Rovnomerné rozdelenie práce na projekte (vyvážené zaradenia zdrojov)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ľudí pracujúcich v projekte na príliš veľkom počte priradených úloh v rovnakom čase, môžete vyriešiť konflikty prostriedkov alebo preťaženia vyrovnaním priradených automaticky prechodom na položky zdroj > všetky úrovne. Vyvažovanie funguje oddialiť úlohy alebo rozdelením ich tak, aby už nie sú preťažené zdroje, ktoré sú priradené k týmto úlohám.

Dedenie typu obsahu

Keď je vyrovnania projektu sa nezmení, ktorí sa priradí každej úlohe. Project vyváži iba pracovné zdroje, všeobecné zdroje a potvrdený zdroje. Úrovni materiálové zdroje, nákladové zdroje alebo navrhované zdroje.

Poznámka: Tieto zmeny na úlohy, vyvažovania oneskoriť dátum dokončenia niektoré úlohy a následne tiež projektu koncový dátum.

Pred vyvažovanie, môžete zmeniť niektoré nastavenia.

 • Priorít úloh, ktoré sú príznakom dôležitosti úlohy a jej dostupnosť na vyvažovanie.

 • Priority projektu, ktoré určujú projektovými dostupnosť na vyvažovanie.

 • Vyvažovanie možnosti, ktoré vám pomôžu doladiť ako Project určuje úlohy, ktoré sú vyvážiť, a do akej miery.

Čo vás zaujíma?

Distribúcia práce na projekte vyrovnaním

Úprava nastavenia vyvažovania

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít projektu

Získajte ďalšie tipy na vyrovnávanie

Distribúcia práce na projekte vyrovnaním

Na karte zdroje v skupine úroveň vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Príkaz Vyvážiť zdroje

 • Výber úrovne    Tento príkaz používajte na úrovni iba úlohy, ktoré sú vybraté. Ak chcete vybrať viacero úloh, ktoré sú vedľa seba, vyberte prvú úlohu do výberu a stlačte kláves SHIFT a výber poslednej úlohy do výberu. Ak chcete vybrať viacero úloh, ktoré nie sú vedľa seba, vyberte jednotlivých úloh, stlačením klávesu CTRL pri výbere úloha.

  Toto je užitočné, keď bude zrejme pre zdroje informácií, ktoré možno prehnané požiadavky na niektoré úlohy v pláne projektu, ale projektovým manažérom by som vyriešiť preťaženie pre iné konkrétne úlohy

 • Úrovne zdroja    Pomocou tejto položky vyvážiť len tie úlohy priradené špecifické prostriedky. Vyberte položku Vyvážiť zdroja potom vyberte zdroj, ktorým sú priradené úlohy. Použite kombináciu klávesov CTRL na výber viacerých zdrojov.

  Ak vybratý prostriedok pracuje na úlohách, ktoré majú viac zdrojov, ďalšie úlohy sa nepresunú.

 • Vyvážiť všetko    Používa sa na úrovni všetkých zdrojov v všetky úlohy v pláne projektu.

 • Možnosti vyrovnávania    Pomocou tejto položky zmeniť nastavenia, ktoré Project používa na vyvažovanie. V tomto článku nájdete v časti na vyrovnávanie upraviť nastavenia .

 • Vymazať vyvažovanie    Používa sa na vrátenie účinky predchádzajúceho vyrovnania.

 • Ďalšie prehnané požiadavky    Pomocou tejto položky prejdite na nasledujúcu úlohu s preťaženými zdrojmi. Pomocou tejto položky ľahšie vidieť účinky vyvažovania na jednotlivé úlohy.

Úprava nastavenia vyvažovania

Môžete upraviť vyvažovanie vám doladenie ako Project určuje úlohy, ktoré sú vyvážiť, a do akej miery.

 1. Na karte zdroje v skupine úroveň vyberte položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Vyvažovanie zdrojov v časti vyrovnávanie výpočty, vyberte spôsob vyvažovania výskyt.

  • Automaticky    Ak sa rozhodnete pre automatické vyvažovanie, zrušte začiarknutie políčka Vymazať vyrovnávanie hodnoty pred vyrovnávanie . Keď je zrušené začiarknutie tohto políčka, projekt úrovne iba nové a unleveled úlohy. V predvolenom nastavení je začiarknuté toto políčko, ale pri vyvažovaní automaticky, pričom je vybratý môže výrazne spomaliť vašu prácu v pláne pretože sú vyvážiť všetky úlohy.

