Sledovanie e-mailových správ označených na spracovanie

Sledovanie e-mailových správ označených na spracovanie

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Označenie e-mailových správ príznakom umožňuje sledovať odpovede na správy, ktoré odosielate. Môžete tiež kontrolovať, či ste spracovali prijaté správy. V oboch prípadoch môžete pridať upozorňujúce pripomenutie.

V tomto článku

Sledovanie e-mailové správy na spracovanie

Nastavenie príznaku správy odošlete pripomenúť príjemcov na spracovanie

Nastavenie príznaku správy odošlete pripomenúť neskôr vyhľadať odpovede

Nastavenie príznaku správy odošlete pripomínať príjemcov na spracovanie a na neskoršie vyhľadať odpovede

Nájdite odpovede na správy označené príznakom, ktoré ste odoslali

Zastaviť sledovanie e-mailovej konverzácie

Nastavenie príznaku správy, ktoré dostávate

Sledovanie e-mailových správ na spracovanie

Označovanie e-mailových správ príznakom pomáha lepšie spravovať poštu. Správy označené príznakom vytvárajú položky úloh určené len vám alebo vám a príjemcom e-mailovej správy. Príznakom môžete označiť napríklad e-mailovú správu, ktorá si vyžaduje informácie, ktoré potrebujete do určitého dátumu. Keď príjemca prijme túto správu, príznak sa zobrazí spolu so správou. Po otvorení správy v programe Outlook sa na informačnom paneli v table na čítanie a v hornej časti správy zobrazí osobitná správa.

Správa označená príznakom pre seba pomáha pri sledovaní, kto na túto správu odpovedal. V predchádzajúcom prípade ste odoslali e-mailovú správu označenú príznakom, ktorá si vyžadovala informácie do určitého dátumu. Ak túto správu označíte aj príznakom pre seba, zobrazí sa pripomenutie, aby ste skontrolovali odpovede na túto správu. Program Outlook môže dokonca automaticky vyhľadávať odpovede na pôvodnú správu označenú príznakom.

Správy označené príznakom sú zobrazené na paneli s úlohami, v priečinku Úlohy a v zozname denných úloh v kalendári.

Na začiatok stránky

Označenie odosielanej správy príznakom, ktorý príjemcom pripomenie spracovanie

Potrebujete odpovede na e-mailovú správu, ktorú sa chystáte odoslať. Ak chcete príjemcom správy pripomenúť, že očakávate odpoveď, môžete použiť príznak na pripomenutie, ktorý odošlete spolu so správou.

Tip: Túto funkciu používajte obozretne. Niektorým príjemcom môže prekážať, ak sa do ich programu Microsoft Outlook pridajú pripomenutia.

 1. V novej e-mailovej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku Príznak pre príjemcov.

 3. V časti Príznak pre príjemcov v zozname Príznak kliknite na požadovaný typ príznaku.

 4. V predvolenom nastavení bude úlohu sprevádzať pripomenutie. Ak chcete len príznak bez upozorňujúceho pripomenutia, zrušte začiarknutie políčka Pripomenutie.

  Potom kliknite na tlačidlo OK, v informačnom paneli sa zobrazí vybratá možnosť.

  Informačný panel programu Outlook

Poznámka: Prijaté e-mailové správy označené príznakom sa nepridávajú do priečinka Úlohy, panela s úlohami alebo zoznamu denných úloh automaticky. Ak správa obsahuje pripomenutie, upozorňujúce pripomenutie sa v určenom čase aktivuje a zruší sa až po otvorení danej položky a vypnutí pripomenutia.

Na začiatok stránky

Označenie odosielanej správy príznakom na pripomenutie neskoršieho skontrolovania odpovedí

Niekedy viete, že potrebujete odpoveď na e-mailovú správu, ktorú sa chystáte odoslať. Ak sa chcete uistiť, že nezabudnete skontrolovať odpoveď príjemcu, vykonajte nasledovné kroky:

 1. V novej e-mailovej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

 2. Uveďte čas, kedy chcete zobraziť pripomenutie k tejto správe.

  V predvolenom nastavení sú pre príznak k dispozícii tieto počiatočné dátumy, termíny splnenia a pripomenutia.

