Roly správcu príručka pre Project Web Access

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Správcovia zdrojov zodpovední za správu zdrojov a zručnosti a možností, ktoré sú priradené k týchto zdrojov. Správcovia zdrojov úzko spolupracovať s projektovými manažérmi uistite sa, že projekty pracujú správne množstvo zdrojov a, zdroje máte odbornosti potrebné na úspešné dokončenie úlohy. Okrem toho správca zdrojov môže úzko spolupracovať s personálne oddelenie, aby ste sa uistili, že nových zamestnancov zodpovedali požiadavkám zdroja pre projekty, ktoré podporujú.

Tento článok popisuje činnosti, ktoré sú k dispozícii pre vás ako správca zdrojov na projekte, pri použití Microsoft Office Project Web Access. Pridávanie široký prehľad o Project Web Access z pohľadu správcu prostriedkov.

V závislosti od povolení, ktoré správca pridelila ako správca zdrojov, môžete pracovať s políčkom funkcie pomocou Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 alebo oboje.

Čo môžete s povoleniami správcu zdroja?

Práca na domovskej stránke Project Web Access

Práca s úloh a časových výkazov

Práca so zdrojmi

Práca v centre projektov

Analýza údajov a vytváranie zostáv

Spolupráca s ostatnými používateľmi v organizácii

Práca s programu Project Professional

Získanie nasadenie radu, blogy a ďalšie informácie online

Práca na domovskej stránke programu Project Web Access

Domovská stránka programu Project Web Access je hlavným vstupným bodom pre používateľov, ktorí pracujú s údajmi uloženými v databáze programu Microsoft Office Project Server 2007. Po prihlásení do programu Project Web Access sa zobrazia čakajúce položky, u ktorých sa vyžaduje vykonanie činnosti (napríklad aktualizácie úloh, ktoré treba schváliť), a položky, ktoré sa od vášho posledného prihlásenia zmenili. Z domovskej stránky môžete získať prístup k funkciám programu Project Web Access vrátane stránok Úlohy, Centrum projektov, Stredisko zdrojov, Aktualizácie, Správy o stave, Dokumenty, Problémy a Riziká.

Poznámka:  Obsah zobrazený na domovskej stránke programu Project Web Access závisí od funkcií, ktoré sú k dispozícii na serveri, roly používateľa, povolení, ktoré sú priradené používateľovi, kategórií zabezpečenia, do ktorých používateľ patrí (vrátane projektov a zobrazení, ktoré sú priradené k danej kategórii zabezpečenia), a všetkých prispôsobení, ktoré boli nakonfigurované na domovskej stránke.

Činnosti na domovskej stránke programu Project Web Access

Na začiatok stránky

Práca s úlohami a časovými výkazmi

Spravovanie úloh

Spravovať aktualizácie úloh

Správa časových výkazov

Integrácia s programom Outlook

Pred tým, ako môžu členovia zaznamenať hodiny časový výkaz alebo stav úloha, správca musí vytvoriť časové výkazy, stav úlohy alebo oboje. V časových výkazoch sú zaznamenané skutočné odpracované hodiny na úlohách, projektoch a ďalších položkách. Tieto údaje sú dôležité, ak sledujete využitie, zúčtovateľný čas a ďalšie časové metriky. Členovia tímu môžu zadať stav úlohy na stránkach Moje úlohy, čo správcovi umožňuje presne sledovať stav alebo priebeh dokončenia úloh v projektoch.

Ak vaša organizácia sleduje priebeh projekty vytvorené v Office Project Professional 2007, ktorý chcete sledovať stav úlohy.

Na začiatok stránky

Spravovanie úloh

Členovia tímu môžete použiť stránku Moje úlohy v aplikácii Project Web Access na zobrazenie, úpravu, delegáta a aktualizácia úloh a pracovných časov, ktoré sú priradené k nim alebo tímu zdrojov projektový manažér, ktorý používa Project Professional 2007. Ak chcete získať prístup k stránke Moje úlohy, kliknite na položku Moje úlohy na paneli Rýchle spustenie.