   V Hľadať preťaženia na vyberte časové obdobie alebo základ citlivosti s ktoré vyvažovanie rozpozná preťaženia. Deň je predvolená. Toto nastavenie vytvára bod, v ktorej sa má vyvažovanie zasahovať: keď máte preťaženie v rámci len jednu minútu jeden deň, týždeň alebo mesiac.

  • Ručne    Manuálne vyvažovanie (predvolená možnosť) sa vyskytuje iba pri výbere Všetky úrovne. Automatické vyvažovanie sa spúšťa pri každej zmene úlohy alebo zdroja. Automatické vyvažovanie môžete používať, ak chcete preplánovať úlohy v prípade, že zdroje majú priradené väčšie množstvo práce, než na aké majú kapacitu.

 3. V časti Rozsah vyvažovania pre vyberte, či sa má vyvážiť celý projekt alebo len úlohy, ktoré patria do zadaného časového rozsahu.

 4. V poli Poradie vyvažovania vyberte požadované poradie vyvažovania:

  • Ak chcete, aby sa úlohy pred zvážením ďalších kritérií vyvážili vo zostupnom poradí podľa svojich identifikačných čísel, vyberte možnosť Iba identifikátor.

  • Ak chcete najskôr preskúmať závislosti pre predchádzajúca úloha, časová rezerva, dátumy, priority a obmedzenia a určiť tak, či a ako sa majú úlohy vyvážiť, vyberte možnosť Štandardné. (Toto nastavenie je predvolené.)

  • Ak chcete najskôr skontrolovať priority úloh a až potom preskúmať štandardné kritériá, vyberte možnosť Priorita, štandardná.

 5. Ak chcete zabrániť oneskoreniu dátumu dokončenia projektu, začiarknite políčko Vyvážiť len v rámci dostupnej časovej rezervy.

  Poznámka: Po začiarknutí tohto políčka sa môžu zobraziť chybové hlásenia s informáciou o tom, že Project nemôže vyvážiť celý plán. Project nemusí vyvážiť plán preto, lebo v pláne je len zriedka k dispozícii dostatočná rezerva na preplánovanie priradených úloh bez vyčerpania rezervy.

 6. Ak chcete vyvažovaniu povoliť úpravu v prípade, že zdroj pracuje na úlohe nezávisle od ďalších zdrojov, ktoré pracujú na tej istej úlohe, začiarknite políčko Vyvažovanie môže upraviť jednotlivé priradenia úloh.

 7. Ak chcete, aby vyvažovanie prerušilo úlohy tak, že vytvorí rozdelenia v zostávajúcej práci v priradených úlohách alebo zdrojoch, začiarknite políčko Vyvažovanie môže vytvoriť rozdelenia v zostávajúcej práci. Ak je zdroj súbežne priradený k viacerým úlohám a jeho plán neumožňuje spracovanie všetkých úloh, úloha so zostávajúcou prácou sa môže rozdeliť, aby na nej bolo možné pracovať, keď to bude plán zdroja umožňovať.

 8. Ak chcete zahrnúť navrhované zdroje, začiarknite políčko Vyvážiť úlohy s navrhovaným typom rezervácie.

 9. Povoliť vyvažovanie zmeniť manuálne naplánovaných úloh, začiarknite políčko manuálne naplánované úlohy úrovne .

 10. Ak chcete vymazať predchádzajúce vyvažovania výsledky pred vyvažovanie znova, vyberte položku Vymazať vyrovnávanie.

 11. Ak ste sa vyvažovanie manuálne, vyberte položku Všetky úrovne. Ak ste sa vyvažovanie automaticky, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak vyvážite úlohy v projektoch, ktoré sú naplánované od dátumu skončenia, od konca úlohy alebo priradenia sa použijú záporné hodnoty oneskorenia, v dôsledku čoho bude dátum skončenia priradených úloh alebo zdrojov skorší.

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít úloh umožňujú určiť dôležitosť úlohy a jej dostupnosť na vyvažovanie. Priority (Priorita), ktoré ste zadali je subjektívne hodnotu medzi 1 a 1000, ktoré umožňujú určiť výšku kontroly máte nad týmto procesom vyvažovania. Napríklad, ak nechcete, aby projekt vyvážiť výkonu konkrétnej úlohy, nastavte úroveň priority (Priorita) 1000. V predvolenom nastavení sú priority nastavené na hodnotu 500 alebo na strednú úroveň kontroly. Úlohy, ktoré majú nižšiu prioritu sú oneskorené alebo rozdelené pred tie, ktoré majú vyššiu prioritu.

