Konštanta, ktorá poskytuje prístup, VBA, ADO alebo DAO. Tieto konštanty sú k dispozícii v prehľadávači objektov kliknutím globals v každej z týchto knižníc.

položka

Jedinečný prvok údajov v poli. Keď nižšiu úroveň položky je možné zobraziť v zozname kontingenčnej tabuľky alebo v zozname polí, sa zobrazí indikátor rozbalenia (+) vedľa položky.

J

Na začiatok stránky

Jet a replikácie objekty

Množina automatizačné rozhrania, ktoré môžete použiť na vykonanie akcie, ktoré sú špecifické pre databázy Microsoft Jet. Pomocou JRO, môžete kompaktné databáz, obnoviť údaje z vyrovnávacej pamäte, a vytvoriť a zachovať replikovanú databázy.

K

Na začiatok stránky

obsluha klávesnice

Kód, ktorý určuje odpovedá na klávesy alebo kombinácie klávesov stlačené používateľom.

L

Na začiatok stránky

označenie

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje popisný text, napríklad názov, popis alebo pokyny nájdete vo formulári alebo zostave. Štítky môže alebo nie môže byť pripojený k iného ovládacieho prvku.

Zobrazenie rozloženia

V programe Access 2007, zobrazenie, v ktorom môžete vybrať mnohé typy návrh zmení na formuláre a zostavy pri prezeraní dynamických údajov.

vonkajšie spojenie zľava

Vonkajšie spojenie, v ktorej všetky záznamy z ľavej časti ľavej operácia v príkaze SQL dotazu sa pridajú do výsledkov dotazu, aj keď neexistujú zodpovedajúce hodnoty v poli pripojil z tabuľky na pravej strane.

legenda

Pole popisujúce vzorky a farby priradené jednotlivým radom údajov alebo kategóriám v grafe.

knižničná databáza

Kolekcia procedúr a objektov databázy, ktoré môžete vyvolať z ľubovoľnej aplikácie. Ak chcete používať položky v knižnici, musíte najprv vytvoriť odkaz z aktuálnej databázy do knižničnej databáze.

prepojenie (tabuľky)

Akcia, ktorú vytvára pripojenie k údajom z iného programu, tak, že môžete zobraziť a upraviť údaje v pôvodnom programe a v programe Access.

prepojená tabuľka

Tabuľka uložené v súbore mimo otvorenej databázy, z ktorého môžete prístup prístup k záznamom. Môžete pridať, odstrániť a upraviť záznamy v prepojenej tabuľke, ale nie je možné zmeniť jeho štruktúru.

Zoznam registra

Poradové čísla pre položky v zozname, počnúc 0 pre prvú položku, 1 pre druhá položka, a tak ďalej.

lokálny objekt

Tabuľky, dotazu, formulára, zostavy, makra alebo modulu, ktorý zostane v replika alebo predlohu, v ktorom bol vytvorený. Objekt ani zmeny objektu sa skopírujú do ostatných členov replík.

miestne replika

Ktoré výmeny údajov s jej centrum alebo globálnej kópie, ale nie s ostatnými replikami v replike replík.

miestne nastavenie

Množstvo informácií, ktoré zodpovedajú daného jazyka a krajiny.

zamknuté

Stav záznamu, záznamov alebo databázy, ktorá je iba na čítanie pre všetkých používateľov s výnimkou používateľ momentálne úpravou.

vyhľadávacie pole

Pole používané vo formulári alebo zostave v databáze programu Access, ktoré zobrazuje zoznam hodnôt získaných z tabuľky alebo dotazu alebo uchováva statickú množinu hodnôt.

M

Na začiatok stránky

súbor ACCDE

Súbor databázy (.accdb) programu Access 2007 so všetky moduly kompilovaný a všetky možné upravovať zdrojový kód odstráni.

Databázový stroj programu Access

V časti prístup databázový systém, ktorý načíta a uloží údaje používateľa a systém databázy. Nástroj môžete považovať za správcu údajov na databázy, ktoré sú zabudované systémy, ako napríklad Access.

makro

Akcia alebo množina akcií, ktoré môžete použiť na automatizáciu úloh.

Zostavovač makier

Karta objektu, v ktorom môžete vytvárať alebo upravovať makrá. Zostavovač makier môžete začať z rozličných umiestnení, napríklad do formulára alebo zostavy, alebo priamo na karte vytvoriť na páse s nástrojmi.

skupina makier

Kolekcia súvisiacich makrá, ktoré sú uložené spolu v časti názov jedného makra. Kolekcia sa často nazýva jednoducho makra.

hlavný formulár

Formulár, ktorý obsahuje jeden alebo viacero podformulárov.

vytvárajúci dotaz

Dotaz (príkaz SQL), ktorý vytvorí novú tabuľku a potom vytvorí záznamy (riadky) v tabuľke kopírovaním záznamov z existujúcej tabuľky alebo dotazu výsledkov.

manuálne prepojenie

Prepojenie, ktoré si vyžaduje podniknúť kroky na aktualizáciu údajov po zmene dokumentu zdroj údajov v.

vzťah Many-to-many

Priradenie medzi dvoma tabuľkami, v ktorom jeden záznam z tabuľky môžu vzťahovať na viacero záznamov v druhej tabuľke. Ak chcete vytvoriť vzťah many-to-many, vytvorte tretiu tabuľku a pridajte polia hlavného kľúča z dvoch tabuliek do tejto tabuľky.

označenia

Presúvanie textu, ktorý sa používa na stránky prístupu k údajom upozorniť používateľa na prvok konkrétnej stránky, napríklad nadpis alebo dôležité oznámenia. Pohyblivými umiestniť na stranu, vytvorte ovládací prvok posúvania textu.

maximálny limit záznamu

Ak chcete zlepšiť výkon, môžete určiť maximálny počet záznamov, ktoré sa načítajú z databázy Microsoft SQL Server pre formulár alebo údajový hárok v projekte programu Access.

Súbor MDE

Access 2003 alebo staršej súbor databázy (.mdb) s všetky moduly kompilovaný a všetky možné upravovať zdrojový kód odstráni.

typ údajov Memo

V databáze programu Access, je typ údajov poľa. Polia typu Memo môžu obsahovať až 65 535 znakov.

súbor s údajmi aplikácie Microsoft Access

Databázu programu Access alebo súbor projektu programu Access. Databázy programu Access 2007 ukladá databázových objektov a údaje vo formáte .accdb a starších verziách programu Access vo formáte .mdb. Súbor projektu neobsahuje žiadne údaje a sa používa na pripojenie k databáze Microsoft SQL Server.

databáza Microsoft Accessu

Kolekcia údajov a objekty (ako sú napríklad tabuľky, dotazy alebo formuláre), ktorá súvisí s konkrétnou témou alebo účelom.

objekt Microsoft Accessu

Objektu definované prístup, ktoré sa vzťahuje na prístup, jeho rozhranie, alebo aplikácie formulárov a zostáv. Okrem toho môžete použiť objekt programu Microsoft Access program prvky rozhranie používané na zadávanie a zobrazenie údajov.

projekt programu Microsoft Access

Súbor programu Access, ktorý je pripojený k databáze Microsoft SQL Server a slúži na vytváranie klientskej alebo serverovej aplikácie. Súbor projektu neobsahuje žiadne údaje ani na základe definície údajov objekty, ako sú napríklad tabuľky a zobrazenia.

