Rozdiely v používaní zošita v prehliadači a v programe Excel

Rozdiely v používaní zošita v prehliadači a v programe Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou Excelu Online vo webovom prehliadači vyzerá ako počítačovú aplikáciu Excel. Existujú však aj určité rozdiely, na ktoré treba pamätať. Napríklad všetky formáty súborov sa nepodporujú a niektoré funkcie môžu pracovať odlišne než počítačovej aplikácie. V tomto článku sa vysvetľuje, tieto rozdiely.

Poznámka: Ak používate Excel Web App alebo Excel Services v SharePoint Server 2010, pozrite si túto verziu témy rozdiely v používaní zošita v prehliadači a v programe Excel.

Formáty súborov, ktoré sú podporované v aplikácii Excel Online

 • Súbory zošitov programu Excel (.xlsx)

 • Súbory zošitov programu Excel 97-2003 (.xls).
  Poznámka: pri pokuse o otvorenie v tomto formáte súboru, Excel Web App sa ho previesť novšieho súboru .xlsx. Vždy môžete stiahnuť pôvodný prechodom na položky súbor > informácie > predchádzajúce verzie.

 • Binárny zošit Excelu (.xlsb)

 • súbor vo formáte OpenDocument Spreadsheet (.ods),

 • zošit Excelu podporujúci makrá (.xlsm);
  zošit v tomto formáte možno otvoriť, ale makrá sa v okne prehliadača nespustia,

Zošity v inom formáte, napríklad vo formáte .csv, vo všeobecnosti nie sú podporované v aplikácii Excel Online.

Ďalšie informácie o formátoch súborov programu Excel nájdete v téme Uloženie zošita v inom formáte súboru.

Poznámka: Existuje obmedzenie veľkosti súborov môžete zobraziť v službe SharePoint Online a službe Power BI. Prečítajte si ďalšie informácie o obmedzeniach veľkosti súborov zošitov v SharePointe Online.

Funkcie, ktoré sú podporované v Exceli Online

Pri zobrazovaní alebo tlači zošita v okne prehliadača môžu niektoré funkcie fungovať odlišne. Tieto odlišnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Táto funkcia

Takto funguje v okne prehliadača

Výpočty

Výpočty a nastavenia výpočtov vrátane nastavení automatického, manuálneho a iteračného výpočtu pre rozsahy alebo hárky zošita v okne prehliadača sú podobné ako v Exceli.

Bunky

Bunky vrátane hodnôt buniek, zlúčených buniek a prehľadu obsahu buniek sa v okne prehliadača zobrazujú podobne ako v Exceli.

Grafy a tabuľky vrátane kontingenčných grafov a zostáv kontingenčnej tabuľky

Vo všeobecnosti platí, grafy, tabuľky, zostavy kontingenčných grafov a zostáv kontingenčnej tabuľky sa zobrazujú v okne prehliadača podobne ako sú zobrazené v programe Excel. Zahrnúť výnimky

 • Grafy, ktoré sú súčasťou skupiny grafov

 • Grafy vychádzajúce z externých odkazov

 • Grafy využívajúce určité druhy zdrojov údajov, ktoré nie sú podporované v zošitoch zobrazovaných v okne prehliadača

Ak používate služby Excel Services alebo Excel Web App lokálne (nie v cloude), schopnosť zobrazovať určitým obsahom v okne prehliadača závisí od či služieb Excel Services alebo Excel Web App je možné zobraziť zošit. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie služieb Excel Services v SharePointe s aplikáciou Excel Web App.

Pripojenia údajov

V závislosti od konfigurácie prostredí niektoré druhy pripojení údajov sú podporované v zošitoch, ktoré sa zobrazí v okne prehliadača, ktorá umožňuje obnovenie údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme osviežujúci údajov v zošite v okne prehliadača.

Dátumy

Dátumy sa v okne prehliadača zobrazujú podobne ako v Exceli.

Externé odkazy

V okne prehliadača sa zobrazí posledná známa hodnota pre externý odkaz. Externé odkazy je potrebné aktualizovať pomocou Excelu.

Zoznam polí pre kontingenčný graf alebo zostavu kontingenčnej tabuľky

Zoznam polí pre kontingenčný graf alebo zostavu kontingenčnej tabuľky zvyčajne v okne prehliadača funguje podobne ako v Exceli. Znamená to, že ľudia môžu zoznam polí používať na preskúmanie informácií a zmenu údajov zobrazených v kontingenčnom grafe alebo zostave kontingenčnej tabuľky.

