Program Excel – vlastnosti a obmedzenia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vlastnosti a obmedzenia pracovných hárkov a zošitov

Funkcia

Maximálny limit

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Celkový počet riadkov a stĺpcov v hárku

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Maximálny počet riadkovania v každej bunke

253

Počet hárkov v zošite

Obmedzený dostupnou pamäťou (predvolene 1 hárok)

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných formátov buniek/štýlov buniek

64 000

Počet štýlov výplne

256

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných formátov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 pre zošit

Počet číselných formátov v zošite

Medzi 200 a 250 podľa inštalovanej verzie jazyka programu Excel

Počet názvov v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet hypertextových prepojení v hárku

66 530 hypertextových prepojení

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitované dostupnou pamäťou

Scenáre

Obmedzené dostupnou pamäťou, v súhrne zostavy sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet nastaviteľných buniek v nástroji Riešiteľ

200

Počet vlastných funkcií

Limitované dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Počet zostáv

Limitované dostupnou pamäťou

Počet odkazov na zoradenie

64 v jednoduchom zoradení, neobmedzený v prípade postupných zoradení

Počet vrátení späť

100

Počet polí v údajovom formulári

32

Počet parametrov v zošite

255 parametrov v jednom zošite

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Počet nesusediacich buniek, ktoré možno vybrať

2 147 483 648 buniek

Maximálne obmedzenia ukladacieho priestoru pamäte a veľkosti súborov pre zošity údajových modelov

V 32-bitovom prostredí sa v prípade priestoru virtuálnej adresy, ktorý zdieľajú Excel, zošit a doplnky spustené v rámci toho istého procesu, uplatňuje limit 2 GB. Podiel údajového modelu na priestore adries môže dosiahnuť 500 – 700 megabajtov (MB), no v prípade načítania iných údajových modelov a doplnkov by mohol byť menší.

V 64-bitovom prostredí neplatia pre veľkosť súborov žiadne prísne limity. Veľkosť zošita je obmedzená len dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami.

Excel 2016 ponúka veľké adresa pamäti funkcie, ktoré umožňuje 32-bitové Excel 2016 zníženie dvakrát pamäte, keď používatelia pracovať na 64-bitový operačný systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme veľké adresa pamäti možnosť zmeniť pre program Excel.

Poznámka: Pridaním tabuliek do modelu údajov sa zväčší veľkosť súboru. Ak neplánujete vo svojom zošite vytvoriť zložité vzťahy modelu údajov pomocou množstva zdrojov údajov a typov údajov, zrušte začiarknutie políčka Pridať tieto údaje do dátového modelu pri importovaní alebo vytváraní tabuliek, kontingenčných tabuliek alebo údajových pripojení.

Ďalšie informácie nájdete v téme Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov.

Procesor jadra

64

Vlastnosti a obmedzenia výpočtov

Funkcia

Maximálny limit

Presnosť čísel

15 číslic

Najmenšie povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Najmenšie povolené kladné číslo

2,2251E-308

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

-1,7976931348623158e+308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bytov

Počet iterácií

32 767

Počet polí pracovného hárka

Limitované dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet kategórií používateľom definovaných funkcií

255

Počet dostupných funkcií pracovného hárka

341

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí medzi pracovnými hárkami

64 000 pracovných hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné pracovné hárky

Počet závislostí vzorcov poľa medzi pracovnými hárkami

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí v pracovnom hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí na jednej bunke

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1. januára 1900 (1. januára 1904, ak sa používa kalendárny systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý sa dá zadať

9999:59:59

Vlastnosti a obmedzenia grafov

Funkcia

Maximálny limit

Počet grafov prepojených s pracovným hárkom

Limitované dostupnou pamäťou

Počet pracovných hárkov s odkazom na graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

Limitovaný dostupnou pamäťou

Vlastnosti a obmedzenia kontingenčných tabuliek a zostáv kontingenčných tabuliek

Funkcia

Maximálny limit

Zostavy kontingenčnej tabuľky v hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky

256 (môže byť limitované dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov vypočítavaných položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčný graf

256 (môže byť limitované dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Dĺžka názvu MDX položky kontingenčnej tabuľky

32 767

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Zošity s zapnuté nastavenie "Povoliť zmeny viac než jeden používateľ..."

