Prispôsobenie zobrazenia údajov a formulárov použitím programu SharePoint Designer

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zobrazenie údajov je live, prispôsobiteľné zobrazenia zdroj údajov z lokality SharePoint. SharePoint Designer 2010 načíta údaje zo zdroja údajov vo formulári Extensible Markup Language (XML) a zobrazí alebo poskytuje vstupu údajov pomocou Extensible Stylesheet Language transformácie (XSLT). Zobrazenie údajov môžete zobraziť údaje z rôznych zdrojov vrátane zoznamov lokality SharePoint a knižnice, databázových dotazov, XML dokumentov, webových služieb a skripty na strane servera. Pridanie a prispôsobenie zobrazenia údajov pomocou SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 obsahuje široký výber nástrojov, ktoré môžete použiť na prispôsobenie zoznamu a zobrazenia údajov, ako je znázornené nižšie.

Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

Extensible Stylesheet Language (XSL) WYSIWYG nástroje v SharePoint Designer 2010 vložte priamo do strany tak, že nemáte vedieť XSL na vytváranie efektívnych prispôsobených zobrazení údajov. Ak potrebujete upraviť kód, môžete kedykoľvek upraviť XSL priamo v zobrazení kódu v SharePoint Designer 2010.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete vytvoriť zobrazenia a formuláre v SharePoint Designer 2010. Môžete vytvoriť zobrazenia zoznamu priradených k zoznamu lokality SharePoint alebo knižnicu; môžete vytvoriť zobrazenia údajov a priradiť v rovnakom zozname alebo iného zdroja údajov, môžete vytvoriť formulár pridaním zobrazenia údajov na stránku potom vkladanie jednotlivých polí tabuľky; a tak ďalej. Ďalšie informácie o vytváraní zobrazení a formulárov nájdete v časti Pozrite tiež.

Výsledkom týchto kombináciu zobrazenia zoznamov (XSLT webovej časti Zobrazenie zoznamu) a zobrazenia údajov (webovú časť údajový formulár) na stránkach, a keď sú rozdiely medzi nimi môžete prispôsobiť ich podobným spôsobom. Pridať a odstrániť stĺpce, použiť filtre, zoradenie a zoskupenie polí, môžete použiť podmienené formátovanie a oveľa viac pomocou nástrojov dostupných v SharePoint Designer 2010.

Tento článok popisuje najbežnejšie prispôsobenia uskutočníte do zoznamu alebo zobrazenia údajov pomocou SharePoint Designer 2010.

Obsah tohto článku

Otvorenie zobrazení zoznamu a údajov

Pridanie, odstránenie a zmena usporiadania stĺpcov

Zoradenie a zoskupenie

Filter

Podmienené formátovanie

Stránkovanie

Povolenie riadkových úprav

Povolenie asynchrónnych aktualizácií

Pridanie možností panela s nástrojmi

Použitie štýlov zobrazenia

Ďalšie možnosti prispôsobenia

Otvorenie zobrazení zoznamu a údajov

Zobrazenia zoznamov a zobrazenia údajov môžete vytvorené a otvorili v niekoľko spôsobov, ako v SharePoint Designer 2010 (ako je popísané v začiatku tohto článku). Zobrazenie zoznamu môžete napríklad otvoriť zo zoznamu alebo knižnice je v súčasnosti priradený, alebo môžete otvoriť zobrazenie údajov zo stránky, kde sa nachádza. Obidve možnosti sú v navigačnej ponuke. (Priradený k zoznamu alebo knižnice alebo iné číslo zdrojov údajov. Použite jeden z nasledujúcich spôsobov otvorte zobrazenie zoznamu alebo zobrazenie údajov v SharePoint Designer 2010.)

Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

Otvorenie zobrazenia zoznamu priradeného k zoznamu

 1. Otvorte lokalitu v SharePoint Designer 2010.

 2. Na table Navigácia kliknite na položku Zoznamy a knižnice.

 3. Otvorte zoznam, ktorý obsahuje požadované zobrazenie zoznamu.

 4. Kliknite na kartu Možnosti a pomocou možností úpravy zobrazenia prispôsobte zobrazenie zoznamu.

  Poznámka: Možno budete musieť prvý kliknite do zobrazenia na zobrazenie možností v SharePoint Designer 2010 úprav

Otvorenie zobrazenia údajov alebo zoznamu zo stránky lokality

 1. Otvorte lokalitu v SharePoint Designer 2010.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Stránky lokality.

 3. Otvorte stránku, ktorá obsahuje požadované zobrazenie údajov alebo zoznamu.

 4. Kliknite na kartu Možnosti a pomocou možností úpravy zobrazenia prispôsobte zobrazenie zoznamu alebo údajov.

  Poznámka: Na zobrazenie, úprava možností v SharePoint Designer 2010 budete potrebovať na prvý kliknite do zobrazenia.

V ďalších častiach tohto článku sa predpokladá, že ste použitím týchto alebo podobných krokov otvorili zobrazenie na úpravu.

Na začiatok stránky

Pridanie, odstránenie a zmena usporiadania stĺpcov

Jedna z prvých vecí, ktoré budete zvyčajne v zobrazení údajov vykonávať, je pridanie a odstránenie stĺpcov. Zmenou stĺpcov v zobrazení údajov pridávate, odstraňujete alebo meníte usporiadanie polí tak, ako sa zobrazujú v zobrazení údajov. Na pridanie, odstránenie a zmenu usporiadania stĺpcov bez ohľadu na to, či zobrazujú riadky alebo stĺpce, sa používa dialógové okno Upraviť stĺpce. Stĺpce môžete upravovať aj pomocou príkazov na úpravu tabuľky na karte Tabuľka. Ďalšie informácie o rozložení tabuľky nájdete ďalej v tomto článku.

Poznámka:  Príkaz Upraviť stĺpce je k dispozícii iba vtedy, keď zobrazenie údajov zobrazuje údaje v tabuľke HTML.

Pomocou nasledujúcich krokov môžete pridať, odstrániť a zmeniť usporiadanie stĺpcov v zobrazení zoznamu alebo údajov.

 1. Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť stĺpce Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 .

  Poznámka:  Príkaz Upraviť stĺpce nie je k dispozícii, ak sa zobrazenie údajov nachádza v tabuľke HTML, ktorá používa atribút rowspan alebo colspan s hodnotou vyššou ako 1.

 2. Otvorí sa dialógové okno Úprava stĺpcov.
  Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 3. Vykonajte niektorú z nasledovných činností:

  • Ak chcete pridať stĺpec, vyberte pole stĺpca v položke Dostupné polia a potom kliknite na príkaz Pridať.

  • Ak chcete vybrať viac polí naraz, stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň kliknite na požadované polia.

  • Ak chcete odstrániť existujúci stĺpec, vyberte stĺpec v položke Zobrazené stĺpce a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

  • Ak chcete vybrať viac polí naraz, stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň kliknite na požadované polia.

  • Ak chcete zmeniť usporiadanie stĺpcov, vyberte stĺpec v položke Zobrazené stĺpce a potom kliknite na príkaz Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK použijete zmeny na zobrazenie.

Poznámka:  V dialógovom okne Upraviť stĺpce sa zobrazia iba polia, ktoré sú súčasťou dotazu zdroja údajov v zobrazení údajov. Skutočný zdroj údajov môže obsahovať ďalšie polia. Ak chcete zahrnúť aj tieto polia, musíte aktualizovať dotaz zdroja údajov.

Ďalšie informácie o zobrazeniach údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zoradenie a zoskupenie

Keď zoraďujete údaje v zobrazení údajov, môžete upraviť poradie zobrazení údajov tak, aby sa ľahšie pre vás a vaše stránky návštevníkov okamžité pochopenie údajov. Spôsob zoradenia príklady podľa abecedy a numerické objednávanie. Môžete vytvoriť ďalšie zoradenie objednávok pomocou dialógového okna Rozšírené zoradenieSharePoint Designer 2010.

Okrem zoradenia môžete údaje aj zoskupovať. Pri zoskupovaní údajov môžete zobraziť hlavičku alebo pätu skupiny polí v poradí zoradenia a vybrať, či sa skupina predvolene zobrazí rozbalená alebo zbalená. Môžete tiež vybrať zachovávanie skupín počas stránkovania zobrazenia a pre každú skupinu zobraziť názvy alebo súčty stĺpcov.

