Office
Prihlásenie
Rozdiely medzi používaním pracovného zošita v programe Excel a v službách programu Excel

Rozdiely medzi používaním pracovného zošita v programe Excel a v službách programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Excel Services je primárne navrhnutý ako webový skúmanie údajov a vytváranie zostáv systému zošitov programu Excel a podporuje podmnožinu funkcií v Microsoft Office Excel 2007. V nasledujúcich častiach Zhrnutie, ktoré Office Excel 2007 funkcie sú podporované a nepodporované v službách Excel Services.

Obsah tohto článku

Podporované a nepodporované funkcie pri načítavaní zošita

Podporované a nepodporované funkcie zošita

Podporované a nepodporované funkcie pri zobrazovaní zošita

Podporované a nepodporované funkcie pri interakcii so zošitom

Podporované a nepodporované funkcie pri načítavaní zošita

Môžete načítať zošita v službách programu Excel, ktorý sa nachádza v Office Excel 2007 zošita (.xlsx) alebo binárneho zošita (.xlsb) formáte ako zošit iba na čítanie tromi spôsobmi:

 • Zadajte URL adresu alebo cesty UNC vo vlastnosti webovej časti Excel Web Access zošit.

 • Pripojenie webovej časti Zobrazenie zoznamu knižnice dokumentov k webovej časti Excel Web Access, a potom odošlite adresu URL zošita uloženého v knižnici dokumentov na zobrazenie v Microsoft Office Excel Web Access.

 • Zobrazenie zošita uloženého v knižnici dokumentov v prehliadači. (Ukážte na položku, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite na položku Zobraziť vo webovom prehľadávači.)

Všetky ostatné formáty súborov programu Microsoft Office Excel nie sú podporované, vrátane Office Excel 2007 zošit s povolenými makrami (.xlsm) a Office Excel 2007 97-2003 zošit (.xls).

Poznámka: S príslušným povolením môžete aj otvoriť zošit v Office Excel 2007 na klientskom počítači z ponuky Otvorte na paneli s nástrojmi balíka Office Excel Web Access vo forme zošita alebo snímky. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie pracovného zošita alebo snímky v programe Excel zo služieb programu Excel.

Funkcie podporované

Tieto funkcie sú podporované pri načítaní zošita:

Funkcia

Komentáre

Funkcie   

Všetkých funkcií pracovného hárka Excelu sú podporované na niekoľko výnimiek. Ďalšie informácie nájdete v téme v nasledujúcej sekcii podporované a nepodporované funkcie pracovného hárka.

Dátumy   

Dátumové systémy operačných systémov Windows a Macintosh.

Tabuľky programu Excel   

Údaje tabuliek programu Excel, hlavičky stĺpcov, vypočítané stĺpce, riadky súčtu, štruktúrované odkazy a štýly.

Bunky   

Hodnoty buniek vrátane zlúčených buniek a pretekania obsahu buniek.

Názvy   

Definované názvy a pomenované rozsahy.

Výpočet   

Nastavenia výpočtu a prepočtu vrátane automaticky, automatické okrem tabuliek, manuálneho a iteratívneho výpočtu pre rozsahy alebo celé hárky. Ďalšie informácie nájdete v téme Calculate a prepočítať údajov v službách Excel Services.

Grafy    

Grafy, rozsahy grafov a zostáv kontingenčných grafov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošite v prehliadači.

Formátovanie   

Bunky a formátovanie rozsahu buniek, podmienené formátovanie (okrem priečinka pomocou údajových pruhov a ikon) v zošitoch a formáty čísel.

Pripojenia   

Pripojenia na externé zdroje údajov vrátane kontingenčných tabuliek typu OLAP.

Citlivostná analýza   

Výsledky nástrojov na analýzu hypotéz, vrátane hľadanie riešenia, tabuliek údajov, scenáre, Riešiteľ a Rady.

Zlučovanie   

Zlúčené údaje z rozsahov.

Zdroje údajov   

SQL Server, poskytovateľov technológie OLAP, OLEDB poskytovateľov a ovládače ODBC.

Nepodporované funkcie

Zošity, ktoré obsahujú nasledujúce nepodporované funkcie načítať ani zobraziť v službách Excel Services. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vždy uložiť zošit z Office Excel 2007 pomocou príkazu Služieb Excel Services . (Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na šípku vedľa položky Publikovať a potom kliknite na položku Služby Excel Services v časti rozoslať dokument iným ľuďom ). Môžete overiť, či funkcia je podporovaná kliknutím na políčko Otvoriť tento zošit v prehľadávači po uložení v dialógovom okne Uloženie pre služby Excel Services na pokus o zobrazenie v prehliadači. Ak funkcia nie je podporovaná, služieb Excel Services zobrazí upozornenie.

