Office
Prihlásenie

Riešenie problémov s pracovnými postupmi v Projecte Online

Ako správca aplikácie Project Web App bežne musíte riešiť problémy s pracovnými postupmi. V závislosti od zadefinovania procesu pracovného postupu vo vašej organizácii sa môžu vyskytnúť situácie, kedy musí zasiahnuť správca, aby daná inštancia pracovného postupu mohla prebiehať. K dispozícii sú polia, ktoré môže používateľ pridať do centra projektov, dotazu OData alebo koncového bodu Rest Projectu Online s cieľom lepšie porozumieť stavu jednotlivých pracovných postupov v Projecte. Vďaka informáciám poskytnutým v týchto poliach dokáže správca aplikácie Project Web App vykonať príslušnú opravnú akciu na odblokovanie priebehu pracovného postupu v Projecte.

V Projecte Online vyriešite problémy s pracovnými postupmi tromi krokmi:

 1. Zobrazenie chýb prostredníctvom nastavenia zobrazení a zostáv

 2. Kontrola chýb

 3. Riešenie chýb a ďalšie kroky

Zobrazenie chýb prostredníctvom nastavenia zobrazení a zostáv

Správca môže zobrazovať chyby pracovného postupu v Projecte dvomi spôsobmi:

 • Vytvorenie zobrazenia centra projektov s cieľom zobraziť stav pracovného postupu

 • Dotazovanie služby Project OData alebo rozhrania Project REST API

Vytvorenie zobrazenia centra projektov s cieľom zobraziť stav pracovného postupu

Na riešenie problémov s pracovnými postupmi v Projecte odporúčame vytvoriť nové zobrazenie centra projektov. Na vytvorenie alebo úpravu zobrazenia centra projektov musí mať používateľ globálne povolenie na spravovanie zobrazení aplikácie Project Web App.

Poznámka: Ďalšie informácie o spravovaní zabezpečenia nájdete v téme Série videí: Fungovanie povolení zabezpečenia na Project Serveri

Vytvorenie zobrazenia

 1. V aplikácii Project Web App kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom na položku Nastavenie aplikácie PWA.

 2. Na stránke nastavenia kliknite na položku Spravovať zobrazenia. Zobrazí sa zoznam zobrazení.

 3. Kliknite na položku Nové zobrazenie.

 4. V časti Názov a typ v zozname Typ zobrazenia vyberte položku Centrum projektov.

 5. Do poľa Názov zadajte názov nového zobrazenia. Napríklad Pracovné postupy v Projecte.

 6. Do poľa Popis zadajte popis nového zobrazenia.

 7. V časti Tabuľka a polia odstráňte zo zoznamu Zobrazené polia predvolené polia Začiatok a Koniec. Zo zoznamu Dostupné polia pridajte nasledovné polia:

  • Kód chyby pracovného postupu

  • Chyba pracovného postupu

  • Vytvorený pracovný postup

  • ID pracovného postupu

  • Posledné spustenie pracovného postupu

  • Vlastník pracovného postupu

  • Názov fázy pracovného postupu

  • Názov etapy pracovného postupu

  • Stav pracovného postupu

  • Vzaté z projektu

  • Naposledy vzal/-a z projektu:

 8. Prejdite do dolnej časti obrazovky a kliknite na položku Filtrovať.

 9. Pridajte filter pomocou poľa „Kód chyby pracovného postupu je väčší než 1“ a kliknite na položku OK.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: Po kliknutí na položku Uložiť sa vám zobrazí nasledujúce hlásenie: „Nepriradili ste kategóriu zabezpečenia k tomuto zobrazeniu. Toto zabráni všetkým používateľom zobraziť si toto zobrazenie v rozbaľovacej ponuke alebo používať toto zobrazenie. Chcete aj napriek tomu vykonať uloženie?“ Kliknite na položku OK, pretože zobrazenie centra projektov s pracovnými postupmi v Projecte si budú môcť otvoriť len členovia skupiny Správcovia aplikácie Project Web App.