Zoradenie stĺpcov v zobrazení zoznamu alebo údajov

Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom kliknite na položku Zoradiť a zoskupiť Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 .

Otvorí sa dialógové okno Zoradiť a zoskupiť.
Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 1. V časti Dostupné polia kliknite na pole, ktoré chcete zoradiť, a potom kliknite na príkaz Pridať.

 2. V časti Vlastnosti zoradenia vyberte spôsob zoradenia polí výberom položky Vzostupne (od najnižšej po najvyššiu) alebo Zostupne (od najvyššej po najnižšiu).

  Môžete tiež zmeniť vzostupne alebo Zoradiť zostupne jednoduchým kliknutím na pole v zozname spôsob zoradenia.

 3. Použiť rozšírenejšie zoradenie ako vzostupne alebo zostupne, kliknite na položku Upraviť zoradenie výraz. Otvorí sa dialógové okno Rozšírené zoradiť, kde si môžete prispôsobiť pomocou Výrazy XPath poradie zoradenia. Ďalšie informácie v zozname rozšírené a zobrazenie údajov prispôsobení pomocou výrazu XPath výrazov.

 4. Ak chcete zoradiť viac polí, vyberte v časti Dostupné polia viac polí a potom ich pridajte k poradiu zoradenia.

  Ak pridáte k poradiu zoradenia viac polí a chcete zmeniť pole, ktoré sa zoraďuje ako prvé, vyberte požadované pole v zozname Spôsob zoradenia a kliknite na príkaz Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Kliknutím na tlačidlo OK použijete zmeny na zobrazenie.

Zoskupenie stĺpcov v zobrazení zoznamu alebo údajov

Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom kliknite na položku Zoradiť a zoskupiť Zoradiť a zoskupiť .

 1. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť a zoskupiť.
  Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 2. V zozname Spôsob zoradenia kliknite na pole, podľa ktorého chcete zoskupovať.
  Pre každé pole v poradí zoradenia môžu byť použité samostatné vlastnosti skupiny. Pred použitím vlastností skupiny sa uistite, že ste vybrali požadované pole.

 3. Ak chcete na začiatku každej skupiny zobraziť hlavičku, v časti Vlastnosti skupiny začiarknite políčko Zobraziť hlavičku skupiny a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete, aby sa skupiny zobrazovali predvolene rozbalené, kliknite na príkaz Predvolene rozbaliť skupinu.

  2. Ak chcete, aby sa skupiny v zobrazení údajov zobrazovali predvolene zbalené, kliknite na príkaz Predvolene zbaliť skupinu

 4. Zostávajúce možnosti sa týkajú iba zobrazení údajov, a nie zobrazení zoznamu. (Ďalšie informácie o rozdieloch medzi zobrazeniami zoznamu a údajov nájdete v časti Pozrite tiež.)

 5. Ak chcete na konci každej skupiny zobraziť pätu s informáciou o tom, koľko záznamov je v danej skupine, začiarknite políčko Zobraziť pätu skupiny.

 6. Po začiarknutí políčka Zobraziť hlavičku skupiny alebo Zobraziť pätu skupiny bude dostupné tlačidlo Pokročilé zoskupovanie.

 7. Kliknite na tlačidlo Pokročilé zoskupovanie. (Táto možnosť sa povolí po začiarknutí políčka Zobraziť hlavičku skupiny alebo Zobraziť pätu skupiny).

 8. Vykonajte niektorú z nasledovných činností:

  • Ak chcete skryť jednotlivé záznamy v zozname, začiarknite políčko Vždy skryť podrobnosti o skupine.

  • Ak chcete zobraziť všetky položky v skupine na jednej strane, dokonca aj vtedy, ak ich celkové množstvo prekračuje zadaný počet položiek, ktoré sa majú zobraziť v zozname, začiarknite políčko Počas stránkovania zachovávať skupiny.

  • Ak chcete do každej skupiny vložiť riadok, ktorý zobrazuje názvy stĺpcov, začiarknite políčko Zobraziť názvy stĺpcov pre každú skupinu.