Tieto funkcie nie sú podporované a zabrániť v načítaní zošita:

Funkcia

Komentáre

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kód, makrá, doplnky a používateľom definované funkcie (UDF).

Poznámka: Programátor môžete prispôsobiť služieb Excel Services mnohými spôsobmi, vrátane vytvorenia používateľom definované funkcie (UDF). Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Staršie makrojazyky   

Makrofunkcie programu Microsoft Excel 4.0 a dialógové hárky programu Microsoft Excel 5.0.

Ovládacie prvky   

Ovládacie prvky panela s nástrojmi Formuláre, ovládacie prvky Súpravy nástrojov a všetky ovládacie prvky ActiveX.

XML   

Mapy XML a vložené akcie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov   

Zošity, hárky alebo rozsahy s ochranou a zošity, ktoré majú správu prístupových práv k informáciám (Information Rights Management).

Poznámka: Ak chcete zabezpečiť zošitov v službách Excel Services, použite Microsoft Windows SharePoint Services práva a povolenia.

Obrázky a objekty   

Prepojené alebo vložené objekty alebo obrázky, vložené obrázky, tvary, WordArt a diagramy, ako je napríklad organizačných schém.

Písanie rukou   

Všetky funkcie písania rukou vrátane kreslenia, písania a poznámok rukou.

OLE a DDE   

Objekty OLE (Object Linking and Embedding) a prepojenia DDE (Dynamic Data Exchange).

Zobrazené vzorce   

Zošity uložené so vzorcami, ktoré sú zobrazené.

Overenie údajov   

Zabránenie vloženiu neplatných údajov a vytváranie rozbaľovacích zoznamov.

Zdroje údajov   

Služby vyhľadávania údajov pre Microsoft Business Solutions, zoznamy aplikácie Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, Externé rozsahy údajov (nazývané aj ako tabuľky dotazov) a tabuľky prepojené so zoznamami aplikácie Windows SharePoint Services.

Dotazy   

Webové dotazy a textu dotazoch.

Externé odkazy na prepojené zošity   

Vytváranie externých odkazov (nazývajú sa tiež prepojenia) na špecifický rozsah buniek, na definovaný názov pre rozsah buniek alebo ako súčasť definície názvu.

Komentáre   

Zobrazenie a úprava komentárov.

Zlučovanie   

Zlúčené údaje zo zostáv kontingenčnej tabuľky.

Tlačidlo zdieľať zošit (karta revízia)   

Zdieľanie zošitov a Riešenie konfliktných zmien.

Digitálne podpisy   

Viditeľné a neviditeľné digitálne podpisy v zošite.

Pripojené panely s nástrojmi   

Vlastné panely s nástrojmi pripojené k zošitu pomocou programu Office Excel 2003 pred skonvertovaním zošita na formát programu Excel 2007.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie zošita

Všetky funkcie sú plne podporované, keď načítať a prepočítať zošit s nasledujúce výnimky, hypertextové prepojenie, RTD a SQL. V žiadosti, z ktorých každá má obmedzená podpora.

Ak je funkcia:

Program Excel vráti:

A služieb Excel Services vráti:

HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIE   

Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť.

Jedna z nasledovných možností:

 • Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť, ak sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite.

 • Aktívne hypertextové prepojenie na inú webovú stránku alebo dokument, ktorý môžete kliknúť a otvoriť, ale nie na umiestnenie v rámci zošita, ak vlastnosť Office Excel Web Access Používať celý zošit a navigácia v Zošite nie je nastavená.

 • Neaktívny textový reťazec hypertextového prepojenia, ktoré nie je možné otvoriť, ak nie sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite.

RTD   

Údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu com..

Takto:

 • Zobrazia sa akékoľvek hodnoty vrátené funkciou RTD, uložené v zošite.

 • Ak nie sú v súčasnosti vrátené žiadne hodnoty, vráti sa chyba #nedostupný.

 • Ak služby Excel Services prepočíta zošit a pokúsi sa spustiť funkciu RTD alebo SQL. Žiadosť o funkciu, vráti sa chyba #nedostupný.

Ak chcete, môžete použiť funkcie ISERROR alebo IFERROR test pre vrátenú hodnotu.

SQL. Žiadosť o   

Výsledky dotazu, ktorý je pripojený k externému zdroju údajov.

Takto:

 • Všetky hodnoty vrátené funkciou SQL. Zobrazia sa Request, ktoré sú momentálne uložené v zošite.