Filtre, rýchle filtre a ovládacie prvky časovej osi

Filtre a rýchle filtre vo všeobecnosti pracovať v okne prehliadača podobne ako fungujú v programe Excel. Vo všeobecnosti platí, ovládacie prvky časovej osi zošita v okne prehliadača podobne ako fungujú v programe Excel.

Ak používate služby Excel Services alebo Excel Web App lokálne (nie v cloude), schopnosť zobrazovať určitým obsahom v okne prehliadača závisí od či služieb Excel Services alebo Excel Web App je možné zobraziť zošit. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie služieb Excel Services v SharePointe saplikáciou Excel Web App.

Formátovanie

Formátovanie buniek a rozsahov buniek, ako aj formáty čísel, sa v okne prehliadača zobrazujú podobne ako v Exceli.

Funkcie

Väčšina funkcií programu Excel funguje v okne prehliadača ako v Exceli. V časti funkcie zošita v tomto článku sú uvedené výnimky.

Orámovanie

Väčšina čiar orámovania, nie však všetky, sa v okne prehliadača zobrazuje tak ako v Exceli. Farby čiar, štýly spojitých a dvojitých čiar, pevné a prerušované čiary, ako aj tenké, stredne hrubé a hrubé čiary, sú podporované.

Pomenované položky

Pomenované položky, akými sú rozsahy, tabuľky, grafy, kontingenčného grafu zostáv, kontingenčnej tabuľky zostavy, rýchle filtre a ovládacie prvky časovej osi sa zvyčajne zobrazujú v okne prehliadača podobne ako sú zobrazené v programe Excel.

Ak používate služby Excel Services alebo Excel Web App lokálne (nie v cloude), schopnosť zobrazovať určitým obsahom v okne prehliadača závisí od či služieb Excel Services alebo Excel Web App je možné zobraziť zošit. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie služieb Excel Services v SharePointe saplikáciou Excel Web App.

Krivky

Krivky sa v okne prehliadača zobrazujú podobne ako v Exceli.

Tabuľky

Tabuľky Excelu vrátane údajov, hlavičiek stĺpcov a riadkov súčtu sa v okne prehliadača zobrazujú podobne ako v Exceli.

Funkcie odlišné v prehliadači a na pracovnej ploche

Niektoré funkcie fungujú v okne prehliadača inak ako v Exceli. Niektoré funkcie zošita okrem toho môžu zošitu brániť v zobrazení v okne prehliadača.

Tip: Ak zošit v okne prehliadača nemôžete zobraziť preto, že obsahuje nepodporované funkcie, skúste ho otvoriť v programe Excel na pracovnej ploche.

Táto funkcia

Takto funguje v okne prehliadača

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky, akými sú ovládacie prvky ActiveX a ovládacie prvky panela s nástrojmi Formuláre, bránia zobrazeniu zošita v okne prehliadača.

Pripojenia údajov

V závislosti od konfigurácie vášho prostredia, niektoré druhy pripojení údajov môžete zabrániť zošita sa zobrazuje v okne prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v téme osviežujúci údajov v zošite v okne prehliadača.

Overiť údaje

Zošity, ktoré využívajú overenie údajov, môžete upravovať v okne prehliadača. Overenie údajov sa ale v prehliadači nedá nastaviť.

Digitálne podpisy

Zošity používajúce viditeľný alebo neviditeľný digitálny podpis nemožno v okne prehľadávača zobraziť.

Písma

Písma sa v okne prehliadača zvyčajne zobrazujú v rovnakom štýle a rovnakej veľkosti ako v Exceli. Ak sú v zošite použité písma, ktoré vo vašom zariadení nie sú k dispozícii, môže byť toto písmo pri zobrazení zošita v okne prehliadača nahradené iným písmom.

Funkcie

Niektoré funkcie sa v okne prehliadača môžu správať inak ako v Exceli. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Funkcie uvedenej ďalej v tomto článku.

Staršie makrojazyky

Zošity obsahujúce staršie funkcie makier, napríklad funkcie makier Microsoft Excelu 4.0 a dialógové hárky Microsoft 5.0 nemožno v okne prehliadača zobraziť.

