Prispôsobenie predvolených nastavení pre databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete prispôsobiť rôzne nastavenia pre počítačovej databázy programu Access kliknite na položky súbor > Možnosti > Nastavenie klienta. Tieto nastavenia, ktoré urobíte z tejto kategórie sa vzťahujú na všetky Access počítačovú databázu súbory umiestnené v počítači.

Poznámka: Ak používate Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Access > Rozšírené zobrazenie týchto možností a nastavení.

Poznámka:  Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online.

Čo vás zaujíma?

Prispôsobiť správanie kurzora a klávesov

Nastavenie možností zobrazenia funkcie

Zmena možností tlače

Nastavenie bežných možností pre databázu

Prispôsobenie rozšírených možností pre aplikáciu

Nastaviť možnosti pre rozhranie špecifické pre daný jazyk

Prispôsobenie správania kurzora a klávesov

Pomocou nasledujúcich možností nastavte kurzor správanie pri používaní určité klávesy. Informácie o tom, ako nastaviť správanie kurzora určitého jazyka, nájdete v časti pohyb kurzora na Nastavenie možností pre určitý jazyk ďalej v tomto článku.

Nastavenie akcie a spôsobu správania kurzora po stlačení klávesu ENTER:

Možnosť

Popis

Nepresúvať

Kurzor ostane v aktuálnom poli.

Ďalšie pole

Kurzor sa premiestni do ďalšieho poľa. Ďalšie pole sa predvolene nachádza napravo alebo naľavo od aktuálneho poľa (v závislosti od nastavenia smeru textu). Toto nastavenie je predvoleným výberom.

Ďalší záznam

Presunie kurzor do aktuálneho poľa ďalšieho záznamu. Keď sa zobrazuje viacero záznamov, ďalší záznam je záznam priamo pod aktuálnym záznamom.

Ak chcete nastaviť správanie kurzora vo formulároch a údajových hárkoch po stlačení klávesov ENTER, TAB a klávesov so šípkami, vyberte možnosť v časti Správanie poľa pri zadávaní:

Možnosť

Popis

Vybrať celé pole

Po presunutí kurzora na pole sa vyberie celé toto pole.

Prejsť na začiatok poľa

Po presunutí kurzora na pole kurzor prejde na začiatok poľa.

Prejsť na koniec poľa

Po presunutí kurzora na pole kurzor prejde na koniec poľa.

Prispôsobenie správania kurzora počas používania klávesov so šípkami a možností Správanie klávesu so šípkou:

Zobrazenie možností pohybu klávesu so šípkou

Možnosť

Popis

Ďalšie pole

Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava sa kurzor v závislosti od nastavenia jazyka posunie do ďalšieho alebo predchádzajúceho poľa.

Ďalší znak

Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava sa kurzor presunie na ďalší alebo predchádzajúci znak v poli.

Kurzor sa zastaví na prvom a poslednom zázname

Po výbere tejto funkcie sa zabráni klávesom so šípkou doprava alebo doľava v premiestnení kurzora z prvého alebo posledného poľa na predchádzajúci alebo ďalší záznam.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zobrazenia funkcie

Prispôsobiť môžete nasledujúce nastavenia na zobrazenie praktických funkcií, ako sú animácie a stavové riadky, v možnostiach Zobraziť.

Možnosť

Popis

Zobraziť tento počet naposledy použitých databáz

Nastavuje alebo mení počet naposledy používaných súborov, ktoré sa zobrazujú na table Naposledy použitá databáza.

Rýchly prístup k tento počet naposledy použitých databáz

Nastavte alebo zmeňte počet naposledy použitých súborov, ktoré sa zobrazia v časti Možnosti v zobrazení Backstage. Všimnite si, že táto možnosť je k dispozícii pre Access 2013 a novšie verzie.

Zobraziť tento počet naposledy použité priečinky nepripojené

Nastavenie alebo zmena počtu nepripojené naposledy použité priečinky, ktoré sa zobrazujú na table Naposledy použitá databáza. Všimnite si, že táto možnosť je k dispozícii pre Access 2013 a novšie verzie.

