Sledovanie potenciálnych príležitostí predaja v doplnku Business Contact Manager

Údaje o príležitosti ukladajú informácie o potenciálnych predajných objednávkach a môžete vďaka nim sledovať váš rozvíjajúci sa obchodný vzťah s aktuálnym alebo potenciálnym zákazníkom.

Tento článok popisuje, ako môžete údaje o príležitosti použiť na zaznamenávanie podrobných informácií o produktoch alebo službách, ktoré vašich zákazníkov zaujímajú, a tiež o interakciách so zákazníkmi.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie údajov o príležitosti

Otvorenie formulára príležitosti

Vyplnenie formulára príležitosti

Prispôsobenie zoznamov vo formulári príležitosti

Prispôsobenie štádií predaja a aktivít predaja

Odstránenie štádií predaja a aktivít predaja

Úprava údajov o príležitosti

Zmena zákazníka alebo obchodného kontaktu prepojeného s údajmi o príležitosti

Prepojenie položiek histórie komunikácie s údajmi o príležitosti

Priradenie príležitosti spolupracovníkovi

Označenie príležitosti ako uzavretej

Sledovanie úloh, ktoré sú potrebné na uzavretie alebo získanie príležitosti

Vytvorenie údajov o príležitosti

Všetky vami vytvorené údaje o príležitosti musíte prepojiť so záznamom zákazníka alebo obchodného kontaktu. K údajom o príležitosti môžete pridať položky histórie komunikácie, ako sú napríklad obchodné poznámky, úlohy, plánované činnosti, denník telefonátu a súbory, a sledovať tak interakciu so zákazníkom. Tieto položky histórie sa pridajú aj do histórie prepojeného zákazníka alebo obchodného kontaktu.

Ak chcete prispôsobiť zahrnuté štádiá a aktivity predaja, pozrite si časť Prispôsobenie štádií predaja a aktivít predaja. Ak chcete formulár príležitosti prispôsobiť pridaním alebo odstránením polí, pozrite si tému Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

Na začiatok stránky

Otvorenie formulára príležitosti

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Ak chcete otvoriť nový prázdny formulár príležitosti, kliknite na položku Nová príležitosť.

 3. Ak chcete otvoriť existujúce údaje o príležitosti, na karte Príležitosti dvakrát kliknite na údaje o príležitosti, ktoré chcete otvoriť.

Na začiatok stránky

Vyplnenie formulára príležitosti

 1. Zadajte alebo vyberte informácie, ktoré chcete zaznamenať do formulára príležitosti.

  Formulár zahŕňa tieto strany:

  Všeobecné: Táto strana obsahuje všeobecné informácie o príležitosti, ako aj stav, zdroj a finančné podmienky.

  Informácie o príležitosti:

  • Názov príležitosti (povinné): Zadajte názov príležitosti.

  • Priradené osobe: Kliknite na meno osoby, ktorá bude sledovanie vykonávať, a zavrite príležitosť.

   Zoznam Priradené osobe obsahuje len mená zamestnancov, s ktorými zdieľate svoju databázu programu Business Contact Manager, prípadne ktorým ste poskytli k tejto databáze prístup. Ďalšie informácie o pridávaní mien a zdieľaní databázy nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

  • Typ: Kliknite na požadovaný typ potenciálnej predajnej objednávky pre záznam.

  Prepojený zákazník alebo obchodný kontakt

  • Prepojiť s (povinné): Kliknutím na tlačidlo Prepojiť s vyberiete zákazníka alebo obchodný kontakt, čím vytvoríte prepojenie na túto príležitosť. Ďalšie informácie o vyplnení dialógového okna nájdete v téme Výber záznamov na prepojenie v doplnku Business Contact Manager.

   Poznámka: Príležitosť môže byť prepojená iba s jedným záznamom typu Zákazník alebo Obchodný kontakt.

  Informácie o predaji:

  • Pravdepodobnosť: Zadajte percentuálnu hodnotu, ktorá predstavuje pravdepodobnosť premeny príležitosti na predaj. Percento pravdepodobnosti sa používa na výpočet očakávaného výnosu, ktorý vychádza z celkového počtu produktov a služieb uvedených v časti Produkty a služby.

  • Očakávaný výnos: Očakávaný výnos sa vypočítava automaticky, a to prostredníctvom percenta pravdepodobnosti a celkového množstva produktov a služieb uvedených v časti Produkty a služby.

  • Dátum uzavretia: Kliknite na dátum, do ktorého očakávate uskutočnenie predaja.