Dotazovanie služby Project OData alebo rozhrania Project REST API

Používatelia môžu tieto informácie dotazovať prostredníctvom služby Project OData alebo pomocou programovania rozhrania Project REST API.

Služba Project OData

Pole centra projektov

Entita

Vlastnosť

Kód chyby pracovného postupu

Projekty

WorkflowErrorResponseCode

Chyba pracovného postupu

Projekty

WorkflowError

Vytvorený pracovný postup

Projekty

WorkflowCreatedDate

ID pracovného postupu

Projekty

WorkflowInstanceId

Posledné spustenie pracovného postupu

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Vlastník pracovného postupu

Projekty

WorkflowOwnerName

Názov fázy pracovného postupu

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Názov etapy pracovného postupu

ProjectWorkflowStageData

StageName

Stav pracovného postupu

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Poznámka: Ďalšie informácie o službe Project OData nájdete v téme ProjectData – odkaz na službu Project OData.

Project REST API

Pole centra projektov

Entita

Vlastnosť

Kód chyby pracovného postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Chyba pracovného postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Vytvorený pracovný postup

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

ID pracovného postupu

ProjectWorkflowInstance

Id

Posledné spustenie pracovného postupu

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Vlastník pracovného postupu

Projekty

ProjectOwnerName

Názov fázy pracovného postupu

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Názov etapy pracovného postupu

ProjectWorkflowStageData

StageName

Stav pracovného postupu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Príklady kódov

Pozrite si filtrovanú množinu projektov a načítajte inštancie pracovného postupu projektu. Ak žiadosť zahŕňa viac ako 20 projektov, musíte pridať ďalšie filtrovanie, inak požiadavka zlyhá:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Prečítajte si všetky pracovné postupy s kódmi odoziev na chyby, ktoré sú väčšie alebo rovné 400 vrátane minimálnych podrobností o vlastníkovi a projekte:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Poznámka: Ďalšie informácie o vývoji Projectu Online nájdete na lokalite Project Dev Center.

Kontrola chýb

Ak správca vytvoril zobrazenie centra projektov podľa vyššie popísaného postupu, môžete k tomuto zobrazeniu získať prístup pomocou týchto troch krokov:

 1. V aplikácii Project Web App prejdite do centra projektov kliknutím na položku Projekty, ktorá sa nachádza na paneli Rýchle spustenie.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Projekty.

 3. V rozbaľovacom zozname Zobrazenia: vyberte zobrazenie vytvorené podľa vyššie uvedených krokov.

  Používateľ takto získa zoznam všetkých projektov a aktuálny stav pracovných postupov jednotlivých projektov vrátane chýb.

Používateľ môže skontrolovať chyby aj prostredníctvom vlastnej zostavy alebo vyššie popísaného programovania.

Poznámka: V poliach Vytvorený pracovný postup a Posledné spustenie pracovného postupu sa zobrazí dátum a čas (UTC).

Poznámka: Po riešení chýb sa stav v centre projektov, službe Project OData alebo rozhraní Project REST AP aktualizuje v priebehu 24 hodín.

Riešenie chýb a ďalšie kroky

Pri pracovnom postupe v Projecte sa môžu vyskytnúť tieto chyby:

Chyba

Akcia

Stav pre projekt PROJECT_GUID nebolo možné aktualizovať

Táto chyba sa zvyčajne vyrieši, ak určitý čas nebude vykonaná žiadna akcia. Ak potrebujete chybu vyriešiť okamžite, skúste obnoviť pracovný postup SharePointu.

Stav pre etapu STAGE_GUID projektu PROJECT_GUID nebolo možné aktualizovať

Táto chyba sa zvyčajne vyrieši, ak určitý čas nebude vykonaná žiadna akcia. Ak potrebujete chybu vyriešiť okamžite, skúste obnoviť pracovný postup SharePointu.

