Scenáre jazyka DAX v doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto časť obsahuje prepojenia na príklady, ktoré demonštrujú použitie vzorcov jazyka DAX v nasledujúcich scenároch.

 • Vykonávanie zložitých výpočtov

 • Práca s textom a dátumami

 • Podmienené hodnoty a testovanie chýb

 • Použitie časovej inteligencie

 • Poradie a porovnávanie hodnôt

V tomto článku

Začíname

Vzorové údaje

Ďalšie zdroje informácií

Scenáre: Vykonávanie zložitých výpočtov

Vytváranie vlastných výpočtov pre kontingenčnú tabuľku

Použitie filtra na vzorec

Selektívnym odstránením filtrov Vytvorenie dynamického pomeru

Použitie hodnoty z vonkajšej slučky

Scenáre: Práca s textom a dátumami

Vytvorenie kľúčového stĺpca zreťazením

Zloženie dátumu z jednotlivých častí dátumu extrahovaných z textového dátumu

Definovanie vlastného formátu dátumu alebo čísla

Zmena typov údajov pomocou vzorca

Scenár: Podmienené hodnoty a testovanie chýb

Vytvorenie hodnoty na základe podmienky

Testovanie chýb vo vzorci

Scenáre: Použitie časovej inteligencie

Výpočet súhrnných hodnôt predaja

Porovnanie hodnôt v čase

Výpočet hodnoty pre vlastný rozsah dátumov

Scenáre: Poradie a porovnávanie hodnôt

Zobraziť len prvých desať položiek v kontingenčnej tabuľke

Zoradenie položiek dynamicky pomocou vzorca

Začíname

Vzorové údaje

Ak ešte len začínate používať vzorce jazyka DAX, môžete začať overovaním príklady v vzorové údaje pre PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v téme získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a údajového modelu.

Ďalšie zdroje

Môžete tiež navštíviť Lokalitu DAX Resource Center Wiki , kde nájdete najrôznejšie informácie o DAX vrátane blogov, vzorky, štúdie a videa prostredníctvom profesionálov počiatočnú a Microsoft.

Scenáre: Vykonávanie zložitých výpočtov

Pomocou vzorcov jazyka DAX možno vykonávať zložité výpočty, ktoré zahŕňajú vlastné agregácie, filtrovanie a použitie podmienených hodnôt. V tejto časti nájdete príklady, ktoré popisujú, ako začať s vlastnými výpočtami.

Vytváranie vlastných výpočtov pre kontingenčnú tabuľku

vypočítavané polia možno definovať pomocou užitočných, výkonných a flexibilných funkcií CALCULATE a CALCULATETABLE. Tieto funkcie umožňujú zmeniť kontext, v ktorom sa výpočet vykoná. Môžete tiež prispôsobiť typ vykonávanej agregácie alebo matematických operácií. Príklady nájdete v nasledujúcich témach.

Použitie filtra na vzorec

Vo väčšine miest, kde sa funkcie DAX tabuľky ako argument, môžete zvyčajne prejsť filtrované tabuľky namiesto toho použiť funkciu FILTROVANIA namiesto názov tabuľky, alebo zadaním výrazu filtra ako jeden z argumentov funkcie. Nasledujúce témy poskytujú príklady vytváraní filtrov a ako filtre ovplyvňuje výsledky vzorcov. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovanie údajov vo vzorcoch DAX.

Funkcia FILTER umožňuje zadať kritériá filtra pomocou výrazu, zatiaľ čo ostatné funkcie sú navrhnuté špeciálne na odfiltrovanie prázdnych hodnôt.

Vytvorenie dynamického pomeru selektívnym odstránením filtrov

Vytvorením dynamických filtrov vo vzorcoch možno jednoducho odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Aký bol príspevok predaja aktuálneho produktu k celkovému predaju za rok?

 • Do akej miery prispela táto divízia k celkovému zisku za všetky roky prevádzky v porovnaní s ostatnými divíziami?

Vzorce, ktoré používate v kontingenčnej tabuľke môže mať vplyv kontextu kontingenčnej tabuľky, ale kontexte selektívne môžete zmeniť pridaním alebo odstránením filtrov. Príklad v téme všetky vám ukáže, ako na to. Ak chcete nájsť pomeru predaja konkrétneho predajcu nad predaja pre všetkých predajcov, môžete vytvoriť hodnota, ktorá sa vypočíta hodnotu pre aktuálny kontext vydelí hodnotu pre všetky kontextové.

