Rozšírené možnosti

Možnosti úprav

Po stlačení klávesu ENTER premiestnite výber     Vykoná susediace bunky nasledujúcej aktívnej bunky po stlačení klávesu ENTER v aktuálnej aktívnej bunke. V poli smer uveďte, ktorá Susedná bunka sa stane aktívnou.

Smer     Vykoná susediace bunky nasledujúcej aktívnej bunky po stlačení klávesu ENTER v aktuálnej aktívnej bunke. V poli smer uveďte, ktorá Susedná bunka sa stane aktívnou.

Automaticky vložiť desatinné miesto     Začiarknite toto políčko, ak chcete zobraziť číslo s desatinnými bodmi na základe predvoleného nastavenia.

 • Miesta     Zadajte počet desatinných miest v poli miesta na označenie, kde program Microsoft Office Excel automaticky umiestni desatinné číslo do čísel, ktoré zadáte ako konštanty v hárku. Kladné číslo premiestni desatinné miesto doľava; záporné číslo premiestni desatinné miesto doprava. Ak je pole miesta prázdne alebo je nastavené na hodnotu 0 (nula), je potrebné zadať desatinné miesto manuálne. Ak chcete túto možnosť prepísať, zadajte do bunky desatinné miesto, keď zadáte číslo.

Zapnutie manipulátora výplne a presúvania buniek     Začiarknite toto políčko, ak chcete premiestniť a skopírovať bunky a údaje presunutím myšou. Ak je vybratá táto možnosť, môžete tiež presunúť rukoväť výplne, aby ste skopírovali údaje a vyplnili susediace bunky radom údajov.

 • Upozornenie pred prepísaním buniek     Zobrazí správu, ak presuniete bunky nad ostatné bunky, ktoré obsahujú údaje.

Povolenie úprav priamo v bunkách     Začiarknite toto políčko, ak chcete povoliť úpravy v bunke dvojitým kliknutím na bunku, a nie úpravou obsahu bunky v riadku vzorcov.

Rozšírenie formátov a vzorcov rozsahu údajov     Vyberte, ak chcete automaticky formátovať nové položky pridané na koniec zoznamu tak, aby zodpovedali formátu ostatného zoznamu. Vzorce, ktoré sa opakujú v každom riadku, sa tiež skopírujú. Ak chcete, aby sa formáty a vzorce rozšírili, musia sa zobraziť aspoň tri z piatich posledných riadkov pred novým riadkom.

Zapnutie automatického zadávania percent     Vyberte násobenie 100 všetkými číslami menšími ako 1, ktoré zadáte do buniek, ktoré sú formátované vo formáte percentuálneho podielu. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete vynásobiť 100 všetky čísla, ktoré zadáte v bunkách, ktoré sú formátované vo formáte percentuálneho podielu, vrátane čísel, ktoré sa rovnajú alebo sú väčšie ako 1.

Povolenie automatického dokončenia hodnôt buniek     Dokončí textové položky, ktoré začnete zadávať do stĺpca údajov. Ak sa prvých pár písmen, ktoré zadáte, zhoduje s existujúcou položkou v danom stĺpci, Excel vyplní zvyšný text za vás.

Priblíženie úlohy pomocou IntelliMouse     Ak máte ukazovacie zariadenie Microsoft IntelliMouse, namiesto posúvania sa na hárku alebo na hárku s grafom nastaví tlačidlo kolieska na priblíženie.

Upozorniť používateľa pri výskyte potenciálne časovo náročnej operácie     Vyberte, či chcete, aby sa zobrazili upozornenia, keď operácia ovplyvňuje veľký počet buniek a môže trvať dlhý čas na spracovanie.

 • Keď sa ovplyvní tento počet buniek (v tisícoch)     Umožňuje určiť maximálny počet buniek, ktoré majú vplyv na operáciu bez upozornenia. Ak sa ovplyvní viac buniek než maximálny počet buniek, zobrazí sa upozornenie.

 • Použiť systémové oddeľovače     Vyberte, ak chcete použiť predvolené oddeľovače desatinných miest a oddeľovače tisícov. Ak chcete zadať alternatívne oddeľovače, zrušte začiarknutie.

  • Oddeľovač desatinných miest     Ak chcete zmeniť predvolený oddeľovač desatinných miest, zrušte začiarknutie políčka použiť systémové oddeľovače, vyberte predvolený oddeľovač v poli Oddeľovač desatinných miest a potom zadajte oddeľovač, ktorý chcete použiť.