Nástroj Microsoft údaje

Klient/server údajový stroj ukladací priestor lokálnych údajov, ktorá poskytuje menšie systém počítača, napríklad jedného používateľa počítača alebo malé pracovné skupiny servera, a to je kompatibilný so službou Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 a SQL Server 2000.

Databáza aplikácie Microsoft SQL Server

Databáza Microsoft SQL Server, pozostáva z tabuliek, zobrazení, indexy, uložené procedúry, funkcie a spúšťačov. Môžete pripojiť databázy programu Access na údaje programu SQL Server pomocou ODBC alebo vytvorením projekt programu Access (* .adp) súboru.

Modul úrovni

Popisuje všetky premennej alebo konštanty deklarované v sekcii vyhlásenia programu Visual Basic for Applications (VBA) modul alebo mimo procedúru. Premenné alebo konštanty deklarované na úrovni modulu sú k dispozícii všetky postupy v module.

Modul-úrovni premenná

Premenná, ktorá je dokument deklarovaný v sekcii vyhlásenia programu Visual Basic for Applications (VBA) modulu pomocou súkromných kľúčových slov. Tieto premenné sú k dispozícii všetky postupy v module.

typ údajov peniaze

V projekte programu Access ukladá peňažných hodnôt v rozsahu-922,337,203,685,477.5707 až 922,337,203,685,477.5807, s presnosťou na desať tisícina menová jednotka typ údajov.

Move handle.

Veľký štvorec, ktorý sa zobrazí v ľavom hornom rohu vybratého ovládacieho prvku alebo rozloženie ovládacích prvkov v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Môžete presunúť rukoväť na premiestnenie ovládacieho prvku alebo rozloženie ovládacích prvkov na iné miesto.

režim presúvania

Režim, v ktorom môžete premiestniť stĺpec v údajovom zobrazení pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava.

pole s viacerými hodnotami

Vyhľadávacie pole, ktoré môžu obsahovať viac ako jednu hodnotu.

zdieľaná databáza

Databáza, ktorá povoľuje viac ako jedného používateľa na prístup a úpravu rovnakej množiny údajov v rovnakom čase.

N

Na začiatok stránky

Pomocou automatickej opravy názvov

Funkcia, ktorá automaticky opraví bežné vedľajšie, ktoré sa vyskytujú pri premenovaní formulárov, zostáv, tabuliek, dotazov, polia alebo ovládacie prvky vo formulároch a zostavách. Pomocou automatickej opravy názvov však nie je možné opraviť všetky odkazy na premenovanú objekty.

navigačné tlačidlá

Tlačidlá, ktoré používate na presúvanie v záznamoch. Tieto tlačidlá sa nachádzajú v ľavom dolnom rohu údajové a formulárové zobrazenie. Tlačidlá sú k dispozícii v ukážke pred tlačou aj tak, aby sa môžete presúvať po stranách dokumentu.

navigačná tabla

Na table, ktorá sa zobrazí pri otvorení databázy programu Access alebo projekt programu Access. Na navigačnej table zobrazí objekty v databáze, a môžete prispôsobiť Zoradiť a skupiny objekty rôznymi spôsobmi.

NCHAR typ údajov

V projekte programu Access typ údajov s nulovou dĺžkou s maximálnym počtom 4 000 znakov Unicode. Znaky Unicode pomocou 2 bajty na znak a podporujú všetky medzinárodné znaky.

normalizovať

Ak chcete minimalizovať Duplikácia informácie v relačnej databáze svojím dizajnom schô tabuľky. Sprievodca analyzátora tabuľky môžete použiť na úpravu databázy.

typ údajov ntext

V projekte programu Access, typ premennej nulovou dĺžkou údajov, ktorý môže obsahovať maximálne 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) znaky. Stĺpce s typom údajov ntext ukladať 16-bajtové ukazovateľ v riadku údajov a údaje sa ukladajú samostatne.

Null

Hodnoty môžete zadať do poľa alebo použiť vo výrazoch a dotazoch na označenie chýbajúcich alebo neznámych údajov. V jazyku Visual Basic kľúčové slovo Null označuje hodnotu Null. Niektoré polia, ako sú napríklad polia hlavného kľúča nemôže obsahovať hodnotu Null.

pole s hodnotou Null

Pole obsahujúce hodnotu Null. Pole null nie je rovnaké ako pole, ktoré obsahuje reťazec s nulovou dĺžkou ("") alebo pole s hodnotou 0.

typ údajov Number

V databáze programu Access typ údajov poľa navrhnuté pre číselné údaje, ktoré sa použijú v matematické výpočty. Typ údajov meny, však používa na zobrazenie alebo vypočítanie hodnoty meny.

číselný dátový typ

V projekte programu Access, typ presné číselných údajov, ktorý obsahuje hodnoty od -10 ^ 38-1 až 10 ^ 38-1. Môžete určiť rozsah (maximálny počet číslic) a presnosť (maximálny počet číslic napravo od desatinnej čiarky).

typ údajov nvarchar(n)

V projekte programu Access typ premennej nulovou dĺžkou údajov s maximálnym počtom 4 000 znakov Unicode. Znaky Unicode pomocou 2 bajty na znak a podporujú všetky medzinárodné znaky.

O

Na začiatok stránky

Údajový typ objektu

Základný typ údajov, ktoré predstavuje ľubovoľný objekt, ktorý môže byť rozpoznaný pomocou jazyka Visual Basic. Hoci možno deklarovať akékoľvek premennej objektu ako typ objektu, je najlepšie deklarovať objekt premenné podľa ich konkrétnych typov.

Nastaviť oblasť tlače

Zobrazuje objekty, ktoré majú závislosť od vybratého objektu a tiež objekty, na ktoré má vybratý objekt závislosti.

objekt knižnice

Súbor, ktorý obsahuje definície objektov a ich metód a vlastností. Súbor, ktorý obsahuje knižnicu objektov zvyčajne neobsahuje príponu .olb názov súboru.

typ objektu

Typ objektu zverejnené programu prostredníctvom automatizácie; napríklad aplikácie, súbor, rozsah a hárok. Použite prehliadač objektov v editore jazyka Visual Basic alebo program dokumentácii úplný zoznam dostupných objektov.

objektová premenná

Premenná, ktorá obsahuje odkaz na objekt.

