Rozdiely v používaní dokumentu v prehliadači a vo Worde

Microsoft Word Web App umožňuje vykonávať základné úpravy a zmeny formátovania dokumentu vo webovom prehliadači. Na rozšírené funkcie použite v aplikácii Word Web App príkaz Otvoriť vo Worde. Keď dokument uložíte vo Worde, uloží sa na webovej lokalite, na ktorej ste ho otvorili vo webovej aplikácii.

Dokument, ktorý otvoríte v aplikácii Word Web App, je rovnaký ako dokument, ktorý otvoríte v počítačovej aplikácii Word, niektoré funkcie však v týchto dvoch prostrediach fungujú odlišne.

Obsah tohto článku

Formáty súborov podporované v aplikácii Word Web App

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Funkcie odlišné v prehliadači a v počítači

Otváranie a ukladanie

Úprava a formátovanie

Revízia

Objekty

Formáty súborov podporované v aplikácii Word Web App

V aplikácii Word Web App sa otvoria dokumenty v týchto formátoch:

 • Dokument programu Word (.docx)

 • Šablóna programu Word (.dotx)

 • Dokument programu Word s povolenými makrami (.docm) alebo šablóna programu Word s povolenými makrami (.dotm)
  Dokument možno otvoriť, ale makrá sa nespustia.

 • Dokument programu Word 97-2003 (.doc) alebo šablóna programu Word 97-2003 (.dot)
  Word Web App zobrazí dokumenty v týchto formátoch, ale po úprave dokumentu v prehliadači aplikácia Word Web App uloží novú kópiu dokumentu vo formáte .docx alebo .dotx. Word Web App neukladá dokumenty vo formátoch .doc alebo .dot.

 • Text vo formáte OpenDocument (.odt)
  Tento formát je podporovaný pre dokumenty uložené v knižnici SharePointu.

V aplikácii Word Web App sa nedajú otvoriť dokumenty v iných formátoch súborov. Nepodporované sú napríklad tieto formáty: ODF (Open Document Format), RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language), MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML) a PDF (Portable Document Format). Formát ODT nie je podporovaný pre dokumenty uložené vo OneDrive.

Na začiatok stránky

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Keď zobrazujete alebo tlačíte dokument v aplikácii Word Web App, tento dokument vyzerá rovnako ako v zobrazení Rozloženie pri tlači v počítačovej aplikácii Word. Aplikácia Word Web App používa na vytlačenie dokumentov program na prezeranie súborov PDF (zoznam podporovaných programov na prezeranie súborov PDF nájdete na lokalite . Ak chcete pri tlači použiť funkcie Wordu (napríklad nastavenie okrajov strany), kliknite na položku Otvoriť v programe Word a vytlačte dokument v počítačovej aplikácii Word.

Pri zobrazovaní dokumentu fungujú niektoré funkcie v prehliadači inak ako v počítačovej aplikácii Word. Ak chcete použiť funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v aplikácii Word Web App, kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Zobrazenie Rozloženie pri tlači

V zobrazení na čítanie aplikácia Word Web App zobrazí dokument rovnako ako pri zobrazení Rozloženie pri tlači. Ďalšie zobrazenia, ktoré sú k dispozícii v počítačovej aplikácii Word (Prehľad, Koncept, Webové rozloženie, Zobrazenie na čítanie na celú obrazovku ), nie sú v aplikácii Word Web App k dispozícii. V aplikácii Word Web App nie je k dispozícii ani navigačná tabla, zobrazenie vedľa seba ani rozdelené okná.

Pravítka a mriežky

Word Web App nezobrazuje pravítka ani mriežky.

Na začiatok stránky

Funkcie odlišné v prehliadači a v počítači

Pri úprave dokumentu v aplikácii Word Web App sa dokument zobrazí v zobrazení na úpravu, aby bolo možné upravovať a formátovať text. V zobrazení na úpravu sa nezobrazia možnosti formátovania strany, ako napríklad okraje alebo zlomy strán, titulné strany alebo hlavičky a päty. Okrem toho sa mnohé objekty zobrazia ako zástupné symboly.

Spôsob, akým aplikácia Word Web App podporuje funkcie, ktoré možno použiť v dokumentoch, je popísaný v nasledujúcich tabuľkách. Ak chcete použiť funkcie nad rámec funkcií, ktoré sú k dispozícii v aplikácii Word Web App, kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Otváranie a ukladanie

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Ochrana súborov: IRM alebo heslo

Word Web App nedokáže otvoriť dokumenty, ktoré sú šifrované heslom alebo chránené správou prístupových práv k informáciám. Tieto dokumenty otvárajte v počítačovej aplikácii Word.

Povolenie na úpravu

Dokument, ktorý vyžaduje zadanie hesla na úpravu, sa v aplikácii Word Web App otvorí v zobrazení na čítanie a nie je ho možné upravovať v prehliadači. Obmedzenia úprav odstránite kliknutím na položku Otvoriť v programe Word.

Ukladanie

Dokument je v aplikácii Word Online potrebné ukladať manuálne, funkcia automatického ukladania nie je k dispozícii.

Správa verzií

Verzie sa spravujú na serveri, nie v aplikácii Word Web App. Ak je dokument uložený vo OneDrive, použite funkciu História verzií vo OneDrive. Ak je dokument uložený v knižnici SharePoint, skontrolujte, či je funkcia História verzií pre knižnicu konfigurovaná.

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Web App nasledovne

Kopírovanie a prilepenie

Skopírujte a prilepte text. Text je formátovaný tak, aby po prilepení zodpovedal okolitému textu v aplikácii Word Web App.

Formátovanie písma

Použite tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, prečiarknutie, horný index, dolný index, štýl písma, veľkosť, farbu, zvýraznenie. Formátovanie písma je možné aj vymazať.