  • Oddeľovač tisícov     Ak chcete zmeniť predvolený oddeľovač tisícov, zrušte začiarknutie políčka použiť systémové oddeľovače, vyberte predvolený oddeľovač v poli Oddeľovač tisícov a potom zadajte oddeľovač, ktorý chcete použiť.

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Zobraziť tlačidlá možností prilepenia     Vyberte, ak chcete, aby program Excel automaticky zobrazil dialógové okno so špeciálnymi možnosťami pri prilepovaní, ako je napríklad Formátovanie a prepojenie buniek.

Zobraziť tlačidlá možností vloženia     Vyberte, ak chcete, aby Excel automaticky zobrazil dialógové okno so špeciálnymi možnosťami, keď vložíte bunky, riadky alebo stĺpce, ako napríklad formátovanie, ktoré je rovnaké ako uvedené vyššie , a zrušte formátovanie.

Vystrihnutie, kopírovanie a zoradenie vložených objektov s nadradenými bunkami     Zachová grafické objekty, tlačidlá, textové polia, nakreslené objekty a obrázky s priradenými bunkami vždy, keď vystrihnete, kopírujete, filtrujete alebo zoradíte v hárku.

Zobrazenie

Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov     Zobrazí zoznam naposledy použitých zošitov v časti Naposledy použité dokumenty , keď kliknete na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , aby ste mohli tieto zošity rýchlo otvoriť. Zadajte počet zošitov, ktoré chcete zobraziť v poli Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov . Zadajte alebo vyberte kladné číslo v rozsahu od 0 do 50.

Jednotky pravítka     Umožňuje vybrať jednotky, ktoré chcete zobraziť na pravítku zobrazenia rozloženia.

Zobraziť všetky okná na paneli úloh      Vyberte, ak chcete zobraziť viac zošitov na paneli úloh systému Windows.

Zobraziť panel vzorcov     Zobrazí sa riadok vzorcov. Riadok vzorcov sa zobrazí v hornej časti hárka.

Zobrazenie obrazovkových komentárov funkcií     Zobrazuje stručné popisy funkcií, ktoré ste vybrali v zozname funkcií, ktoré sa zobrazia po zapnutí funkcie Automatické dokončovanie vzorca.

Zobrazenie názvov prvkov grafu pri ukázaní     Zobrazí názov prvku grafu, keď naň umiestnite ukazovateľ.

Zobrazenie hodnôt údajových bodov pri ukázaní     Zobrazuje hodnotu údajového bodu, keď umiestnite ukazovateľ myši nad ním.

V prípade buniek s komentármi zobraziť     Vyberte jednu z nasledujúcich možností na určenie spôsobu zobrazenia poznámok a komentárov v hárku.

 • Žiadne komentáre ani indikátory     Ak máte bunky, ktoré obsahujú poznámky alebo komentáre, toto nastavenie skryje malý indikátor v pravom hornom rohu buniek. 

 • Iba indikátory a komentáre pri ukázaní     Ak máte bunky, ktoré obsahujú poznámky alebo komentáre, toto nastavenie zobrazuje malý indikátor v pravom hornom rohu buniek. Toto nastavenie umožňuje aj zobrazovanie poznámok alebo komentárov podržaním kurzora nad bunkami. 

 • Komentáre a indikátory     Ak máte bunky, ktoré obsahujú poznámky alebo komentáre, toto nastavenie zobrazuje malý indikátor v pravom hornom rohu buniek. Ak sa v bunke nachádza Poznámka, Excel zobrazí upozornenie, aby sa zobrazila Poznámka. Ak bunka obsahuje komentár, komentár zostane skrytý, kým nepresuniete kurzor nad bunku.

Možnosti zobrazenia pre tento zošit

Možnosti zobrazenia pre tento zošit     Vyberte zošit v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Zobraziť vodorovný posúvač     Zobrazenie vodorovného posúvača v dolnej časti hárka.

Zobraziť zvislý posúvač     Zobrazenie zvislého posúvača na pravej strane hárka (pri použití jazyka v režime zľava doprava) alebo na ľavej strane (pri použití jazyka s režimom sprava doľava).

