Rovnomerné rozdelenie práce na projekte (vyvážené zaradenia zdrojov)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niektoré vaše pracovné zdroje majú príliš veľa práce priradenej k nim? Pomocou funkcie vyvažovania zdrojov v Projecte môžete vyriešiť konflikty prostriedkov alebo nadmerného vyťaženia. Vyvažovanie funguje tak, aby sa oneskoril úlohy alebo ich rozdelenie tak, že už nie sú preťažené zdroje, ktoré sú priradené k týmto úlohám.

Dedenie typu obsahu

Keď je vyrovnania projektu sa nezmení, ktorí sa priradí každej úlohe. Project vyváži iba pracovné zdroje, všeobecné zdroje a potvrdený zdroje. Úrovni materiálové zdroje, nákladové zdroje alebo navrhované zdroje.

Poznámka: Tieto zmeny na úlohy, vyvažovania oneskoriť dátum dokončenia niektoré úlohy a následne tiež projektu koncový dátum.

Tip: Preťažené zdroje sú označené červenou v zobrazeniach zdrojov vrátane plánovač tímov. V Ganttovom grafe preťažené zdroje sú označené červené obrázok v stĺpci indikátory.

Pred vykonaním vyrovnania môže byť vhodné upraviť niekoľko nastavení.

 • Priorít úloh    , ktoré sú príznakom dôležitosti úlohy a jej dostupnosť na vyvažovanie.

 • Priority projektu    , ktoré určenie dostupnosti projektu na vyvažovanie.

 • Vyvažovanie možnosti,    ktoré vám pomôžu doladiť ako Project určuje úlohy, ktoré sú vyvážiť, a do akej miery.

Čo vás zaujíma?

Distribúcia práce na projekte vyrovnaním

Úprava nastavenia vyvažovania

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít projektu

Distribúcia práce vykonaním vyrovnania

 1. Kliknite na kartu Prostriedky.

 2. V skupine úroveň kliknite na jednu z nasledujúcich možností.

  Svetlosivý motív balíka Office

 3. Výber úrovne    Tento príkaz používajte na úrovni iba úlohy, ktoré sú vybraté. Ak chcete vybrať viacero úloh, ktoré sú vedľa seba, vyberte prvú úlohu do výberu a stlačte kláves SHIFT a výber poslednej úlohy do výberu. Ak chcete vybrať viacero úloh, ktoré nie sú vedľa seba, vyberte jednotlivých úloh, stlačením klávesu CTRL pri výbere úloha.

  To je užitočné, keď bude zrejme pre zdroje informácií, ktoré možno prehnané požiadavky na niektoré úlohy v pláne projektu, ale projektovým manažérom by som vyriešiť preťaženie pre iné konkrétne úlohy

 4. Úrovne zdroja    Pomocou tejto položky vyvážiť len tie úlohy priradené špecifické prostriedky. Kliknite na položku vyvážiť zdroj a potom vyberte zdroj, ktorým sú priradené úlohy. Použite kombináciu klávesov CTRL na výber viacerých zdrojov.
  Ak vybratý prostriedok pracuje na úlohách, ktoré majú viac zdrojov, ďalšie úlohy sa nepresunú.

 5. Všetky úrovne    Používa sa na úrovni všetkých zdrojov v všetky úlohy v pláne projektu.

 6. Možnosti vyrovnávania    Pomocou tejto položky zmeniť nastavenia, ktoré Project používa na vyvažovanie. V tomto článku nájdete v časti na vyrovnávanie upraviť nastavenia .

 7. Vymazať vyrovnávanie    Používa sa na vrátenie účinky predchádzajúceho vyrovnania.

 8. Ďalšie prehnané požiadavky    Pomocou tejto položky prejdite na nasledujúcu úlohu s preťaženými zdrojmi. Pomocou tejto položky ľahšie vidieť účinky vyvažovania na jednotlivé úlohy.

Na začiatok stránky

Úprava nastavení vyrovnávania

Upravením vyrovnania môžete nastaviť spôsob, akým program Project určí, ktoré úlohy sa vyrovnajú a v akom rozsahu.

 1. Kliknite na kartu zdroje. V skupine úroveň kliknite na položku Možnosti.

  Svetlosivý motív balíka Office

 2. V dialógovom okne vyvažovanie zdrojov v časti vyvažovanie výpočty, výber spôsobu vyvažovanie výskyt.

  Automatické    Ak vyberiete Automatické vyvažovanie, zrušte začiarknutie políčka Vymazať vyrovnávanie hodnoty pred vyrovnávanie. Keď je zrušené začiarknutie tohto políčka, projekt úrovne iba nové a unleveled úlohy. V predvolenom nastavení je začiarknuté toto políčko, ale pri vyvažovaní automaticky, pričom je vybratý môže výrazne spomaliť vašu prácu v pláne pretože sú vyvážiť všetky úlohy.

  v Hľadať preťaženia na kliknite na tlačidlo časové obdobie alebo základ citlivosti s ktoré vyvažovanie rozpozná preťaženia. Deň je predvolená. Toto nastavenie vytvára bod, v ktorej sa má vyvažovanie zasahovať: keď máte preťaženie v rámci len jednu minútu jeden deň, týždeň alebo mesiac.

  Manuálne    Manuálne vyvažovanie (predvolená možnosť) sa vyskytuje iba pri kliknutí na položku Všetky úrovne. Automatické vyvažovanie vyskytuje okamžite kedykoľvek zmeniť úlohu alebo zdroj. Použitie automatické vyvažovanie Ak chcete naplánovať úlohy vždy, keď zdroje sú priradené viac práce, ako budú mať kapacitu na dokončenie.

