Riešenie problémov s pripájaním k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Obsah tohto článku

Doplnok Business Contact Manager sa nemôže pripojiť k vzdialenému počítaču

Moja databáza je nedostupná

Príznaky

Príčiny

Riešenia

Príznaky

Príčiny

Riešenia

Doplnok Business Contact Manager sa nemôže pripojiť k vzdialenému počítaču

Pri pokuse o pripojenie k zdieľaná databáza z lokálneho počítača sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Nie je možné získať prístup k zdieľanej databáze v názov počítača. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník.

Poznámka: Názov počítača predstavuje názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

Nasledujúce postupy ponúkajú pomoc používateľom, ktorí majú problémy s pripájaním k zdieľanej databáza programu Business Contact Manager. Kliknite na možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vašej situácii.

K databáze doplnku Business Contact Manager sa pripájate po prvýkrát a pomocou Sprievodcu spustením

 • Skontrolujte, či platia nasledujúce tvrdenia (možno bude potrebné obrátiť sa na vlastník databázy alebo správca vzdialeného počítača):

 • Je vzdialený počítač zapnutý?

 • Je váš počítač aj vzdialený počítač pripojený k sieti?

 • Je doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nainštalovaný na vzdialenom počítači?

 • Zdieľa vlastník databázy svoju databázu?

 • Poskytol vám vlastník databázy prístup k zdieľanej databáze?

 • Bolo nastavenie firewall vo vzdialenom počítači upravené tak, aby povoľovalo prístup k zdieľanej databáze?

Poznámka:  Ďalšie informácie o prispôsobení nastavení brány firewall nájdete v časti Ako zmeniť nastavenia systému Windows tak, aby bolo možné databázu nástroja Business Contact Manager zdieľať s používateľmi na iných počítačoch? alebo môžete požiadať svojho správcu o revíziu týchto informácií.

 • Je v počítači spustená rovnaká verzia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ako na vzdialenom počítači? Ak sa chcete pripojiť k zdieľanej databáze, vo všetkých počítačoch musí byť spustená rovnaká verzia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Znova sa pripájate k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Skontrolujte, či platia nasledujúce tvrdenia (možno bude potrebné obrátiť sa na vlastníka databázy alebo správcu vzdialeného počítača):

 • Je vzdialený počítač spustený?

 • Je váš počítač aj vzdialený počítač pripojený k vašej firemnej sieti? Opýtajte sa svojho správcu, aby vám to potvrdil.

 • Bola zdieľaná databáza obnovená na predchádzajúcu verziu alebo aktualizovaná na novú verziu?

 • Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na svojom počítači a na vzdialenom počítači.

Ako?

Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na lokálnom počítači   

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. V časti Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook – informácie zistite číslo verzie doplnku Business Contact Manager.

Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialenom počítači   

 • Požiadajte vlastníka databázy alebo správcu o číslo verzie.

Čísla verzií doplnku Business Contact Manager by sa mali zhodovať na všetkých počítačoch, ktoré sa pripájajú k zdieľanej databáze, a aj na vzdialenom počítači, kde sa zdieľaná databáza nachádza.

 1. Ak sa čísla verzií nezhodujú, nainštalujte najnovšiu verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 do počítačov, do ktorých je potrebné ju nainštalovať.

Ak sa čísla verzií zhodujú, skúste iné riešenie z tohto článku.

Ak bola zdieľaná databáza obnovená na predchádzajúcu verziu alebo aktualizovaná na novú verziu, je potrebné natrvalo odstrániť lokálnu databázu (alebo databáza offline), čiže odstrániť prepojenie medzi lokálnou databázou a zdieľanou databázou a potom vytvoriť nové pripojenie k aktuálnej verzii.

Ďalšie informácie o zrušení databázy offline nájdete v sekcii Práca v režime offline pri používaní doplnku Business Contact Manager.

Dôležité:  Zmeny vykonané v databáze nebudú po zrušení prepojenia dostupné. Ak chcete ponechať zmenené údaje, začiarknite pri procese rušenia políčko Exportovať a zachovať lokálne údaje pred zrušením databázy offline.

Tip:  Získajte pomoc od ostatných a navštívte diskusnú skupinu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Na začiatok stránky

Moja databáza je nedostupná

Nasledujúce scenáre poskytujú pomoc používateľom, ktorí majú problémy s vyhľadaním zdieľanej databázy doplnku Business Contact Manager, ku ktorej by sa mohli pripojiť. Kliknite na vetu, ktorá najlepšie vystihuje vašu situáciu.

K databáze doplnku Business Contact Manager sa pripájate po prvýkrát a pomocou Sprievodcu spustením

Príznaky

V Sprievodcovi spustením kliknete na položku Pripojenie k vzdialenej databáze, zadáte názov počítača a potom kliknete na tlačidlo Pripojiť. Zobrazí sa hlásenie:

V názov počítača sa nedajú nájsť žiadne databázy doplnku Business Contact Manager. Ďalšie informácie o možných príčinách získate po kliknutí na položku Pomocník.