Zobrazenie kariet hárkov     Zobrazí karty hárkov, aby ste sa mohli presúvať medzi jednotlivými hárkami a vyberať ich. Karty hárka sa zobrazia v dolnej časti okna hárka.

Zoskupenie dátumov v ponuke automatického filtra     Zmení hierarchické zoskupenie dátumov na nehierarchický zoznam dátumov v zozname dátumov v dolnej časti ponuky automatického filtra v rámci filtra dátumu. Môžete napríklad filtrovať iba dva číslice rokov manuálnym výberom dvoch číselných rokov z nehierarchického zoznamu.

Pri objektoch Zobraziť     Vyberte jednu z nasledujúcich možností, ak chcete zobraziť alebo skryť grafické objekty v zošite.

 • Všetky     Zobrazí všetky grafické objekty, tlačidlá, textové polia, nakreslené objekty a obrázky.

 • Nič (skryť objekty)     Skryje všetky grafické objekty, tlačidlá, textové polia, nakreslené objekty a obrázky. Skryté objekty sa nevytlačia.

Možnosti zobrazenia pre tento hárok

Možnosti zobrazenia pre tento hárok    Vyberte hárok v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Zobrazenie hlavičiek riadkov a stĺpcov     Zobrazuje čísla riadkov na ľavej strane (Ak používate jazykový režim zľava doprava) alebo na pravej strane (Ak používate jazyk v jazyku so zápisom sprava doľava) hárka a stĺpcových listov v hornej časti hárka.

Zobrazenie vzorcov v bunkách namiesto vypočítavaných výsledkov     Namiesto hodnôt, ktoré vzorce produkujú, sa zobrazia vzorce v bunkách.

Zobrazenie zlomov strán     Zobrazí zlomy strán, ktoré boli automaticky nastavené v Exceli.

Zobrazenie nuly v bunkách s nulovou hodnotou     Zobrazí hodnotu 0 (nula) v bunkách obsahujúcich nulové hodnoty.

Zobrazenie symbolov prehľadu v prípade použitia prehľadu     Zobrazí symboly prehľadu. Symboly prehľadu sa nezobrazujú, pokiaľ hárok neobsahuje prehľad.

Zobrazenie mriežky     Zobrazí mriežku buniek. Ak chcete vytlačiť mriežku, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Tlačiť v časti mriežka v skupine Možnosti hárka na karte Rozloženie strany .

 • Farba mriežky     Nastavuje farbu mriežky. Ak kliknete na položku automaticky, Farba mriežky je založená na farbe textu, ktorá je definovaná v ovládacom paneli systému Windows.

Vzorce

Povolenie výpočtu s viacerými vláknami     Vybratá možnosť na základe predvoleného nastavenia umožňuje rýchly výpočet pomocou viacerých procesorov. Upozorňujeme, že Excel podporuje iba používanie až 64 procesorových jadier.

Počet vlákien výpočtu     Umožňuje zadať počet procesorov, ktoré sa používajú na výpočet.

 • Používanie všetkých procesorov v tomto počítači     Táto možnosť je vybratá na základe predvoleného nastavenia a používa všetky procesory, ktoré sú k dispozícii v počítači.

 • Ručne     Umožňuje zadať počet procesorov, ktoré chcete použiť. Do poľa manuálne zadajte kladné číslo v rozsahu od 1 do 1024.

Pri výpočte tohto zošita

Pri výpočte tohto zošita    Vyberte zošit v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Aktualizácia prepojení na iné dokumenty     Vypočítava a aktualizuje vzorce, ktoré obsahujú odkazy na iné aplikácie.

Nastavenie presnosti podľa zobrazenia     Natrvalo zmení uložené hodnoty v bunkách z úplnej presnosti (15-ciferné) na formát, ktorý sa zobrazí, vrátane desatinných miest.

Použiť dátumový systém 1904     Zmení počiatočný dátum, od ktorého sa vypočítavajú všetky dátumy od 1. januára 1900 do januára 2, 1904.

Uložiť hodnoty externých prepojení     Uloží kópie hodnôt obsiahnutých v externom dokumente, ktorý je prepojený s excelovým hárkom. Ak sa hárok s prepojeniami na veľké rozsahy v externom dokumente vyžaduje nezvyčajne veľké množstvo miesta na disku alebo trvá príliš dlho, kým sa neotvorí, zrušením začiarknutia políčka Uložiť hodnoty externých prepojení môžete zmenšiť miesto na disku a čas potrebný na otvorenie práce. list.