 • Ak nie sú v súčasnosti vrátené žiadne hodnoty, vráti sa chyba #nedostupný.

 • Ak služby Excel Services prepočíta zošit a pokúsi sa spustiť funkciu RTD alebo SQL. Žiadosť o funkciu, vráti sa chyba #nedostupný.

Ak chcete, môžete použiť funkcie ISERROR alebo IFERROR test pre vrátenú hodnotu.

CHAR   

Znak špecifikovaný číslom a blokový znak pre netlačiteľné znaky.

Znak špecifikovaný číslom a prázdna hodnota pre netlačiteľné znaky.

BUNKY   

Informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu ľavej hornej bunky v odkaze.

Informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu ľavej hornej bunky v odkaze.

Poznámka: Nasledujúce typy informácií o bunke nie sú podporované a vráti #VALUE! Chyba: farba, názov súboru, formát zátvoriek, predpona, chrániť, a šírka.

INFORMÁCIE O   

Cesta k aktuálnemu adresáru alebo priečinku v klientskom počítači.

Chyba #HODNOTA!.

Nasledujúce nestále funkcie môže vrátiť rôzne hodnoty, keď sú vypočítané v službách Excel Services na serverovom počítači, ako keď sú vypočítané v programe Excel na klientskom počítači.

Ak je funkcia:

Program Excel vráti:

A služieb Excel Services vráti:

TERAZ   

Dátum a čas na klientskom počítači.

Dátum a čas na serverovom počítači.

DNES   

Dátum na klientskom počítači.

Dátum na serverom počítači.

RAND, RANDBETWEEN   

Náhodné, a preto rozdielne číslo po každom spustení.

Náhodné, a preto rozdielne číslo po každom spustení.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pri zobrazovaní zošita

Zobrazenie zošita v službách Excel Services na serverovom počítači je veľmi podobné zobrazenia zošita v programe Excel na klientskom počítači, ale nie sú rozdiely. Všimnite si, že či tieto funkcie sú podporované alebo nepodporované nezabráni tomu zošit načítal a tieto funkcie sú v zošite zachované tak, že budú aj naďalej fungovať podľa očakávania v programe Excel.

Funkcie podporované

Tieto funkcie sú podporované, ale môžu zobraziť odlišne na serveri:

Funkcia

Komentáre

Hypertextové prepojenia   

Podporované, ale ovládaná v závislosti od vlastnosti Office Excel Web Access nasledujúcim spôsobom:

 • Aktívne hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť a otvoriť, ak sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite.

 • Aktívne hypertextové prepojenie na inú webovú stránku alebo dokument, ktorý môžete kliknúť a otvoriť, ale nie na umiestnenie v rámci zošita, ak vlastnosť Office Excel Web Access Používať celý zošit a navigácia v Zošite nie je nastavená.

 • Neaktívny textový reťazec hypertextového prepojenia, ktoré nie je možné otvoriť, ak nie sú nastavené vlastnosti Office Excel Web Access Používať celý zošit a Navigácia v zošite.

Písma   

Písma sú zvyčajne rovnakým štýlom a veľkosť na serveri, ako sú na strane klienta, ale ak niektoré písmo nie je k dispozícii na serveri, potom môžu byť použité náhradné písmo. Tiež, používateľa môžete ignorovať štýly písma a veľkosti v prehliadači, ako je napríklad program Internet Explorer.

Grafy a zostavy kontingenčného grafu   

Grafy a zostavy kontingenčného grafu sú statické obrázky a obnoviť a znova zobraziť, ak pracujete (filtrovanie, zoraďovanie a podobne) s údajmi, ktoré graf založený alebo s údajmi v zostave kontingenčnej tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošite v prehliadači.

Orámovanie čiarou   

Nasledujúce čiary orámovania sú úplne podporované: všetky farby, čiary Štýly čiar nepretržitý a dvojité; pevná, kosoštvorca a prerušované čiary; a hrúbky čiar tenké, stredné a hrubé.

Poznámka: Nasledujúce orámovanie je čiastočne podporované: troma a dvojité Štýly čiar; a pevná, kosoštvorca, štvorcový bodkované, pomlčku Krátka pomlčka, dlho-Krátka-pomlčka a pomlčka-krátky-pomlčka-krátky-pomlčka čiary.

Smery farebného prechodu   

Vodorovné a zvislé smery farebného prechodu.

Farba výplne bunky   

Všetky farby výplne.

Zarovnanie bunky   

Sú podporované všetky zarovnania bunky s týmito výnimkami: zvislé zarovnanie a zvislé rozmiestnenie, ktoré sú nahradené vertikálne centrum.

