Rozdiely v používaní zošita v programe Excel a v službách programu Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Excel Services je primárne navrhnutý ako webový skúmanie údajov a vytváranie zostáv systému zošitov programu Excel a podporuje podmnožinu funkcií v Microsoft Office Excel 2007. V nasledujúcich častiach Zhrnutie, ktoré Office Excel 2007 funkcie sú podporované a nepodporované v službách Excel Services.

Dôležité: Možnosť publikovania zošita programu Excel v službách Excel Services je dostupná iba v balíku Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a v programe Microsoft Office Excel 2007.

Obsah tohto článku

Podporované a nepodporované funkcie pri načítavaní zošita

Podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka

Podporované a nepodporované funkcie pri zobrazovaní zošita

Podporované a nepodporované funkcie pri práci so zošitom

Podporované a nepodporované funkcie pri načítavaní zošita

Môžete načítať zošita v službách programu Excel, ktorý sa nachádza v Office Excel 2007 zošita (.xlsx) alebo binárneho zošita (.xlsb) formáte ako zošit iba na čítanie tromi spôsobmi:

 • Zadajte adresu URL alebo cestu UNC vo webovej časti Excel Web Access vo vlastnosti Zošit.

 • Pripojte webovú časť zoznamu knižnice dokumentov k aplikácii Excel Web Access a potom odošlite adresu URL zošita uloženého v knižnici dokumentov, aby sa zobrazil v aplikácii Microsoft Office Excel Web Access.

 • Zobrazte v prehľadávači zošit uložený v knižnici dokumentov. (Ukážte na položku, kliknite na šípku vedľa nej a potom kliknite na príkaz Zobraziť vo webovom prehľadávači.)

Všetky ostatné formáty súborov programu Microsoft Office Excel nie sú podporované, vrátane formátu zošita programu Office Excel 2007 s povolenými makrami (.xlsm) a zošita programu Office Excel 2007 97-2003 (.xls).

Poznámka: S príslušným povolením môžete tiež otvoriť zošit v Office Excel 2007 na klientskom počítači z ponuky Otvorte panel s nástrojmi balíka Office Excel Web Access, buď celý zošit (čítanie a zápis), alebo ako iba na čítanie snímku. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel zo služieb Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Podporované funkcie

Pri načítaní zošita sú podporované nasledujúce funkcie:

Funkcia

Komentáre

Funkcie   

Podporované sú všetky funkcie pracovného hárka programu Excel s niekoľkými výnimkami. Ďalšie informácie nájdete v časti Podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka.

Dátumy   

Dátumové systémy operačných systémov Windows a Macintosh.

Tabuľky programu Excel   

Údaje tabuliek programu Excel, hlavičky stĺpcov, vypočítané stĺpce, riadky súčtu, štruktúrované odkazy a štýly.

Bunky   

Hodnoty buniek, vrátane zlúčených buniek a pretekania obsahu buniek.

Názvy   

Definované názvy a pomenované rozsahy.

Výpočet   

Nastavenia výpočtu a prepočtu, vrátane nastavení automatického výpočtu, automatického výpočtu okrem tabuliek, manuálneho a iteratívneho výpočtu pre rozsahy alebo celé pracovné hárky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výpočet a prepočet údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Grafy    

Grafy, rozsahy grafov a zostavy kontingenčného grafu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Formátovanie   

Formátovanie bunky a rozsahu buniek, podmienené formátovanie v zošitoch (okrem formátovania pomocou údajových pruhov a ikon) a formáty čísiel.

Pripojenia   

Pripojenia na externé zdroje údajov, vrátane kontingenčných tabuliek typu OLAP.

Citlivostná analýza   

Výsledky nástrojov citlivostnej analýzy, vrátane nástrojov Hľadanie riešenia, Údajové tabuľky, Scenáre, Riešiteľ a Rady.

Konsolidácia   

Konsolidované údaje v rozsahoch.

Zdroje údajov   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, poskytovatelia OLEDB a ovládače ODBC.

Nepodporované funkcie

Zošity, ktoré obsahujú nasledujúce nepodporované funkcie načítať ani zobraziť v službách Excel Services. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vždy uložiť zošit z Office Excel 2007 pomocou príkazu Služieb Excel Services . (Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Publikovať a potom kliknite na položku Služby Excel Services v časti rozoslať dokument iným ľuďom ). Môžete overiť, či funkcia je podporovaná kliknutím na políčko Otvoriť tento zošit v prehľadávači po uložení v dialógovom okne Uloženie pre služby Excel Services na pokus o zobrazenie v prehliadači. Ak funkcia nie je podporovaná, služieb Excel Services zobrazí upozornenie.