  • Ak chcete do každej skupiny vložiť riadok, ktorý zobrazuje celkový počet záznamov v skupine, začiarknite políčko Zobraziť súčty stĺpcov pre každú skupinu.

Ak chcete používateľom lokality umožniť zoraďovať alebo zoskupovať údaje prostredníctvom prehliadača, môžete k zobrazeniu pridať panel s nástrojmi, ako je popísané ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky

Filtrovanie

V zobrazení zoznamu alebo údajov môžete použiť filter s cieľom zobraziť iba také údaje, ktoré spĺňajú určité kritériá. Je to užitočné vtedy, ak zobrazenie obsahuje stovky alebo tisícky záznamov a chcete zjednodušiť čítanie údajov. Pri vytváraní filtra zostavíte jeden alebo viac výrazov, ktoré sa použijú pre údaje. Existujú tri základné časti: názov poľa (názov poľa, ktoré chcete filtrovať), operátor (pravidlo, ktoré chcete použiť pre hodnotu) a hodnota (hľadané údaje).

Ak chcete filtrovať zobrazenie zoznamu alebo údajov, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom kliknite na tlačidlo Filter Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 .

 2. Otvorí sa dialógové okno Kritériá filtra.
  Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 3. V časti Názov poľa kliknite na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

 4. Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

 5. Kliknite na pole Hodnota a potom vyberte alebo zadajte požadované kritériá.

 6. Ak chcete pridať k filtru ďalšiu klauzulu, kliknite na pole A alebo Alebo na konci existujúcej klauzuly a potom:

  1. Ak chcete vytvoriť filter, v ktorom musia údaje spĺňať kritériá oboch klauzúl, kliknite na položku A.

  2. Ak chcete vytvoriť filter, v ktorom musia údaje spĺňať kritériá iba jednej klauzuly, kliknite na položku Alebo.

 7. Kliknite na správu Kliknutím sem pridajte novú klauzulu.

 8. Ak chcete pridať k filtru ďalšiu klauzulu, zopakujte kroky 3 až 6.

 9. Ak ste v práci zobrazenia údajov a chcete použiť pokročilejšie podmienky, začiarknite políčko Pridať XSLT filtrovanie a potom kliknite na položku Upraviť.
  Sa otvorí dialógové okno Rozšírené podmienky miesto, kde môžete prispôsobiť pomocou Výrazy XPath poradie zoradenia.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete návštevníkom lokality povoliť zoraďovanie a zoskupovanie údajov prostredníctvom prehliadača, môžete k zobrazeniu pridať panel s nástrojmi, ako je popísané ďalej v tomto článku. Nezabudnite však, že filtrovanie v prehliadači ovplyvňuje iba prezentáciu údajov; neobmedzuje množstvo údajov, ktoré sú v zobrazení k dispozícii.

Poznámka:  Filtrovanie zobrazenia údajov môže mať vplyv na výkon. Dôležité je filtrovať spravovateľnú množinu údajov. Keď použijete základné filtrovanie pomocou dialógového okna Kritériá filtra, filter sa použije pred vrátením údajov. Ak však použijete možnosť Rozšírené filtrovanie (dostupnú v zobrazeniach údajov), filtrovanie sa použije v prezentácii XSLT po vrátení údajov.

Na začiatok stránky

Podmienené formátovanie

Pomocou podmieneného formátovania môžete použiť formátovaný text, farby pozadia, vlastné ikony a ďalšie vlastnosti pre vybratú značku HTML alebo hodnotu údajov vtedy, keď údaje spĺňajú určité kritériá. Môžete tiež nastaviť podmienky, ktoré určujú, či sa má značka HTML alebo hodnota údajov zobraziť alebo skryť. Podmienené formátovanie je účinný spôsob, ako v zobrazení údajov zdôrazniť položky, ktoré vyžadujú činnosť používateľa. Môžete napríklad zdôrazniť úlohy po termíne, projekty, ktoré prekročili rozpočet, alebo míňajúce sa zásoby spoločnosti.

Ak chcete v zobrazení zoznamu alebo údajov použiť podmienené formátovanie, vykonajte nasledujúce kroky.