Formátovanie odsekov

Zarovnajte odseky vľavo, vpravo alebo na stred, zapisujte text sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšite alebo zmenšite zarážku, formátujte odseky ako zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Formátovanie je možné aj vymazať. V aplikácii Word Web App sa nedá upraviť riadkovanie.

Číslovanie a odrážky

Použite niektorý z viacerých vstavaných štýlov číslovania a odrážok.

Štýly

Použite niektorý zo vstavaných štýlov galérie. Formátovanie je možné aj vymazať. V aplikácii Word Web App sa nedajú vytvárať nové štýly alebo upravovať štýly.

Hľadanie

Hľadanie je k dispozícii iba v zobrazení na čítanie. Hľadanie a nahradenie nie je v aplikácii Word Web App k dispozícii.

Lupa

Lupa je k dispozícii len v zobrazení na čítanie. Na priblíženie alebo vzdialenie zobrazenia na čítanie použite nastavenie zobrazenia v prehliadači.

Okraje a orientácia strany

V aplikácii Word Web App sa rozloženie strany zachová, ale nemožno ho upraviť.

Zlomy riadkov a zlomy strán

Zlomy riadkov a strán sa zobrazujú v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sú zlomy strán zobrazené ako zástupné symboly a zlomy strán nie sú označené.

Stĺpce

V aplikácii Word Online sa rozloženie strany zachová, ale nemožno ho upraviť.

Motív, farba strany, vodotlač

V aplikácii Word Online sa motív a pozadie strany v dokumente zachovajú, ale nemožno ich upraviť.

Spolutvorba

V aplikácii Word Web App môže spolupracovať viacero autorov na dokumentoch uložených vo OneDrive. Spolutvorba funguje vo Worde 2010, Worde for Mac 2011 a v aplikácii Word Web App. V prípade dokumentov uložených v knižnici SharePoint môžu spoluautori používať Word 2010 alebo Word for Mac 2011. Word Web App nie je možné použiť.

Revízia

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Nástroje korektúry

Skontrolujte pravopis a nastavte jazyk korektúry pomocou vstavaného slovníka. Aplikácia Word Web App nepoužíva vlastný slovník a neobsahuje kontrolu pravopisu, preklad ani synonymický slovník.

Komentáre

Komentáre sa zobrazia v zobrazení na čítanie. Ak chcete pridať komentáre alebo upraviť dokument, ktorý obsahuje komentáre, kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Sledované zmeny

Sledované zmeny sa zobrazia v zobrazení na čítanie. Ak chcete sledovať zmeny alebo upraviť dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny, kliknite na položku Otvoriť v programe Word. Platí to aj v prípade, že funkcia Sledovať zmeny sa zapla pri poslednom uložení dokumentu vo Worde. Funkcia porovnávania verzií nie je v aplikácii Word Web App k dispozícii.

Objekty

Táto funkcia

Funguje v aplikácii Word Online nasledovne

Hypertextové prepojenia

Vložte hypertextové prepojenia, upravte ich alebo na ne prejdite. Fungujú aj prepojenia na záložky a krížové odkazy. V aplikácii Word Web App možno upraviť zobrazený text, ale nie cieľ prepojení.

Tabuľky

Vložte tabuľky. Vyberte tabuľku, stĺpec, riadok alebo bunku, odstráňte tabuľku, stĺpec alebo riadok, vložte riadky a stĺpce, zarovnajte text bunky doľava, doprava alebo na stred. Zložitejšie funkcie tabuliek, napríklad štýly tabuliek, veľkosť bunky, smer textu a spôsob zoradenia, sa v dokumente zachovajú, ale nemožno ich konfigurovať v aplikácii Word Web App.

Obrázky a objekty ClipArt

Vložte obrázky uložené v počítači alebo objekty ClipArt, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com. Obrázkom a objektom ClipArt môžete meniť veľkosť alebo k nim môžete pridať alternatívny text. Ak chcete obrázok alebo objekt ClipArt premiestniť, vystrihnite ho a prilepte. Zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, napríklad používanie efektov a orezávanie, nie sú v aplikácii Word Web App k dispozícii. V aplikácii Word Web App nie je možné vytvárať snímky obrazovky, ale snímky obrazovky, ktoré sa nachádzajú v dokumente, sa v aplikácii Word Web App zobrazia ako obrázky.

Tvary, grafy, textové polia, grafické prvky SmartArt a objekty WordArt

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť. V aplikácii Word Web App ich nemožno premiestniť ani zmeniť ich veľkosť.

Rovnice, symboly, písanie rukou

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť. V aplikácii Word Web App ich nemožno premiestniť ani zmeniť ich veľkosť.

Polia, ovládacie prvky obsahu, titulná strana

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť alebo aktualizovať. Titulná strana sa zobrazí ako zástupný symbol ovládacieho prvku obsahu.

Hlavičky a päty

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sú hlavičky a päty vrátane počtu strán skryté.

Poznámky pod čiarou, vysvetlivky, bibliografia, obsah, register

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť alebo aktualizovať.

Makrá

Dokumenty obsahujúce makrá možno zobraziť, upraviť, vytlačiť a zdieľať. Na spustenie makier kliknite na položku Otvoriť v programe Word.

Ovládacie prvky ActiveX, vložené objekty OLE, riadok pre podpis

Zobrazia sa v dokumente v očakávanej podobe v zobrazení na čítanie. V zobrazení na úpravu sa zobrazia ako zástupné symboly, ktoré možno odstrániť, ale nie upraviť. V aplikácii Word Web App ich nemožno premiestniť ani zmeniť ich veľkosť.

Prepojené obrázky, vložené súbory

V dokumente zostanú zachované, ale v aplikácii Word Online sa zobrazia ako zástupné symboly.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×