Rôzne roly v procese návrhu formulára

Na návrhu, testovaní a nasadzovaní nových formulárov programu InfoPath pre zamestnancov sa často podieľa viacero oddelení. Oddelenie ľudských zdrojov napríklad môže vytvoriť formulár v podobe vyúčtovania podnikových výdavkov, no o údržbu šablóny formulára, opravu problémov nahlásených používateľmi, aktualizáciu návrhu podľa meniacich sa potrieb používateľov atď. sa už bude starať IT oddelenie.

Tento článok popisuje typické úlohy rôznych zamestnancov, ktorí špecifikujú, navrhujú, publikujú a používajú šablóny formulárov. Názvy funkcií a náplň práce vo vašej organizácii sa môže líšiť od tej, ktorá je popísaná nižšie, ale ak ste novým používateľom programu InfoPath, tieto informácie vám môžu pomôcť vytvoriť si celkovú predstavu o tom, kto má akú úlohu v celom procese návrhu formulára.

Obsah tohto článku

Analytik formulárov

Návrhár formulárov

Vývojár formulárov

Správca farmy

Správca kolekcie lokalít

Používateľ formulárov

Analytik formulárov

Analytik formulárov skúma pracovný postup a obchodné požiadavky danej šablóny formulára. Osoba vykonávajúca túto rolu má zvyčajne skúsenosti s riadením projektov, analytické zručnosti a do určitej miery aj znalosti zásad navrhovania formulárov.

Vaša spoločnosť však môže mať namiesto analytika formulárov analytika podnikových systémov alebo projektového manažéra. Názvy funkcií sa môžu líšiť, no úloha zostáva rovnaká – analytik formulárov po podrobnej analýze obchodných potrieb určí celkový vzhľad šablóny formulára a následne riadi projekt.

Etapa plánovania zložitej šablóny formulára je zvyčajne formálny a komplikovaný proces, ktorý môže vyžadovať konzultáciu analytika s mnohými účastníkmi projektu. Ak má byť napríklad šablóna formulára nakoniec integrovaná do rozsiahlejšieho celopodnikového obchodného systému, akým môže byť systém na vyúčtovanie výdavkov, analytik formulárov musí často písať funkčnú špecifikáciu či iný dokument plánovania.

Okrem toho môže analytik formulárov vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce úlohy:

 • špecifikácia obchodného prípadu pre šablónu formulára;

 • definovanie používateľského rozhrania a súčastí používateľského procesu;

 • špecifikácia spôsobu a miesta ukladania údajov formulára;

 • identifikácia nedostatkov zabezpečenia šablóny formulára;

 • vytvorenie plánu na nasadenie šablóny formulára;

 • definovanie stratégií na archiváciu a uchovávanie údajov v súlade s aktuálnymi zákonmi, predpismi v danom obore, pravidlami spoločnosti či inými požiadavkami;

 • práca s používateľmi formulárov, návrhármi formulárov, IT pracovníkmi a inými skupinami na riešení problémov so šablónou formulára.

Na začiatok stránky

Návrhár formulárov

Návrhár formulárov vytvára v režime návrhu programu InfoPath šablónu formulára, ktorá predstavuje súbor s príponou .xsn. Súbor .xsn definuje štruktúru údajov, vzhľad a správanie dokončených formulárov (.xml súbory).

Okrem toho môže návrhár formulárov vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce úlohy:

 • určenie, či je šablóna formulára kompatibilná s webovými prehliadačmi pre počítače alebo mobilné zariadenia;

 • určenie, či je šablóna formulára kompatibilná s programom InfoPath 2003;

 • návrh rozloženia šablóny formulára;

 • pridanie a prispôsobenie ovládacích prvkov v šablóne formulára;

 • pridanie overovania údajov, podmieneného formátovania, pravidiel a iných typov automatizovaného správania;

 • vytvorenie pripojení zo šablóny formulára k existujúcim zdrojom údajov, ako sú napríklad databázy Microsoft SQL Servera;

 • práca s vývojármi na dopĺňaní skriptu alebo spravovaného kódu do šablóny formulára;

 • publikovanie šablóny formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení, distribučnom zozname e-mailov alebo na serveri so službami InfoPath Forms Services alebo Windows SharePoint Services;

 • spolupráca so správcami farmy na publikovaní správcom schválených šablón formulárov na serveri so službou InfoPath Forms Services;

 • testovanie formulára s cieľom overiť, či funguje správne.