Zobrazenie otvorená v SharePoint Designer 2010, kliknite na tlačidlo v riadku alebo stĺpci, ktoré chcete použiť podmienené formátovanie.

 1. Kliknite na kartu Možnosti, kliknite na tlačidlo Filter Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 a vyberte jednu z nasledovných možností:

 2. Zobraziť obsah, ak chcete zobraziť údaje, ktoré spĺňajú určité kritériá.

 3. Skryť obsah, ak chcete v zobrazení skryť údaje, ktoré spĺňajú určité kritériá.

 4. Formátovať riadok, ak chcete použiť formátovanie pre riadok, ktorý spĺňa určité kritériá.

 5. Formátovať stĺpec, ak chcete použiť formátovanie pre stĺpec, ktorý spĺňa určité kritériá.

 6. Formátovať výber, ak chcete použiť formátovanie pre výber, ktorý spĺňa určité kritériá. (Pred použitím tejto možnosti musíte najprv zvýrazniť časť údajov.)

  Možnosti Zobraziť obsah a Skryť obsah menia viditeľnosť vybratých značiek HTML alebo hodnôt údajov. Možnosti formátovania použijú štýl pre vybraté značky HTML alebo hodnoty údajov.

 7. Otvorí sa dialógové okno Kritériá podmienky.
  Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 8. V časti Názov poľa kliknite na pole, ktoré obsahuje požadované hodnoty.

 9. Kliknite na pole Porovnanie a potom kliknite na požadovaný operátor.

 10. Kliknite na pole Hodnota a potom vyberte alebo zadajte požadované kritériá.

 11. Ak chcete použiť pokročilejšie podmienky v zobrazení, kliknite na položku Rozšírené.
  Sa otvorí dialógové okno Rozšírené podmienky miesto, kde môžete prispôsobiť pomocou Výrazy XPath poradie zoradenia.

 12. Ak chcete pridať ku kritériu podmienky ďalšiu klauzulu, kliknite na pole A alebo Alebo na konci existujúcej klauzuly a potom:

  • Ak chcete vytvoriť kritérium podmienky, v ktorom musia údaje spĺňať kritériá oboch klauzúl, kliknite na položku A.

  • Ak chcete vytvoriť kritérium podmienky, v ktorom musia údaje spĺňať kritériá iba jednej klauzuly, kliknite na položku Alebo.

 13. Pod existujúcou klauzulou kliknite na správu Kliknutím sem pridajte novú klauzulu.

 14. Ak chcete vytvoriť ďalšiu klauzulu pre kritérium podmienky, zopakujte kroky 4 až 7.

 15. Ak pomocou podmienky zobrazujete alebo skrývate údaje, kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno. Ak chcete pre podmienku použiť špeciálne formátovanie, kliknite na položku Nastaviť štýl.

 16. Otvorí sa dialógové okno Upraviť štýl.
  Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 17. Vyberte možnosti formátovania, ktoré chcete použiť pre zobrazenie údajov.
  Ak chcete napríklad vytvoriť tučné písmo na žltom pozadí, vyberte v ponuke font-weight položku bold. Potom kliknite na kategóriu Pozadie a v ponuke background-color zadajte hodnotu yellow alebo vyberte niektorý odtieň žltej farby.

 18. Kliknite na tlačidlo OK.

Keďže zobrazenia zoznamu a údajov zobrazujú dynamické údaje, podmienené formátovanie sa ihneď použije a uvidíte ho v návrhovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Stránkovanie

Pomocou stránkovania môžete zmeniť počet záznamov, ktoré sa zobrazujú na každej stránke zobrazenia zoznamu alebo údajov. Zobrazenie môžete nastaviť tak, aby zobrazovalo položky v množinách po 5, 10 alebo v akejkoľvek inej hodnote. Návštevníci lokality uvidia v prehliadači prepojenia na predchádzajúce a nasledujúce položky, ktoré môžu použiť na navigáciu v zobrazení. Je tiež možné nastaviť limit pre maximálny počet položiek, ktoré sa zobrazia. Môže to byť opäť 5, 10 alebo akýkoľvek iný počet položiek.