Príznak

Počiatočný dátum

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jednu hodinu pred koncom dnešného pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas dnešného dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň tohto týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Ak chcete vytvoriť Počiatočný dátum a Termín splnenia, ktorý nie je zobrazený v zozname, kliknite na položku Vlastné. Dialógové okno zatvoríte kliknutím na tlačidlo OK.

Vybratá možnosť sa zobrazí v informačnom paneli.

Poznámka: Ak chcete ďalej prispôsobovať svoju vlajku zadaním Štart a termíny splnenia ani meniť pri pripomenutie upozornenie sa zobrazí, postupujte podľa krokov v časti príznak správy pre seba a iných používateľov . Môžete vždy Zrušte začiarknutia políčka príznak pre príjemcov a prispôsobenie príznaky len pre seba.

Na začiatok stránky

Označenie odosielanej správy príznakom, ktorý príjemcom pripomenie spracovanie a odosielateľovi neskoršie skontrolovanie odpovedí

Ak chcete správu súčasne označiť príznakom pre seba aj pre príjemcov, postupujte nasledovne:

 1. V novej e-mailovej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku Príznak pre príjemcov.

  Začiarknuté sú políčka Príznak pre príjemcov a Pripomenutie pre príjemcov. Ak chcete, aby príjemca prijal príznak, avšak bez upozorňujúceho pripomenutia, zrušte začiarknutie políčka Pripomenutie.

 3. Začiarknite políčko Príznak pre mňa, a ak chcete, aj políčko Pripomenutie.

 4. Pre začiarkavacie políčko Príznak pre mňa môžete zadať Počiatočný dátum a Termín splnenia.

 5. Pre seba alebo pre príjemcov tiež môžete zadať text príznaku, ktorý sa má zobraziť. V prípade, že zoznam Príznaky neobsahuje požadovaný text, do textového poľa zadajte novú položku a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Ak je pri položkách Príznak pre mňa alebo Príznak pre príjemcov začiarknuté políčko Pripomenutie, môžete zadať časový údaj, kedy sa má pripomenutie aktivovať.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vybratá možnosť sa zobrazí v informačnom paneli.

  Informačný panel programu Outlook

Poznámka: Ak používate e-mailové konto IMAP, nemôžete meniť text príznaku, ani nastaviť počiatočné dátumy a koncové termíny.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie odpovedí na odoslané správy označené príznakom

Táto funkcia si vyžaduje, aby ste odoslané e-mailové správy ukladali. V predvolenom nastavení sa odoslané správy ukladajú v priečinku Odoslaná pošta. Ak je predvolené umiestnenie pre doručovanie – miesto, kde sa ukladá prichádzajúca pošta – server Microsoft Exchange, skontrolujte, či ste odoslané položky nepresunuli, buď manuálne, alebo prostredníctvom automatickej archivácie, do súbor osobných priečinkov (.pst) v počítači. V takom prípade by sa táto funkcia znefunkčnila.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte pôvodnú správu v priečinku Odoslaná pošta .

  • V paneli s úlohami otvorte odoslanú správu označenú príznakom.

  • Otvorte ľubovoľnú e-mailovú správu, ktorá je odpoveďou na pôvodnú správu, kliknite na informačný panel a potom kliknite na položku Otvoriť pôvodnú správu označenú príznakom.

 2. Kliknite na informačný panel a potom kliknite na príkaz Vyhľadať súvisiace správy.

  Otvorí sa dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie a spustí sa vyhľadávanie súvisiacich e-mailových správ.

Na začiatok stránky

Zastavenie sledovania e-mailovej konverzácie

Príznak sledovania zobrazený na e-mailovej správe môžete kedykoľvek vypnúť.