Nezobrazovať Backstage pri otváraní a ukladaní súborov

Skrytie zobrazenia Backstage pri otváraní alebo ukladaní súborov. Všimnite si, že táto možnosť je k dispozícii pre Access 2013 a novšie verzie.

Stavový riadok

Zobrazí stavový riadok v dolnej časti okna programu Access.

Zobraziť animácie

Zapne funkcie animácie, napríklad animované vkladanie nových stĺpcov do údajových hárkov.

Zobraziť značky akcií v údajových hárkoch

Značky akcií sa zobrazia v údajových hárkoch.

Zobraziť značky akcií vo formulároch a zostavách

Značky akcií sa zobrazuje vo formulároch a zostavách.

Zobrazenie makra dizajnu - názvy stĺpcov

Access 2007. Stĺpec Názov makra sa zobrazí v návrhárovi makier. Môžete tiež zobraziť alebo skryť tento stĺpec kliknutím na Názov makra v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh Ak túto možnosť vypnete, ale potom otvoríte makro (v návrhovom zobrazení), ktoré obsahuje názvy makier, budú skryté stĺpce viditeľné. Toto nastavenie platí pre všetky databázy, ale môžete použiť príkaz Makra mená vypnúť toto nastavenie pre makro.

Zobrazenie makra dizajnu - stĺpec podmienok

Access 2007. Zobrazí príkaz podmienky v návrhárovi makier. Môžete tiež zobraziť alebo skryť tento stĺpec kliknutím na položku podmienky v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh poznámky, ak chcete vypnúť túto možnosť, ale potom otvorte makro (v návrhovom zobrazení), ktorá obsahuje jednu alebo viacero podmienok, skryté stĺpce sa nebudú zobrazovať. Toto nastavenie platí pre všetky databázy, ale môžete použiť príkaz podmienok vypnúť toto nastavenie pre makro.

Na začiatok stránky

Zmena možností tlače

Predvolené okraje môžete nastaviť pomocou možností v sekcii Tlač. Nastavenie strany a možností tlače môžete prispôsobiť aj pred tlačou zostavy alebo údajového hárka.

Možnosť

Popis

Ľavý okraj

Zmení predvolený ľavý okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Tlačiť, kliknite na položku Tlačiť znova a potom nastavte požadované možnosti tlače dialógovým oknom.

Pravý okraj

Zmení pravý okraj predvolené pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Zmena okrajov v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany v dialógovom okne tlač.

Horný okraj

Zmení predvolený horný okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Zmena okrajov v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na položku súbor Kreslenie kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany v dialógovom okne tlač.

Dolný okraj

Zmení predvolený dolný okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Zmena okrajov v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na položku súbor Kreslenie kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany v dialógovom okne tlač.

Poznámka: Ak chcete zmeniť okraje v existujúcich formulárov a zostáv v programe Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a použite príkaz Nastavenie strany.

Na začiatok stránky

Nastavenie bežných možností pre databázu

Na nastavenie správania programu Access počas vykonávania niektorých bežných úloh použite niektorú z nasledujúcich možností:

Možnosť

Popis

Zobrazovať chyby používateľského rozhrania doplnku

Táto možnosť sa nachádza v časti Všeobecné a môže byť užitočná pre vývojárov. Vyberte túto možnosť, aby sa v programe Access zobrazili chyby v kóde prispôsobenia používateľského rozhrania.

Sprevádzať udalosti zvukom

Prehrá dostupné zvuky priradené k udalostiam balíka Microsoft Office, ako napríklad otváranie, ukladanie, tlač súborov a zobrazenie chybových hlásení. Zvuky, ktoré sú priradené k rôznym udalostiam, možno zmeniť v dialógovom okne Vlastnosti zvuku v okne Ovládací panel Windowsu. Ak začiarknete políčko Sprevádzať udalosti zvukom alebo zrušíte jeho začiarknutie v niektorom z programov balíka Office, táto funkcia sa zapne alebo vypne aj v ďalších programoch balíka Office. Ak chcete zmeniť zvuk priradený k udalosti, otvorte priečinok Zvuky v časti Ovládací panel Windowsu. Na prehrávanie väčšiny zvukov sa vyžaduje v počítači zvuková karta.