Funkcia ALLEXCEPT je príkladom toho, ako možno selektívne vymazať filtre vo vzorci. Obidva príklady vás prevedú závislosťou zmien výsledkov na návrhu kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie príklady výpočtu pomerov a percentuálnych hodnôt nájdete v nasledujúcich témach:

Použitie hodnoty z vonkajšej slučky

Jazyk DAX môže okrem použitia hodnôt z aktuálneho kontextu použiť pri výpočtoch hodnotu z predchádzajúcej slučky a vytvoriť množinu súvisiacich výpočtov. Nasledujúca téma poskytuje návod na vytvorenie vzorca, ktorý odkazuje na hodnotu z vonkajšej slučky. Funkcia EARLIER podporuje až dve úrovne vnorených slučiek.

Ďalšie informácie o kontext riadka a súvisiacich tabuliek a použitia tohto konceptu vo vzorcoch, prečítajte si tému kontext vo vzorcoch DAX.

Scenáre: Práca s textom a dátumami

V tejto časti nájdete prepojenia na témy týkajúce sa jazyka DAX, ktoré obsahujú príklady bežných scenárov zahŕňajúce prácu s textom, extrahovanie a tvorbu hodnôt dátumu a času alebo tvorbu hodnôt založených na určitej podmienke.

Vytvorenie kľúčového stĺpca zreťazením

PowerPivot nepovoľuje zložené kľúče. Ak máte v zdroji údajov zložené kľúče, môže byť potrebné spojiť ich do jedného kľúčového stĺpca. V nasledujúcej téme nájdete jeden príklad vytvorenia vypočítaného stĺpca na základe zloženého kľúča.

Zloženie dátumu z jednotlivých častí dátumu extrahovaných z textového dátumu

PowerPivot používa na prácu s dátumami typ údajov dátumu a času SQL Servera. Ak vaše externé údaje obsahujú dátumy, ktoré sú formátované inak – ak sú napríklad vaše dátumy zapísané v regionálnom formáte, ktorý údajový mechanizmus doplnku PowerPivot nerozpozná, alebo ak sú vaše údaje vyjadrené náhradnými celočíselnými kľúčmi, bude pravdepodobne potrebné použitím vzorca jazyka DAX extrahovať časti dátumu a potom jednotlivé časti spojiť do platného vyjadrenia dátumu a času.

Ak máte napríklad stĺpec s dátumami, ktoré boli vyjadrené ako celé číslo a potom importované ako textový reťazec, môžete tento reťazec skonvertovať na hodnotu dátumu a času pomocou nasledujúceho vzorca:

=Date(right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Hodnota1

Výsledok

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Nasledujúce témy poskytujú ďalšie informácie týkajúce sa funkcií používaných na extrahovanie a skladanie dátumov.

Definovanie vlastného formátu dátumu alebo čísla

Ak vaše údaje obsahujú dátumy alebo čísla, ktoré nie sú vyjadrené v jednom zo štandardných textových formátov systému Windows, môžete definovať vlastný formát, ktorý zabezpečí správne spracovanie hodnôt. Tieto formáty sa používajú pri konvertovaní hodnôt na reťazce alebo z reťazcov. V nasledujúcich témach nájdete podrobný zoznam preddefinovaných formátov, ktoré sú k dispozícii na prácu s dátumami a číslami.

Zmena typov údajov pomocou vzorca

V PowerPivot typ údajov výstupu určujú zdrojové stĺpce a nie je možné explicitne zadať typ údajov výsledku, pretože optimálne údajový typ určujú PowerPivot. Však môže použiť konverzie typov implicitnej údajov vykonávané PowerPivot manipulovať s typom údajov výstupu. Ďalšie informácie o konverzie typov nájdete v téme získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a údajového modelu.

 • Ak chcete skonvertovať reťazec dátumu alebo čísla na číslo, vynásobte ho hodnotou 1,0. Nasledujúci vzorec napríklad vypočíta aktuálny dátum, od ktorého odpočíta 3 dni, a ako výstup vráti zodpovedajúcu celočíselnú hodnotu.

  = ((DNES)-3) * 1.0

 • Ak chcete skonvertovať hodnotu dátumu, čísla alebo meny na reťazec, zreťazte hodnotu s prázdnym reťazcom. Nasledujúci vzorec napríklad vráti aktuálny dátum ako reťazec.