Činnosti počas spravovania úloh

Na začiatok stránky

Spravovanie aktualizácií úloh

Na stránke Aktualizácie úloh v programe Project Web Access si môžete pozrieť zmeny úloh a pracovných časov, ktoré členovia tímu odosielajú zo svojich stránok Moje úlohy. Projekty môžete aktualizovať najnovšími informáciami aj prostredníctvom stránky Aktualizácie úloh.

Projekty môžete aktualizovať najnovšími informáciami zo stránky Aktualizácie úloh dvomi spôsobmi:

 • Manuálne     Môžete prijať každú zmenu úlohy kliknutím na položku Prijať na stránke Aktualizácie úloh. Ak odpoviete na požiadavku zmeny úlohy pred jej prijatím, požiadavka na zmenu sa odstráni zo zoznamu na stránke Aktualizácie úloh, kým neodpovie člen tímu. Naraz môžete aktualizovať a odpovedať na novú úlohu a žiadosti o delegovanie úloh.

 • Automaticky (pomocou pravidiel)     Môžete vytvoriť a používať pravidlá na automatickú aktualizáciu projektov zmenami, ktoré pred schválením nevyžadujú kontrolu. Môžete vytvoriť pravidlá určené pre konkrétne projekty, pre všetky projekty pre konkrétne zdroje alebo pre skupiny zdrojov na určitom mieste štruktúry rozdelenia zdrojov (RBS) vašej organizácie.

Činnosti počas spravovania aktualizácií úloh

Na začiatok stránky

Spravovanie časových výkazov

V časových výkazoch sú zaznamenané skutočné odpracované hodiny na úlohách, projektoch a ďalších položkách. Tieto údaje sú dôležité, ak sledujete využitie, zúčtovateľný čas a ďalšie časové metriky.

Časový výkaz by ste mali vytvoriť, ak:

 • Vaša organizácia chce sledovať zúčtovateľné a nezúčtovateľné hodiny.

 • Potrebujete vykonať integráciu s účtovným systémom na účely miezd a fakturácií.

 • Vedúci pracovníci chcú mať prehľad o počte hodín zdrojov a o tom, akými činnosťami sú tieto hodiny trávené (zúčtovateľné nadčasy verzus štandardné zúčtovateľné hodiny verzus nezúčtovateľné).

Činnosti počas spravovania časových výkazov

Na začiatok stránky

Integrácia s programom Outlook

Program Project Web Access je možné integrovať s programom Microsoft Outlook s cieľom umožniť členom tímu aktualizovať úlohy pomocou programu Office Outlook 2007, 2003 alebo XP. Ak chcú členovia tímu používať funkcie integrácie programu Outlooku, musia:

 • Mať platné používateľské konto pre program Project Web Access na prístup k stránke, na ktorej je možné konfigurovať funkcie integrácie programu Outlook.

 • Používať program Office Outlook 2007, 2003 alebo XP.

 • Stiahnuť a nainštalovať doplnok Microsoft Office Project pre program Outlook.

Činnosti v programe Outlook

Na začiatok stránky

Práca s prostriedkami

Správa zdrojov informácií

Projekty zamestnancov

Plánovanie podľa schopností

Práca s dni voľna a iných Mimopracovný čas (administratívneho času)

Projektoví manažéri a manažéri zdrojov používajú stredisko zdrojov v službe Project Web Access na zobrazovanie, úpravu a analýzu informácií pre jeden alebo viacero zdroje, ktoré sú priradené úlohám v projektoch publikovaných v databáze programu Project Server. V stredisku zdrojov je zobrazený zoznam zdrojov v podnikovom fond zdrojov; povolenie na zobrazenie položiek v stredisku zdrojov udeľuje správca programu Project Server.

Na začiatok stránky

Spravovanie informácií o zdrojoch

V stredisku zdrojov môžete upravovať informácie o zdrojoch, napríklad ich e-mailové adresy, informácie o konte a skupiny, do ktorých patria. Môžete tiež zobraziť informácie o priradených úlohách a dostupnosti.