Nasledujúce funkcie nie sú podporované a zabraňujú načítaniu zošita:

Funkcia

Komentáre

VBA   

Kód programu Visual Basic for Applications (VBA), makrá, doplnky a používateľom definované funkcie (UDF).

Poznámka: Programátor môžete prispôsobiť služieb Excel Services mnohými spôsobmi, vrátane vytvorenia používateľom definované funkcie (UDF). Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Staršie makro jazyky   

Makro funkcie programu Microsoft Excel 4.0 a dialógové hárky programu Microsoft Excel 5.0.

Ovládacie prvky   

Ovládacie prvky panela s nástrojmi Formuláre, ovládacie prvky Súpravy nástrojov a všetky ovládacie prvky ActiveX.

XML   

Mapy XML a vložené inteligentné značky.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov   

Zošity, pracovné hárky alebo rozsahy s ochranou a zošity, ktoré majú správu prístupových práv k informáciám (Information Rights Management).

Poznámka: Ak chcete zabezpečiť zošitov v službách Excel Services, použite Microsoft Windows SharePoint Services práva a povolenia.

Obrázky a objekty   

Prepojené alebo vložené objekty alebo obrázky, vložené obrázky, automatické tvary, prvky WordArt a diagramy, ako sú organizačné grafy.

Písanie rukou   

Všetky funkcie písania rukou vrátane kreslenia, písania a poznámok rukou.

OLE a DDE   

Objekty OLE (Object Linking and Embedding) a prepojenia DDE (Dynamic Data Exchange).

Zobrazené vzorce   

Zošity uložené so vzorcami, ktoré sú zobrazené.

Overenie údajov   

Zabránenie vloženiu neplatných údajov a vytváranie rozbaľovacích zoznamov.

Zdroje údajov   

Služby vyhľadávania údajov pre Microsoft Business Solutions, zoznamy aplikácie Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, Externé rozsahy údajov (nazývané aj ako tabuľky dotazov) a tabuľky prepojené so zoznamami aplikácie Windows SharePoint Services.

Dotazy   

Webové dotazy a textové dotazy.

Externé odkazy na prepojené zošity   

Vytváranie externých odkazov (nazývajú sa tiež prepojenia) na špecifický rozsah buniek, na definovaný názov pre špecifický rozsah buniek alebo ako súčasti definície názvu.

Komentáre   

Zobrazenie a úprava komentárov.

Konsolidácia   

Konsolidované údaje v zostavách kontingenčnej tabuľky.

Zdieľané zošity   

Zdieľanie zošitov a riešenie konfliktných zmien.

Digitálne podpisy   

Viditeľné a neviditeľné digitálne podpisy v zošite.

Pripojené panely s nástrojmi   

Vlastné panely s nástrojmi pripojené k zošitu pomocou programu Office Excel 2003 pred skonvertovaním zošita na formát programu Excel 2007.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka

Všetky funkcie sú plne podporované, keď zošit načítate a prepočítate, s nasledujúcimi výnimkami: HYPERLINK, RTD a SQL.Request, pričom každá z funkcií má obmedzenú podporu.

Ak je funkcia:

Program Excel vráti:

A služieb Excel Services vráti:

HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIE   

Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť.

Jedno z nasledujúcich:

 • Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť, ak sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite.

 • Aktívne hypertextové prepojenie na inú webovú stránku alebo dokument, ktorý môžete kliknúť a otvoriť, ale nie na umiestnenie v rámci zošita, ak vlastnosť Office Excel Web Access Používať celý zošit a navigácia v Zošite nie je nastavená.

 • Neaktívny textový reťazec hypertextového prepojenia, ktoré nie je možné otvoriť, ak nie sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite .

RTD   

Údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM.

Nasledujúce:

 • Zobrazia sa akékoľvek hodnoty vrátené funkciou RTD, ktoré sú momentálne uložené v zošite.

 • Ak momentálne nie sú vrátené žiadne hodnoty, vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak služby Excel Services prepočíta zošit a pokúsi sa spustiť funkciu RTD alebo SQL. Žiadosť o funkciu, vráti sa chyba #nedostupný.

Podľa potreby môžete na otestovanie vrátenej hodnoty použiť funkcie ISERROR alebo IFERROR.

SQL.Request   

Výsledok dotazu, ktorý je pripojený k externému zdroju údajov.