  • Platobné podmienky: Kliknite na spôsob platby, ktorý zákazník použije pri platbe za produkty alebo služby.

  • Dátum uplynutia platnosti: Kliknite na dátum, kedy uplynie platnosť ponuky.

  • Dátum dodania: Kliknite na dátum dodania, ktorý ste zákazníkovi zadali.

  Produkty a služby:

  Pridajte produkty a služby, ktoré zákazníka zaujímajú.

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Pridať:Ak chcete pridať novú položku produktu alebo služby, kliknite na položku Pridať.

   V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby zadajte alebo vyberte požadované informácie. Ďalšie informácie o vyplnení formulára Pridanie produktu alebo služby nájdete v téme Spravovanie produktov a služieb pomocou doplnku Business Contact Manager.

  • Upraviť: Ak chcete zmeniť položku, kliknite na ňu a potom kliknite na položku Upraviť.

  • Odstrániť: Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, kliknite na ňu a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Informácie o zdroji:

  • Zdroj: Kliknite na zdroj príležitosti, ako je napríklad typ marketingovej aktivity, ktorá poskytla meno zákazníka alebo príležitosť.

  • Inicializované: Kliknutím vyberte meno zákazníka, obchodného kontaktu alebo marketingovej aktivity, ktoré poskytli túto príležitosť.

   Názov marketingovej aktivity sa používa na sledovanie počtu príležitostí, ktoré vznikli z konkrétnej aktivity. Keď v tomto poli kliknete na názov marketingovej aktivity, Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook pridá príležitosť na stránku marketingovej aktivity s názvom Sledovať.

  • Konkurenti: Zadajte mená všetky konkurentov, aby ste si nezabudli pozrieť ich cenové ponuky, na základe ktorých potom budete môcť ponúknuť lepšiu cenu alebo lepšie služby.

  Štádiá a aktivity predaja

  • Štádium predaja: Vyberte štádium predaja príležitosti, aby ste mohli sledovať jej priebeh.

   Tento zoznam môžete prispôsobiť tak, aby sa v ňom nachádzali informácie o štádiách predaja, ktoré sú pre vašu spoločnosť jedinečné. Kliknite na položku Upraviť tento zoznam a pozrite si časť Prispôsobenie štádií predaja a aktivít predaja.

   Výberom štádia predaja s označením Uzavreté využité alebo Uzavreté nevyužité sa záznam uzamkne ako súbor iba na čítanie. Položka Uzavreté využité nastaví pravdepodobnosť na 100 % a položka Uzavreté nevyužité nastaví pravdepodobnosť na 0 %.

  • Pripomenutie: Začiarknutím políčka Pripomenutie budete prijímať pripomenutia Outlooku týkajúce sa tejto príležitosti. Kliknite na dátum a čas, kedy sa má pripomenutie zobraziť.

  Podrobnosti: Na tejto stránke sa nachádzajú komentáre alebo poznámky týkajúce sa príležitosti.

  Môžete prilepiť komentáre z iných súborov, prípadne vložiť komentáre priamo do záznamu. Ak chcete zaznamenávať dátum a čas, ku ktorým ste pridali komentár, kliknite na položku Pridať časovú známku.

  História: Na stránke História sa nachádzajú všetky položky histórie komunikácie, ktoré sú prepojené s údajmi o príležitosti.

  Kliknutím na tlačidlo Nové a následným prepojením položky, ako je napríklad obchodná poznámka, denník telefonátu, plánovaná činnosť alebo úloha, so záznamom môžete vytvoriť podrobnejšiu históriu týkajúcu sa príležitosti.

 2. Po vyplnení formulára kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

 3. Zadajte informácie, ktoré chcete zaznamenať do formulára príležitosti.

 4. Po dokončení zadávania informácií do formulára kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  Ak vytvárate viacero údajov o príležitosti, kliknite na položku Uložiť a zavrieť, čím uložíte zmeny a otvoríte nový formulár príležitosti.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zoznamov vo formulári príležitosti

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook používa mnoho štandardných obchodných podmienok. Vy však môžete pomocou konkrétnych informácií, ktoré sú pre vaše podnikanie potrebné, vytvoriť vlastné podmienky predaja, peňažné sadzby a ďalšie položky.

Každý prispôsobiteľný zoznam obsahuje možnosť Upraviť tento zoznam. Výberom tejto možnosti sa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete pridať alebo upraviť vašu obchodnú terminológiu. Vo formulári príležitosti môžete prispôsobiť zoznamy pre nasledujúce polia: zoznamy Typ, Platobné podmienky, Zdroj a Štádium predaja.

