Slovník doplnku Power Query

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Agregácia

Agregácia údajov z ľubovoľného stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku s cieľom získať výsledky skupinovej operácie, napríklad súčtu, počtu, priemeru a minimálnej a maximálnej hodnoty.

Pripojiť

Vodorovne spojiť dva dotazy tabuľky do jedného nového dotazu, ktorý bude obsahovať všetky riadky z každého dotazu.

Bunka

Jedna hodnota, ktorá je priesečníkom riadka a stĺpca tabuľky.

Stĺpec

Zoznam jedinečných hodnôt údajov určitého typu zoradený v tabuľke vodorovne. Stĺpce tabuľky obsahujú jedinečný názov a určitý typ údajov a definujú štruktúru riadkov údajov.

Kombinovať

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov dvomi spôsobmi: zlúčením a pripojením.

Panel príkazov

Panel príkazov Power Query predstavuje zelenú oblasť v dolnej časti dialógového okna editora. Umožňuje vykonávanie častých operácií, napríklad obnovenie ukážky, prispôsobenie základných nastavení alebo uloženie a zatvorenie dialógového okna editora kliknutím na položku Hotovo.

Prepojiť

Prepojenie s najrôznejšími zdrojmi údajov s cieľom načítať tabuľku údajov.

Kontextové ponuky

V doplnku Power Query môžete definovať nové kroky dotazu pomocou editora Ukážka. Väčšina týchto akcií je kontextová a nachádza sa v kontextových ponukách pre každý prvok ukážky podľa typu výsledku.

Rozbaliť

Rozbalenie stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku, čím sa zobrazia súvisiace údaje. Môžete rozbaliť všetky hodnoty stĺpca alebo vybraté hodnoty stĺpca v rámci súvisiacej tabuľky.

Filtrovanie

Filtruje tabuľku s cieľom zmenšiť veľkosť výsledkov dotazu vyčlenením riadkov alebo stĺpcov na základe veľkosti, hodnoty alebo podmienky.

Vzorec

Pomocou vzorca Power Query môžete vykonať operácie, ako sú získanie údajov alebo operácie transformácie. Každý vzorec začína znakom = a je zapísaný jazykom vzorcov Power Query.

Formula bar

V doplnku Power Query môžete použiť riadok vzorcov na zapísanie a úpravu vzorcov dotazov. Riadok vzorcov je predvolene skrytý, dá sa však zobraziť pomocou možnosti Zobraziť alebo skryť v ponuke nastavení editora.

Riadok hlavičky

Riadok tabuľky, ktorý obsahuje názvy stĺpcov alebo identifikátory všetkých stĺpcov v tabuľke.

Zlúčiť

Zvislo spojiť dva dotazy (tabuľky) a vytvoriť tak nový dotaz obsahujúci všetky riadky z prvého dotazu a ďalší stĺpec so zodpovedajúcimi riadkami z druhého dotazu. Zlúčenie sa vykonáva na základe používateľom definovaných kritérií zhody, pri ktorých rovnosť jedného alebo viacerých používateľom definovaných stĺpcov zodpovedá obom tabuľkám.

Na table navigátor

Umožňuje prehľadávanie štruktúrovaných zdrojov údajov s cieľom nájsť zdroj údajov, ktorý chcete dotazovať.

Ukážka

Ukážka v doplnku Power Query zobrazuje výsledky každého kroku dotazu v editore. Na vytvorenie nových krokov dotazu môžete použiť rôzne akcie ponúk, ktoré spolupracujú s ukážkou dotazu.

Dotaz

Dotaz je základným prvkom doplnku Power Query umožňujúcim vytvorenie množiny získaných údajov, krokov filtrovania a transformácie na účely požiadaviek analýzy údajov. Dotaz spúšťa postupnosť krokov na importovanie údajov zo zdroja údajov do primárnej tabuľky a priradenej tabuľky v prípade dostupnosti a vyžiadania súvisiacich údajov.

Editor dotazov

Editor dotazov v doplnku Power Query dokáže prechádzať na údaje, definovať údaje a vykonávať operácie transformácie údajov v rámci zdroja údajov. Editor sa skladá z navigačnej tably zdroja údajov, riadka vzorcov dotazu, ukážky dotazu a tably krokov. Väčšina operácií dostupných v editore je k dispozícii aj z kontextových ponúk.