  = "" & TODAY()

Vrátenie určitého typu údajov možno zabezpečiť aj pomocou nasledujúcich funkcií:

Konverzia reálnych čísel na celé čísla

Scenár: Podmienené hodnoty a testovanie chýb

Rovnako ako Excel, DAX obsahuje funkcie, ktoré umožňujú testovanie hodnôt v údajoch a vrátiť inú hodnotu založenú na podmienke. Napríklad mohli vytvoriť vypočítaný stĺpec, ktorý bude označovať predajcov ako preferovaný alebo hodnotu v závislosti od ročného suma predaja. Funkcie, ktoré test hodnoty sú užitočné aj pre rozsah alebo typ hodnoty zabrániť prerušenie výpočty neočakávané údaje chyby kontroly.

Vytvorenie hodnoty na základe podmienky

Pri testovaní hodnôt a vytváraní nových podmienených hodnôt možno použiť vnorené podmienky IF. Nasledujúce témy obsahujú niekoľko jednoduchých príkladov podmieneného spracovania a podmienených hodnôt:

Testovanie chýb vo vzorci

Na rozdiel od Excelu nemožno mať v jednom riadku vypočítavaného stĺpca platné hodnoty a v inom riadku neplatné hodnoty. Znamená to, že ak existuje chyba v akejkoľvek časti stĺpca doplnku PowerPivot, celý stĺpec sa označí príznakom chyby. Chyby vo vzorci, ktorých výsledkom sú neplatné hodnoty, je vždy potrebné opraviť.

Ak napríklad vytvoríte vzorec, ktorý spôsobuje delenie nulou, výsledkom môže byť nekonečno alebo chyba. Niektoré vzorce vracajú chybu, ak funkcia narazí na prázdnu hodnotu, keď sa očakáva číselná hodnota. Pri vyvíjaní modelu údajov sa odporúča prípadné chyby zobraziť tak, aby používateľ mohol kliknúť na hlásenie a problém vyriešiť. Pri publikovaní zošitov by ste však mali zahrnúť spracovanie chýb, aby sa zabránilo chybám výpočtu pri výskyte neočakávaných hodnôt.

S cieľom zabrániť vracaniu chybových hodnôt vo vypočítanom stĺpci možno na testovanie chýb použiť kombináciu logických a informačných funkcií tak, aby sa vždy vrátila platná hodnota. V nasledujúcich témach nájdete niekoľko jednoduchých príkladov s postupom v jazyku DAX:

Scenáre: Použitie časovej inteligencie

Medzi funkcie časovej inteligencie jazyka DAX patria aj funkcie, ktoré pomáhajú načítať dátumy alebo rozsahy dátumov z údajov. Tieto dátumy alebo rozsahy dátumov môžete potom použiť na výpočet hodnôt v podobných obdobiach. Funkcie časovej inteligencie zahŕňajú aj funkcie, ktoré pracujú so štandardnými intervalmi dátumov, aby vám umožnili porovnať hodnoty v rámci mesiacov, rokov alebo štvrťrokov. Môžete tiež vytvoriť vzorec, ktorý bude porovnávať hodnoty k prvému a poslednému dátumu zadaného obdobia.

Zoznam všetkých funkcie časovej inteligencie nájdete v téme Funkcie časovej inteligencie (DAX). Tipy týkajúce sa používania dátumy a časy efektívne PowerPivot analýzy nájdete v téme dátumy v doplnku Power Pivot.

Výpočet súhrnných hodnôt predaja

V nasledujúcich témach nájdete príklady výpočtu počiatočných a koncových zostatkov. Tieto príklady vám umožnia vytvoriť priebežné zostatky v rôznych intervaloch, napríklad v dňoch, mesiacoch, štvrťrokoch alebo rokoch.

Porovnanie hodnôt v čase

V nasledujúcich témach nájdete príklady porovnania súčtov za rôzne časové obdobia. Časové obdobia podporované jazykom DAX v predvolenom nastavení sú mesiace, štvrťroky a roky.

Výpočet hodnoty pre vlastný rozsah dátumov

V nasledujúcich témach nájdete príklady načítania vlastných rozsahov dátumov, napríklad prvých 15 dní po začiatku propagačnej akcie.