Podrobné informácie o prispôsobení zoznamov nájdete v téme Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie štádií predaja a aktivít predaja

V prípade, že chcete potenciálneho zákazníka skonvertovať na skutočného zákazníka, môžete v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sledovať všetky úlohy, ktoré je potrebné vykonať. Predvolenú množinu štádií a aktivít predaja nájdete vo formulári Potenciálny zákazník. Tieto údaje môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašim obchodným potrebám.

Poznámka:  Štádiá a aktivity predaja môže prispôsobovať len vlastník databázy.

Ako vlastník databázy môžete zmeniť názov a poradie všetkých štádií predaja a aktualizovať názov, poradie alebo trvanie aktivít predaja v ľubovoľnom štádiu predaja. Pre aktivity predaja môžete nastaviť aj pripomenutia.

 1. Otvorte dialógové okno Úprava štádií predaja a aktivít predaja jedným z nasledujúcich postupov:

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Štádium predaja.

 3. Kliknite na kartu Súbor. Na karte Business Contact Manager kliknite na položku Prispôsobiť a potom kliknite na položku Upraviť štádium predaja a aktivity predaja.

 4. Ak chcete do procesu pridať nové štádium, kliknite na položku Pridať štádium predaja, zadajte názov nového štádia predaja a potom kliknite na položku OK. Štádiá predaja môžete v zozname presúvať nahor alebo nadol pomocou tlačidiel so šípkami.

 5. Ak chcete do štádia predaja pridať krok, kliknite na položku Pridať aktivitu predaja, zadajte názov aktivity a potom kliknite na dĺžku času, ktorá bude potrebná na uskutočnenie aktivity. Kliknutím na položku OK zatvorte dialógové okno Pridanie aktivity predaja a potom pomocou tlačidiel so šípkami presuňte aktivitu v zozname smerom nahor alebo nadol.

  Dialógové okno Úprava aktivity predaja spolu s dialógovým oknom Úprava štádií predaja a aktivít predaja

 6. Ak chcete upraviť štádium predaja alebo aktivitu predaja, kliknite na položku v zozname a potom kliknite na položku Upraviť. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, aktualizujte informácie a potom kliknite na položku OK.

Štádiá predaja typu Uzavreté využité a Uzavreté nevyužité nie je možné upravovať.

 1. Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname, kliknite na štádium predaja alebo aktivitu predaja a potom použitím tlačidiel so šípkami presuňte položky v zozname nahor alebo nadol. Pri premiestňovaní štádia predaja sa zároveň premiestnia aj všetky jeho aktivity predaja priradené k danému štádiu.

 2. Znak začiarknutia označuje štádium predaja, ktoré je pre všetky nové údaje o príležitosti predvoleným štádiom predaja. Ak chcete nastaviť iné predvolené štádium predaja, kliknite na jedno, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené. Ak chcete predvolené nastavenie odstrániť, kliknite na štádium predaja a potom kliknite na položku Vymazať predvolené nastavenie.

 3. Začiarknutím políčka vytvoríte pripomenutia pre všetky jednotlivé aktivity predaja, ktoré trvajú určitý čas. Pripomenutia sa zobrazia vo formulári príležitosti.

Na začiatok stránky

Odstránenie štádií predaja a aktivít predaja

Odstránenie štádia predaja alebo aktivity predaja z doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môže ovplyvniť informácie, ktoré sú súčasťou aktuálnych údajov o príležitosti.

Odstránením aktivity predaja sa aktivita odstráni zo zoznamu, ako aj zo záznamov, ktoré túto aktivitu obsahovali. Údaje o príležitosti, v ktorých sa nachádzala odstránená aktivita, už túto aktivitu zobrazovať nebudú, aj keď bola v zázname označená ako dokončená.

Odstránením štádia predaja sa štádium odstráni zo zoznamu a v každom zázname, v ktorom sa dané štádium používalo, sa vytvorí prázdna položka. Údaje o príležitosti, ktoré sa napríklad nachádzali v odstránenom štádiu predaja, zobrazia pri opätovnom otvorení záznamu prázdne pole Štádium predaja. Pri odstraňovaní štádia predaja môžete dané štádium nahradiť iným štádiom predaja, prípadne prázdnym polom. Ak ho nahradíte iným štádiom predaja, môžete pridať aktivity z tohto štádia do nového štádia. V opačnom prípade sa aktivity odstránia spolu so štádiom predaja.

 1. Otvorte dialógové okno Úprava štádií predaja a aktivít predaja jedným z nasledujúcich postupov:

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Prispôsobiť na položku Štádium predaja.