Použiť štvormiestny formát roka

Táto databáza Nastaví predvolený formát roka v aktuálne otvorenej databáze na štyri číslice (yyyy).

Poznámka:  Toto nastavenie nahradí nastavenie Všetky databázy v práve otvorenej databáze.

Všetky databázy Nastaví predvolený formát roka pre všetky databázy na štyri číslice (yyyy).

Otvoriť naposledy otvorenú databázu pri spustení programu Access

Táto možnosť sa nachádza v časti Rozšírené. Toto je vybratá, Access otvorí poslednú použitú databázu namiesto zobrazenia Programu Microsoft Access stránky. Existujú dva spôsoby otvorenia poslednej použitej databázy: zdieľané otvorí posledný otvorenú databázu pre zdieľané použitie. Toto je predvolené nastavenie. Exkluzívny otvorí poslednú použitú databázu na výhradné použitie podľa jedného používateľa.

Predvolené uzamknutie záznamov

Tieto možnosti sa nachádzajú v časti Rozšírené.

Bez uzamknutia Záznamy ostanú otvorené, aby ich bolo možné upravovať.

Všetky záznamy Uzamkne všetky záznamy v otvorenom formulári alebo v údajovom hárku a takisto zamkne záznamy v základných tabuľkách. Záznamy zostanú uzamknuté dovtedy, kým ostanú otvorené objekty.

Upravený záznam Zamkne sa iba ten záznam, ktorý upravujete.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností pre akcie vyhľadávania a nahradenia

Nastavte správanie vyhľadávania alebo nahradenia vyhľadávania a pomocou nasledujúcich možností v časti úpravy.

Možnosť

Popis

Rýchle vyhľadávanie

Prehľadá aktuálne pole a porovná ho s hľadaným reťazcom.

Všeobecné vyhľadávanie

Prehľadá všetky polia a porovná všetky časti každého poľa.

Vyhľadávanie od začiatku poľa

Prehľadá aktuálne pole a porovná začiatočné znaky poľa.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností na zobrazenie potvrdzovacích hlásení

Nastavenie zobrazenia konkrétnych hlásení pri vykonaní niektorých používateľských akcií pomocou nasledujúcich možností.

Možnosť

Popis

Zmeny záznamov

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každej zmene záznamu.

Odstránenia dokumentov

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom odstránení objektu databázy.

Akčné dotazy

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom spustení akčného dotazu na pripojenie, aktualizáciu, odstránenie alebo vytvorenie tabuľky v databáze programu Access.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie rozšírených možností pre aplikáciu

Možnosť

Popis

Pri otváraní databázy používať zamknutie na úrovni záznamu

Ako predvolené nastaví zamknutie na úrovni záznamu aktuálne otvorenej databázy. Zrušením začiarknutia tohto políčka sa predvolené nastavenie pre otvorenú databázu zmení na zamknutie na úrovni strany. Použitá voľba sa týka údajov vo formulároch, údajových hárkoch a kódu, ktorý používa objekt množiny záznamov na cyklický pohyb po záznamoch. Táto možnosť sa netýka akčných dotazov ani kódu, ktorý vykonáva hromadné operácie pomocou príkazov SQL.

Časový limit OLE/DDE (SEK)

Určuje interval, po uplynutí ktorého Access opakované pokusy neúspešný pokus OLE a DDE. Platné hodnoty: 0-300. Predvolená hodnota: 30.

Interval obnovenia (s)

Počet sekúnd, po ktorej Access automaticky aktualizuje záznamy v údajovom alebo formulárovom zobrazení. Platné hodnoty: 0-32, 766. Predvolená hodnota: 60. Hodnota 0 zabraňuje aktualizácie.

Počet opakovaní aktualizácie

Počet opakovaní Access pokúsi uložiť zmenené záznam, ktorý je zamknutý iným používateľom. Platné hodnoty: 0-10. Predvolená hodnota: 2.

ODBC interval obnovenia (s)

Interval, po uplynutí ktorého Access automaticky obnoví údaje zhromaždené pomocou pripojenia ODBC. Toto nastavenie sa prejaví len vtedy, keď databáza nie je zdieľaná v sieti. Platné hodnoty: 0-32, 766. Predvolená hodnota: 1 500. Nulová hodnota zabraňuje aktualizácie.

