Rovnomerné rozdelenie práce na projekte (vyvážené zaradenia zdrojov)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď ľudia v projekte pracujú na príliš veľkom počte priradených úloh, môžete vyriešiť konflikty zdrojov alebo preťaženia vyvažovaním priradení automaticky prechodom na úroveň _GT_ zdrojov. Vyvažovanie funguje oneskorením úloh alebo rozdelením, aby sa zdroje, ktoré sú priradené k týmto úlohám, už prestali preťažené.

Dedenie typu obsahu

Pri vyvažovaní projekt nezmení používateľov, ktorí sú priradení ku každej úlohe. Projekt je určený len pre pracovné zdroje, všeobecné zdroje a spáchané zdroje. Nie je na úrovni materiálnych zdrojov, nákladových zdrojov alebo navrhovaných zdrojov.

Poznámka: Z dôvodu týchto zmien úloh môže vyvažovanie oddialiť dátum dokončenia niektorých úloh a následne aj koncový dátum projektu.

Pred vyvažovaním možno budete chcieť upraviť niekoľko nastavení.

 • Priority úloh, ktoré označujú dôležitosť úlohy a jej dostupnosť na vyrovnanie.

 • Priority projektu, ktoré určujú dostupnosť projektu pri vyvažovaní.

 • Možnostivyvažovania, ktoré vám pomôžu doladiť spôsob, akým projekt určuje, ktoré úlohy sa vyvážia, a do akej miery.

Čo vás zaujíma?

Distribúcia projektových prác vyvažovaním

Úprava nastavení vyvažovania

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít projektu

Získajte ďalšie tipy na vyvažovanie

Distribúcia projektových prác vyvažovaním

Na karte zdroje vyberte v skupine úroveň niektorú z nasledujúcich možností.

Príkaz Vyvážiť zdroje

 • Výber úrovne    Túto možnosť použite na úrovni len vybratých úloh. Ak chcete vybrať viacero úloh, ktoré sa nachádzajú vedľa seba, vyberte prvú úlohu vo výbere a potom stlačte kláves SHIFT a vyberte poslednú úlohu vo výbere. Ak chcete vybrať viaceré úlohy, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, vyberte každú úlohu stlačením KLÁVESu CTRL a vybratím úlohy.

  Je to užitočné, ak môže byť prijateľné, aby sa zdroje prerozdeľovali na niektoré úlohy v pláne projektu, ale manažéri projektov by chceli riešiť preťaženie ostatných konkrétnych úloh.

 • Úroveň zdroja    Túto možnosť použite na úrovni iba tých úloh s priradenými konkrétnymi prostriedkami. Vyberte položku úroveň zdrojaa potom vyberte zdroj, ktorému sa priraďujú úlohy. Ak chcete vybrať viacero zdrojov, použite kombináciu klávesov CTRL.

  Ak vybratý zdroj pracuje na úlohách s viacerými zdrojmi, Ostatné úlohy sa nepresunú.

 • Vyvážiť všetko    Túto možnosť použite na vyváženie všetkých zdrojov vo všetkých úlohách v rámci projektového plánu.

 • Možnosti vyvažovania    Pomocou tejto možnosti môžete upraviť nastavenia, ktoré Project používa na vyrovnávanie. Pozrite si časť o úprave nastavení vyvažovania v tomto článku.

 • Vymazať vyvažovanie    Túto možnosť použite, ak chcete vrátiť efekty predchádzajúceho vyvažovania.

 • Ďalšie preťaženie    Túto možnosť použite, ak chcete prejsť na ďalšiu úlohu s preťaženými zdrojmi. Pomocou tejto možnosti môžete jednoduchšie Zobraziť efekty vyvažovania jednotlivých úloh.

Úprava nastavení vyvažovania

Vyvažovanie môžete upraviť tak, aby ste mohli doladiť spôsob, akým projekt určuje, ktoré úlohy sa vyvážia a do akej miery.

 1. Na karte zdroje v skupine úroveň vyberte možnosť vyvažovanie .

 2. V dialógovom okne vyvažovanie zdrojov v časti výpočtyvyvažovania vyberte, ako sa má vyvažovanie vyskytnúť.

  • Automaticky    Ak vyberiete možnosť Automatické vyváženie, zrušte začiarknutie políčka Vymazať hodnoty vyvažovania pred vyvážením. Po zrušení začiarknutia tohto políčka sa na úrovni projektov vymažú iba nové a nerovné úlohy. Toto políčko je predvolene začiarknuté, ale pri automatickom vyvažovaní je vynechanie vybraté, môže výrazne spomaliť prácu v pláne, pretože všetky úlohy sú vyrovnané.