 3. Kliknite na kartu Súbor. Na karte Business Contact Manager kliknite na položku Prispôsobiť a potom kliknite na položku Upraviť štádium predaja a aktivity predaja.

 4. Ak chcete odstrániť aktivitu predaja, vyberte aktivitu zo zoznamu a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Ak chcete odstrániť štádium predaja, vyberte štádium zo zoznamu a potom kliknite na položku Odstrániť. V dialógovom okne Odstránenie položky vyberte iné štádium predaja, ktorým chcete nahradiť odstránené štádium, prípadne ponechajte pole Nahradiť prázdne.

 6. Ak vyberiete náhradné štádium predaja, môžete potom začiarknutím políčka premiestniť všetky aktivity predaja z odstráneného štádia predaja do náhradného štádia predaja. Aktivity sa pridajú do hornej časti zoznamu existujúcich aktivít. Ich poradie môžete zmeniť použitím tlačidiel so šípkami.

Na začiatok stránky

Úprava údajov o príležitosti

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. V pracovnom priestore na karte Príležitosti dvakrát kliknite na záznam, ktorý chcete otvoriť.

  Pomocou pracovného priestoru predaja môžete zobraziť informácie o zázname bez jeho otvorenia. Na ľubovoľnej karte kliknite na záznam, ktorý vás zaujíma. Podrobnosti o danom zázname sa zobrazujú na table na čítanie. Ďalšie informácie o používaní pracovného priestoru predaja nájdete v téme Ovládnutie pracovných priestorov doplnku Business Contact Manager.

 3. V otvorenom zázname môžete vykonávať tieto činnosti:

  • Upravovať informácie. Zadajte nové informácie a vykonajte potrebné zmeny. Po dokončení vykonávania zmien kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

  • Vytlačiť zostavu.

   Kde sa nachádza príkaz Tlačiť?

   Kliknite na kartu Súbor. Kliknite na kartu Tlačiť a potom kliknite na požadované možnosti.

  • Odosielať e-mailovú správu prepojenému zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu. V skupine Komunikovať kliknite na položku E-mail.

  • Nastaviť plánovanú činnosť so zákazníkom alebo obchodným kontaktom. V skupine Komunikovať kliknite na položku Žiadosť o schôdzu.

  • Kategorizovať záznam. V skupine Značky kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na kategóriu, do ktorej chcete tento záznam pridať. Ďalšie informácie o kategorizácii záznamov nájdete v téme Používanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

  • Odstrániť záznam. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Na začiatok stránky

Zmena zákazníka alebo obchodného kontaktu prepojeného s údajmi o príležitosti

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Na karte Príležitosti dvakrát kliknite na údaje o príležitosti, ktoré chcete zmeniť.

 3. V časti Prepojený zákazník alebo obchodný kontakt kliknite na položku Prepojiť s.

 4. V dialógovom okne Prepojiť so zákazníkom alebo obchodným kontaktom kliknite v zozname Typ položky na typ záznamu, ako je napríklad Zákazníci alebo Všetky typy obchodných kontaktov.

 5. V zozname kliknite na záznam, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie. Prípadne vyhľadajte záznam zadaním názvu do poľa Hľadať.

  Ak chcete pridať nový záznam, kliknite na tlačidlo Nové a potom vyplňte formulár.

 6. Kliknutím na položku Prepojiť s pridajte zákazníka alebo obchodný kontakt a potom sa kliknutím na položku OK vráťte na údaje o príležitosti.

 7. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Poznámka: Príležitosť môže byť prepojená iba s jedným záznamom typu Zákazník alebo Obchodný kontakt.

Na začiatok stránky

Prepojenie položiek histórie komunikácie s údajmi o príležitosti

Akýkoľvek typ komunikácie, ktorý súvisí s príležitosťou, môžete jednoducho prepojiť so záznamom. Budete tak mať prehľad o všetkých kontaktoch zákazníka. Ak sa obrátite na zákazníka alebo obchodný kontakt, ktorý je prepojený s údajmi o príležitosti, vytvorte denník telefonátu. Ak ste ukončili schôdzu, zadajte minúty do obchodnej poznámky alebo pôvodnej žiadosti o schôdzu Outlooku. Nastavte schôdzu s vašim zákazníkom a potom prepojte plánovanú činnosť s údajmi o príležitosti.

Všetky položky histórie komunikácie, ktoré vytvoríte v otvorených údajoch o príležitosti, sa automaticky prepoja so záznamom.

Ak chcete vytvoriť položku histórie komunikácie, ktorá je automaticky prepojená s údajmi o príležitosti, dokončite nasledujúci postup.