Na začiatok stránky

Vývojár formulárov

Vývojár formulárov píše vlastný kód pre šablónu formulára. InfoPath podporuje dva skriptovacie jazyky - Microsoft JScript a Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) a dva jazyky so spravovaným kódom, Microsoft Visual C# a Microsoft Visual Basic.

Okrem toho môže vývojár formulárov vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce úlohy:

 • pomoc pri návrhu formulára, ako je popísané v predchádzajúcej časti;

 • špecifikácia programovacieho jazyka pre danú šablónu formulára;

 • písanie kódu, ktorý reaguje na udalosti formulára a overenie údajov, pristupuje k základnému XML dokumentu formulára a pracuje s ním, implementuje odosielanie vlastných údajov a zlučuje akcie pre formulár, alebo pristupuje k externým zdrojom údajov;

 • extrahovanie podporných XML súborov pre šablónu formulára a následná manuálna úprava ich prvkov, atribútov a hodnôt v niektorých typoch štandardných textových editorov;

 • pridanie prispôsobeného spracovania chýb do šablóny formulára;

 • prístup k vlastným pracovným tablám a dialógovým oknám a práca s nimi;

 • údržba kódu pre šablónu formulára;

 • používanie Sprievodcu publikovaním na tvorbu formulára s inštalačným súborom, ktorý nainštaluje šablónu formulára;

 • hosťovanie vývojárskeho prostredia programu InfoPath vo vlastnej aplikácii pre Windows alebo na webovej stránke (.aspx);

 • tvorba a registrácia doplnku architektúry COM, ktorý predstavuje doplnkový program slúžiaci na pridávanie vlastných príkazov alebo špecializovaných funkcií do používateľského rozhrania programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Správca farmy

Šablóny formulárov môžete publikovať na mnohých miestach vrátane serverov so službou InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services je serverová technológia, ktorá umožňuje používateľom vypĺňať formuláre programu InfoPath pomocou webového prehliadača namiesto klientskeho programu InfoPath, resp. popri ňom. Ďalšie informácie o službe InfoPath Forms Services vám poskytne okno Pozrite tiež.

Správcovia fariem vykonávajú mnohé administratívne úlohy týkajúce sa servera so službou InfoPath Forms Services zvyčajne tak, že vyberajú príkazy na špeciálnej správcovskej lokalite s názvom lokalita centrálnej správy služby SharePoint. V niektorých prípadoch musia správcovia fariem pred nahratím šablóny formulára najprv overiť, či táto prehliadačom podporovaná šablóna formulára neobsahuje žiadne chyby.

Ak chcete šablónu formulára kompatibilnú s prehliadačom publikovať na server so službou InfoPath Forms Services, návrhár formulára alebo správca farmy musí povoliť vypĺňanie formulára pomocou prehliadača. Návrhár formulára zvyčajne vykoná tento krok počas procesu publikovania začiarknutím políčka v Sprievodcovi publikovaním v programe InfoPath. Za určitých okolností, napríklad ak šablóna formulára obsahuje spravovaný kód, však musí používanie šablóny formulára v prehliadači povoliť správca farmy. Súčasťou tohto procesu je overenie, či šablóna formulára neobsahuje žiadne chyby a upozornenia, ďalej nahratie do umiestnenia na serverovej farme a nakoniec aktivácia v kolekcii lokalít na serveri. Mnohé z týchto činností prebiehajú na stránkach centrálnej správy služby SharePoint.