Uloženie

Keď vy alebo niekto iný upraví zošit v okne prehliadača, zmeny sa automaticky uložia.

Zabezpečenie a ochrana súkromných údajov

Zošity, pre ktoré sa používajú nastavenia správy prístupových práv k informáciám na úrovni zošita, nemožno v okne prehliadača zobraziť.

Ak vaša organizácia používa Excel Web App (lokálne) alebo Excel Online (v cloude) na zobrazenie zošitov, zošity uložené v knižniciach dokumentov so správou prístupových práv k informáciám sa podporujú a môžu sa zobraziť v okne prehliadača.

Zošity odoslané ako prílohy chránené správou prístupových práv k informáciám v aplikácii Outlook Web App sa tiež podporujú a môžu sa zobraziť v okne prehliadača.

Však, ak vaša organizácia používa služby Excel Services na serveri SharePoint Server (lokálne) na zobrazenie zošitov, zošity v knižniciach so správou prístupových práv nie sú podporované a musí byť otvorený v programe Excel.

Správa prístupových práv k informáciám sa nemôže vzťahovať na prehliadač.

Vrátenie a opakovanie akcií

Ak zošit upravuje viac ľudí v tom istom čase, nie sú príkazy na vrátenie a opakovanie akcií v okne prehliadača k dispozícii dovtedy, kým iný používateľ nevykoná zmeny.

Ochrana hárka alebo zošita

Zošity, ktoré sú chránené (zašifrované ochranou heslom), nemožno v okne prehliadača zobraziť.

Chránené hárky (nie celé zošity) možno zobraziť v okne prehliadača v aplikácii Excel Online.

V lokálnom prostredí, kde ste pomocou služieb Excel Services alebo aplikácie Excel Web App, chránené hárky nie je možné zobraziť v okne prehliadača.

Ak chcete odstrániť ochranu, otvorte zošit v programe Excel na pracovnej ploche.

XML

Mapy XML, vložené inteligentné značky XML a rozširujúce balíky XML zabraňujú zobrazeniu zošita v okne prehliadača.

Funkcie v programe Excel a v Exceli Online

Niektoré funkcie sa v okne prehliadača správajú inak ako v Exceli. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn toho, ako niektoré funkcie fungujú v Exceli a ako fungujú v zošite zobrazenom v okne prehliadača.

Táto funkcia

Takto funguje v Exceli

Takto funguje v aplikácii Excel Online

CHAR

Vráti znak, ktorého kódom je špecifické číslo. Pre netlačiteľné znaky sa vráti znak bloku.

Vráti znak, ktorého kódom je špecifické číslo. Pre netlačiteľné znaky sa vráti prázdna hodnota.

HYPERLINK

Vráti sa aktívne prepojenie, na ktoré môžete kliknúť, a tým ho použiť

V závislosti od nastavení interaktivity zošita a navigácie v zošite, ktoré sú pre zošit určené, môže funkcia HYPERLINK vrátiť aktívne prepojenie alebo neaktívny textový reťazec prepojenia.

INFO

Vráti cestu k aktuálnemu adresáru alebo priečinku v počítači.

Vráti chybu #VALUE!.

NOW

Vráti dátum a čas v počítači

Vráti dátum a čas na serveri

RAND, RANDBETWEEN

Po každom spustení vráti náhodné číslo

Po každom spustení vráti náhodné číslo

RTD (real-time data)

Vráti údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM.

Ak sú hodnoty, ktoré vrátila funkcia RTD, uložené v zošite, zobrazia sa. Ak v zošite nie sú uložené žiadne hodnoty vráti sa chyba #N/A.

TODAY

Vráti dátum v počítači

Vráti dátum na serveri

Informácie o používaní služby Excel Online, aplikácie Excel Web App (lokálne) a služieb Excel Services (lokálne)

Na zobrazenie zošita v okne prehliadača je možné použiť rôzne aplikácie. V závislosti od konfigurácie prostredia môžete na zobrazenie zošita v okne prehliadača použiť Excel Online (súčasť služby Office Online), Excel Web App (súčasť aplikácií Office Web Apps lokálne) alebo služieb Excel Services v SharePoint Serveri (lokálne).

O tomto rozhoduje IT správca a ovplyvní to, ktoré možnosti sú podporované pri zobrazení zošita v okne prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×