Poznámka: Niektoré atribúty zdrojov, napríklad nastavenia kalendára, je možné zmeniť len pomocou programu Project Professional 2007.

Činnosti počas spravovania informácií o zdrojoch

Na začiatok stránky

Projekty zamestnancov

Vedúci projektu a menšej správcov prostriedkov, môžete vytvoriť tímy projektov založených na mnoho rôznych parametrov, vrátane odbornosti zdroja a dostupnosti zdrojov. Môžete použiť funkciu zostaviť tím v aplikácii Project Web Access na zostavenie projektového tímu.

Pri používaní funkcie Zostavenie tímu zvážte nasledujúce skutočnosti:

 • Manažéri možno nebudú môcť zobraziť všetky zdroje alebo priradiť všetky zdroje k projektom.

 • S cieľom nájsť zdroje, ktoré majú potrebné schopnosti nastaví, vaša organizácia musí použite štruktúra rozdelenia zdrojov (RBS) a iných podnikového zdroja kódy prehľadu, ktoré sa používajú na definovanie rôzne zručnosti a zdroja vzťahy v rámci organizácie.

 • Úlohy môžete priradiť tímu zdrojov. Jednotliví členovia tímu si potom môžu vybrať tie úlohy, ktoré chcú mať priradené.

 • Manažéri môžu používať navrhovaný aj určený typ rezervácie zdrojov. Po priradení zdrojov k projektom bez ich určenia môžu manažéri sledovať potenciálne priradené úlohy zdrojov pre navrhované nové projekty. Organizácie služieb napríklad často používajú navrhovanú rezerváciu, aby mohli porovnávať rôzne scenáre priradených úloh a spravovať navrhované aj schválené priradené úlohy. Manažéri zdrojov v organizáciách využívajúcich centrálny fond zdrojov a projektoví manažéri, ktorí sami spravujú pracovníkov, používajú navrhovanú rezerváciu na sledovanie a spravovanie personálnych požiadaviek.

Poznámka: Niektoré atribúty zdrojov a nastavenia, napríklad nastavenia kalendára a nahradené zdroje, je možné zmeniť len prostredníctvom programu Project Professional 2007.

Personálne činnosti počas projektu

Na začiatok stránky

Plánovanie podľa schopností

Ak chcete nájsť ten najlepší zdroj pre danú prácu, použite funkcie plánovania podľa schopností, ktoré sú k dispozícii v programoch Project Web Access a Project Professional 2007 v rámci riešenia riadenia podnikových projektov (EPM) vašej organizácie. Ak chcete nahradiť všeobecné zdroje skutočnými zdrojmi, použite Sprievodcu nahradením zdrojov v rámci programu Project Professional 2007. Ak chcete nájsť zdroje s vhodnými schopnosťami pre danú prácu, použite funkciu na zostavenie tímu v programe Project Web Access.

Poznámka: Niektoré atribúty zdrojov, napríklad nastavenia kalendára a Sprievodcu nahradením zdrojov, je možné zmeniť len pomocou programu Project Professional 2007.

Činnosti počas plánovania podľa schopností

Na začiatok stránky

Práca s dovolenkami a iným mimopracovným časom (administratívny čas)

Služba Project Web Access vám umožňuje sledovať mimopracovný čas (administratívny čas), ako sú napríklad dovolenky, tímové schôdze, školenia, interné projekty a iný neprojektový čas. Členovia tímu zadávajú administratívny čas na svojich stránkach Moje časové výkazy.

Vaša organizácia by mala sledovať administratívny čas za týchto okolností:

 • Vykonávate integráciu s účtovným systémom, ktorý vyžaduje údaje o výnimkách.

 • Váš manažérsky tím chce vidieť výkazy o výnimkách.

 • Projektoví manažéri alebo manažéri zdrojov chcú, aby členovia tímu zadali čas mimo pracoviska, aby sa čas zobrazoval ako nedostupný pre priradené úlohy v rámci projektu.