Vo všeobecnosti správca farmy môže vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce úlohy:

 • spolupráca so správcom kolekcie lokalít, návrhárom šablóny formulára a ďalšími účastníkmi projektu na nasadení správcom schválených šablón formulárov;

 • nahratie správcom schválenej šablóny formulára na server;

 • aktualizácia šablón pomocou nových, správcom schválených šablón formulárov;

 • aktivácia správcom schválených šablón formulárov pre kolekciu lokalít pridaním šablóny formulára do kolekcie lokalít;

 • deaktivácia správcom schválených šablón formulárov v kolekcii lokalít;

 • pozastavenie používania správcom schválených šablón formulárov;

 • odstránenie správcom schválených šablón formulárov;

 • tvorba stratégie na minimalizáciu nevhodného použitia šablón formulárov, aby sa zabránilo útokom s cieľom zahltiť server (DoS) a zobrazovali sa upozornenia na možné problémy s výkonom.

Na začiatok stránky

Správca kolekcie lokalít

Kolekcia lokalít je skupina lokalít SharePoint, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú rovnaké nastavenia správy. Každá kolekcia lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať jednu alebo viacero ďalších podlokalít. Správcovia kolekcie lokalít majú úroveň povolení Úplný prístup ku všetkým webovým lokalitám a všetkému obsahu v kolekcii lokalít.

Rozdiel medzi správcom farmy a správcom kolekcie lokalít je taký, že prvý spravuje jeden alebo viac serverov so službou InfoPath Forms Services, zatiaľ čo druhý spravuje samotné lokality. Na úrovni kolekcie lokalít spravujú správcovia kolekcií lokalít zo stránky Nastavenie lokality pre lokalitu najvyššej úrovne nastavenia (ako sú napríklad funkcie kolekcie lokalít, nastavenie auditu kolekcie lokalít a pravidlá kolekcie lokalít) V súvislosti s programom InfoPath aktivujú správcovia kolekcií lokalít šablóny formulárov, aby umožnili ich použitie vo forme typov obsahu v knižnici.

Správca farmy môže vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce úlohy:

 • spolupráca so správcom farmy, návrhárom šablóny formulárov a ďalšími účastníkmi projektu pri nasadení správcom schválených šablón formulárov;

 • vykonávanie administratívnych úloh v rámci jednej alebo viacerých lokalít v kolekcii lokalít;

 • tvorba stratégie na stiahnutie formulárov offline, ak je to potrebné na ich aktualizáciu alebo odstránenie;

 • aktivácia šablóny formulára pre kolekciu lokalít;

 • deaktivácia šablóny formulára v kolekcii lokalít;

 • vynútenie otvárania konkrétneho formulára len v prehliadači, nezávisle od toho, či je v počítači používateľa nainštalovaný InfoPath;

 • tvorba ďalších lokalít a knižníc dokumentov v kolekcii lokalít;

 • udeľovanie povolení používateľom.

Na začiatok stránky

Používateľ formulárov

Používateľom formulárov je osoba, ktorá vypĺňa formulár. Používatelia formulárov musia byť spokojní s celkovým vzhľadom formulára a pracovným postupom. Ak je používanie formulára zložité, používatelia formulárov nebudú formulár používať efektívne. Používatelia formulára majú hlavné slovo pri navrhovaní mnohých vylepšení, ktoré musia byť v šablóne formulára vykonané.

Používateľ formulárov môže vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce úlohy, v závislosti od návrhu šablóny formulára:

 • vypĺňanie formulára buď v programe InfoPath (v prípade bežnej šablóny formulára), alebo vo webovom prehliadači (v prípade prehliadačom podporovanej šablóny formulára),

 • účasť na testovaní formulára pred jeho oficiálnym zdieľaním v rámci organizácie;

 • vyjadrovanie konštruktívnych pripomienok k návrhu formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×