Rovnomerné rozdelenie práce na projekte (vyvážené zaradenia zdrojov)

Majú niektoré vaše pracovný zdroj pridelený príliš veľký objem práce? V programe Project môžete konflikty prostriedkov alebo ich nadmerné vyťaženie vyriešiť pomocou funkcie vyrovnávania prostriedkov. Vyrovnávanie funguje tak, že sa oneskorí plnenie úloh, alebo sa úlohy rozdelená úloha, aby neboli preťažované prostriedky, ktoré sú týmto úlohám pridelené.

Dedenie typu obsahu

Pri vyrovnávaní program Project nemení priradenia jednotlivým úlohám. Program Project vyrovnáva iba pracovný zdroj, všeobecné zdroje a určený zdroj. Program nevykonáva vyrovnanie materiálový zdroj, nákladových prostriedkov ani navrhnutý zdroj.

Poznámka :  Tieto zmeny úloh vykonané v rámci vyrovnávania môžu mať za následok posunutie dátumu dokončenia niektorých úloh, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť tiež časový sklz koncový dátum projektu.

Tip :  Prostriedky s nadmerným vyťažením sú v zobrazeniach prostriedkov vrátane zobrazenia Plánovač tímov označené červenou farbou. V Ganttovom grafe sú nadmerne vyťažené prostriedky indikované červenou hodnotou v stĺpci Indikátory.

Pred vykonaním vyrovnania môže byť vhodné upraviť niekoľko nastavení.

 • Priority úloh,    ktoré označujú ich dôležitosť a dostupnosť na vykonanie vyrovnania.

 • Priority projektov,    ktoré určujú dostupnosť projektov na vykonanie vyrovnania.

 • Možnosti vyrovnania,    ktoré umožňujú nastaviť spôsob, akým program Project určí, ktoré úlohy sa vyrovnajú a v akom rozsahu.

Čo chcete urobiť?

Distribúcia práce vykonaním vyrovnania

Úprava nastavení vyrovnávania

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorít projektov

Distribúcia práce vykonaním vyrovnania

Poznámka :  Vyberte upozornenie a sem zadajte text. Môžete tiež nastaviť jeho vlastnosť AlertPosition.

 1. Kliknite na kartu Prostriedky.

 2. V skupine Úroveň kliknite na jednu z nasledujúcich možností.

  Svetlosivý motív balíka Office

 3. Výber úrovne    Túto možnosť použite na vyrovnanie iba vybratých úloh. Ak chcete vybrať viaceré za sebou nasledujúce úlohy, kliknite na prvú požadovanú úlohu, potom podržte stlačený kláves SHIFT a zároveň kliknite na poslednú požadovanú úlohu. Ak chcete vybrať viaceré úlohy, ktoré nenasledujú po sebe, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na požadované úlohy.

  Takéto vyberanie úloh sa môže hodiť, keď je nadmerné vyťaženie prostriedkov na niektorých úlohách v projektovom pláne akceptovateľné, a keď chcú manažéri vyriešiť nadmerné vyťaženie pri niektorých iných špecifických úlohách.

 4. Prostriedok úrovne    Túto možnosť použite na vyrovnanie iba tých úloh, ktoré majú priradené konkrétne prostriedky. Kliknite na položku Prostriedok úrovne a potom vyberte prostriedok, ktorému sú úlohy priradené. Pri výbere viacerých prostriedkov použite kláves CTRL.
  Ak vybratý prostriedok pracuje na úlohách, na ktorých pracujú viaceré prostriedky, ostatné priradenia sa nepresunú.

 5. Vyrovnať všetko    Túto možnosť použite na vyrovnanie všetkých prostriedkov vo všetkých úlohách v projektovom pláne.

 6. Možnosti vyrovnania    Túto možnosť použite na upravenie nastavení, ktoré program Project používa pri vyrovnávaní. Prečítajte si časť venovanú úprave nastavenia vyrovnávania ďalej v tomto článku.