Zostavovač reťazca pripojenia ODBC

Prístup nástroj, ktorý môžete použiť na pripojenie k databáze SQL pri vytváraní odovzdávajúci dotaz. Ak uložíte dotaz, reťazec pripojenia sa ukladajú s dotazom.

zdroj údajov ODBC

Údaje a informácie, ktoré potrebujete na prístup k údajom z programov a databáz, ktoré podporujú protokol Open Database Connectivity (ODBC).

databáza ODBC

Databázy, pre ktorú ovládač Open Database Connectivity (ODBC) – ovládač, ktorý môžete použiť na import, prepojenie alebo exportovanie údajov – sa dodáva.

ODBCDirect

Technológia, ktorá umožňuje prístup k zdrojom údajov ODBC priamo pomocou DAO funkcií, ktoré obchádzajú databázový stroj Microsoft Jet.

OLE kontajner

Program, ktorý obsahuje prepojené alebo vložené objekty OLE z iného programu. Ak objekt OLE v databáze programu Access obsahuje pracovný hárok programu Excel, Access je napríklad OLE kontajner.

OLE DB

Architektúra databázy súčastí, ktorá poskytuje efektívnu sieť a Internet prístup k mnohé typy zdrojov údajov, vrátane relačných údajov, súborov pošty, ploché súbory a tabuliek.

Poskytovateľ OLE DB

Program architektúry OLE DB, ktorý umožňuje natívne prístup k údajom, namiesto prístup k údajom pomocou ODBC alebo IISAM ovládače, ktoré sú externé spôsoby prístupu k údajom.

objekt OLE

Objekt, ktorý podporuje protokol OLE za prepájania a vkladania objektov. Objekt OLE z databázy OLE (napríklad Skicár obrázka alebo hárok programu Excel) môžu byť prepojené alebo vložené do poľa, formulára alebo zostavy.

typ údajov OLE Object

Pole typ údajov, ktorý chcete použiť objekty vytvorené v iných programoch, ktoré môžu byť prepojené alebo vložené (vložený) v databáze programu Access.

OLE servera

Program alebo DLL, ktorá poskytuje prepojené alebo vložené objekty OLE do iného programu. Napríklad, ak objekt OLE v databáze programu Access obsahuje pracovný hárok programu Excel, Excel je OLE server.

prepojenie OLE/DDE

Spojenie medzi objekt OLE a jeho server OLE alebo medzi dynamická výmena údajov (DDE) zdrojového dokumentu a cieľový dokument.

vzťah „one-to-many“

Priradenie medzi dvoma tabuľkami, v ktorých hodnota primárneho kľúča každého záznamu v primárnej tabuľke zodpovedá hodnote v zodpovedajúcom poli alebo poliach viacerých záznamov v súvisiacej tabuľke.

vzťah „one-to-one“

Priradenie medzi dvoma tabuľkami, v ktorých hodnota primárneho kľúča každého záznamu v primárnej tabuľke zodpovedá hodnote v zodpovedajúce pole alebo polia, s práve jedným, záznamu v súvisiacej tabuľke.

tlačidlo možností

Ovládací prvok, nazývaný aj prepínač, ktorý sa zvyčajne používa ako súčasť skupiny možností na zobrazenie alternatív vo formulári alebo zostave. Používateľ nie je možné vybrať viac ako jednu možnosť.

skupina možností

Rám, ktorý môže obsahovať začiarkavacie políčka, prepínacie tlačidlá a prepínačov vo formulári alebo zostave. Skupina možností sa používa na zobrazenie alternatív, z ktorých môže používateľ vybrať len jednu možnosť.

vonkajšie spojenie

Spojenie v ktorej každý zodpovedajúci záznam z dvoch tabuliek sa skombinujú do jedného záznamu vo výsledkoch dotazu a aspoň jednu tabuľku prispieva všetky svoje záznamy aj v prípade, že hodnoty v poli pripojil nezhodujú s číslami v druhej tabuľke.

vlastník

Kedy sa používa zabezpečenia, používateľské konto, ktoré má kontrolu nad databázy alebo databázového objektu. Na základe predvoleného nastavenia je používateľské konto, ktoré vytvorili databázy alebo databázového objektu vlastníkom.

P

Na začiatok stránky

strana (ukladací priestor údajov)

Časť databázového súboru, v ktorom je uložený záznam údajov. V závislosti od veľkosti záznamy stránky (4 KB veľkosť) môže obsahovať viac než jeden záznam.

päta strany

Používa sa na zobrazenie stránky súhrny, dátumy alebo čísla strán v dolnej časti každej strany do formulára alebo zostavy. Päta strany sa zobrazí vo formulári iba pri tlači formulára.

hlavička strany

Používa sa na zobrazenie názvu, záhlavia stĺpcov, dátumy alebo čísla strán v hornej časti každej strany do formulára alebo zostavy. Hlavička strany sa zobrazí vo formulári iba pri tlači formulára.

parametrický dotaz

Dotaz, v ktorom používateľ interaktívne určuje jednu alebo viac hodnôt kritérií. Parametrický dotaz nie je samostatný typ dotaz. skôr, rozširuje flexibilitu dotazu.

čiastočnej replike

Databáza, ktorá obsahuje iba podmnožinu záznamov v celej replike. Pomocou čiastočnej replike, môžete nastaviť filtre a identifikovať vzťahy, ktoré určujú, ktoré podmnožinu záznamov v celej replike by sa mali nachádzať v databáze.

odovzdávajúci dotaz

SQL dotaz špecifický pre jazyk použijete na posielanie príkazov priamo do databázového servera ODBC. Pomocou odovzdávajúci dotazov, môžete pracovať priamo s tabuľkami na serveri namiesto údajov prostredníctvom databázový stroj programu Access.

povolenia

Množina atribútov, ktorá určuje, aký druh prístup používateľa obsahuje údaje alebo objektov v databáze.

trvalá objektu

Objekt v databáze, napríklad databázovú tabuľku alebo QueryDef objekt. Typ množiny alebo snímku typu záznamov objekty sa nepovažujú za trvalé objekty pretože sú vytvorené v pamäti podľa potreby.

osobná identifikácia

Malé a veľké písmená alfanumerický reťazec, ktorý je 4 až 20 znakov a, aby program Access používa v kombinácii s názvom konta na identifikáciu používateľa alebo skupinu z pracovnej skupiny programu Access.

pesimistické

Typ zamknutie na ktorej strane, ktorá obsahuje jednu alebo viac záznamov, vrátane záznamu upravovaný, nie je k dispozícii ostatným používateľom pri používaní metódy Upraviť , a je dostupná až po použití spôsob aktualizácie .