Ak chcete k zobrazeniu zoznamu alebo údajov pridať hodnotu stránkovania, vykonajte nasledujúce kroky.

Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom kliknite na položku stránkovanie Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 .

 1. Vyberte jednu z možností stránkovania:

  1. Zobraziť množiny s položkami: vyberte, či sa majú položky zobrazovať v množinách po 1, 5, 10 alebo 30.

   Po vybratí tejto možnosti sa zobrazia navigačné prepojenia vždy, keď celkové množstvo záznamov prekročí počet určený v tejto možnosti.

  2. Obmedziť na položky: vyberte maximálny počet položiek v zobrazení, 1, 5, 10 alebo 30.

 2. Ak chcete zadať vlastnú hodnotu stránkovania v zobrazení údajov, vyberte položku Ďalšie možnosti stránkovania.

 3. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti zobrazenia údajov.
  Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 4. Na karte Stránkovanie vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Vyberte položku Zobraziť položky v množinách tejto veľkosti a potom zadajte počet do poľa, ktoré je k dispozícii.
   Predvolená hodnota v tejto možnosti je 10, ak zobrazenie obsahuje viac ako 25 záznamov, a 6, ak zobrazenie obsahuje menej ako 25 záznamov.

  • Vyberte položku Obmedziť celkový počet zobrazených položiek na a potom zadajte počet do poľa, ktoré je k dispozícii.
   Predvolená hodnota v tomto poli je nastavená na číslo 100.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Okrem zmeny počtu zobrazených záznamov, ktoré Zobraziť zobrazenia na webovú stránku, môžete zmeniť počet záznamov, ktoré sa zobrazujú v návrhovom zobrazení SharePoint Designer 2010. Ak chcete vidieť, ako bude poskytovať zobrazenia s počtom záznamov sa môžu postupujte takto. Ak chcete zmeniť počet záznamov v návrhovom zobrazení, kliknite na kartu návrh a v skupine Ukážka vyberte jednu z dostupných možností zobrazenia ukážky údajov.

Na začiatok stránky

Povolenie riadkových úprav

Keď sú povolené riadkové úpravy, návštevníci lokality môžu jednoducho upraviť každý záznam v kontexte zobrazenia bez toho, aby museli opustiť stránku alebo otvoriť nové okno. Jednoducho kliknú na tlačidlo úpravy vedľa stĺpca alebo riadka v zobrazení údajov a každé pole bude možné upraviť. Textové polia, ponuky a ovládacie prvky polí sú k dispozícii pre každý záznam rovnako, ako vo formulároch s novými a upravovanými položkami. Riadkové úpravy sú kombináciou toho najlepšieho zo zobrazenia a formulára na jednom mieste.

Ak chcete v zobrazení zoznamu alebo údajov povoliť riadkové úpravy, vykonajte nasledujúce kroky.

Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom kliknite na tlačidlo Úpravy v texte Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 .
Pre zobrazenia zoznamov, tento umožňuje nové a upraviť prepojenia, ktoré návštevníci lokality používajú na vytváranie a úpravu záznamov.

 1. Pre zobrazenia údajov vyberte jednu alebo všetky z nasledujúcich možností riadkových úprav:

  1. Zobraziť prepojenia na úpravu položky: povoľuje prepojenie na úpravu, na ktoré používatelia kliknú, ak chcú použiť riadkovú úpravu záznamu.

  2. Zobraziť prepojenia na vloženie položky: povoľuje prepojenie na vloženie, na ktoré používatelia kliknú, ak chcú pomocou riadkovej úpravy vytvoriť nový záznam.

  3. Zobraziť prepojenia na odstránenie položky: povoľuje prepojenie na odstránenie, na ktoré používatelia kliknú, ak chcú pomocou riadkovej úpravy odstrániť záznamy.

 2. Uložte zmeny zobrazenia zoznamu alebo údajov.

Zobrazenia zoznamu, najbližšom otvorení zobrazenia v prehliadači a po ukázaní myšou riadok alebo stĺpec, vidíte Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 tlačidlo Upraviť. Zobrazenia údajov, pozrite si tému Upraviť prepojenie vedľa každého riadka alebo stĺpca.