Všeobecné

Sprevádzať udalosti zvukom     Prehrá dostupné zvuky, ktoré sú priradené k udalostiam programu balíka Microsoft Office, ako je napríklad otváranie, ukladanie a tlač súborov a zobrazovanie chybových hlásení. Zvuky, ktoré sú priradené k rôznym udalostiam, je možné zmeniť v ovládacom paneli. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Vo Windowse Vista kliknite na položku hardvér a zvuka potom kliknite na položku zvuk. Kliknite na kartu zvuky . Ak chcete zmeniť zvuk, ktorý je priradený k udalosti, kliknite na udalosť programu v zozname a vyberte zvuk, ktorý chcete použiť. Vo Windowse XP kliknite na položku zvuky, reč a zvukové zariadenia. Kliknite na položku zmeniť zvukovú schému a potom kliknite na kartu zvuky . Ak začiarknete alebo zrušíte začiarknutie políčka poskytovať pripomienky so zvukom v jednom programe balíka Office, je tiež zapnuté alebo vypnuté pre všetky ostatné programy balíka Office. Väčšinu zvukov možno prehrávať iba v počítači so zvukovou kartou.

Sprevádzať udalosti animáciou     Zobrazí sa pohyb hárka a zmeny po vložení alebo odstránení buniek, riadkov alebo stĺpcov. Animácia môže spomaľovať výkon videa v niektorých systémoch.

Ignorovať iné aplikácie, ktoré používajú dynamickú výmenu údajov (DDE)     Zabraňuje výmene údajov s inými aplikáciami, ktoré používajú dynamickú výmenu údajov (DDE).

Požiadajte o aktualizáciu automatických prepojení     Zobrazí sa správa, ktorá vám umožní overiť, či sa prepojené položky aktualizujú.

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnku     Zobrazuje chyby v používateľskom rozhraní doplnkov, ktoré nainštalujete a používate.

Prispôsobiť obsah pre veľkosť papiera A4 alebo 8,5 x 11"     V prípade niektorých krajín alebo oblastí je štandardná veľkosť papiera písmenom. pre ostatných je štandardná veľkosť A4. Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby Excel automaticky upravoval dokumenty formátované pre štandardnú veľkosť papiera inej krajiny alebo oblasti (napríklad A4) tak, aby sa správne vytlačili na štandardnej veľkosti papiera pre vašu krajinu alebo oblasť (napríklad Letter). Táto možnosť ovplyvní len výtlačok. Neovplyvní to formátovanie v dokumente.

Pri spustení otvoriť všetky súbory v     Pri spustení Excel automaticky otvorí súbory z priečinka, ktorý zadáte do tohto textového poľa. Ak chcete označiť umiestnenie súborov, zadajte úplnú cestu k priečinku v textovom poli.

Web – možnosti      Nastavuje možnosti zobrazenia údajov programu Excel a odpovedania pri zobrazení údajov vo webovom prehliadači.

Služba – možnosti     Umožňuje zadať pripomienky zákazníkov a možnosti správy dokumentov.

Kompatibilita programu Lotus

Kláves s ponukami v programe Microsoft Office Excel     Nastaví kľúč, ktorý môžete použiť na prístup k príkazom na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Navigačné klávesy prechodu     Aktivuje alternatívnu množinu klávesov na navigáciu v hárku, zadanie vzorca, zadanie menovky a ďalšie akcie.

Nastavenia kompatibility programu Lotus pre

Nastavenia kompatibility programu Lotus pre     Vyberte hárok v tomto zozname, ktorý je ovplyvnený nasledujúcimi možnosťami.

Hodnotenie prechodu vzorca     Otvorí a vyhodnotí súbory programu Lotus 1-2-3 bez straty alebo zmeny informácií. Keď je vybratá táto možnosť, Excel vyhodnotí textové reťazce ako 0 (nula), boolovské výrazy ako 0 alebo 1 a kritériá databázy podľa pravidiel, ktoré sa používajú v programe Lotus 1-2-3.

Položka prechodu vzorca     Skonvertuje vzorce, ktoré sú zapísané v syntaxi programu Lotus 1-2-3 Release 2,2 na syntax Excelu, a robí názvy, ktoré sú definované v Exceli, sa správajú ako názvy definované v programe Lotus 1-2-3.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×