Matematické konštanty rovná sa približne 3.1415926535897932.

Zobrazenie kontingenčného grafu

Zobrazenie, ktoré zobrazuje grafické analýzy údajov do údajového hárka alebo formulára. Môžete zobraziť rôzne úrovne detailov alebo ich zadať rozloženie tak, že presuniete polia a položky alebo zobrazenie a skrytie položiek v rozbaľovacích zoznamoch pre polia.

Formulár kontingenčnej tabuľky

Interaktívna tabuľka, ktorá obsahuje súhrn veľkého množstva údajov pomocou formátovanie a výpočet metód, ktoré si vyberiete. Záhlavia riadkov a stĺpcov na zobrazenie údajov rôznymi spôsobmi, podobne ako zostava kontingenčnej tabuľky programu Excel môžete otočiť.

Zoznam kontingenčnej tabuľky

Microsoft Office Web Component, ktorá sa používa na analýzu údajov interaktívne na webovej stránke. Údaje zobrazené v riadku a stĺpci síce môžete premiestniť, filtrovať, zoradené, a výpočtu spôsobmi, ktoré sú zmysluplné pre svoju cieľovú skupinu.

zobrazenie kontingečnej tabuľky

Zobrazenie, ktoré sumarizuje a analyzuje údaje do údajového hárka alebo formulára. Môžete použiť rôzne úrovne detailov alebo usporiadania údajov tak, že presuniete polia a položky alebo zobrazenie a skrytie položiek v rozbaľovacích zoznamoch pre polia.

Plus ukazovateľa

Ukazovateľ, ktorý sa zobrazí pri ukázaní na ľavý okraj poľa v údajovom hárku. Keď sa zobrazí ukazovateľ plus, kliknutím vyberte celé pole.

kontextový formulár

Formulár, ktorý zostáva nad ostatnými oknami. Kontextový formulár môže byť modálny alebo nemodálny.

primárny kľúč

Niektoré polia (stĺpce) ktorých hodnoty jednoznačne označujú každý záznam v tabuľke. Primárny kľúč nepovoľuje hodnoty Null a vždy musí mať jedinečný index. Hlavný kľúč sa používa na vytvorenie vzťahu tabuľky a cudzích kľúčov v iných tabuľkách.

primárna tabuľka

Na strane "one" dvoch súvisiacich tabuliek vo vzťahu one-to-many. Primárna tabuľka by mali mať primárny kľúč a každý záznam má mať jedinečný nadpis.

súkromná procedúra

Funkcia or Sub postup je dokument deklarovaný ako súkromné pomocou súkromných kľúčových slov v príkaze Declare . Súkromné postupy sú k dispozícii len prostredníctvom iných postupov v module rovnaké.

procedúra

Postupnosť deklarácií a príkazov v module, ktoré sú spustené ako jednotka. Postupy v module Visual Basic for Applications (VBA) zahŕňať Sub a funkcia postupy.

postup úroveň

Popisuje všetky premenné alebo konštanty deklarované v rámci postupu. Premenné a konštanty deklarované v rámci postupu sú k dispozícii iba tento postup.

postup-úroveň premennej

Premenná, ktorá je dokument deklarovaný v rámci postupu. Postup úroveň premenné sú vždy súkromné postupu, v ktorom ste deklarovaný.

projekt

Množina všetkých moduly kódu v databáze, vrátane štandardné moduly a triedy. Na základe predvoleného nastavenia projekt má rovnaký názov ako databázy.

hárok vlastností

Tabla, ktorý sa používa na zobrazenie alebo úprava vlastností rôznych objektov, ako napríklad tabuliek, dotazov, polí, formulárov, zostáv, prístup k údajom a ovládacie prvky.

pseudoregister

Dynamické krížový odkaz jedného alebo viacerých polí tabuľky údajov (stĺpce) umožňujúcej ODBC tabuľky (tabuľka servera) bez jedinečný index, ktorý sa má upraviť.

verejná premenná

Premenná, ktorá sa deklarovať verejnej kľúčového slova v sekcii vyhlásenia programu Visual Basic for Applications (VBA) modul. Verejná premenná môžete zdieľať všetky postupy v každom module v databáze.

publikácie

V projekte programu Access publikácie môže obsahovať jednu alebo viac tabuliek sú publikované alebo uložená procedúra články z jedného používateľa databázy. Každý používateľ databázy môžu mať jeden alebo viac publikácií. Článok sa zoskupovanie údajov replikovať ako celok.

publikovať

Ak chcete uložiť databázu na serveri správy dokumentov, napríklad na serveri so službou Windows SharePoint Services.

Q

Na začiatok stránky

dotaz

Otázky o údaje uložené v tabuľkách alebo požiadavka na vykonanie akcie s údajmi. Dotaz môže spojiť údaje z viacerých tabuliek, ktorý bude slúžiť ako zdroj údajov pre formulár alebo zostavu.

okno dotazu

Okno, v ktorom pracujete s dotazmi v návrhovom zobrazení, údajové zobrazenie, zobrazenie SQL alebo Ukážka pred tlačou.

QueryDef

Uložené definície dotazu v databáze programu Access, alebo dočasné definície dotazu v ODBCDirect priestore.

R

Na začiatok stránky

typu reálnej hodnoty údajov

V projekte programu Access približnej číselný dátový typ s presnosťou 7-miestny. To môže mať kladné hodnoty od približne 1.18E - 38 prostredníctvom 3.40E + 38, záporné hodnoty od približne - 1.18E - 38 cez - 3.40E + 38 alebo nula.

Ovládací prvok Navigácia záznamu

Ovládací prvok používa sa na stránky prístupu k údajom na zobrazenie záznamov navigačný panel s nástrojmi. Na stránke zoskupené, môžete pridať navigačný panel s nástrojmi pre každú úroveň zoskupenia. Ovládací prvok navigácie medzi záznamami môžete prispôsobiť zmenou jeho vlastností.

okno čísla záznamu

Malé okno, v ktorom sa zobrazí číslo aktuálneho záznamu v ľavom dolnom rohu v údajovom alebo formulárovom zobrazení. Ak chcete presunúť na konkrétny záznam, môžete do poľa zadajte číslo záznamu a stlačte kláves ENTER.

selektor záznamu

Malé okno alebo panel naľavo od záznamu, ktoré môžete kliknúť, ak chcete vybrať celý záznam v údajovom alebo formulárovom zobrazení.

zdroj záznamov

Podkladovom zdroji údajov formulára, zostavy alebo údaje prístup k stránke. V databáze programu Access to môže byť tabuľka, dotaz alebo príkaz SQL. V projekte programu Access možno tabuľky, zobrazenia, príkaz SQL, alebo uložená procedúra.

skupina záznamov

Spoločné meno danej tabuľky, množiny a snímka typ záznamov objektov, ktoré sú skupiny záznamov, ktoré sa správajú ako objekty.

