Prispôsobenie predlohy osobnej lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predlohy určujú vzhľad a štýl všetkých stránok lokality. Ak zmeníte štýly alebo obsah predlohy, rýchlo sa zmení vzhľad celej lokality.

Tento článok obsahuje návod na vytvorenie a úpravu kópie existujúcej predlohy osobnej lokality a následné použitie novej alebo upravenej predlohy osobnej lokality na všetky stránky v kolekcii lokalít osobnej lokality, ktoré sú k nej pripojené. Ak predlohu osobnej lokality upravíte, všetci používatelia uvidia zmeny na svojej stránke Osobný profil.

Ďalšie informácie o predlôh v téme Úvod do predlôh v SharePointe.

Poznámka: Ak chcete použiť postupy v tejto téme, potrebujete príslušné povolenia. Na otvorenie lokality SharePoint Online pomocou SharePoint Designera 2010 a prispôsobenie predlôh musíte byť v predvolenom nastavení členom skupiny Vlastníci lokality alebo Návrhár alebo správcom kolekcie lokalít. Ak ste členom niektorej z týchto skupín, ale nezobrazujú sa vám možnosti popísané v tejto téme, vaša implementácia SharePointu Online je pravdepodobne prispôsobená tak, že sa obmedzuje možnosť použitia SharePoint Designera. Ďalšie informácie získate od správcu.

Obsah článku

Prehľad: Predlohy definujú rozloženie stránok

Zobrazenie predlohy osobnej lokality

Prispôsobiť alebo vytvoriť?

Prispôsobenie predlohy osobnej lokality

Vytvorenie kópie predlohy osobnej lokality

Práca s ovládacími prvkami zástupných symbolov obsahu

Vyhľadanie a úprava ovládacieho prvku zástupného symbolu obsahu

Práca so štýlmi

Značky DIV zjednodušujú prácu s CSS

Úprava štýlov predlohy alebo vytvorenie vlastnej šablóny CSS

Prehľad: Predlohy definujú rozloženie stránok

Predlohy definujú spoločné rozloženie a rozhranie stránok lokality SharePoint.

Predlohy Osobnej lokality zobrazuje trvalé prvky, ktoré sa zobrazí, keď prejdete na stránku na osobnej lokalite, ako sú napríklad ovládacie prvky v hornej časti stránky alebo názov lokality.

Všetky tieto prvky sú uložené v predlohe osobnej lokality.

Stránky osobnej lokality a osobného profilu v SharePointe sa na lokalite spracúvajú ako stránky s obsahom. Pri zobrazení týchto stránok v prehliadači sa spájajú s predlohou osobnej lokality a vzniká jedna plynulá webová stránka.

Predloha osobnej lokality obsahuje trvalé prvky a rozloženie, zatiaľ čo na stránkach s obsahom sa zobrazuje jedinečný obsah konkrétnej stránky.

Zobrazenie predlohy osobnej lokality

 1. V SharePoint Designeri otvorte koreňovú osobnú lokalitu, napríklad https://NazovDomeny-my.sharepoint.com a potom na navigačnej table kliknite na položku Predlohy.

 2. Kliknutím na položku mysite.master môžete zobraziť súhrnné informácie v Galérii predlôh.

 3. Ak chcete predlohu otvoriť, na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť súbor.

Predloha sa otvorí v editore stránok SharePoint Designera 2010 na celej obrazovke.

Tu môžete stránku upraviť v návrhovom, rozdelenom alebo kódovom zobrazení. Vďaka podpore navrhovania v reálnom čase môžete skontrolovať vzhľad predlohy počas prispôsobovania. K dispozícii sú tiež nástroje, pomocou ktorých môžete prispôsobiť značky, štýly, skripty a oblasti obsahu tak, ako je to znázornené nižšie:

Po otvorení predlohy osobnej lokality môžete upraviť súbor aj jeho vlastnosti.

Ajednoduchšie vytváranie a prispôsobovanie predlôh v programe SharePoint Designer 2010, ako to bolo v minulosti niekoľko funkcií:

 • Súčasťou navigačnej ponuky je kategória Predlohy, ktorá vás presmeruje priamo na Galériu predlôh na lokalite.