 1. Otvorte formulár príležitosti.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Zobraziť na položku História.

 3. Kliknite na tlačidlo Nové a potom kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:

  • Obchodná poznámka

  • Denník telefonátu

  • Úloha

  • Poštová správa

  • Plánovaná činnosť

  • Súbor

  Nový súbor nie je možné vytvoriť, môžete však vybrať súbor z vášho počítača a ten potom prepojiť s údajmi o príležitosti.

 4. Vyplňte formulár pre vašu novú položku a potom podľa potreby kliknite na položku Uložiť a zavrieť alebo Odoslať.

Ak chcete s údajmi o príležitosti prepojiť existujúcu e-mailovú správu alebo plánovanú činnosť, otvorte e-mailovú správu alebo plánovanú činnosť a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Prepojiť so záznamom. V zozname Typ položky kliknite na položku Príležitosti a potom kliknite na príležitosť, s ktorou chcete e-mailovú správu alebo plánovanú činnosť prepojiť.

Na začiatok stránky

Priradenie príležitosti spolupracovníkovi

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ukladá vaše obchodné údaje v databáze. Údaje o príležitosti môžete priradiť komukoľvek, s kým zdieľate databázu.

 1. Otvorte údaje o príležitosti, ktoré chcete priradiť. Vybrať môžete aj viacero záznamov.

Ako vybrať viac než jeden záznam?

Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Na výber všetkých záznamov kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 1. Na páse s nástrojmi v skupine Akcie kliknite na položku Priradiť osobe a potom kliknite na meno osoby, ktorej chcete priradiť príležitosť.

Na začiatok stránky

Označenie príležitosti ako uzavretej

 1. Otvorte údaje o príležitosti, ktorú chcete označiť ako uzavretú.

 2. Na karte Príležitosti dvakrát kliknite na údaje o príležitosti, ktorú chcete uzavrieť.

 3. V časti Aktivita predaja kliknite v zozname Štádium predaja na položku Uzavreté využité a zatvorte príležitosť, ktorá sa zmenila na obchod, prípadne kliknite na položku Uzavreté nevyužité a zatvorte príležitosť, ktorá na obchod premenená nebola.

 4. Alebo kliknite v poli Dátum uzavretia na aktuálny dátum uzavretia príležitosti.

 5. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  Informácie o súčasnom zaznamenaní viacerých príležitostí ako uzavretých nájdete v téme Úprava viacerých záznamov doplnku Business Contact Manager súčasne.

Na začiatok stránky

Sledovanie úloh, ktoré sú potrebné na uzavretie alebo získanie príležitosti

Okrem vytvárania úloh, ktoré slúžia na uzatvorenie predaja, môžete vytvoriť aj obchodný projekt obsahujúci rozdielne úlohy určené pre produkty a služby, ktoré budete poskytovať po získaní príležitosti. Celý obchodný projekt môžete priradiť spolupracovníkovi a jednotlivé úlohy v rámci projektu priradiť iným spolupracovníkom. Záznam obchodného projektu musí byť prepojený so zákazníkom alebo obchodným kontaktom.

Ak chcete z údajov o príležitosti vytvoriť obchodný projekt, dokončite nasledujúci postup.

 1. Otvorte údaje o príležitosti, ktoré chcete použiť.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine Obchodný projekt kliknite na položku Vytvoriť projekt.

 3. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie obchodného projektu. V zozname kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť, alebo kliknite na položku Nepoužívať šablónu.

 4. V poli Názov projektu použite predvolený názov, čo je názov vybratej príležitosti, alebo pre obchodný projekt zadajte iný názov.

 5. V poli Prepojiť s sa zobrazí záznam zákazníka alebo obchodného kontaktu, ktorý je prepojený s vybratou príležitosťou. Ak chcete vybrať iné údaje o zákazníkovi alebo obchodnom kontakte, kliknite na položku Prepojiť s.

 6. Takisto môžete zadať počiatočný dátum projektu a potom kliknúť na položku OK.

 7. V okne záznamu obchodného projektu, ktoré sa otvorí, zadajte informácie, ktoré chcete pridať:

  • Ak chcete do projektu zadať zákazníka alebo obchodný kontakt, kliknite v časti Súvisiaci zákazníci a obchodné kontakty na položku Pridať.

  • Ak chcete pridať úlohy, kliknite v časti Informácie o projektových úlohách na položku Nové.

Ďalšie informácie o dokončení obchodného projektu a projektových úlohách nájdete v téme Používanie projektových úloh v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×