Databáza

Databázy programu Access, do ktorej používateľ vytvoril odkaz z aktuálnej databázy. Používateľa môžete vytvoriť odkaz na databázu a potom volanie procedúry v rámci štandardné moduly v danej databáze.

vykazovanie databázy

Aktuálna databáza programu Access, z ktorej používateľ vytvorí odkaz na inej databázy programu Access. Používateľa môžete vytvoriť odkaz na databázu a potom volanie procedúry v rámci štandardné moduly v danej databáze.

referenčná integrita

Pravidlá na zachovanie definovaných vzťahov medzi tabuľkami, keď budete pridávať, aktualizovať alebo odstrániť záznamy.

obnoviť

V databáze programu Access, ak chcete znova zobraziť záznamov vo formulári alebo údajovom hárku tak, aby obsahoval zmeny, ktoré vykonali ostatní používatelia. V projekte programu Access, znova spustiť dotaz, ktorá je základom aktívny formulár alebo údajový hárok zmien záznamov.

vzťah

Priradenie vytvorená medzi bežné polia (stĺpce) v dvoch tabuľkách. Vzťah môže byť typu „one-to-one“, „one-to-many“ alebo „many-to-many“.

Karta vzťahy objektu

Objekt karta, v ktorom sa zobrazovať, vytvárať a upravovať vzťahy medzi tabuľkami a dotazmi.

relatívna alebo umiestnenie v texte

Umiestni prvok HTML večne dokumentu, ale Odsadí pozície prvok na základe predchádzajúcich obsahu.

prekresliť

Opätovné zobrazenie obrazovky. Zmeniť spôsob dokončí všetky čakajúce aktualizácie obrazovky pre zadaný formulár.

replika

Kópiu databázy, ktoré je členom kópie nastavte a je možné synchronizovať s ostatnými replikami v množine. Zmeny v údajoch v tabuľke replikovanú v jednej replike sa odošlú a použije na ostatné repliky.

replík

Predlohu a všetkých kópií, ktoré zdieľajú rovnaké návrhu databázy a jedinečné repliku nastaviť identifikátor.

replík topológie

Poradie, v ktorých zmeny sa prenesú replika repliku. Topológia určuje rýchlosť, akou zmeny v inej replike sa zobrazia v replike.

Opakovaním

Proces kopírovania databázy tak, aby dve alebo viac kópií môžete vymieňať aktualizácie údajov alebo replikovať objekty. Táto výmena sa nazýva synchronizácia.

zostava

Databázy programu Access objekt, ktorý môžete vytlačiť obsahujúci informácie, ktoré je naformátované a usporiadané podľa vašich špecifikácií. Príklady zostáv sú súhrny predaja, telefónne zoznamy a menoviek s adresami.

päta zostavy

Správa sekciu, ktorá sa používa na miesto informácie, ktoré zvyčajne sa zobrazí v dolnej časti stránky, napríklad čísla strán, dátumov a súčtov.

hlavička zostavy

Správa sekciu, ktorá sa používa na miesto informácie (napríklad názov, dátum alebo úvodné informácie o správe) na začiatku zostavy.

modul zostavy

Modul, ktorý zahŕňa jazyka Visual Basic for Applications (VBA) kód pre všetky udalostné procedúry vyvolali udalosti vyskytujúce sa na konkrétnu zostavu alebo jej ovládacích prvkov.

Karta správa objektu

Karta objekt, v ktorom pracujete so zostavami v zobrazení návrh, rozloženie Preview alebo Ukážka pred tlačou.

Výber zostavy

Pole pravítka, kde sa stretajú v ľavom hornom rohu zostavu v návrhovom zobrazení. Použite pole vykonajte úrovne zostavy, napríklad výber zostavy.

snímka zostavy

Súbor (.snp prípona súboru), ktorý obsahuje kópiu vernú každej strane zostavy programu Access. Zachováva rozloženie, grafiku a iné vložené objekty v zostave.

znova použiť dotaz

Znova spustite dotazu aktívne formulára alebo údajového hárka tak, aby odrážali zmien v záznamoch, zobrazenia práve pridali záznamy a odstránenie odstránených záznamov.

vyhradené slovo

Slovo, ktoré je súčasťou jazyka, ako je napríklad program Visual Basic. Vyhradené slová zahŕňajú názvy príkazov, preddefinované funkcie a typy údajov, metódy, operátory a objekty.

vonkajšie spojenie sprava

Vonkajšie spojenie, v ktorej všetky záznamy z pravej časti pravej operácia v príkaze SQL dotazu sa pridajú do výsledkov dotazu, aj keď neexistujú zodpovedajúce hodnoty v poli pripojil z tabuľky na ľavej strane.

vrátenie zmien

Proces ukončenia alebo zrušenia čakajúcej transakcie bez uloženia zmien.

oblasť riadkov

V časti Zobrazenie kontingenčnej tabuľky, ktorá obsahuje polia riadkov.

pole riadka

Pole v oblasti riadkov zobrazenia kontingenčnej tabuľky. Položky v riadku polia sú uvedené na ľavej strane zobrazenia. Polia vnútorných riadkov sú najbližšie k oblasti podrobností; polia nachádzajúce sa naľavo od polia vnútorných riadkov.

selektor riadka

Malé okno alebo panel, po kliknutí naň vybrať tak celý riadok v tabuľke alebo makra Návrhové zobrazenie alebo keď zoraďujete a zoskupenie záznamov v zostave Návrhové zobrazenie.

S

Na začiatok stránky

sekcia

Súčasťou formulára alebo zostavy, napríklad hlavičky, päty alebo sekcie Podrobnosti.