 • Pri úprave predlôh môžete pomocou nástrojov na úpravu stránok vkladať a spravovať vrstvy alebo umiestniť značky DIV. Tieto vrstvy a ďalšie prvky navyše môžete rýchlo vyhľadať pomocou možnosti Kliknutie na skosenie ktorá umožňuje prechod medzi prekrývajúcimi sa vrstvami.

 • Novovytvorené lokality a stránky webových častí sa automaticky priradia k primárnej predlohe, takže nie je nutné priraďovať ich manuálne.

Prispôsobiť alebo vytvoriť?

Ak chcete na svojich lokalitách SharePoint 2010 použiť vlastnú predlohu osobnej lokality, môžete:

 • prispôsobiť kópiu predlohy osobnej lokality (mysite.master) alebo

 • vytvoriť vlastnú novú predlohu osobnej lokality a nastaviť ju ako predlohu svojej osobnej lokality.

Tento článok sa zameriava na prvú možnosť – prispôsobenie kópie predlohy osobnej lokality.

Obidve možnosti majú svoje výhody aj nevýhody.

Pri prispôsobení kópie položky mysite.master    používate existujúci vzhľad a štýl SharePointu spolu s jeho funkciami, značkou a prvkami návrhu a prispôsobujete ho svojim potrebám. Hoci môže byť zaujímavé pokúsiť sa pochopiť fungovanie súčastí stránky mysite.master, táto možnosť slúži len na minimálne firemné prispôsobenie, napríklad zmenu hlavičky stránok lokality SharePoint.

Ak vytvárate vlastnú prázdnu predlohu osobnej lokality alebo používate ako základ stránky predlohu pre začiatočníkov,    vytvárate úplne nový návrh. Hoci môže byť táto možnosť náročná, pretože musíte poznať spôsoby implementácie návrhu v SharePointe, je zároveň flexibilnejšia v prípade, že poznáte návrh, ktorý chcete vytvoriť a pracujete na základe existujúcich plánov a prototypov. Prázdna stránka väčšinou pripomína plátno, takže najskôr zostavíte návrh a potom pridáte požadované súčasti SharePointu.

Prispôsobenie predlohy osobnej lokality

Ak chcete prispôsobiť predlohy pomocou SharePoint Designera 2010, najskôr spustite SharePoint Designer 2010 na samotnej lokalite alebo prostredníctvom ponuky Štart. Ak je lokalita otvorená v SharePoint Designeri 2010, na navigačnej table kliknite na položku Predlohy.

V prípade väčšiny lokalít v SharePointe Online pre podniky sa v Galérii predlôh zobrazujú štyri predlohy, v4.master, minimal.master a default.master tak, ako je to znázornené tu. Ak je povolená možnosť Osobné lokality, mala by sa tiež zobrazovať predloha mysite.master.

Zoznam predlôh v SharePointe 2010.

Vytvorenie kópie predlohy osobnej lokality

 1. Otvorte lokalitu v SharePoint Designeri a potom na navigačnej table kliknite na položku Predlohy.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku mysite.master a stlačením klávesov Ctrl + V prilepte kópiu do Galérie predlôh.

 3. Kliknutím na položku mysite_copy(1).master môžete zobraziť súhrnné informácie v Galérii predlôh.

 4. Ak chcete predlohu zobraziť, na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť súbor.

Predloha sa otvorí v editore stránok SharePoint Designera 2010 na celej obrazovke, kde môžete stránku upraviť v návrhovom, rozdelenom alebo kódovom zobrazení. Vďaka podpore navrhovania v reálnom čase môžete skontrolovať vzhľad predlohy počas prispôsobovania. K dispozícii sú tiež nástroje, pomocou ktorých môžete prechádzať a prispôsobiť značky, štýly, skripty a oblasti obsahu tak, ako je to znázornené tu.

Práca s ovládacími prvkami zástupných symbolov obsahu

Predlohy a stránky s obsahom spolupracujú vďaka množine nahraditeľných oblastí alebo ovládacích prvkov zástupných symbolov obsahu. Každý zástupný symbol obsahu (ktorý sa v kóde stránky zobrazuje ako ContentPlaceHolder) vyjadruje obsah, ktorý možno prepísať v predlohe. Akýkoľvek obsah zástupného symbolu obsahu je možné na každej stránke lokality nahradiť pridaním príslušného ovládacieho prvku obsahu. Ovládací prvok obsahu môže byť dokonca prázdny, čo znamená jeho úplné odstránenie zo zobrazovanej stránky.