 1. V poli Názov úlohy , dvakrát kliknite na názov úlohy, ktorého prioritou, ktorý chcete zmeniť a potom vyberte položku Informácie o úlohe.

 2. Na karte Všeobecné zadajte alebo vyberte prioritou v poli Priorita .

Nastavenie priorít projektu

Môžete nastaviť dostupnosť celého projektu na vyvažovanie nastavením prioritu projektu. Napríklad, ak ste zdieľanie zdrojov pomocou iného projektu, ktoré slúži ako fondu zdrojov, a ak nechcete vyvážiť úlohy v niektorom z zdieľané súbory, potom nastaviť ktoré zdieľajú úroveň priority súboru do 1 000.

 1. Na karte projekt v skupine Vlastnosti , vyberte položku Informácie o projekte.

 2. Zadajte alebo vyberte prioritu v poli Priorita.

Niekoľko užitočných tipov pri vyvažovaní

Tip

Dostupné možnosti

Revízia preťažené zdroje

Preťažené zdroje sú označené červenou v zobrazeniach zdrojov vrátane plánovač tímov. V Ganttovom grafe preťažené zdroje sú označené červené obrázok v stĺpci indikátory.

Odstránenie vyváženie pred každým úrovne

Vždy, keď ste na úrovni projektu, predchádzajúcej účinky vyvažovania je zrušené. Ak chcete zmeniť to, vyberte položku zdroja > Možnosti vyvažovania.

Vymazať vyrovnávanie

Ak chcete vymazať vyrovnávanie bezprostredne pred vykonaním ďalšie akcie, vyberte Úroveň späť. Ak nemáte vrátiť späť, vyvažovanie, môžete tiež vybrať Vymazať vyrovnávanie zrušte začiarknutie políčka predchádzajúce vyvažovania výsledky.

Pozrite si tému vyvažovaných úloh

Ak chcete zobraziť zmeny vykonané úlohy vyrovnaním, použite vyvažovanie Ganttovo zobrazenie. Vyberte možnosť zobrazenia > iné zobrazenia > Ďalšie zobrazenia.

Vyvažovanie v rámci konkrétneho časového obdobia

Vyberte zdroj > Možnosti vyvažovaniaa potom zadajte dátum, od a do .

Vyvažovanie nie sú manuálne naplánované úlohy

Zvyčajne sú vyvážiť všetky typy úloh. Ak chcete zmeniť to, vyberte položku zdroja > Možnosti vyvažovania.

Vyvažovanie bez zmeny dátumu ukončenia projektu

Vyberte zdroj > Možnosti vyvažovaniaa potom začiarknite políčko vyvážiť len v rámci časovej rezervy je k dispozícii .

Poznámka: Ak vyberiete toto začiarkavacie políčko, dostanete chybové hlásenie o projekte nie je možné vyvážiť celý projekt. Nemusí byť dostatočný časovej rezervy v pláne premiestnenie úlohy bez zmeny dátumu ukončenia projektu.

Manuálne riešenie preťažení

Ak nechcete, aby na úroveň, môžete sa pokúsiť preťaženia môžete odstrániť inými spôsobmi.

 • Preťažený zdroj nahraďte takým, ktorý je k dispozícii na prácu v danom čase.

 • Nahradenie viac kvalifikovaných zdrojov na kritické úlohy už v projekte. Viac kvalifikovaných zdrojov sa pravdepodobne tú istú prácu za menej času.

 • Zmena prepojenia úlohy tak, aby niektoré úlohy začali naraz.

 • Odstránením úloh Zmenšite rozsah plánu.

 • Rozložte pracovnú záťaž prostredníctvom príkazu predĺžiť trvanie úloh s preťaženými zdrojmi.

 • Zmenšením množstva práce potrebnej na dokončenie úlohy znížte pracovnú záťaž.

 • Zmeniť pracovný čas zdrojov a skráťte tak trvanie úloh.

 • Skráťte trvanie úloh, najmä s kritická úloha, ktoré priamo vplývajú na dátum ukončenia projektu.

 • Skontrolujte, či zdroje nefungujú počas Mimopracovný čas. Ak zdroj pracuje počas mimo pracovného času, Project vám ukáže ich ako prehnané požiadavky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×