Hlavička sekcie

Vodorovný panel nad sekciu formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení. Na paneli v časti zobrazí typ a názov sekcie. Použiť na prístup k časti hárka vlastností.

selektor sekcie

Pole na ľavej strane sekcie pruhov pri objekt je otvorený v návrhovom zobrazení. Použite pole na vykonávanie operácií sekcií, ako je napríklad výber časti.

bezpečné pracovnej skupiny

Pracovná skupina Access, v ktorom používatelia prihlasovať pomocou mena používateľa a hesla a ktorý prístup k databázovým objektom je obmedzené podľa povolenia pridelené konkrétne používateľské kontá a skupiny.

počiatočná hodnota

Počiatočná hodnota použité na generovanie Pseudonáhodné čísla. Napríklad príkaz Randomize vytvorí počiatočná hodnota čísla používa funkcia Rnd vytvoriť jedinečný Pseudonáhodné číslo sekvencie.

dotaz Select

Dotaz, ktorý vyžiada dotaz na údaje uložené v tabuľkách a vráti výsledok nastaviť vo formulári v údajovom hárku bez zmeny údajov.

vyberací obdĺžnik

Obdĺžnik tvorené aktuálne vybratého riadkami (záznamami) a stĺpce (polia) v údajovom zobrazení.

vlastné spojenie

Pripojte sa do tabuľky, ktorý je pripojený k sám. Ak neexistujú zodpovedajúce hodnoty v poliach Spojené záznamov z tabuľky spolu so ostatné záznamy z tej istej tabuľke.

oddeľovač

Znak, ktorý oddeľuje jednotky textu alebo čísel.

pole radu

Pole, ktoré sa zobrazí v oblasti radov grafu a položky radu, ktorý obsahuje. Rad je skupina súvisiacich údajových bodov.

rad bod

Jednotlivé údajové hodnota, ktorá je zobrazené v grafe a zobrazujú sa stĺpec, pruh, čiara, koláčový alebo prstencový výsek alebo iný typ značku údajového bodu.

serverové filtrovanie podľa formulára

Technika, ktorá používa verziu aktuálny formulár alebo údajový hárok s prázdne polia, do ktorého môžete zadať hodnoty, ktoré chcete filtrované záznamy, ktoré obsahujú. Údaje sú filtrované podľa servera pred vyvolá z databázy.

generovaných serverom HTML

Active Server Pages (ASP) alebo IDC/HTX súbor, ktorý je výstup z tabuľky, dotazu alebo formulára, pripojení k zdroju údajov ODBC a spracúva Internet Information Server na dynamicky vytvoriť iba na čítanie súborov HTML.

generovaných serverom HTML: Active Server Pages

reláciu

Postupnosť operácií vykonaných pomocou databázového nástroja programu Access, sa spustí, keď používateľ prihlási a končí, keď používateľ odhlási. Všetky operácie počas relácie tvorí jeden rozsah transakcií a môžu byť prihlásení povolenia používateľa.

SMALLDATETIME typ údajov

V projekte, dátum a čas typ údajov programu Access, ktorý je menej presný ako typ údajov dátum a čas. Údaje hodnoty v rozsahu od 1 Január 1900 až 6 júna 2079, s presnosťou na minútu.

typ údajov SMALLINT

V projekte programu Access, typ údajov 2 bajty (16 bitov), ktorý ukladá celých čísel v rozsahu od -2 ^ 15 (-32,768) až 2 ^ 15-1 (32 767).

typ údajov smallmoney

V projekte programu Access ukladá peňažné hodnoty od-214,748.3648 do 214,748.3647, s presnosťou na desať tisícina menová jednotka typ údajov. Po zobrazení smallmoney hodnoty ich sú zaokrúhlené nahor na dve desatinné miesta.

snímka

Statický obrázok množiny údajov, ako sú záznamy, ktoré sa zobrazia ako výsledok dotazu. Objekty snímky typ skupiny záznamov môžu byť vytvorené z základná tabuľka, dotaz alebo inom záznamov.

Zobrazovač snímok

Program, ktorý môžete použiť na zobrazenie, tlač alebo poštové snímku, ako napríklad zostavy snímku. Zobrazovač snímok sa skladá z samostatný spustiteľný program, ovládací prvok zobrazovača snímok (Snapview.ocx) a ďalších súvisiacich súborov.

Ovládací prvok zobrazovača snímok

Ovládací prvok ActiveX (Snapview.ocx), aby sa používa na zobrazenie zostavy snímky z Microsoft Internet Explorer 3.0 alebo novšiu, alebo z ľubovoľného programu, ktorý podporuje ovládacie prvky ActiveX ovládacie prvky, napríklad Access alebo Microsoft Visual Basic.

Databáza SQL

Databáza, ktorý je založený na jazyku SQL (Structured Query).

reťazec alebo príkaz SQL

Výraz, ktorý definuje príkaz SQL, ako napríklad SELECT, aktualizovať alebo odstrániť, a obsahuje aj klauzuly ako WHERE a ORDER BY. Reťazce alebo príkazy SQL sa zvyčajne používajú v dotazoch a agregačných funkcií.

typ údajov variant SQL

V projekte programu Access, typ údajov, ktorý ukladá hodnoty niekoľko typov údajov s výnimkou text, ntext, image, časových pečiatok, a typy údajov sql_variant. Typ údajov variant sql sa používa v stĺpci, parameter, premenná alebo vráti hodnotu funkcie definované používateľom.

zobrazenie SQL

Karta objektu, ktorý zobrazuje príkaz SQL pre aktuálny dotaz, alebo ktorý sa používa na vytvorenie špecifické pre SQL dotazu (únie, odovzdávajúci alebo definujúci údaje). Keď vytvoríte dotaz v návrhovom zobrazení, program Access vytvorí ekvivalent SQL v zobrazení SQL.

dotaz špecifický pre jazyk SQL

Dotaz, ktorý obsahuje príkaz SQL. Poddotazy odovzdávajúci, únie a dotazy definujúceho údaje sú dotazy špecifické pre SQL.

smerodajná odchýlka

Parameter, ktorý určuje spôsob pravdepodobnostná funkcia je stred okolo strednej hodnoty a ktoré sa rovná chvíľu, v ktorom odchýlky od strednej hodnoty druhú odmocninu.

štandardný modul

Visual Basic for Applications (VBA) modul, v ktorom môžete umiestniť Sub a funkcia postupy, ktoré chcete mať k dispozícii pre iné procedúry prostredníctvom databázy.

uložená procedúra

Kolekcia predkompilovaný SQL príkazy a voliteľné ovládanie toku príkazov, ktoré sú uložené v časti názov a spracované ako celok. Zhromažďovanie sa ukladajú do databázy SQL a môžete spustiť s jeden hovor z programu.

reťazec oddeľovača

Textové znaky, ktoré sa od seba nastavte reťazec vložený v rámci reťazca. Reťazec oddeľovačov sa jednoduchých úvodzoviek (") a dvojité úvodzovky (").

podprocedúra

Visual Basic for Applications (VBA) postup, ktorý vykonáva operácie. Na rozdiel od procedúra Function procedúra Sub nevráti hodnotu. Začnite procedúra Sub príkazom Sub a ukončiť príkazom End Sub .

podriadený údajový hárok

Údajový hárok, ktorý vnorené do iného údajového hárka a obsahuje údaje súvisiace alebo spojené do prvého údajového hárka.

podformulár

Formulár obsiahnutý v inom formulári alebo zostave.

ovládací prvok podformulár/podzostava

Ovládací prvok, ktorý zobrazuje Podformulár vo formulári alebo podformulára alebo podzostavy v zostave.

poddotaz

SQL Select, ktorý je vo vnútri inej vyberte alebo akčný dotaz.

podzostava

Zostava, ktorá je obsiahnutá v inej zostave.