 7. Vymazať vyrovnávanie    Túto možnosť použite na vrátenie zmien vykonaných pri predchádzajúcom vyrovnávaní.

 8. Ďalšia prehnaná požiadavka    Túto možnosť použite na prechod na ďalšiu úlohu s nadmerne vyťaženými prostriedkami a na jednoduchšie utvorenie si prehľadu o dopade vyrovnávania na jednotlivé úlohy.

Na začiatok stránky

Úprava nastavení vyrovnávania

Upravením vyrovnania môžete nastaviť spôsob, akým program Project určí, ktoré úlohy sa vyrovnajú a v akom rozsahu.

 1. Kliknite na kartu Prostriedky. V skupine Úroveň kliknite na položku Možnosti rozvrhnutia.

  Svetlosivý motív balíka Office

 2. V dialógovom okne Vyrovnanie prostriedkov vyberte v časti výpočtov vyrovnania spôsob jeho vykonania.

  Automaticky    Ak vyberiete automatické vyrovnávanie, zrušte začiarknutie políčka Pred vyrovnaním vymazať hodnoty určené na vyrovnanie. Keď nie je toto políčko začiarknuté, program Project vykonáva vyrovnanie iba nových a nevyrovnaných priradení. V predvolenom nastavení je toto políčko začiarknuté. Ak ho ponecháte začiarknuté pri automatickom vyrovnávaní, môže sa výrazne spomaliť vaša práca s plánom, pretože sa vykoná vyrovnanie všetkých úloh.

  V poli Preťaženie hľadať v kliknite na časový úsek alebo základnú hodnotu pre citlivosť, s akou bude vyrovnávanie rozpoznávať nadmerné vyťaženia. Predvolené nastavenie je Po dňoch. Toto nastavenie určuje bod, kedy sa má vyrovnanie vykonať: pri výskyte nadmerného vyťaženia v rámci jednej minúty, jedného dňa, jedného týždňa alebo jedného mesiaca.

  Manuálne    Manuálne vyrovnanie (predvolené) sa vykonáva iba po kliknutí na položku Vyrovnať všetko. Automatické vyrovnávanie sa vykonáva okamžite pri každej zmene úlohy alebo prostriedku. Na preplánovanie úloh v situácii, keď majú prostriedky priradenej viac práce, než im ich kapacita umožňuje dokončiť, používajte automatické vyrovnanie.

 3. V časti Rozsah vyrovnania pre vyberte vyrovnanie celého projektu alebo iba tých úloh, ktoré spadajú do určitého časového rozsahu.

 4. V poli Poradie vyrovnania vyberte požadované poradie vyrovnania:

  • Pred zvážením iných kritérií vyberte možnosť Iba identifikátor na vyrovnanie úloh v vzostupnom poradí podľa ich identifikačné číslo.

  • Vyberte možnosť Štandardné, ak chcete najskôr preskúmať závislosti predchádzajúca úloha, časová rezerva, dátumy, priority a obmedzenie a určiť, či a ako sa majú úlohy vyrovnať. (Toto je predvolené nastavenie.)

  • Vyberte možnosť Priorita, štandardná, ak chcete najskôr skontrolovať priority úloh a až potom skúmať štandardné kritériá.

 5. Ak nechcete, aby došlo k časovému sklzu dátumu dokončenia projektu, začiarknite políčko Vyrovnať len v rámci dostupnej časovej rezervy.

  Poznámka : Ak začiarknete toto políčko, môžu sa zobraziť chybové hlásenia oznamujúce, že program Project nedokáže vyrovnať celý plán. Program Project nemusí vykonať vyrovnanie plánu, pretože v pláne je k dispozícii nedostatočná časová rezerva, ktorá neumožňuje preplánovať priradenia bez toho, aby sa došlo k jej vyčerpaniu.