Etapa STAGE_GUID nie je aktuálnou etapou pre projekt PROJECT_GUID

Táto chyba sa vyskytuje pri pokuse o nastavenie stavu etapy pracovného postupu pre etapu pracovného postupu, ktorá nie je platná. V tomto prípade je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Vlastné pole CCUSTOM_FIELD_GUID nemá nastavenú hodnotu pre projekt PROJECT_GUID

Vlastné pole nie je správne nastavené a pracovný postup nemôže pokračovať, kým sa vlastné pole neaktualizuje. Ak chcete zistiť názov vlastného poľa, ktoré je potrebné aktualizovať, pozrite si časť s názvom Ako získam vlastné pole z poľa GUID vlastné pole. Po aktualizácii vlastného poľa skúste obnoviť pracovný postup SharePointu.

Poznámka: Ak chcete chybe v tomto type vlastných polí predísť, odporúčame pri vlastných poliach s hodnotami true/false, ktoré sú súčasťou pracovného postupu, použiť namiesto vlastných polí označených príznakom radšej vyhľadávaciu tabuľku.

Vlastné pole CUSTOM_FIELD_GUID neexistuje

Táto situácia môže nastať, keď sa pracovný postup pokúša čítať alebo zapísať hodnotu pre vlastné pole, ktoré bolo z aplikácie PWA odstránené. Pracovný postup bude potrebné upraviť a zabezpečiť, aby bolo vlastné pole priradené k pracovnému postupu.

Zlyhanie úlohy Vrátenie do projektu pre projekt PROJECT_GUID

Táto chyba sa zvyčajne vyrieši, ak určitý čas nebude vykonaná žiadna akcia. Ak potrebujete chybu vyriešiť okamžite, skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Zlyhanie úlohy Publikovanie pre projekt PROJECT_GUID

Táto chyba sa zvyčajne vyrieši, ak určitý čas nebude vykonaná žiadna akcia. Ak potrebujete chybu vyriešiť okamžite, skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Zlyhanie úlohy Súhrn publikovania pre projekt PROJECT_GUID

Táto chyba sa zvyčajne vyrieši, ak určitý čas nebude vykonaná žiadna akcia. Ak potrebujete chybu vyriešiť okamžite, skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Nepodarilo sa vytvoriť projekt z položky zoznamu

Toto je chyba, ktorá ovplyvňuje aktivitu CreateProjectFromListItem. Najprv skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, skontrolujte front aplikácie PWA a zistite, či sa pri vytváraní projektu vyskytlo zlyhanie úlohy vo fronte.

Nepodarilo sa nájsť položku na vytvorenie projektu pre položku LIST_ITEM_ID webového WEB_ID zoznamu LIST_ID.

Položka zoznamu už neexistuje. Skontrolujte Kôš a zistite, či sa položka zoznamu nedá obnoviť.

Pri pokuse o aktualizáciu stavu sa nepodarilo nájsť nápad súvisiaci s projektom PROJECT_GUID

Táto situácia môže nastať v prípade, kedy bol nápad použitý pri vytváraní projektu odstránený. Skontrolujte Kôš a zistite, či sa položka zoznamu nedá obnoviť.

Identifikácia úlohy JOB_GUID je neplatná

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Vlastník pracovného postupu nemá povolenie na uskutočnenie vrátenia do projektu PROJECT_GUID

Správca musí vlastníkovi pracovného postupu udeliť povolenia na vrátenie do projektu. Po udelení povolenia skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Vlastník pracovného postupu nemá v projekte PROJECT_GUID povolenie na úpravu súhrnných polí projektu, uloženie projektu na Project Server alebo na publikovanie projektu

Správca musí vlastníkovi pracovného postupu udeliť príslušné povolenia. Po udelení povolenia skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Vlastník pracovného postupu nemá globálne povolenia pre nový projekt

Táto situácia môže nastať pri pokuse o vytvorenie projektu z položky zoznamu služby SharePoint a používateľ, ktorý spúšťa inštanciu pracovného postupu, nedokáže v aplikácii PWA vytvoriť nové projekty.