Poznámka: Názov počítača predstavuje názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

Príčiny

Potenciálnych dôvodov nenájdenia zdieľaná databáza na vzdialenom počítači môže byť niekoľko. V nasledujúcich častiach nájdete možné príčiny a riešenia.

Riešenia

Skúste nasledujúce možnosti:

 • Keďže pripojenie je možné len k existujúcej databáze, overte u vlastník databázy, či databáza na vzdialenom počítači existuje.

 • Vlastník musí databázu na vzdialenom počítači najskôr zdieľať a udeliť povolenia na prístup k nej.

 • Ak je vzdialený počítač v inej podsieti ako počítač, na ktorom používate doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, je potrebné zmeniť nastavenia brány firewall na vzdialenom počítači tak, aby umožňovali prístup k všetkým počítačom. (Podsieť je sieť, ktorá je súčasťou väčšej počítačovej siete. Podsiete sú prepojené prostredníctvom smerovačov. Každá podsieť má samostatný rozsah adries IP.)

  Ďalšie informácie o úprave nastavení brány firewall nájdete v časti Ako zmeniť nastavenia systému Windows tak, aby bolo možné databázu nástroja Business Contact Manager zdieľať s používateľmi na iných počítačoch?

 • Ak sa brána firewall alebo vzdialený počítač nachádzajú v inej spoločnosti, doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nemôže automaticky udeliť prístup používateľom v sieti. Informácie o manuálnej zmene nastavení nájdete v Pomocníkovi k bráne firewall.

 • Môžete sa pripojiť len k zdieľanej databáze, ktorá bola vytvorená v rovnakej verzii doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako je tá, ktorú používate.

 • Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na svojom počítači a na vzdialenom počítači.

Ako?

Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na lokálnom počítači   

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. V časti Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook – informácie zistite číslo verzie doplnku Business Contact Manager.

Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialenom počítači   

 • Požiadajte vlastníka databázy alebo správcu o číslo verzie.

Čísla verzií doplnku Business Contact Manager by sa mali zhodovať na všetkých počítačoch, ktoré sa pripájajú k zdieľanej databáze, a aj na vzdialenom počítači, kde sa zdieľaná databáza nachádza.

 1. Ak sa čísla verzií nezhodujú, nainštalujte najnovšiu verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 do počítačov, do ktorých je potrebné ju nainštalovať.

Ak sa čísla verzií zhodujú, skúste iné riešenie tohto článku.

Znova sa pripájate k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Príznaky

Pri práci s lokálnou kópiou zdieľanej databázy v režime offline a po pokuse o opätovné pripojenie k zdieľanej databáze na vzdialenom počítači sa zobrazí hlásenie:

V názov počítača sa nedajú nájsť žiadne databázy programu Business Contact Manager. Ďalšie informácie o možných príčinách získate po kliknutí na položku Pomocník.

Poznámka: Názov počítača predstavuje názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

Príčiny

Potenciálnych dôvodov nenájdenia zdieľanej databázy na vzdialenom počítači môže byť niekoľko. V nasledujúcich častiach nájdete možné príčiny a riešenia.

Riešenia

Skúste nasledujúce možnosti:

Existuje ešte zdieľaná databáza na vzdialenom počítači?

Overte u vlastníka databázy, či databáza na vzdialenom počítači nebola odstránená alebo aktualizovaná. Ak bola databáza aktualizovaná, pred opätovným pripojením k najnovšej databáze musíte databázu offline vynechať. Ďalšie informácie o vynechaní databázy offline nájdete v sekcii Práca v režime offline pri používaní doplnku Business Contact Manager.

Máte ešte povolenie na prístup k databáze?

Overte u vlastníka databázy, či ešte máte povolenie na prístup k nej.

Máte ešte povolenie na prístup k vzdialenému počítaču?

Overte u správca vzdialeného počítača (alebo doména, ak je počítač súčasťou siete), či ešte máte povolenie na prístup k vzdialenému počítaču.

Zhoduje sa verzia doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na lokálnom počítači s verziou na vzdialenom počítači?

 1. Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na svojom počítači a na vzdialenom počítači.

Ako?

Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na lokálnom počítači   

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. V časti Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook – informácie zistite číslo verzie doplnku Business Contact Manager.

Skontrolujte číslo verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vzdialenom počítači   

 • Požiadajte vlastníka databázy alebo správcu o číslo verzie.

Čísla verzií doplnku Business Contact Manager by sa mali zhodovať na všetkých počítačoch, ktoré sa pripájajú k zdieľanej databáze, a aj na vzdialenom počítači, kde sa zdieľaná databáza nachádza.

 1. Ak sa čísla verzií nezhodujú, nainštalujte najnovšiu verziu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010 do počítačov, do ktorých je potrebné ju nainštalovať.

Ak sa čísla verzie zhodujú, skúste iné riešenie z tohto článku.

Databáza sa nachádza v lokálnom počítači

Ak sa databáza nachádza v lokálnom počítači, skontrolujte, či je spustená inštancia MSSMLBIZ služby SQL Server. Informácie o spustení inštancie služby SQL Server nájdete v Pomocníkovi aplikácie Microsoft SQL Server 2008.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×