   V poli Hľadať preťaženia v poli vyberte časové obdobie alebo základ pre citlivosť, pomocou ktorej vyvažovanie rozpozná preťaženia. Deň za dňom je predvolená hodnota. Toto nastavenie určuje bod, v ktorom sa má vyvažovanie zasahovať: Ak máte preťaženie v priebehu iba jednej minúty, jedného dňa, jedného týždňa alebo jedného mesiaca.

  • Ručne    Manuálne vyvažovanie (predvolená možnosť) sa vyskytuje iba vtedy, keď vyberiete úroveň všetko. Automatické vyvažovanie sa spúšťa pri každej zmene úlohy alebo zdroja. Automatické vyvažovanie môžete používať, ak chcete preplánovať úlohy v prípade, že zdroje majú priradené väčšie množstvo práce, než na aké majú kapacitu.

 3. V časti Rozsah vyvažovania pre vyberte, či sa má vyvážiť celý projekt alebo len úlohy, ktoré patria do zadaného časového rozsahu.

 4. V poli Poradie vyvažovania vyberte požadované poradie vyvažovania:

  • Ak chcete, aby sa úlohy pred zvážením ďalších kritérií vyvážili vo zostupnom poradí podľa svojich identifikačných čísel, vyberte možnosť Iba identifikátor.

  • Ak chcete najskôr preskúmať závislosti pre predchádzajúca úloha, časová rezerva, dátumy, priority a obmedzenia a určiť tak, či a ako sa majú úlohy vyvážiť, vyberte možnosť Štandardné. (Toto nastavenie je predvolené.)

  • Ak chcete najskôr skontrolovať priority úloh a až potom preskúmať štandardné kritériá, vyberte možnosť Priorita, štandardná.

 5. Ak chcete zabrániť oneskoreniu dátumu dokončenia projektu, začiarknite políčko Vyvážiť len v rámci dostupnej časovej rezervy.

  Poznámka: Po začiarknutí tohto políčka sa môžu zobraziť chybové hlásenia s informáciou o tom, že Project nemôže vyvážiť celý plán. Project nemusí vyvážiť plán preto, lebo v pláne je len zriedka k dispozícii dostatočná rezerva na preplánovanie priradených úloh bez vyčerpania rezervy.

 6. Ak chcete vyvažovaniu povoliť úpravu v prípade, že zdroj pracuje na úlohe nezávisle od ďalších zdrojov, ktoré pracujú na tej istej úlohe, začiarknite políčko Vyvažovanie môže upraviť jednotlivé priradenia úloh.

 7. Ak chcete, aby vyvažovanie prerušilo úlohy tak, že vytvorí rozdelenia v zostávajúcej práci v priradených úlohách alebo zdrojoch, začiarknite políčko Vyvažovanie môže vytvoriť rozdelenia v zostávajúcej práci. Ak je zdroj súbežne priradený k viacerým úlohám a jeho plán neumožňuje spracovanie všetkých úloh, úloha so zostávajúcou prácou sa môže rozdeliť, aby na nej bolo možné pracovať, keď to bude plán zdroja umožňovať.

 8. Ak chcete zahrnúť navrhované zdroje, začiarknite políčko Vyvážiť úlohy s navrhovaným typom rezervácie.

 9. Ak chcete vyvažovanie povoliť zmenu manuálne naplánovaných úloh, začiarknite políčko úroveň manuálne naplánovaných úloh .

 10. Ak chcete pred opätovným vyvážením vymazať predchádzajúce výsledky vyváženia, vyberte možnosť Vymazaťvyvažovanie.

 11. Ak vyvážite manuálne, vyberte položku úroveň všetko. Ak sa vyrovnávate automaticky, vyberte tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak vyvážite úlohy v projektoch, ktoré sú naplánované od dátumu skončenia, od konca úlohy alebo priradenia sa použijú záporné hodnoty oneskorenia, v dôsledku čoho bude dátum skončenia priradených úloh alebo zdrojov skorší.

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít úloh vám umožní špecifikovať dôležitosť úlohy a jej dostupnosť na vyvažovanie. Hodnota priority, ktorú zadáte, je subjektívna hodnota medzi 1 a 1000, ktorá umožňuje určiť výšku ovládacieho prvku, ktorý máte nad procesom vyvažovania. Ak napríklad nechcete, aby projekt vyvážil určitú úlohu, nastavte jeho úroveň priority na 1000. V predvolenom nastavení sú priority nastavené na hodnotu 500 alebo na strednú úroveň kontroly. Úlohy s nižšou prioritou sú oneskorené alebo rozdelené pred tými, ktoré majú vyššiu prioritu.