Správca musí používateľovi udeliť príslušné povolenia. Po udelení povolenia skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Vlastník pracovného postupu nemá v projekte PROJECT_GUID povolenia pre kategóriu Otvorenie a uloženie projektu na Project Server

Správca musí používateľovi udeliť príslušné povolenia. Po udelení povolenia skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Vlastník pracovného postupu nemá v projekte PROJECT_GUID povolenia pre kategóriu Otvorenie projektu

Správca musí používateľovi udeliť príslušné povolenia. Po udelení povolenia skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Vlastník pracovného postupu nemá v projekte PROJECT_GUID povolenia pre kategóriu Publikovanie projektu

Správca musí používateľovi udeliť príslušné povolenia. Po udelení povolenia skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

V rámci pracovného postupu projektu nemôže prebiehať viacero etáp

Táto chyba sa zobrazí, ak sa inštancia pracovného postupu pokúsi zadať etapu bez uzatvorenia predchádzajúcej etapy. Obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft, kde získate ďalšiu pomoc s touto chybou.

V pracovnom postupe projektu musí prebiehať aspoň jedna etapa

Táto chyba sa zobrazí, ak sa inštancia pracovného postupu pokúsi opustiť etapu bez nastavenia nadchádzajúcej etapy. Obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft, kde získate ďalšiu pomoc s touto chybou.

V projekte PROJECT_GUID nie je možné nastaviť pracovný postup

Táto chyba sa zobrazí pri pokuse o spustenie inštancie pracovného postupu v nepodporovanom type projektu. Obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft, kde získate ďalšiu pomoc s touto chybou.

Vrátenie do projektu PROJECT_GUID zlyhalo

Úlohe vo fronte aplikácie PWA sa nepodarilo zabrániť, aby pracovný postup pokračoval. Na stránke Správa úlohy vo fronte v rámci aplikácie PWA skontrolujte úlohu vo fronte, ktorá zlyhala.

Po aktualizácii hodnoty vlastného poľa {1} sa nepodarilo projekt {0} vrátiť späť

Úlohe vo fronte aplikácie PWA sa nepodarilo zabrániť, aby pracovný postup pokračoval. Na stránke Správa úlohy vo fronte v rámci aplikácie PWA skontrolujte úlohu vo fronte, ktorá zlyhala.

Po aktualizácii hodnoty vlastnosti PROPERTY sa nepodarilo projekt PROJECT_GUID vrátiť späť

Úlohe vo fronte aplikácie PWA sa nepodarilo zabrániť, aby pracovný postup pokračoval. Na stránke Správa úlohy vo fronte v rámci aplikácie PWA skontrolujte úlohu vo fronte, ktorá zlyhala.

Project PROJECT_GUID je vzatý z projektu v inej relácii

Správca musí vrátenie späť do projektu vynútiť alebo požiadať používateľa, aby projekt vrátil späť. Po vrátení projektu skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Project PROJECT_GUID je vzatý z projektu iným používateľom

Správca musí vrátenie späť do projektu vynútiť alebo požiadať používateľa, aby projekt vrátil späť. Po vrátení projektu skúste obnoviť pracovný postup SharePointu. Ak problém pretrváva, je potrebné pracovný postup v Projecte reštartovať.

Projekt PROJECT_GUID je bez pracovného postupu

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Project PROJECT_GUID nie je vzatý preč

Správca bude musieť skontrolovať zadefinovanie pracovného postupu a overiť, či pred vzatím z projektu neprebieha pokus o aktualizáciu projektu.

Projekt PROJECT_GUID neexistuje

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Projekt PROJECT_GUID nie je možné publikovať, pretože PROJ_PWA_SHORT_NAME je v režime iba na čítanie

Táto chyba sa zvyčajne vyrieši, ak určitý čas nebude vykonaná žiadna akcia. Ak potrebujete chybu vyriešiť okamžite, overte, či lokalita aplikácie PWA nie je v režime iba na čítanie, a to tak, že prejdete na lokalitu a skontrolujete, či sa v hornej časti stránky nachádza oznámenie. Ak žiadne oznámenie nenájdete, skúste obnoviť pracovný postup SharePointu.

Projekt PROJECT_GUID sa nepodarilo aktualizovať

Úlohe vo fronte aplikácie PWA sa nepodarilo zabrániť, aby pracovný postup pokračoval. Na stránke Správa úlohy vo fronte v rámci aplikácie PWA skontrolujte úlohu vo fronte, ktorá zlyhala.