 6. Ak chcete povoliť úpravu vyrovnávania, keď prostriedok pracuje na určitej úlohe nezávisle od ostatných prostriedkov pracujúcich na tej istej úlohe, začiarknite políčko Vyrovnanie môže upraviť jednotlivé priradenia úloh.

 7. Ak chcete, aby vyrovnanie prerušilo úlohy vytvorením rozdelení v zostávajúcej práci na úlohách alebo v priradeniach prostriedkov, začiarknite políčko Vyrovnanie môže vytvoriť rozdelenia v zostávajúcej práci. Ak je prostriedok súbežne priradený úlohám, ktoré nie je možné splniť v pláne stanovenom pre prostriedok, potom je možné úlohu zo zostávajúcou prácou rozdeliť a pracovať na nej vtedy, keď to plán stanovený pre prostriedok umožní.

 8. Ak chcete zahrnúť navrhnutý zdroj, začiarknite políčko Vyrovnať prostriedky s navrhovaným typom rezervácie.

 9. Ak chcete povoliť, aby vyrovnávanie menilo manuálne naplánované úlohy, začiarknite políčko Vyrovnať manuálne naplánované úlohy.

 10. Ak chcete vymazať výsledky predchádzajúceho vyrovnania pred spustením ďalšieho vyrovnania, kliknite na položku Vymazať vyrovnanie.

 11. Ak vykonávate manuálne vyrovnanie, kliknite na položku Vyrovnať všetko. Ak vykonávate automatické vyrovnanie, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : 

 • Ak chcete vymazať vyrovnanie bezprostredne pred vykonaním ľubovoľnej ďalšej akcie, kliknite na položku Späť Vyrovnať. Ak nevrátite vykonané vyrovnanie späť, môžete na vymazanie výsledkov predchádzajúceho vyrovnania kliknúť tiež na položku Vymazať vyrovnanie.

 • Ak vyrovnávate úlohy v projektoch, ktoré sú plánované od koncového dátumu, potom sa použijú záporné hodnoty časového sklzu od konca úlohy alebo priradenia, čím dôjde k posunu koncového dátumu úlohy alebo priradenia prostriedku na skorší termín.

 • Ak si chcete pozrieť zmeny, ktoré v úlohách vykonalo vyrovnanie, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na spodnú časť tlačidla Ganttov graf a potom kliknite na položku Ďalšie zobrazenia. Kliknite na položku Ganttov graf s vyrovnávaním a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Na začiatok stránky

Nastavenie priorít úloh

Nastavenie priorita úloh umožňuje zadať ich dôležitosť a dostupnosť na vykonanie vyrovnania. Prioritu zadávate ako subjektívnu hodnotu v rozsahu od 1 do 1000, čím môžete definovať, akú kontrolu chcete mať nad procesom vyrovnávania. Ak napríklad nechcete, aby program Project vyrovnal určitú úlohu, nastavte jej prioritu na hodnotu 1000. V predvolenom nastavení sa priority nastavujú na hodnotu 500 alebo na strednú úroveň riadenia procesu. Úlohy, ktoré majú nižšiu prioritu, sa dostanú do časového sklzu alebo sa rozdelia skôr ako úlohy s vyššou prioritou.

 1. V poli Názov úlohy dvakrát kliknite na názov úlohy, ktorej prioritu chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Informácie o úlohe.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom v poli Priorita vyberte alebo zadajte požadovanú prioritu.

Na začiatok stránky

Nastavenie priorít projektov

Ako dostupný na vyrovnanie môžete nastaviť celý projekt. Na to je potrebné nastaviť jeho prioritu. Ak napríklad zdieľate prostriedky s iným projektom, ktorý sa využíva ako fond prostriedkov, a nechcete vyrovnať úlohy v jednom zo zdieľajúci súbor, potom nastavte prioritu daného zdieľaného súboru na hodnotu 1000.

 1. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Vlastnosti kliknite na položku Informácie o projekte.

 2. V poli Priorita vyberte alebo zadajte prioritu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×