 1. V poli názov úlohy dvakrát kliknite na názov úlohy, ktorej prioritu chcete zmeniť, a potom vyberte položku informácie o úlohe.

 2. Na karte Všeobecné zadajte alebo vyberte prioritu v poli Priorita .

Nastavenie priorít projektu

Dostupnosť celého projektu môžete nastaviť na vyvažovanie nastavením priority projektu. Ak napríklad zdieľate zdroje s iným projektom, ktorý slúži ako fond zdrojov, a ak nechcete vyvážiť úlohy v niektorom zo zdieľaných súborov, nastavte úroveň priority zdieľaného súboru na 1000.

 1. Na karte projekt v skupine Vlastnosti vyberte položku informácie o projekte.

 2. Zadajte alebo vyberte prioritu v poli Priorita.

Niekoľko tipov, ktoré môžete použiť pri vyvažovaní

Tip

Dostupné možnosti

Revízia preťažených zdrojov

Preťažené zdroje sú v zobrazeniach zdrojov označené červenou farbou vrátane plánovača tímov. V Ganttovom grafe sú preťažené zdroje označené červenou obrázkom v stĺpci ukazovatele.

Odstránenie vyvažovania pri každej úrovni

Pri každej úrovni projektu sa vymažú predchádzajúce efekty vyvažovania. Ak to chcete zmeniť, vyberte položku Možnostivyvažovania > zdrojov .

Vymazanie vyvažovania

Ak chcete vymazať vyvažovanie bezprostredne pred vykonaním akejkoľvek inej akcie, vyberte položku späť úroveň. Ak nechcete vyvažovanie vrátiť späť, môžete tiež vybrať položku Vymazať vyvažovanie, čím vymažete predchádzajúce výsledky vyvažovania.

Zobrazenie vyvažovaných úloh

Ak chcete zobraziť zmeny vykonané v úlohách vyvažovaním, použite zobrazenie vyvažovanie Ganttovho grafu. Vyberte položku zobrazenia _GT_ Ďalšie zobrazenia > Ďalšie zobrazenia.

Úroveň v rámci konkrétneho časového obdobia

Vyberte položku Možnostivyvažovania > zdrojov a potom zadajte od a do dátumu.

Neúroveň manuálne naplánovaných úloh

Zvyčajne sa vyvážia všetky typy úloh. Ak to chcete zmeniť, vyberte položku Možnostivyvažovania > zdrojov .

Úroveň bez zmeny koncového dátumu projektu

Vyberte položku Možnostivyvažovania > zdrojov a potom vyberte úroveň len v rámci dostupnej časovej rezervy .

Poznámka: Po začiarknutí tohto políčka sa môže zobraziť chybové hlásenie o tom, že projekt nie je schopný vyvážiť celý projekt. V pláne sa nemusí nachádzať dostatočná časová rezerva na premiestňovanie priradení bez toho, aby sa zmenil koncový dátum projektu.

Manuálne riešenie preťažení

Ak nechcete, aby úroveň, môžete skúsiť iné spôsoby, ako odstrániť preťaženia.

 • Nahraďte jeden zdroj iným používateľom, ktorí sú k dispozícii na prácu v danom čase.

 • VyMeňte ďalšie kvalifikované zdroje na kritické úlohy na začiatku projektu. Viac kvalifikovaných zdrojov pravdepodobne dosiahne rovnakú prácu za kratší časový úsek.

 • Zmeňte prepojenie na úlohu tak, aby sa niektoré úlohy začínali súčasne.

 • Zmenšenie rozsahu plánu odstránením úloh.

 • RozŠírte pracovnú záťaž zvýšením trvania úloh s preťaženými zdrojmi.

 • Znížte pracovnú záťaž znížením množstva práce potrebnej na dokončenie úlohy.

 • Zmeňte pracovnú dobu zdrojov na skrátenie trvania úloh.

 • Skráťte trvanie úloh, najmä kritická úloha s, ktoré priamo vplývajú na koncový dátum projektu.

 • Skontrolujte, či zdroje nefungujú počas nepracovného času. Ak zdroj funguje počas nepracovných hodín, projekt sa im zobrazí ako preťažený.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×