Hodnota pre vlastnosť PROPERTY v projekte PROJECT_GUID nie je nastavená

Správca bude musieť skontrolovať zadefinovanie pracovného postupu a overiť, či boli vlastnosti nastavené správne.

Vlastnosť PROPRERTY neexistuje

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

V projekte PROJECT_GUID sa nepodarilo vykonať operáciu Publikovanie

Úlohe vo fronte aplikácie PWA sa nepodarilo zabrániť, aby pracovný postup pokračoval. Na stránke Správa úlohy vo fronte v rámci aplikácie PWA skontrolujte úlohu vo fronte, ktorá zlyhala.

V projekte PROJECT_GUID sa nepodarilo vykonať operáciu Súhrn publikovania

Úlohe vo fronte aplikácie PWA sa nepodarilo zabrániť, aby pracovný postup pokračoval. Na stránke Správa úlohy vo fronte v rámci aplikácie PWA skontrolujte úlohu vo fronte, ktorá zlyhala.

401 Používateľ sa nenašiel / používateľ je neaktívny

Bude potrebné reštartovať pracovný postup v Projecte.

System.InvalidOperationException: Počas načítavania podprogramov pre pracovný postup WORKFLOW_GUID sa zistilo neúplné uzavretie.

Bude potrebné reštartovať pracovný postup v Projecte.

Ak sa vaša chyba v zozname nenachádza alebo chcete získať o chybe ďalšie podrobnosti, pozrite si časť Ako získam podrobnosti o chybovom hlásení pre pracovný postup lokality SharePoint.

Ak nájdete akékoľvek iné chyby, ktoré nie sú vyššie uvedené, dajte nám vedieť. Kontaktovať nás môžete dvomi spôsobmi. Prostredníctvom fóra služby User Voice alebo kontaktovaním oddelenia podpory spoločnosti Microsoft. Poskytnite nám nasledujúce podrobnosti.

 • Názov projektu

 • Kód chyby pracovného postupu

 • Chyba pracovného postupu

 • Vytvorený pracovný postup

 • ID pracovného postupu

 • Posledné spustenie pracovného postupu

 • Vlastník pracovného postupu

 • Hlásenie o fronte, ktoré zlyhalo, a časovú pečiatku, ak je to potrebné

Obnovenie pracovného postupu lokality SharePoint

V niektorých prípadoch je potrebné pracovný postup obnoviť, a zopakovať tak krok pracovného postupu.

Obnovenie pracovného postupu lokality SharePoint

 1. V aplikácii Project Web App prejdite do centra projektov kliknutím na položku Projekty, ktorá sa nachádza na paneli Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na názov projektu.

 3. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov projektu.

 4. Rozbaľte časť Všetky etapy pracovného postupu.

 5. Kliknite na prepojenie Ďalšie údaje pracovného postupu.

 6. Kliknite na ikonu i vedľa položky Vnútorný stav.

 7. Kliknite na prepojenie Obnoviť tento pracovný postup.

Reštartovanie pracovného postupu v Projecte

Reštartovaním pracovného postupu v Projecte sa vráti pracovný postup na začiatok. Používatelia budú musieť pracovný postup upraviť späť na jeho aktuálnu etapu. Pred reštartovaním pracovného postupu v Projecte môžete aktuálne kroky najprv zopakovať obnovením pracovného postupu. Postup obnovenia pracovného postupu nájdete v téme Obnovenie pracovného postupu lokality SharePoint.

Reštartovanie pracovného postupu projektu

 1. V aplikácii Project Web App prejdite do centra projektov kliknutím na položku Projekty, ktorá sa nachádza na paneli Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na názov projektu.

 3. Na karte Projekt kliknite na položku Možnosti a potom na položku Reštartovať pracovný postup.

  Poznámka: Pred reštartovaním pracovného postupu musí byť projekt vrátený späť. Ďalšie informácie o vrátení projektu späť nájdete v téme Manuálne vrátenie projektov a zdrojov späť, ktoré boli vzaté preč iným používateľom.