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Máte zložené e-mailovej správy a vybrali príznak, ale teraz chcete odstrániť príznak   

  1. Koncept správy, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

  2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť príznak.

 • Ste odoslali e-mailovej správy, ktoré ste označili príznakom sebe alebo ostatným, ale teraz chcete odstrániť príznak   

  Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Z panela s úlohami odstráňte pôvodnú správu označenú príznakom.

   Týmto sa e-mailová správa odstráni aj z poštových priečinkov.

  2. V ľubovoľnom mieste zobrazenia správy kliknite pravým tlačidlom myši na správu a potom kliknite na položku Označiť ako dokončené alebo Odstrániť príznak.

   Poznámka: Príjemcom e-mailovej správy sa však príznak bude naďalej zobrazovať. Odstránenie príznaku ovplyvňuje len vaše zobrazenie.

 • Príznak pripomenutia a chcete odstrániť príznak   

  1. Keď sa zobrazí upozorňujúce pripomenutie, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Označiť ako dokončené alebo Odstrániť príznak.

   Tu sa dozviete, ako Označiť ako dokončené a Odstrániť príznak líšiť

   Označiť ako dokončené     Položka zostáva označená príznakom na spracovanie, príznak je však teraz zobrazený ako prečiarknutý. Ak je panel s úlohami alebo priečinok Úlohy nakonfigurovaný na zobrazenie všetkých plánovaných úloh, bez ohľadu na to, či sú dokončené alebo nie, správu budete stále vidieť, až kým ju neodstránite z poštových priečinkov.

   Odstrániť príznak     Príznak je z e-mailovej správy odstránený a v zobrazeniach ako panel s úlohami alebo priečinok Úlohy sa nezobrazuje žiaden záznam o danej správe.

   Ak chcete ponechať záznam o dokončených položkách, použite možnosť Označiť príznak ako dokončený. Ak však e-mailovú správu odstránite, položka sa úplne stratí zo všetkých zobrazení programu Outlook.

 • Príde odpoveď e-mailovú správu s príznakom a odstránenie príznaku   

  1. V table na čítanie alebo v otvorenej správe kliknite na informačný panel a potom kliknite na položku Otvoriť pôvodnú správu označenú príznakom.

  2. Na karte Správa v skupine sledovanie kliknite na položku Spracovať Obrázok tlačidla .

  3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť príznak.

Na začiatok stránky

Označenie prijatej správy príznakom

Prijatú správu môžete označiť príznakom na pripomenutie, že správu je potrebné spracovať, alebo neskôr vykonať určité kroky. Ak chcete prijatú správu označiť príznakom, urobte jeden z nasledujúcich krokov:

 1. Ak chcete správu označiť predvoleným príznakom, v zozname správ v stĺpci s príznakom správy kliknite vedľa správy.

  Pokiaľ ste predvolený príznak nezmenili, počiatočný dátum aj termín splnenia je nastavený na aktuálny dátum.

 2. V zozname správ kliknite pravým tlačidlom myši vedľa správy na stĺpec s príznakom správy.

 3. Vyberte požadovaný termín splnenia úlohy. Ak napríklad vyberiete položku Budúci týždeň, počiatočný dátum bude stanovený na najbližší pondelok a termín splnenia na nasledujúci piatok. Kliknutím na položku Vlastné môžete vytvoriť počiatočný dátum a termín splnenia, ktoré nie sú zobrazené v zozname.

  Po kliknutí na tlačidlo OK sa v informačnom paneli zobrazí vybratá možnosť.

  Správa označená príznakom sa zobrazí na paneli s úlohami, v priečinku Úlohy a v zozname denných úloh v kalendári.

  V predvolenom nastavení sú k dispozícii tieto počiatočné dátumy, termíny splnenia a pripomenutia.

Príznak

Počiatočný dátum

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jednu hodinu pred koncom dnešného pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas dnešného dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň tohto týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×