Ak funkcie časovej inteligencie použijete na načítanie vlastnej množiny dátumov, môžete túto množinu použiť ako vstup pre funkciu, ktorá vykonáva výpočty. Môžete tak vytvoriť vlastné agregácie za určité časové obdobia. Príklad nájdete v nasledujúcej téme:

 • Funkcia PARALLELPERIOD

  Poznámka: Ak nepotrebujete určiť vlastný rozsah dátumov, ale pracujete so štandardnými účtovnými jednotkami, ako sú napríklad mesiace, štvrťroky alebo roky, odporúča sa vykonávať výpočty pomocou funkcií časovej inteligencie navrhnutých na tieto účely, ako sú napríklad funkcie TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD a ďalšie.

Scenáre: Poradie a porovnávanie hodnôt

Ak chcete zobraziť len prvých n položiek v stĺpci alebo kontingenčnej tabuľke, máte viacero možností:

 • Môžete použiť funkcie v programe Excel 2010 a vytvoriť filter prvých položiek. Môžete tiež vybrať počet prvých alebo posledných hodnôt v kontingenčnej tabuľke. Prvá časť tejto sekcie popisuje spôsob filtrovania kontingenčnej tabuľky s cieľom zobraziť prvých 10 položiek. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii programu Excel.

 • Môžete vytvoriť vzorec, ktorý dynamicky zoraďuje hodnoty a potom hodnoty filtruje podľa hodnôt poradia, alebo môžete použiť hodnotu poradia ako rýchly filter. Druhá časť tejto sekcie popisuje spôsob vytvorenia tohto vzorca a následné použitie príslušného poradia v rýchlom filtri.

Jednotlivé postupy majú svoje výhody aj nevýhody.

 • Filter prvých položiek programu Excel sa jednoducho používa, no je určený výhradne na účely zobrazenia. Ak sa príslušné údaje kontingenčnej tabuľky zmenia, kontingenčnú tabuľku je potrebné manuálne obnoviť, aby sa zmeny prejavili. Ak potrebujete s poradiami dynamicky pracovať, môžete pomocou jazyka DAX vytvoriť vzorec, ktorý porovná hodnoty s ostatnými hodnotami v stĺpci.

 • Vzorec jazyka DAX je výkonnejší. Po pridaní hodnoty poradia do rýchleho filtra okrem toho stačí kliknúť na rýchly filter a počet zobrazených prvých hodnôt sa zmení. Výpočty sú však náročné na počítačové prostriedky a tento postup nemusí byť vhodný pre tabuľky s veľkým počtom riadkov.

Zobrazenie len prvých desiatich položiek v kontingenčnej tabuľke

Na zobrazenie prvých alebo posledných hodnôt v kontingenčnej tabuľke

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku nadol v záhlaví Označenia riadkov.

 2. Vyberte položku Filtre hodnôt > Prvých 10.

 3. V dialógovom okne Filter prvých 10 < názov stĺpca > vyberte v stĺpci poradie a počet hodnôt, nasledujúcim spôsobom:

  1. Ak chcete zobraziť bunky s najvyššími hodnotami, vyberte položku Prvých. Ak chcete zobraziť bunky s najnižšími hodnotami, vyberte položku Posledných.

  2. Zadajte počet prvých alebo posledných hodnôt, ktoré chcete zobraziť. Predvolená hodnota je 10.

  3. Vyberte spôsob zobrazenia hodnôt:

Názov

Popis

Položky

Túto možnosť vyberte, ak chcete filtrovať kontingenčnú tabuľku tak, aby zobrazovala len zoznam prvých alebo posledných položiek podľa ich hodnoty.

Percento

Túto možnosť vyberte, ak chcete filtrovať kontingenčnú tabuľku tak, aby zobrazovala len položky, ktoré spolu tvoria určité percento.

Súčet

Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť súčet hodnôt prvých alebo posledných položiek.

 1. Vyberte stĺpec obsahujúci hodnoty, ktorých poradie chcete určiť.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Dynamické zoradenie položiek pomocou vzorca

Nasledujúca téma obsahuje príklad spôsobu použitia jazyka DAX na vytvorenie poradia uloženého vo vypočítanom stĺpci. Keďže vzorce jazyka DAX sa vyhodnocujú dynamicky, môžete si byť vždy istí, že poradie je správne, aj keď sa zmenia príslušné údaje. Keďže vo vypočítanom stĺpci sa používa vzorec, môžete poradie použiť v rýchlom filtri a potom vybrať prvých 5, prvých 10 alebo dokonca prvých 100 hodnôt.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×