 4. Kliknite na položku OK.

Reštartovanie pracovných postupov projektu pre množinu projektov

 1. V aplikácii Project Web App kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom na položku Nastavenie aplikácie PWA.

 2. Kliknite na položku Zmena alebo reštartovanie pracovných postupov.

 3. V zozname projektov vyberte položku Typ podnikového projektu.

 4. Vyberte množinu projektov, ktorých pracovné postupy je potrebné reštartovať.

  Poznámka: Projekty musia byť vrátené späť. Len tak sa v zozname zobrazia. Ďalšie informácie o vrátení projektu späť nájdete v téme Manuálne vrátenie projektov a zdrojov späť, ktoré boli vzaté preč iným používateľom.

 5. Vyberte položku Reštartovať aktuálny pracovný postup pre vybraté projekty.

 6. Kliknite na položku OK.

Prípadne môžete pracovné postupy reštartovať pomocou programovania. Aktivita ProjectWorkflowInstance poskytuje dva spôsoby reštartovania pracovných postupov v Projecte:

 • RestartWorkflow()

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Poznámka: Hromadné reštartovanie pracovných postupov v Projecte môže spôsobiť obmedzenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Obmedzovanie pracovného postupu SharePointu 2013 a výkonu v SharePointe Online a Projecte Online.

Získanie podrobného chybového hlásenia pre pracovný postup lokality SharePoint

Ak chybové hlásenie v centre projektov neposkytuje dostatočné informácie o riešení problému, môžete si pozrieť podrobné chybové hlásenie pracovného postupu lokality SharePoint.

Získanie podrobného chybového hlásenia pre pracovný postup lokality SharePoint

 1. V aplikácii Project Web App prejdite do centra projektov kliknutím na položku Projekty, ktorá sa nachádza na paneli Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na názov projektu.

 3. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov projektu.

 4. Rozbaľte časť Všetky etapy pracovného postupu.

 5. Kliknite na prepojenie Ďalšie údaje pracovného postupu.

 6. Kliknutím na ikonu i vedľa položky Vnútorný stav zobrazíte podrobné chybové hlásenie.

Ako získam vlastné pole prostredníctvom identifikátora GUID pre vlastné pole

 1. V aplikácii Project Web App kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom na položku Nastavenie aplikácie PWA.

 2. Kliknite na položku Vlastné polia a vyhľadávacie tabuľky podniku.

 3. Kliknite na vlastné pole.

 4. Posuňte sa do dolnej časti stránky.

 5. Rozbaľte časť Identifikačné údaje systému a skontrolujte identifikátor GUID pre vlastné pole.

Kontrola úloh vo fronte v aplikácii PWA

V niektorých prípadoch bude chyba výsledkom neúspešnej úlohy vo fronte aplikácie Project Web App. Project Web App poskytuje podrobné chybové hlásenia o zlyhaní úloh vo fronte.

Kontrola úloh vo fronte v aplikácii PWA

 1. V aplikácii Project Web App kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom na položku Nastavenie aplikácie PWA.

 2. Kliknite na položku Správa úloh vo fronte.

 3. Vyhľadajte neúspešnú úlohu vo fronte súvisiacu s chybou pracovného postupu a kliknutím na chybu zobrazte ďalšie podrobnosti.

Poznámka: Ak je chyba pracovného postupu staršia ako týždeň a chcete, aby sa v zozname zobrazila, budete musieť zmeniť históriu úloh.  

Ďalšie kroky

Dátum posledného spustenia pracovného postupu pre aktívny projekt je príliš dávny

Projekt môže byť vzatý z projektu v inej relácii a pracovný postup nedokáže ďalej pokračovať, až kým sa projekt nevráti späť. Správca môže skúsiť vynútiť vrátenie projektu späť, len tak bude môcť pracovný postup pokračovať. Ďalšie informácie o vrátení projektu späť nájdete v téme Manuálne vrátenie projektov a zdrojov späť, ktoré boli vzaté preč iným používateľom.

Poznámka: Dátum posledného spustenia pracovného postupu odkazuje na dátum posledného odoslania v službe Project OData a rozhraní Project Service REST API.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×