Záznam

Záznam je postupnosť pomenovaných hodnôt, ktoré sa nazývajú stĺpce.

Obnoviť

Obnovuje dotaz na importovanie najnovších údajov do tabuľky bez potreby opätovného vytvorenia dotazu. Obnovením dotazu sa spustí rad krokov, ktoré definujú dotaz.

Riadok

Jednoduchá štruktúrovaná hodnota údajov v tabuľke. Všetky riadky tabuľky majú rovnakú štruktúru údajov definovanú v každom stĺpci.

Vyhľadávacie pole

Textové pole na zadanie hľadaných výrazov s cieľom získať zoznam tabuliek.

Indikátor priebehu vyhľadávania

Rad otáčajúcich sa bodiek, ktorý sa zobrazuje pod vyhľadávacím poľom počas spracúvania požiadavky na vyhľadávanie.

Ukážka výsledkov vyhľadávania

Ukážka prvých riadkov výsledkov vyhľadávania z údajov tabuľky.

Výsledky hľadania

Zoznam tabuliek zodpovedajúcich hľadaným výrazom. Výsledky obsahujú informácie o tabuľke vrátane názvu, autora, dátumu a popisu.

Stránky s výsledkami hľadania

V prípade viac než 10 položiek tabuľky sa zobrazí viacero stránok. Používateľ sa môže premiestniť na predchádzajúcu alebo ďalšiu stránku a získať prístup k stránkam podľa indexovaného rozsahu aktuálnej stránky +/- 5.

Návrhy pri vyhľadávaní

Návrhy hľadaných výrazov zobrazované počas písania do vyhľadávacieho poľa.

Pracovná tabla Vyhľadávanie

Tabla na vyhľadávanie verejných údajov vo Wikipédii.

Zoradiť

Zoradenie riadkov tabuľky vo výsledkoch dotazu podľa kritérií, napríklad abecedne alebo podľa číselnej hodnoty jedného alebo viacerých stĺpcov, a v zostupnom alebo vzostupom poradí.

Krok

Krok predstavuje jednu úlohu získavania alebo transformácie údajov, ktorá sa použije na daný dotaz. Kroky možno pridávať, odstraňovať alebo upravovať pomocou editora.

Tabla Kroky

Kroky v doplnku Power Query sa dajú upravovať po priradení k zobrazeniu nastavení. Zobrazenie nastavení sa vytvorí po vyvolaní dialógového okna, napríklad Zoskupenie riadkov podľa alebo Vloženie vlastného stĺpca. Upravovať môžete každý krok dotazu znázornený ikonou ozubeného kolieska, a to pomocou možnosti úpravy nastavení v každom kroku.

Tabuľka

Kolekcia hodnôt údajov iba na čítanie importovaných zo zdroja údajov usporiadaného pomocou modelu vodorovne pomenovaných stĺpcov a zvislých riadkov. Bunka je jednotka predstavujúca priesečník riadka a stĺpca. Tabuľka môže obsahovať údajové štruktúry z viacerých zdrojov údajov vrátane tabuliek webových stránok, excelových hárkov, databázy SQL Servera, zoznamu SharePoint a údajov platformy Microsoft Azure Marketplace.

Transformovať

Transformovanie údajov z viacerých zdrojov údajov pridaním, odstránením alebo úpravou krokov dotazu s cieľom dosiahnuť zhodu s požiadavkami na analýzu údajov.

Typ

Typ stĺpca, ktorý klasifikuje konkrétny typ údajov. Každá hodnota obsahuje typ údajov, ktorý môže byť konkrétnym typom hodnoty, napríklad číslom, textom, logickou hodnotou alebo dátumom a časom, alebo komplexnejšou údajovou štruktúrou, napríklad funkciou, zoznamom alebo záznamom. Typ údajov stĺpca tabuľky môžete zmeniť pomocou položky kontextovej ponuky Zmeniť formát. Môžete tiež definovať komplexný typ pomocou položky kontextovej ponuky Zobraziť vzorce. Typ údajov alebo postupnosť typov údajov môže obmedziť výber vzorca na použitie s konkrétnou operáciou. Násobiť môžete napríklad iba stĺpce typu Číslo.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×