Ak je nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom... zapnuté v zošite, potom sa použije tieto informácie. Toto nastavenie je prístupné tak, že kliknete na kartu Revízia > Zdieľať zošit. Všimnite si, že v novších verziách programu Excel, na tlačidlo zdieľať zošit obsahuje skryté. Ak chcete odkryť ho, kliknite na položky súbor > Možnosti > Panel s nástrojmi Rýchly prístup. Otvorte zoznam v časti Vybrať príkazy z a vyberte možnosť Všetky príkazy. Zobrazenie posuňte nadol, kým sa nezobrazí Zdieľať zošit (staršia verzia). Vyberte túto položku a kliknite na tlačidlo Pridať. Kliknite na tlačidlo OK. Tlačidlo Zdieľať zošit je teraz v hornej časti okna programu Excel a vyzerá takto: Zdieľať zošit

Funkcia

Maximálny limit

Používatelia, ktorí môžu otvoriť súbor v rovnakom čase

256

Osobné zobrazenia v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet dní, počas ktorých sa zachovávajú história zmien

32 767 (predvolené nastavenie je 30 dní)

Počet zošitov, ktoré sa môžu naraz spojiť

Limitované dostupnou pamäťou

Bunky, ktoré môžu byť zvýraznené

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnuté zvýrazňovanie zmien

32 (každý používateľ sa označuje samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené námorníckou modrou)

Excelové tabuľky v zošite

0 (nula)

Poznámka: Zošit, ktorý obsahuje jednu alebo viacero tabuliek programu Excel nemôže byť Povoliť zmeny viacerým používateľom... nastavenie zapnuté.

Vlastnosti a obmedzenia pracovných hárkov a zošitov

Funkcia

Maximálny limit

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Celkový počet riadkov a stĺpcov v hárku

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Maximálny počet riadkovania v každej bunke

253

Počet pracovných hárkov v zošite

Obmedzený dostupnou pamäťou (v predvolenom nastavení 3 hárky)

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných formátov buniek/štýlov buniek

64 000

Počet štýlov výplne

256

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných formátov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 pre zošit

Počet číselných formátov v zošite

Medzi 200 a 250 podľa inštalovanej verzie jazyka programu Excel

Počet názvov v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet hypertextových prepojení v hárku

66 530 hypertextových prepojení

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitované dostupnou pamäťou

Scenáre

Obmedzené dostupnou pamäťou, v súhrne zostavy sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet nastaviteľných buniek v nástroji Riešiteľ

200

Počet vlastných funkcií

Limitované dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Počet zostáv

Limitované dostupnou pamäťou

Počet odkazov na zoradenie

64 v jednoduchom zoradení, neobmedzený v prípade postupných zoradení

Počet vrátení späť

100

Počet polí v údajovom formulári

32

Počet parametrov v zošite

255 parametrov v jednom zošite

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Počet nesusediacich buniek, ktoré možno vybrať

2 147 483 648 buniek

Procesor jadra

64

Vlastnosti a obmedzenia výpočtov

Funkcia

Maximálny limit

Presnosť čísel

15 číslic

Najmenšie povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Najmenšie povolené kladné číslo

2,2251E-308

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

-1,7976931348623158e+308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bytov

Počet iterácií

32 767

Počet polí pracovného hárka

Limitované dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet kategórií používateľom definovaných funkcií

255

Počet dostupných funkcií pracovného hárka

341

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí medzi pracovnými hárkami

64 000 pracovných hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné pracovné hárky

Počet závislostí vzorcov poľa medzi pracovnými hárkami

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí v pracovnom hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí na jednej bunke

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1. januára 1900 (1. januára 1904, ak sa používa kalendárny systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý sa dá zadať

9999:59:59

Vlastnosti a obmedzenia grafov

Funkcia

Maximálny limit

Počet grafov prepojených s pracovným hárkom

Limitované dostupnou pamäťou

Počet pracovných hárkov s odkazom na graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

Limitovaný dostupnou pamäťou

Vlastnosti a obmedzenia kontingenčných tabuliek a zostáv kontingenčných tabuliek

Funkcia

Maximálny limit

Zostavy kontingenčnej tabuľky v hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky

256 (môže byť limitované dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov vypočítavaných položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčný graf

256 (môže byť limitované dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Dĺžka názvu MDX položky kontingenčnej tabuľky

32 767

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Zošity s zapnuté nastavenie "Povoliť zmeny viac než jeden používateľ..."

Ak je nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom... zapnuté v zošite, potom sa použije tieto informácie. Toto nastavenie je prístupné tak, že kliknete na kartu Revízia > Zdieľať zošit.