Nasledujúce:

 • Zobrazia sa akékoľvek hodnoty vrátené funkciou SQL.Request, ktoré sú momentálne uložené v zošite.

 • Ak momentálne nie sú vrátené žiadne hodnoty, vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak služby Excel Services prepočíta zošit a pokúsi sa spustiť funkciu RTD alebo SQL. Žiadosť o funkciu, vráti sa chyba #nedostupný.

Podľa potreby môžete na otestovanie vrátenej hodnoty použiť funkcie ISERROR alebo IFERROR.

CHAR   

Znak špecifikovaný číslom a blokový znak pre netlačiteľné znaky.

Znak špecifikovaný číslom a prázdna hodnota pre netlačiteľné znaky.

BUNKY   

Informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu ľavej hornej bunky v odkaze.

Chyba #HODNOTA!.

INFO   

Cesta aktuálneho adresára alebo priečinka na vašom klientskom počítači.

Chyba #HODNOTA!.

Nasledujúce nestále funkcie môže vrátiť rôzne hodnoty, keď sú vypočítané v službách Excel Services na serverovom počítači, ako keď sú vypočítané v programe Excel na klientskom počítači.

Ak je funkcia:

Program Excel vráti:

A služieb Excel Services vráti:

TERAZ   

Dátum a čas na klientskom počítači.

Dátum a čas na serverovom počítači.

DNES   

Dátum na klientskom počítači.

Dátum na serverom počítači.

RAND, RANDBETWEEN   

Náhodné, a preto rozdielne číslo po každom spustení.

Náhodné, a preto rozdielne číslo po každom spustení.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pri zobrazovaní zošita

Zobrazenie zošita v službách Excel Services na serverovom počítači je veľmi podobné zobrazenia zošita v programe Excel na klientskom počítači, ale nie sú rozdiely. Všimnite si, že či tieto funkcie sú podporované alebo nepodporované nezabráni tomu zošit načítal a tieto funkcie sú v zošite zachované tak, že budú aj naďalej fungovať podľa očakávania v programe Excel.

Podporované funkcie

Nasledujúce funkcie sú podporované, ale na serveri sa môžu zobraziť iným spôsobom:

Funkcia

Komentáre

Hypertextové prepojenia   

Podporované, ale ovládaná v závislosti od vlastnosti Office Excel Web Access nasledujúcim spôsobom:

 • Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť, ak sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite.

 • Aktívne hypertextové prepojenie na inú webovú stránku alebo dokument, ktorý môžete kliknúť a otvoriť, ale nie na umiestnenie v rámci zošita, ak vlastnosť Office Excel Web Access Používať celý zošit a navigácia v Zošite nie je nastavená.

 • Neaktívny textový reťazec hypertextového prepojenia, ktoré nie je možné otvoriť, ak nie sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite .

Písma   

Písmo je obvykle na serveri v rovnakom štýle a veľkosti ako na strane klienta, ale ak niektoré písmo nie je na serveri k dispozícii, môže sa použiť náhradné písmo. Používateľ môže tiež ignorovať štýly písma a veľkosti v prehľadávači, ako je napríklad Internet Explorer.

Grafy a zostavy kontingenčného grafu   

Grafy a zostavy kontingenčných grafov sú statické obrázky a obnovia sa a znovu zobrazia, ak pracujete (filtrovanie, zoraďovanie a pod.) s údajmi, na ktorých je graf založený alebo s údajmi v pripojenej zostave kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Orámovanie čiarou   

Nasledujúce orámovania sú plne podporované: všetky farby čiar, štýly spojitých a dvojitých čiar, pevné, kosoštvorcové a prerušované čiary a tenké, stredne hrubé a hrubé čiary.

Poznámka: Nasledujúce orámovania sú čiastočne podporované: štýly trojitých a dvojitých čiar a čiary pevné, kosoštvorcové, čiary s hranatými bodkami, pomlčka-krátka-pomlčka, dlhá-krátka-pomlčka a pomlčka-krátka-pomlčka-krátka-pomlčka.

Smery farebného prechodu   

Vodorovné a zvislé smery farebného prechodu.

Farba výplne bunky   

Všetky farby výplne.

Zarovnanie bunky   

Podporované sú všetky zarovnania bunky s nasledujúcimi výnimkami: zvislé zarovnanie a zvislé rozmiestnenie, ktoré sú nahradené zvislým centrovaním.

Otočenie textu   

Otočenie textu je podporované spolu s pretekaním obsahu bunky a hlavičky stĺpca, vodorovným a zvislým zarovnaním vľavo pre kladné otočenie (+) a vodorovným a zvislým zarovnaním vpravo pre záporné otočenie (-).