Prihlásiť sa

Na súhlasíte so zasielaním publikácie v databáze programu Access alebo projekt programu Access. Databázy účastníkov predplatený replikovanú údajov z databázy programu publisher.

predplatné

Databázy, ktorá prijíma tabuliek a údajov replikovať z databázy programu publisher v projekte programu Access.

synchronizácia

Proces aktualizácie dvoch členov repliku nastaviť výmenou všetky aktualizované záznamy a objektov v každého člena. Dve členoch skupiny replík sú synchronizované keď zmeny v každej boli použité na druhý.

typ údajov túto tému

V projekte programu Access, špeciálne systém dodáva, typ údajov definovaný používateľom, ktorý sa používa pre stĺpce tabuľky, premenné a uložená procedúra parametrov, ktoré obsahujú názvy objektov.

systémový objekt

Databázových objektov, ktoré sú definované v systéme, ako je napríklad tabuľka MSysIndexes, alebo používateľom. Systémový objekt môžete vytvoriť názvov objekt s USys ako prvé štyri znaky, názov objektu.

T

Na začiatok stránky

karta

Ovládací prvok, ktorý môžete použiť na vytvorenie jedného formulára alebo v dialógovom okne pole, ktoré obsahuje niekoľko strán, každá s kartou a každá obsahuje podobné ovládacie prvky, napríklad textové polia alebo tlačidlá možností. Keď používateľ klikne na karte strana bude aktívna.

tabuľka

Databázový objekt, ktorý údaje uložené v záznamoch (riadky) a poliach (stĺpce). Údaje sú obyčajne o konkrétnej kategórii vecí, ako napríklad zamestnancov alebo objednávky.

typ údajov tabuľky

V projekte programu Access v lokálnej premennej alebo sa vrátia hodnotu používateľom definované funkcie pre neskoršie nastaviť typ špeciálne údajov, ktorý sa používa na ukladanie výsledku. Je možné použiť namiesto dočasnej tabuľky v databáze tempdb.

Karta tabuľky objektu

V databáze programu Access kartu objektu, v ktorom pracujete s tabuľkami v návrhovom zobrazení alebo v údajovom zobrazení.

vlastnosti tabuľky

V databáze programu Access, atribúty tabuľky, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie tabuľky ako celok. Vlastnosti tabuľky sú nastavené v návrhovom zobrazení tabuľky, ako sú vlastnosti poľa.

textové pole

Ovládací prvok, nazývaný aj Editovacie pole, ktorý sa používa vo formulári alebo zostave na zobrazenie textu alebo prijatie vstupných údajov. Textové pole môžete mať označenie k nemu pripojené.

typ údajov text

V projekte programu Access, typ premennej nulovou dĺžkou údajov, ktorý môže obsahovať maximálne 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) znakov. Predvolená dĺžka je 16.

typ údajov Text

V databáze programu Access, je typ údajov poľa. Textové polia môžu obsahovať maximálne 255 znakov alebo počet znakov určený parametrom VeľkosťPoľa , ktorá je nižšia.

typ údajov časovú pečiatku

V projekte programu Access je typ údajov, ktoré sa automaticky aktualizuje zakaždým, keď sa riadok vložené alebo aktualizovať. Hodnoty v stĺpcoch časových známok nie sú údajov dátumu a času, ale binary(8) alebo varbinary(8), naznačujúce poradie úpravy údajov.

typ údajov tinyint

V projekte programu Access typ údajov byte 1 (8 bitov), ktorý ukladá celých čísel v rozsahu od 0 do 255.

tlačidlo prepínania

Ovládací prvok, ktorý sa používa na poskytovanie zapnutie/vypnutie možností vo formulári alebo zostave. Môžete zobraziť text alebo obrázok a môže byť samostatné alebo súčasťou skupiny možností.

nástrojov

Sada nástrojov, ktorá je dostupná v návrhu zobrazte pridaním ovládacích prvkov do formulára alebo zostavy.

Popisy

Stručné popisy názvy príkazov a tlačidiel na páse s nástrojmi. Tip sa zobrazí, keď ukazovateľ myši na týchto príkazov a tlačidiel.

Topológia

Poradie, v ktorých zmeny sa prenesú replika repliku. Topológia je dôležité, pretože určuje, ako rýchlo zmeny v inej replike sa zobrazia v replike.

poľa súčtu

Pole, ktoré obsahuje súhrn údajov z podkladovom zdroji záznamov. Pole súčtu môžete použiť súhrnné funkcie, ako napríklad Sum alebo Countalebo použiť výraz na výpočet súhrnných hodnôt.

Riadok súčtu

Riadok v údajovom hárku so zobrazením vášho výberu súhrnných informácií pre každé pole, podľa typu údajov v poli.

súhrnný dotaz

Dotaz, ktorý zobrazuje súhrn výpočtu, napríklad priemer alebo súčet hodnôt v rôznych polí z tabuľky alebo tabuliek. Súhrnný dotaz nie je samostatný typ dotaz. skôr, rozširuje flexibilitu výberových dotazov.

transakcia

Séria zmien údajov alebo schémy databázy. Ak sa všetky prvky transakcie, celá transakcia zlyhá a údaje "vrátení."

spúšťač

Špeciálne forma uložená procedúra, ktorá sa vykonáva automaticky pri úprave údajov v zadanej tabuľky. Spúšťa sa často vytvárajú na zabezpečenie referenčnej integrity alebo konzistentné logicky súvisiacich údajov v rôznych tabuliek.

U

Na začiatok stránky

neviazaný ovládací prvok

Ovládací prvok, ktorý nie je pripojený k poľu v podkladovú tabuľku, dotaz alebo príkaz SQL. Neviazaný ovládací prvok sa často používa na zobrazenie informačné textu alebo dekoratívne obrázky.

neviazaný formulár alebo zostavu

Formulár alebo zostavu, ktorá nie je pripojený k zdroj záznamov, napríklad na tabuľku, dotaz alebo príkaz SQL. (Formulára alebo zostavy RecordSource vlastnosť je prázdne.)