 3. V časti Rozsah vyrovnania pre vyberte vyrovnanie celého projektu alebo iba tých úloh, ktoré spadajú do určitého časového rozsahu.

 4. V poli Poradie vyrovnania vyberte požadované poradie vyrovnania:

  • Ak chcete, aby sa úlohy pred zvážením ďalších kritérií vyvážili vo zostupnom poradí podľa svojich identifikačných čísel, vyberte možnosť Iba identifikátor.

  • Ak chcete najskôr preskúmať závislosti pre predchádzajúca úloha, časová rezerva, dátumy, priority a obmedzenia a určiť tak, či a ako sa majú úlohy vyvážiť, vyberte možnosť Štandardné. (Toto nastavenie je predvolené.)

  • Vyberte možnosť Priorita, štandardná, ak chcete najskôr skontrolovať priority úloh a až potom skúmať štandardné kritériá.

 5. Ak nechcete, aby došlo k časovému sklzu dátumu dokončenia projektu, začiarknite políčko Vyrovnať len v rámci dostupnej časovej rezervy.

  Poznámka: Ak začiarknete toto políčko, môžu sa zobraziť chybové hlásenia oznamujúce, že program Project nedokáže vyrovnať celý plán. Program Project nemusí vykonať vyrovnanie plánu, pretože v pláne je k dispozícii nedostatočná časová rezerva, ktorá neumožňuje preplánovať priradenia bez toho, aby sa došlo k jej vyčerpaniu.

 6. Ak chcete povoliť úpravu vyrovnávania, keď prostriedok pracuje na určitej úlohe nezávisle od ostatných prostriedkov pracujúcich na tej istej úlohe, začiarknite políčko Vyrovnanie môže upraviť jednotlivé priradenia úloh.

 7. Ak chcete, aby vyrovnanie prerušilo úlohy vytvorením rozdelení v zostávajúcej práci na úlohách alebo v priradeniach prostriedkov, začiarknite políčko Vyrovnanie môže vytvoriť rozdelenia v zostávajúcej práci. Ak je prostriedok súbežne priradený úlohám, ktoré nie je možné splniť v pláne stanovenom pre prostriedok, potom je možné úlohu zo zostávajúcou prácou rozdeliť a pracovať na nej vtedy, keď to plán stanovený pre prostriedok umožní.

 8. Ak chcete zahrnúť navrhované zdroje, začiarknite políčko Vyvážiť úlohy s navrhovaným typom rezervácie.

 9. Ak chcete povoliť, aby vyrovnávanie menilo manuálne naplánované úlohy, začiarknite políčko Vyrovnať manuálne naplánované úlohy.

 10. Ak chcete vymazať výsledky predchádzajúceho vyrovnania pred spustením ďalšieho vyrovnania, kliknite na položku Vymazať vyrovnanie.

 11. Ak vykonávate manuálne vyrovnanie, kliknite na položku Vyrovnať všetko. Ak vykonávate automatické vyrovnanie, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: 

 • Ak chcete vymazať vyrovnanie bezprostredne pred vykonaním ľubovoľnej ďalšej akcie, kliknite na položku Späť Vyrovnať. Ak nevrátite vykonané vyrovnanie späť, môžete na vymazanie výsledkov predchádzajúceho vyrovnania kliknúť tiež na položku Vymazať vyrovnanie.

 • Ak vyrovnávate úlohy v projektoch, ktoré sú plánované od koncového dátumu, potom sa použijú záporné hodnoty časového sklzu od konca úlohy alebo priradenia, čím dôjde k posunu koncového dátumu úlohy alebo priradenia prostriedku na skorší termín.

 • Ak chcete zobraziť zmeny vykonané úlohy vyrovnaním, na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite v spodnej časti tlačidle Ganttovho grafu a potom kliknite na položku Ďalšie zobrazenia. Kliknite na položku Vyrovnávanie Ganttovho grafu a kliknite na tlačidlo použiť.

Na začiatok stránky

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít úloh umožňujú určiť dôležitosť úlohy a jej dostupnosť na vyvažovanie. Priority (Priorita), ktoré ste zadali je subjektívne hodnotu medzi 1 a 1000, ktoré umožňujú určiť výšku kontroly máte nad týmto procesom vyvažovania. Napríklad, ak nechcete, aby projekt vyvážiť výkonu konkrétnej úlohy, nastavte úroveň priority (Priorita) 1000. Na základe predvoleného nastavenia priority (Priorita) hodnoty sú nastavené na 500 alebo stredná úroveň ovládacieho prvku. Úlohy, ktoré majú nižšiu prioritu sú oneskorené alebo rozdelené pred tie, ktoré majú vyššiu prioritu.

 1. V poli Názov úlohy dvakrát kliknite na názov úlohy, ktorej prioritu chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Informácie o úlohe.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom v poli Priorita vyberte alebo zadajte požadovanú prioritu.

Na začiatok stránky

Nastavenie priorít projektov

Môžete nastaviť dostupnosť celého projektu na vyvažovanie nastavením prioritu projektu. Napríklad, ak ste zdieľanie zdrojov pomocou iného projektu, ktoré slúži ako fondu zdrojov, a ak nechcete vyvážiť úlohy v niektorom z zdieľané súbory, potom nastaviť ktoré zdieľajú úroveň priority súboru do 1 000.

 1. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Vlastnosti kliknite na položku Informácie o projekte.

 2. V poli Priorita vyberte alebo zadajte prioritu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×