Obojsmerný text   

Plne podporovaný, keď je zobrazená množina znakov z jedného jazyka.

Podmienené formátovanie AS   

Podmienené formátovanie Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) je obmedzené na nasledovné: farba písma, farba výplne, príznaky písma, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté a prečiarknuté a reťazce s formátom, ako napríklad formáty čísiel.

Posúvanie pracovného hárka   

Počet riadkov a stĺpcov, ktoré je možné v pracovnom hárku posúvať je obmedzený na maximálnu veľkosť 500. Navigačné tlačidlá sa používajú na zobrazenie nasledujúcej množiny riadkov a stĺpcov mimo rámec aktuálneho limitu. Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Nepodporované funkcie

Nasledujúce funkcie nie sú podporované:

Funkcia

Komentáre

Hypertextové prepojenia v grafe   

Kliknutie a otvorenie hypertextového prepojenia v grafoch.

Tabuľky   

Nahradenie hlavičiek stĺpcov pracovného hárka hlavičkami tabuľky programu Excel, keď sa hlavičky posunú mimo zobrazenia v oblasti posúvania.

Vzorky výplne bunky   

Všetky vzorky výplne.

Smery farebného prechodu   

Šikmo nahor, šikmo nadol a smer farebného prechodu z rohu do stredu.

Otočenie textu   

Výplň bunky alebo vzorka sa s textom neotočí, diagonálne hranice sa zobrazia ako keby text nebol otočený a vodorovné a zvislé zarovnanie bolo iné ako zarovnanie vľavo pre kladné otočenie (+) a zarovnanie vpravo pre záporné otočenie (-).

Obojsmerný text   

Zmiešanie obojsmerných textových znakov sprava doľava a zľava doprava, ktoré majú rôzne orientácie formy (alebo tvary znakov), ako napríklad ( (ľavé zátvorky) a ) (pravé zátvorky), nie sú vo zvislom texte podporované.

Orámovanie čiarou   

Nasledujúce čiary orámovania sú čiastočne nepodporované: štýly trojitých a dvojitých čiar a čiary pevné, kosoštvorcové, čiary s hranatými bodkami, pomlčka-krátka-pomlčka, dlhá-krátka-pomlčka a pomlčka-krátka-pomlčka-krátka-pomlčka.

Grafy    

Priestorové grafické efekty balíka Office, verzia 2007 ako napríklad tieň, žiara, zakrivenie, skosenie, mäkké okraje, prefarbenie a odraz. Tieto efekty sa buď odstránia alebo sa skonvertujú na náhradný efekt.

Nasledujúce priestorové grafy nie sú podporované:

 • priestorový povrchový

 • priestorový drôtený povrchový

 • obrysový povrchový graf,

 • drôtený obrysový povrchový graf.

Text vo formáte RTF v objekte, ako napríklad odrážky a rôzne písma a veľkosti písma, ktoré sa skonvertujú na obyčajný text.

Zvislé zarovnanie textu.

Poznámka: Hoci na zobrazenie v službách Excel Services sú podporované vložené grafy v hárkoch a pôvodné grafy na hárky s grafom, vložený graf, ktorý autor zošita skopírovali alebo premiestni z hárka do hárka s grafom nie je podporovaná pre zobrazenia.

Hlavičky riadkov a stĺpcov   

Nasledujúce formátovanie v hlavičkách riadkov a stĺpcov: dvojité účtovnícke, dvojité podčiarknutie, horný index a dolný index.

Netlačiteľné znaky   

Text v 7-bitovom kódovaní ASCII (podmnožina tabuľky znakov ANSI) s hodnotou 0 až 32 a ľubovoľné znaky nepodporované jazykom XML (Extensible Markup Language) verzia 1.0.

Tlač   

Rozloženie strany a hlavičky a päty strany.

Popisy   

Popisy členských vlastností služieb Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Rozširujúce balíky XML.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pri interakcii so zošitom

Po načítaní zošita do služieb Excel Services, môžete vstupovať do interakcií s ním v niekoľkými spôsobmi, ale existuje niekoľko interakcií, ktoré nie sú podporované.

Poznámka: Ďalším spôsobom, ako môžete pracovať a jedinečný pre služby Excel Services je vytvárať a meniť parametre, ktoré dočasná zmena hodnôt buniek v zošite pomocou pracovnej tably parametra v službách Excel Services alebo pri prechode údajov do webovej časti Excel Web Access z pripojenej webovej časti, ako je napríklad webovej časti filtra. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Podporované funkcie

Nasledujúce funkcie sú podporované, ale môžu sa správať rôzne.