Kliknutím na prepojenie sa začne riadková úprava riadka alebo stĺpca záznamov ako je zobrazené nižšie.

Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

Na začiatok stránky

Povolenie asynchrónnych aktualizácií

Asynchrónne aktualizácie sú základnými súčasťami platformy ASP.NET AJAX a môžete ich povoliť pre zobrazenia zoznamov a údajov na svojej lokalite. Keď povolíte asynchrónne aktualizácie, zobrazenie zoznamu alebo údajov načítava údaje zo servera v reálnom čase a generuje ich v prehliadači bez toho, aby používateľ musel obnoviť stránku. Zobrazenia zoznamu a údajov s asynchrónnymi aktualizáciami sú ideálne pre dynamické webové stránky a tabule (dashboard) s množstvom údajov.

Poznámka:  Asynchrónne aktualizácie je možné vypnúť v centrálnej správe, takže ak táto možnosť nie je k dispozícii, obráťte sa na správcu servera

.

Ak chcete povoliť asynchrónne aktualizácie pre zobrazenie zoznamu alebo údajov, vykonajte nasledujúce kroky.

Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu Možnosti a potom začiarknite políčko Asynchrónnu aktualizáciu.
Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

 1. Ak chcete pridať tlačidlo obnoviť na stránku, začiarknite políčko Tlačidlo obnoviť.
  To umožňuje návštevníkom lokality, kliknite na tlačidlo obnoviť Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 manuálne obnoviť stránku.

 2. Vybrať interval obnovenia: 15 sekúnd 30 sekúnd alebo 60 sekúnd.

 3. Uložte zmeny zobrazenia zoznamu alebo údajov.

Na začiatok stránky

Pridanie možností panela s nástrojmi

Ak zobrazenie používa ako zdroj údajov zoznam alebo knižnicu, môžete k nemu pridať panel s nástrojmi zoznamu lokality SharePoint, aby používatelia mohli efektívnejšie pracovať s východiskovým zoznamom alebo knižnicou. Panel s nástrojmi zoznamu lokality SharePoint je panel s ponukami v hornej časti zoznamu alebo knižnice, ktorý poskytuje rôzne možnosti práce s týmto zoznamom alebo knižnicou. Existujú dva druhy panela s nástrojmi, ktoré je možné pridať:

 • Panel s nástrojmi lokality SharePoint ponúka možnosti úpravy zoznamu, ako je napríklad pridanie nových položiek, vytvorenie zobrazení a stĺpcov a úprava vlastností zoznamu.

 • Panel s nástrojmi Zoskupenie ponúka možnosti zobrazenia zoznamu, ako je napríklad zmena filtrovania, zoradenie a zoskupenie.

Ak chcete k zobrazeniu zoznamu alebo údajov pridať panel s nástrojmi, vykonajte nasledujúce kroky.

Pomocou zobrazenia otvoriť v SharePoint Designer 2010, kliknite na kartu návrh a potom kliknite na položku Možnosti Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 .

 1. Ak chcete pridať úplný panel s nástrojmi obsahujúci možnosti úpravy zoznamu, kliknite na položku Panel s nástrojmi lokality SharePoint.

 2. Ak chcete pridať panel s nástrojmi obsahujúci možnosti zobrazenia zoznamu, kliknite na položku Panel s nástrojmi Zoskupenie.

  Poznámka:  Panel s nástrojmi používa filtrovanie v prezentácii zobrazenia, a nie na úrovni dotazu. Preto by ste sa naň mali spoliehať iba vtedy, ak je vaším prvoradým zámerom filtrovanie zobrazenia. Z toho dôvodu by ste mali používať filtrovanie popísané vyššie v tomto článku.

 3. Ak chcete panel s nástrojmi odstrániť, kliknite na položku Žiadny.

 4. Uložte zmeny zobrazenia zoznamu alebo údajov.

Po otvorení zobrazenia v prehliadači uvidíte panel s nástrojmi v hornej časti stránky. Ak povolíte panel s nástrojmi lokality SharePoint aj panel s nástrojmi Zoskupenie, uvidíte tieto možnosti v hornej časti zobrazenia.

Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

Na začiatok stránky

Použitie štýlov zobrazenia

Keď vytvoríte zobrazenie zoznamu alebo údajov, údaje sa predvolene zobrazia v základnom rozložení tabuľky. Rozloženie zobrazenia môžete rýchlo a ľahko zmeniť použitím iného štýlu zobrazenia. Základné rozloženie zobrazenia vo forme tabuľky môžete napríklad zmeniť na také, ktoré predstavuje zobrazenie s okrajmi, stĺpcami alebo zoznamami s odrážkami.

Pred použitím štýlu pre zobrazenie zoznamu alebo údajov je dôležité si uvedomiť, že predchádzajúce prispôsobenia a pripojenia webovej časti budú odstránené.

Ak chcete použiť štýl zobrazenia pre zobrazenie zoznamu alebo údajov, vykonajte nasledujúce kroky.

Otvorená v SharePoint Designer 2010 zobrazenia, kliknite na kartu návrh a potom kliknite na položku štýl zobrazenia na základe textu popisu preview a po ukázaní.

Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010

Poznámka:  Uvidíte rôzne dostupné štýly zobrazenia podľa toho, či ich chcete použiť na zobrazenie zoznamu alebo zobrazenie údajov. Počet štýlov bude závisieť od toho, čo bolo odovzdané do galérie štýlov v kolekcii lokalít.

 1. Ak chcete zobraziť ďalšie štýl, kliknite na položku Ďalšie Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010 v pravom dolnom rohu skupiny Štýly zobrazenia.

 2. Správa s upozornením zobrazí informáciu o tom, že pri zmene štýlu zobrazenia sa odstráni každé vlastné formátovanie a pripojenie webovej časti. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka:  Ak vyberiete štýl, ktorý obsahuje menej polí ako pôvodné zobrazenie, tieto polia sa zo zobrazenia odstránia.

 3. Uložte zmeny zobrazenia zoznamu alebo údajov.

Na začiatok stránky

Ďalšie možnosti prispôsobenia

Okrem prispôsobení uvedených vyššie môžete zobrazenie zoznamu alebo údajov prispôsobiť aj nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vytvorenie vzorca stĺpca     , zobrazí výsledok výpočtu ostatných stĺpcov v zobrazení. Je to podobné spôsob používania vzorcov v tabuľkovým hárkom. Môže napríklad vynásobiť jednotkovú cenu produktov podľa počtu jednotiek na sklade zobrazte celkovú hodnotu položky v samostatnom stĺpci.

 • Zobrazenie údajov z viacerých zdrojov     v rámci jedného zobrazenia. Toto je účinná spôsob, ako chcete spojiť zdroje údajov na jednom mieste. Môže napríklad zobraziť kategórie produktov z jedného zoznamu a informácie o produkte analýza v rámci rovnakého zobrazenia.

 • Parametre pridať     do zoznamu alebo zobrazenie údajov. Napríklad môžete preniesť parameter z inej ponuky na zobrazenie údajov a filtrovanie údajov podľa danej hodnoty parametra.

 • Ovládacie prvky servera pridať     do zoznamu alebo zobrazenie údajov. Môžete viazať ovládacie prvky služby SharePoint, ovládacie prvky ASP.NET a ďalšie k zdroju údajov a pridať ich do zobrazenia na vytvorenie bohaté a interaktívne dátové rozhrania pre vašich používateľov.

 • Zmena písma a formátovanie     pre zoznam alebo zobrazenie údajov. Môžete zmeniť veľkosť písma, farbu písma, klávesnice na obrazovke a ďalšie záhlavia stĺpcov a polí. Môžete to urobiť manuálne pomocou WYSIWYG nástroje v SharePoint Designer 2010 alebo štýlov CSS na tieto prvky na stránke.

 • Prispôsobiť rozloženie tabuľky     zoznamu alebo zobrazenie údajov. Môžete pridať a odstrániť bunky tabuľky, zmeňte šírku alebo výšku riadka alebo stĺpca, Zobraziť alebo skryť orámovanie alebo podfarbenie a oveľa viac pomocou možnosti úprav tabuľky v SharePoint Designer 2010.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×