Rám neviazaného objektu

Ovládací prvok, ktorý umiestnení na formulára alebo zostavy do obsahujú neviazaného objektu. Neviazaný objekt je objekt, napríklad obrázok, ktorý nie je odvodená z údajov uložených v tabuľke.

zjednocovací dotaz

Dotaz, ktorý sa používa operátor zjednotenia na skombinovanie výsledkov z dvoch alebo viacerých výberových dotazov.

jedinečný index

Index definovaný tak, že nastavíte vlastnosť poľa indexované na hodnotu Áno (bez duplicít). Jedinečný index neumožní duplicitných položiek v poli indexované. Nastavenie poľa ako hlavný kľúč automaticky definuje pole ako jedinečný.

Jednoznačný identifikátor, ktorý typ údajov

V projekte programu Access 16-bajtové globálne jedinečný identifikátor (GUID).

aktualizovať

Ak chcete prijať zmeny údajov v zázname. Zmeny sa uložia v databáze pri premiestnení do iného záznamu vo formulári alebo v údajovom hárku, alebo keď záznam explicitne uložíte.

aktualizačný dotaz

Akčný dotaz (príkaz SQL) ktorý zmení množinu záznamov podľa zadaných kritérií (podmienok vyhľadávania).

snímka spojenia

Typ záznamov, ktorý funguje efektívne v prostredí klient/server a minimalizovať spätné cesty k serveru prístup a aktualizáciu údajov do vyrovnávacej pamäte údajov na strane klienta.

používateľské konto

Konto identifikovaného meno používateľa a osobné ID (PID) vytvorená spravovať povolenia používateľa objekty databázy programu Access, pracovná skupina.

typ údajov definované používateľom

Pomocou databázy Microsoft SQL Server, môže obsahovať definíciu typu údajov stĺpca. Je definované používateľom, a na základe existujúcich typy údajov SQL servera. Pravidlá a predvolených hodnôt môžete len previazať s typy údajov definované používateľom.

používateľom definované typu

V jazyku Visual Basic for Applications (VBA), akýkoľvek typ údajov definovaný pomocou príkazu typu . Typy údajov definované používateľom môžu obsahovať minimálne jeden prvok ľubovoľný typ údajov. Polia definované používateľom a typy údajov sú vytvorené pomocou príkazu Dim .

používateľom definované kolekcie

Kolekcia, ktorú vytvoríte pridaním objekty do Kolekcie objektu. Indexované položky v kolekcii definované objektom , ktoré začína číslom 1.

funkcia definovaná používateľom

Dotaz, ktorý zaujme vstupných parametrov a vráti výsledok, podobne ako uložená procedúra. Typy: skalárne (multistatement; vráti jednu hodnotu), v texte (jeden príkaz, hodnota aktualizovať tabuľku) a tabuľky (multistatement, hodnota tabuľky).

objekt s označením

Vlastný objekt, ktorý je definovaný v module triedy formulára alebo zostavy. V module triedy môžete vytvoriť metódy a vlastnosti na nový objekt, vytvoriť novú inštanciu objektu a manipulovať objekt s použitím tieto vlastnosti a metódy.

Používateľská úroveň zabezpečenia

Pri použití Používateľská úroveň zabezpečenia v databáze programu Access, správcu databázy alebo vlastníka objektu môžete poskytnúť jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov konkrétne povolenia tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá.

Skupiny používateľov

Konto skupiny, ktorá obsahuje všetky používateľské kontá. Program Access automaticky pridá do skupiny používateľov po vytvorení používateľských kont.

V

Na začiatok stránky

overenie

Proces kontroly, či zadané údaje spĺňajú určité podmienky a obmedzenia.

overovacie pravidlo

Vlastnosť, ktorá definuje platné zadávania hodnôt poľa alebo záznamu v tabuľke alebo ovládacieho prvku vo formulári. Program Access zobrazí hlásenie, definovanom OverovacíText , keď došlo k porušeniu pravidla.

varbinárne typ údajov

V projekte programu Access typu premennej nulovou dĺžkou údajov s maximálnym počtom 8 000 bajtov binárnymi údajmi.

varchar

V projekte programu Access typ premennej nulovou dĺžkou údajov s maximálnym počtom 8 000 znakov ANSI.

odchýlka

Druhá mocnina smerodajnú odchýlku. To vyjadruje suma, ktorú všetky hodnoty v skupine líšiť od strednej hodnoty skupiny.

výraz typu Variant

Ľubovoľný výraz, ktorý môže byť hodnota čísla, reťazec alebo dátum údaje okrem špeciálne hodnoty Empty a Null.

zobrazenie

V projekte programu Access typ dotazu, ktorý je virtuálne tabuľky založené na SQL príkaz select. Napríklad zobrazenie môže obsahovať iba 3 z 10 dostupných stĺpcov v spojení dvoch tabuliek, s cieľom obmedziť prístup na niektoré údaje.

viditeľnosť

Vlastnosť repliku, ktorá určuje, ktoré členovia replika nastavili ste ho môžete synchronizovať s a ktoré konflikt rozlíšenie pravidlá. Repliky zaradiť do troch typov viditeľnosť: globálne, lokálne a anonymné.

W

Na začiatok stránky

klauzula WHERE

V časti príkaz SQL, ktorá určuje, ktoré záznamy sa majú načítať.

zástupné znaky

Znaky používané v dotazoch a výrazoch na zahrnutie všetkých záznamov, názvov súborov a iných položiek, ktoré začínajú špecifickými znakmi alebo, ktoré spĺňajú určité vzor.

X

Na začiatok stránky

Atribút XML

Informácie, ktoré sa pridá značku poskytnúť viac informácií o značke, ako je napríklad <ingredient množstvo = "2" jednotiek = "cups" >flour</ingredient>. V tomto príklade sú atribúty množstvo a jednotky.

prvok XML

Informácie, ktoré je ohraničený začiatok a koniec značky v dokumente Extended Markup Language (XML). Príklad prvok XML je <LastName>Davolio</LastName>.

XML entít

Kombinácie znaky a symboly, ktoré nahradili iné znaky, keď dokument XML je analyzovaný, zvyčajne tie, ktoré majú referencie vo formáte XML. Napríklad &lt; predstavuje < symbol, ktorý je tiež hranatú zátvorku pre značky.

Y

Na začiatok stránky

údajový typ Áno/Nie

Pole typ údajov, ktorý chcete použiť polia, ktoré budú obsahovať iba jednu z dvoch hodnôt, napríklad Áno alebo nie a True alebo False. Nie sú povolené hodnoty null.

Z

Na začiatok stránky

reťazec nulovej dĺžky

Reťazec, ktorý neobsahuje žiadne znaky. Reťazec s nulovou dĺžkou môžete použiť na označenie, že viete, že neexistuje žiadna hodnota pre pole. Reťazec s nulovou dĺžkou zadáte zadaním dvoch dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi ("").

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×