Činnosti počas spravovania administratívneho času

Na začiatok stránky

Práca v centre projektov

Centrum projektov ponúka pohodlný spôsob projektoví manažéri, správcovia zdrojov, členovia tímu a ďalšie zainteresované strany projektu zobrazíte podrobné informácie o jednotlivých projektov a projektových návrhov a chcete zobraziť súhrnné informácie o projektoch v celej organizácii. Každý používateľ, ktorý má povolenie na prístup do centra projektov v Project Web Access alebo Project Professional 2007 môžete použiť centrum projektov na prácu s každý projekt, ku ktorým sú priradené. Iba projekty, ktoré sú Publikované Project Server 2007 databázy sú k dispozícii v centre projektov.

Činnosti v centre projektov

Na začiatok stránky

Analýza údajov a tvorba zostáv

Spravovanie správ o stave

Práca so zostavami OLAP

V službe Project Web Access je k dispozícii veľa možností tvorby zostáv, pomocou ktorých môžu vaše tímy čo najefektívnejšie spolupracovať. Pracovníci môžu vytvárať správy o stave a vykazovať tak priebeh svojich úloh. Projektový manažér môže okrem toho vytvárať podrobné zostavy pomocou technológie online analytical processing (OLAP).

Poznámka: Nezabúdajte, že niektoré úlohy je možné vykonávať iba vtedy, ak používateľ patrí do skupiny správcov programu Project Web Access. Ak sa v rýchlom spustení programu Project Web Access nezobrazuje prepojenie Nastavenia servera, znamená to, že nie ste priradení do skupiny správcov a nemôžete vykonávať niektoré činnosti, ako napríklad prispôsobenie zobrazenia, nastavenie zostáv, nastavenie časových výkazov alebo vymazanie projektov.

Na začiatok stránky

Spravovanie správ o stave

Správy o stave popisuje priebehu priradených úloh. Správcovia môžu automatizovať proces vyžaduje a prijímanie informácií o stave; Členovia tímu môžu posielať požiadavky správy o stave a členovia tímu potom môžu odpovedať na ne tým, že požadované informácie. Členovia tímu môžete tiež spustiť odosielanie správ o stave. Správcovia správy o stave nakonfigurovať tak, aby dostávali jednotlivé príspevky a zlúčených zostáv, ktorý zlučuje odpovede.

Činnosti počas spravovania správ o stave

Na začiatok stránky

Práca so správami OLAP

Manažéri na rôznych úrovniach môžu používať širokú škálu správ na analýzu projektu a výkonu zdrojov v rámci projektu alebo viacerých projektov. Ak chcete pracovať interaktívne so správami a meniť niektoré polia ich štruktúry, môžete použiť kontingenčnú tabuľku a zobrazenia kontingenčný graf. Vďaka všetkým týmto správam môžete pochopiť stav vašej organizácie v zmysle výkonnosti projektu a zdrojov.

Poznámka: Niektoré správy, napríklad vizuálne zostavy, je možné vytvoriť a zobraziť len pomocou programu Project Professional 2007.

Činnosti počas spravovania zostáv OLAP

Na začiatok stránky

Spolupráca s ostatnými vo vašej organizácii

Program Project Web Access obsahuje množstvo funkcií, vďaka ktorým môžu zdroje vašej organizácie spolupracovať na projektových úlohách, problémoch, rizikách a ďalších oblastiach, ktoré majú vplyv na úspech projektu.

Činnosti spolupráce

Na začiatok stránky

Práca s programom Project Professional

Program Project Professional 2007 môžete používať na vykonávanie mnohých úloh projektového manažmentu v rámci riešenia riadenia podnikových projektov (EPM) pre vašu organizáciu.

Poznámka: Project Server 2007 povolenia sú potrebné na dokončenie rôznych úloh správy podnikového projektu pomocou programu Project Professional. +

Činnosti s programom Project Professional

Na začiatok stránky

Získanie rád týkajúcich sa nasadenia, blogov a ďalších informácií online

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×