Prispôsobenie webových častí

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste vlastníkom webovej stránky, webové časti môžete prispôsobiť viacerými spôsobmi. Z webového prehliadača, môžete zmeniť vlastnosti webovej časti pomocou stránky údržby webových častí. Webové časti môžete ďalej prispôsobovať pomocou programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobovaní webových častí a stránok webových častí v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Zmena vlastností webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí

Spoločné vlastnosti webových častí

Zmena vlastností webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Atribúty webovej časti môžete zmeniť priradením hodnôt k vlastnostiam webovej časti. Všetky webové časti zdieľajú množinu spoločné vlastnosti, ktoré umožňujú špecifikovať atribúty pre vzhľad, rozloženie a ďalšie informácie. Webová časť môže mať aj prispôsobené vlastnosti, ktoré sa týkajú iba danú webovú časť.

Poznámka: Ak sa stránka webových častí uloží do knižnice dokumentov, môžete vziať z projektu dokument stránky webových častí pred uskutočnením akýchkoľvek zmien, ako je napríklad pridanie webových častí. Po dokončení zabezpečte, aby bol dokument vrátený späť do knižnice, aby mohli zmeny vidieť všetci používatelia.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti, pre ktorú chcete zmeniť vlastnosti, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa nachádzate v zdieľanom zobrazení, kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  • Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení, kliknite na položku Upraviť moje webovú časť.

 3. Zmena vlastností, ktoré chcete zmeniť.

 4. Ak chcete uložiť zmeny a zavrieť tablu s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK. Kliknutím na príkaz Použiť sa zmeny zobrazia bez toho, že by ste tablu s nástrojmi zavreli.

V table s nástrojmi sa zobrazí zoznam vlastností, ktoré sa vzťahujú na vybratú webovú časť. Tieto vlastnosti zahŕňajú všetky spoločné vlastnosti, ako aj prispôsobené vlastnosti, ktoré vývojár webovej časti má definované pre webovú časť. Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení, vývojár webovej časti môže mať obmedzený prispôsobené vlastnosti možno zmeniť pre danú webovú časť.

Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobení rôznych typov webových častí nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Otvorenie a použitie stránky údržby webových častí

Ak sa vyskytnú problémy s webovej časti alebo pripojenie webových častí na stránke webovej časti, môžete použiť stránky údržby webových častí môžu pomôcť izolovať problém vyriešiť. Musíte mať príslušné webovej časti, stránky webových častí alebo webovú časť zóny povolenie na použitie stránky údržby webových častí.

Tip:  Ak si nie ste istí, ktorá webová časť alebo pripojenie webovej časti spôsobuje problém na stránke webových častí, je vhodné pracovať postupne tak, že naraz zavriete len jednu webovú časť a potom prehľadáte stránku webových častí (kliknite na položku Prejsť späť na stránku webových častí), aby ste videli, či došlo k odstráneniu problému. Po identifikovaní problémovej webovej časti môžete zvážiť, či danú webovú časť obnovíte alebo odstránite.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov, ktorá obsahuje stránky webových častí.

 2. Ukážte na názov stránky webových častí, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 3. Kliknutím na položku Otvoriť stránku webových častí v zobrazení pre údržbu sa zobrazí stránka údržby webových častí.

 4. Skontrolujte, či sa nachádzate v požadovanom zobrazení, či už osobnom alebo zdieľanom. Ak potrebujete prepnúť zobrazenie, použite jeden z týchto postupov:

  • Ak sa nachádzate v osobnom zobrazení a potrebujete prepnúť na zdieľané zobrazenie, kliknite na položku Prepnúť na zdieľané zobrazenie.

  • Ak sa nachádzate v zdieľanom zobrazení a potrebujete prepnúť na osobné zobrazenie, kliknite na položku Prepnúť na osobné zobrazenie.

 5. Vyberte jednu alebo viacero webových častí a potom použite jednu z týchto možností:

  • Ak chcete presunúť webovú časť do galérie stránok webových častí, kliknite na položku Zavrieť.

  • Ak chcete odstrániť osobné hodnoty vlastností a vrátiť ich späť na zdieľané hodnoty vlastností webovej časti, kliknite na položku Obnoviť. Pred obnovením webovej časti sa zobrazí výzva na potvrdenie tejto akcie.

  • Ak chcete natrvalo odstrániť webovú časť zo stránky webových častí, kliknite na položku odstrániť. Zobrazí sa výzva na potvrdenie odstránenia webovej časti.

   Je možné, že povolenie na odstránenie webovej časti v zdieľanom zobrazení, ale nie v osobnom zobrazení.

 6. Po dokončení kliknite na položku Prejsť späť na stránku webových častí.

  Tip: Na prístup k stránky údržby webových častí na stránku webových častí, ktoré nie sú uložené v knižnici dokumentov, napríklad domovskú stránku lokality pripojiť ?content = 1 na koniec URL adresy pre stránku.

Poznámka: Ak chcete zavrieť, obnovenie alebo odstránenie statickú webovú časť (teda webovej časti mimo zóny webových častí) nemožno použiť stránky údržby webových častí. Ak chcete zachovať statickú webovú časť, musíte použiť programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Na začiatok stránky

Spoločné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

 • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×