Aktualizácia znova intervalu (MS)

Počet milisekúnd, po uplynutí ktorého Access pokúša uložiť zmeneného záznamu, ktorý je zamknutý iným používateľom. Platné hodnoty: 0-1, 000. Predvolená hodnota: 250.

Operácie DDE

Ignorovať požiadavky DDE – umožňuje v programe Access ignorovať požiadavky DDE z iných aplikácií.

Povoliť obnovenie DDE – umožňuje v programe Access aktualizovať prepojenia DDE v intervale určenom v poli Interval obnovenia (s).

Argumenty príkazového riadka

Zadáva argumenty, ktoré sa spúšťajú pri spustení programu Access alebo otváraní databázy programu Access.

Metóda šifrovania

Tieto dve možnosti sú k dispozícii v programe Access 2010 a novších verziách.

Použitie staršie šifrovania (vhodné pre reverzného kompatibilitu a databázy s viacerými používateľmi): použite metódu staršie šifrovania v programe Access 2007.

Použiť predvolené šifrovanie (vyššie zabezpečenie): nástroj šifrovania v programe Access 2010 a novších verziách kombinuje a vylepšuje dva staršie nástroje – kódovanie a databázu hesiel. Keď šifrovanie databázy pomocou hesla databázy, urobíte všetky údaje nečitateľný iné nástroje a platnosť používateľov na zadanie hesla na používanie databázy. Šifrovanie v programe Access 2010 a novších verziách využíva účinnejší algoritmus, ako bol použitý v starších verziách programu Access.

Predvolený motív

Kliknutím na položku Prehľadávať vyberte predvolený motív, motív písma alebo farby pre databázu.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností pre rozhranie špecifické pre určitý jazyk

Tieto možnosti nájdete v časti úpravy.

Možnosť

Popis

Predvolený smer

Zľava doprava: Slúži na nastavenie zobrazenia nových objektov v smere zľava doprava (smer známy pre používateľov anglického jazyka a európskych jazykov). V tomto nastavení sa napríklad prvé pole v tabuľke zobrazí v stĺpci úplne naľavo, nové pole sa pridá napravo od tohto stĺpca a pole čísla záznamu a navigačné tlačidlá sa umiestnia v údajovom zobrazení v ľavom dolnom rohu.

Sprava doľava: Slúži na nastavenie zobrazenia nových objektov v smere sprava doľava (smer známy pre používateľov jazykov Stredného východu). Toto nastavenie napríklad zobrazí prvé pole v tabuľke v stĺpci úplne napravo a pridá nové polia smerom naľavo od daného stĺpca. Súčasne umiestni pole čísla záznamu a navigačné tlačidlá v údajovom zobrazení do pravého dolného rohu.

Pohyb kurzora

Logické: Nastavenie pohybu kurzora v obojsmernom texte podľa smeru písania aktuálneho jazyka. Ak napríklad použijete na pohyb v arabskej a potom anglickej časti textu jednej vety kurzorové tlačidlá, v arabskej časti sa bude kurzor pohybovať v smere sprava doľava, potom prejde na prvý znak anglického slova celkom vľavo a bude pokračovať v smere zľava doprava.

Vizuálne: Nastavenie pohybu kurzora v obojsmernom texte presúvaním sa na susedný znak. Ak napríklad použijete na pohyb v arabskej časti textu písanej sprava doľava a potom v anglickej časti tej istej vety kurzorové tlačidlá, v arabskej časti sa bude kurzor pohybovať v smere sprava doľava, potom bude pokračovať prvým znakom anglického slova celkom vpravo v smere sprava doľava.

Použiť kalendár Hidžra

Ak je táto možnosť dostupná, môžete ju vybrať a založiť odkaz na dátum na lunárnom kalendári. Ak nie je vybratá, v databáze sa bude používať gregoriánsky kalendár.

Poznámka: V programeAccess sa odporúča vybrať typ kalendára pri vytvorení prvej databázy a toto nastavenie už nemeniť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×