Funkcia

Maximálny limit

Používatelia, ktorí môžu otvoriť a zdieľať súbor v rovnakom čase

256

Osobné zobrazenia v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet dní, počas ktorých sa zachovávajú história zmien

32 767 (predvolené nastavenie je 30 dní)

Počet zošitov, ktoré sa môžu naraz spojiť

Limitované dostupnou pamäťou

Bunky, ktoré môžu zvýrazniť v zošite

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnuté zvýrazňovanie zmien

32 (každý používateľ sa označuje samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené námorníckou modrou)

Excelové tabuľky v zošite

0 (nula)

Poznámka: Zošit, ktorý obsahuje jednu alebo viacero tabuliek programu Excel nemôže byť Povoliť zmeny viacerým používateľom... nastavenie zapnuté.

Vlastnosti a obmedzenia pracovných hárkov a zošitov

Funkcia

Maximálny limit

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Celkový počet riadkov a stĺpcov v hárku

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Maximálny počet riadkovania v každej bunke

253

Počet pracovných hárkov v zošite

Obmedzený dostupnou pamäťou (v predvolenom nastavení 3 hárky)

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných formátov buniek/štýlov buniek

64 000

Počet štýlov výplne

256

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných formátov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 pre zošit

Počet číselných formátov v zošite

Medzi 200 a 250 podľa inštalovanej verzie jazyka programu Excel

Počet názvov v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet hypertextových prepojení v hárku

66 530 hypertextových prepojení

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitované dostupnou pamäťou

Scenáre

Obmedzené dostupnou pamäťou, v súhrne zostavy sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet nastaviteľných buniek v nástroji Riešiteľ

200

Počet vlastných funkcií

Limitované dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Počet zostáv

Limitované dostupnou pamäťou

Počet odkazov na zoradenie

64 v jednoduchom zoradení, neobmedzený v prípade postupných zoradení

Počet vrátení späť

100

Počet polí v údajovom formulári

32

Počet parametrov v zošite

255 parametrov v jednom zošite

Počet rozbaľovacích zoznamov filtrov

10 000

Vlastnosti a obmedzenia výpočtov

Funkcia

Maximálny limit

Presnosť čísel

15 číslic

Najmenšie povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Najmenšie povolené kladné číslo

2,2251E-308

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

-1,7976931348623158e+308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bytov

Počet iterácií

32 767

Počet polí pracovného hárka

Limitované dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet kategórií používateľom definovaných funkcií

255

Počet dostupných funkcií pracovného hárka

341

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí medzi pracovnými hárkami

64 000 pracovných hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné pracovné hárky

Počet závislostí vzorcov poľa medzi pracovnými hárkami

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí v pracovnom hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet závislostí na jednej bunke

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1. januára 1900 (1. januára 1904, ak sa používa kalendárny systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý sa dá zadať

9999:59:59

Vlastnosti a obmedzenia grafov

Funkcia

Maximálny limit

Počet grafov prepojených s pracovným hárkom

Limitované dostupnou pamäťou

Počet pracovných hárkov s odkazom na graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

32 000

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

4 000

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

256 000

Vlastnosti a obmedzenia kontingenčných tabuliek a zostáv kontingenčných tabuliek

Funkcia

Maximálny limit

Zostavy kontingenčnej tabuľky v hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky

256 (môže byť limitované dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov vypočítavaných položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčný graf

256 (môže byť limitované dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitované dostupnou pamäťou

Dĺžka názvu MDX položky kontingenčnej tabuľky

32 767

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Zošity s zapnuté nastavenie "Povoliť zmeny viac než jeden používateľ..."

Ak je nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom... zapnuté v zošite, potom sa použije tieto informácie. Toto nastavenie zapnuté, pri používaní Zdieľaných zošitov.

Funkcia

Maximálny limit

Používatelia, ktorí môžu otvoriť a zdieľať zošit v rovnakom čase

256

Osobné zobrazenia v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet dní, počas ktorých sa zachovávajú história zmien

32 767 (predvolené nastavenie je 30 dní)

Počet zošitov, ktoré sa môžu naraz spojiť

Limitované dostupnou pamäťou

Bunky, ktoré môžu byť zvýraznené

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnuté zvýrazňovanie zmien

32 (každý používateľ sa označuje samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené námorníckou modrou)

Excelové tabuľky v zošite

0 (nula)

Poznámka: Zošit, ktorý obsahuje jednu alebo viacero tabuliek programu Excel nemôže byť Povoliť zmeny viacerým používateľom... nastavenie zapnuté.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×