Funkcia

Komentáre

Zostavy kontingenčnej tabuľky   

Filtrovanie zostáv, výber členov, rozbaľovanie (zvyšovanie počtu položiek) a zbaľovanie (znižovanie počtu položiek) úrovní údajov, triedenie, filtrovanie a zobrazovanie a skrývanie medzisúčtov.

Vyhľadanie    Vzhľad tlačidla  

Vyhľadanie textu, čísiel a dátumov s rozlišovaním malých a veľkých znakov a vyhľadanie podľa čiastkového obsahu bunky.

Jednoduchý výber   

Výber jednej bunky riadka alebo stĺpca.

Filtrovanie a zoraďovanie   

Používanie ponuky Filter, filtrovanie podľa textu, čísel, dátumov a času, určenie viacnásobných kritérií a zoraďovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovanie údajov v službách Excel Services a Zoraďovanie údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Tvorba prehľadu   

Tvorba prehľadu, vrátane zobrazenia a skrytia podrobností. Ďalšie informácie nájdete v téme Tvorba prehľadu v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Scenáre   

Vykonanie preddefinovaného scenára.

Obnovenie   

Obnovenie externých zdrojov údajov, vrátane všetkých zdrojov údajov v aktuálnom zošite, špecifický zdroj údajov, periodické obnovenie, manuálne obnovenie a obnovenie po zavedení zošita. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Výpočet   

Automatický a manuálny výpočet. Ďalšie informácie nájdete v téme Výpočet a prepočet údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Poznámka: Hoci služba Excel Services podporuje načítanie zošita, ktorý obsahuje zacyklené odkazy, zisťovanie zacyklené odkazy, keď sa načíta alebo prepočíta zošit funguje odlišne. Ak služby Excel Services nie je možné vyriešiť zacyklený odkaz, za určitých okolností sa zobrazí upozornenie, že je zacykleného odkazu. Vypočítané hodnoty sú rovnaké ako hodnoty, ktoré by ste dosiahli, ak zrušíte operáciu v klientovi programu Excel. Služby Excel Services automaticky zruší, zacyklený odkaz, aby výpočet neznižoval výkon servera.

Nepodporované funkcie

Nasledujúce funkcie nie sú podporované.

Funkcia

Komentáre

Zostavy kontingenčnej tabuľky   

Možnosti Skupina s podrobnosťami a Zobraziť podrobnosti (nazývajú sa tiež prierezové) pre údaje typu OLAP, vyhľadávanie členov, akcie služby Microsoft SQL Server Analysis Services alebo používanie zoznamu polí na pridávanie, nové usporiadanie alebo odstránenie polí.

Zostavy kontingenčných grafov   

Priama interakcia s kontingenčným grafom (pretože je to statický obrázok).

Asynchrónne vyhodnotenie funkcií kocky   

Asynchrónne vyhľadávanie údajov, keď sa vyhodnotí funkcia kocky a zobrazenie hlásenia #GETTINGDATA pred načítaním všetkých údajov. Všetky údaje sa načítajú synchrónne, skôr ako je zobrazenie zobrazené alebo obnovené.

Vyhľadanie    Vzhľad tlačidla  

Vyhľadávanie podľa základných údajov (na rozdiel od formátovaných údajov a podľa zhody s rozlišovaným malých a veľkých znakov).

Nahradiť   

Nahradenie textu a hodnôt po použití príkazu Vyhľadať Vzhľad tlačidla .

Zmena veľkosti riadka a stĺpca   

Úpravy šírky a výšky riadka a stĺpca.

Rozšírený výber   

Výber susedných a nespojitých rozsahov buniek alebo celého pracovného hárka.

Výpočet   

Zmena nastavení výpočtu v zošite po jeho načítaní. Ďalšie informácie nájdete v téme Výpočet a prepočet údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

Filtrovanie a zoraďovanie   

Zoraďovanie a filtrovanie podľa farby a uloženie filtra alebo zoradenia do zošita v službách Excel Services. Ďalšie informácie nájdete v téme filtrovanie údajov v službách Excel Services a zoraďovanie údajov v službách Excel Services v Pomocníkovi aplikácie Excel Web Access.

ísť na   

Všetky operácie typu Prejsť na.

Spravovanie tabiel   

Rozdelenie a zmrazenie tabiel.

Lupa   

Úprava zobrazenia pracovného hárka o percento aktuálnej veľkosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×