Otočenie textu   

Otočenie textu je podporované spolu s buniek a obsahu hlavičky stĺpca pretečenia, vodorovné a zvislé zarovnanie vľavo pre kladné otočenie (+) a horizontálne alebo vertikálne zarovnanie vpravo pre záporné otočenie (-).

Obojsmerný text   

Plne podporovaný, keď je zobrazená množina znakov z jedného jazyka.

Podmienené formátovanie AS   

Podmienené formátovanie Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) je obmedzené na nasledovné: farba písma, farba výplne, príznaky písma, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté a prečiarknuté a reťazce s formátom, ako napríklad formáty čísiel.

Posúvanie v pracovnom hárku   

Počet riadkov a stĺpcov, aby sa môžete posúvať v hárku je obmedzené na maximálnu veľkosť 500. Navigačné tlačidlá sa používajú na zobrazenie na ďalšiu množinu riadkov a stĺpcov mimo súčasný limit. Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v zošite v službách Excel Services.

Nepodporované funkcie

Tieto funkcie nie sú podporované:

Funkcia

Komentáre

Hypertextové prepojenia v grafe   

Kliknutie a otvorenie hypertextového prepojenia v grafoch.

Tabuľky   

Nahradenie hlavičiek stĺpcov hárka hlavičkami tabuľky programu Excel, keď sa hlavičky posunú mimo zobrazenia v oblasti posúvania.

Vzorky výplne bunky   

Všetky vzorky výplne.

Smery farebného prechodu   

Šikmo nahor, šikmo nadol a smer farebného prechodu z rohu do stredu.

Otočenie textu   

Výplň bunky alebo vzorka sa s textom neotočí, diagonálne hranice sa zobrazia ako keby text nebol otočený a vodorovné a zvislé zarovnanie bolo iné ako zarovnanie vľavo pre kladné otočenie (+) a zarovnanie vpravo pre záporné otočenie (-).

Obojsmerný text   

Kombinácia sprava doľava a zľava doprava obojsmerných textových znakov, ktoré majú rôzne orientácie formy (alebo tvary znakov) orientácia, ako napríklad ((ľavé zátvorky) a) (pravé zátvorky), nie je vo zvislom texte podporované.

Orámovanie čiarou   

Nasledujúce čiary orámovania sú čiastočne podporované: troma a dvojité Štýly čiar; a pevná, kosoštvorca, štvorcový bodkované, pomlčku Krátka pomlčka, dlho-Krátka-pomlčka a pomlčka-krátky-pomlčka-krátky-pomlčka čiary.

Grafy    

Office, verzia 2007 3-D grafické efekty, ako je napríklad tieň, žiara, zakrivenie, skosenie, mäkké okraje, prefarbenie a odraz. Tieto efekty sa buď odstránia alebo sa skonvertujú na náhradný efekt.

Nasledujúce 3-D grafy nie sú podporované:

 • Priestorový povrchový

 • Drôtený priestorový povrchový

 • Obrysový povrchový graf.

 • Drôtený obrysový povrchový graf

Text vo formáte RTF v objekte, ako napríklad odrážky a rôzne písma alebo veľkosti písma, ktoré sa skonvertujú na obyčajný text.

Zvislé zarovnanie textu.

Poznámka: Hoci na zobrazenie v službách Excel Services sú podporované vložené grafy v hárkoch a pôvodné grafy na hárky s grafom, vložený graf, ktorý autor zošita skopírovali alebo premiestni z hárka do hárka s grafom nie je podporovaná pre zobrazenia.

Hlavičiek riadkov a stĺpcov   

Nasledujúce formátovanie v hlavičkách riadkov a stĺpcov: dvojité účtovnícke, dvojité podčiarknutie, horný a dolný index.

Netlačiteľné znaky   

Text v 7-bitovom kódovaní ASCII (podmnožina tabuľky znakov ANSI) s hodnotou 0 až 32 a ľubovoľné znaky nepodporované jazykom XML (Extensible Markup Language) verzia 1.0.

Tlačiť   

Rozloženie a hlavičky a päty.

Popisy   

Popisy členských vlastností služieb Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

Rozširujúce balíky XML.

Na začiatok stránky

Podporované a nepodporované funkcie pri interakcii so zošitom

Po načítaní zošita do služieb Excel Services, môžete vstupovať do interakcií s ním v niekoľkými spôsobmi, ale existuje niekoľko interakcií, ktoré nie sú podporované.

Poznámka: Ďalším spôsobom, ako môžete pracovať a jedinečný pre služby Excel Services je vytvárať a meniť parametre, ktoré dočasne zmeny hodnôt buniek v zošite s použitím parametrov pracovnej tably alebo pri prechode údajov do webovej časti Excel Web Access z pripojenej webovej časti , ako je napríklad webovej časti filtra. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

Funkcie podporované

Tieto funkcie sú podporované, ale môžu správať odlišne.

Funkcia

Komentáre

Zostavy kontingenčnej tabuľky   

Správa filtrovanie, výber členov, rozbaľovanie (zvyšovanie) a zbalenie úrovní údajov, triedenie, filtrovanie a zobrazovanie a skrývanie medzisúčtov (znižovanie).

Vyhľadanie    Obrázok tlačidla  

Vyhľadanie textu, čísiel a dátumov s rozlišovaním malých a veľkých znakov a vyhľadanie podľa čiastkového obsahu bunky.

Jednoduchý výber   

Výber jednej bunky, riadka alebo stĺpca.

Filtrovanie a zoraďovanie   

Používanie ponuky Filter, filtrovanie podľa textu, čísel, dátumov a časov, viacerých kritérií a zoradenie. Ďalšie informácie nájdete v téme filtrovanie údajov v službách Excel Services a zoraďovanie údajov v službách Excel Services.

Tvorba prehľadu   

Tvorba prehľadu vrátane zobrazenie a skrytie podrobností. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie prehľadu údajov v službách Excel Services.

Scenáre   

Vykonanie preddefinovaného scenára.

Obnovenie   

Obnovenie externých zdrojov údajov, vrátane všetkých zdrojov údajov v aktuálnom zošite, špecifického zdroja údajov, pravidelný obnovenia, manuálne obnovenie a obnovenie po zavedení zošita. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie externých údajov v službách Excel Services.

Výpočet   

Automatická a manuálna výpočtov. Ďalšie informácie nájdete v téme Calculate a prepočítať údajov v službách Excel Services.

Poznámka: Hoci služba Excel Services podporuje načítanie zošita, ktorý obsahuje zacyklené odkazy, zisťovanie zacyklené odkazy, keď sa načíta alebo prepočíta zošit funguje odlišne. Ak služby Excel Services nie je možné vyriešiť zacyklený odkaz, za určitých okolností sa zobrazí upozornenie, že je zacykleného odkazu. Vypočítané hodnoty sú rovnaké ako hodnoty, ktoré by ste dosiahli, ak zrušíte operáciu v klientovi programu Excel. Služby Excel Services automaticky zruší, zacyklený odkaz, aby výpočet neznižoval výkon servera.

Nepodporované funkcie

Tieto funkcie nie sú podporované.

Funkcia

Komentáre

Zostavy kontingenčnej tabuľky   

Možnosti Skupina s podrobnosťami a Zobraziť podrobnosti (nazývajú sa tiež prierezové) pre údaje typu OLAP, vyhľadávanie členov, akcie služby Microsoft SQL Server Analysis Services alebo používanie zoznamu polí na pridávanie, nové usporiadanie alebo odstránenie polí.

Zostavy kontingenčných grafov   

Priama interakcia s kontingenčným grafom (pretože je to statický obrázok).

Asynchrónne vyhodnotenie funkcií kocky   

Asynchrónne vyhľadávanie údajov, keď sa vyhodnotí funkcia kocky a zobrazenie hlásenia #GETTINGDATA pred načítaním všetkých údajov. Všetky údaje sa načítajú synchrónne, skôr ako je zobrazenie zobrazené alebo obnovené.

Vyhľadanie    Obrázok tlačidla  

Vyhľadávanie podľa základných údajov (na rozdiel od formátovaných údajov a podľa zhody s rozlišovaným malých a veľkých znakov).

Nahradenie   

Nahradenie textu a hodnôt po tom, ako nájsť Obrázok tlačidla .

Riadok a stĺpec zmeny veľkosti   

Úpravy pre šírky a výšky riadka a stĺpca.

Rozšírený výber   

Výber susedných a nespojitých rozsahov buniek alebo celého hárka.

Výpočet   

Zmena nastavení výpočtu zošita po načítaní. Ďalšie informácie nájdete v téme Calculate a prepočítať údajov v službách Excel Services.

Filtrovanie a zoraďovanie   

Zoraďovanie a filtrovanie podľa farby a uloženie filtra alebo zoradenia do zošita v službách Excel Services. Ďalšie informácie nájdete v téme filtrovanie údajov v službách Excel Services a zoraďovanie údajov v službách Excel Services.

ísť na   

Všetky operácie typu Prejsť na.

Spravovanie tabiel   

Rozdeliť a Ukotviť priečky.

Lupa   

Úprava zobrazenia hárka o percento aktuálnej veľkosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×