Dôležité: Pri prispôsobovaní predlôh sa snažte vyhnúť odstráneniu zástupných symbolov obsahu. Mohli by sa znefunkčniť niektoré stránky alebo dokonca lokality priradené k predlohe. Namiesto odstránenia týchto ovládacích prvkov je vhodné jednoducho ich skryť.

Funkcia Spravovať oblasti obsahu umožňuje vyhľadanie každého ovládacieho prvku zástupného symbolu obsahu na stránke. Ovládací prvok môžete zobraziť v kódovom zobrazení aj v editore so zobrazením WYSIWYG.

Ďalším zástupným symbolom obsahu, ktorý je veľmi dôležitý, je PlaceHolderMain, pretože tento zástupný symbol sa nahradí každou stránkou s obsahom pri zobrazení tejto stránky vo webovom prehliadači.

Ovládací prvok PlaceHolderMain sa nahradí každou stránkou s obsahom pri zobrazení predlohy osobnej lokality v prehliadači.

Rozloženie obsahu na lokalite SharePoint môžete zmeniť tak, že zmeníte umiestnenie ovládacích prvkov zástupných symbolov obsahu.

Ďalšie informácie o práci so zástupnými symbolmi obsahu nájdete v téme Práca s ovládacími prvkami zástupných symbolov obsahu.

Ovládací prvok zástupného symbolu obsahu je útržok kódu v predlohe, ktorý spolupracuje s ovládacím prvkom obsahu na stránke s obsahom. Prostredníctvom ovládacieho prvku zástupného symbolu obsahu sa zobrazuje predvolený obsah (alebo žiadny obsah v prípade, že je ovládací prvok prázdny) príslušnej oblasti na stránke. Predvolený obsah môže byť prepísaný jedinečným obsahom ovládacieho prvku obsahu na stránke s obsahom.

Vyhľadanie a úprava ovládacieho prvku zástupného symbolu obsahu

Pomocou tohto postupu môžete vyhľadať ovládací prvok zástupného symbolu obsahu PlaceHolderSiteName v predlohe osobnej lokality v SharePointe 2010.

 1. Otvorte lokalitu v SharePoint Designeri 2010 a na navigačnej table kliknite na položku Predlohy.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje Predlohy na navigačnej table, oni môžu boli vypnuté v službe SharePoint. Informácie, obráťte sa na správcu. Ďalšie informácie nájdete v správe programu SharePoint Designer 2010.

 2. V Galérii predlôh kliknite na položku mysite.master.

 3. Na stránke súhrnu predlohy kliknite na položku Upraviť súbor.

 4. Ak sa zobrazí výzva na prevzatie súboru z projektu, kliknite na tlačidlo Áno.

 5. Ak stránku zobrazujete v návrhovom zobrazení, stačí kliknúť na oblasť na stránke a zobrazí sa ovládací prvok zástupného symbolu obsahu, ktorý poskytuje príslušný obsah.

 6. V zozname oblastí obsahu kliknite na položku PlaceHolderSiteName a potom na položku Prejsť na. Kliknite na tlačidlo Zavrieť. Ovládací prvok zástupného symbolu obsahu sa týmto spôsobom vyberie na stránke.

Poznámka:  Vlastnosti značky sú pre tento zástupný symbol predvolene nastavené na hodnotu Visible=False. V rozdelenom zobrazení v SharePoint Designeri 2010 môžete značku vybrať, kliknúť na ňu pravým tlačidlom myši a zobraziť hodnotu kliknutím na položku Vlastnosti značky v zobrazenej kontextovej ponuke.


Zobrazia sa vlastnosti značky pre ovládací prvok PlaceHolderSiteName.

 1. Na tomto mieste môžete zmeniť jeho nastavenie, zmeniť umiestnenie, použiť iné štýly atď. Po dokončení uložte predlohu.

 2. Ak sa zobrazí upozornenie, že zmeny prispôsobia stránku v definícii lokality, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka:  Stránky lokality SharePoint sú v predvolenom nastavení priradené k súborom definície lokality. Predloha prispôsobená v SharePoint Designeri 2010 už nie je priradená k definícii lokality. Toto hlásenie sa zobrazuje preto, že to môže mať za následok dodatočné administratívne činnosti v prípade budúcich aktualizácií alebo inovácií SharePointu. Predlohu môžete v prípade potreby kedykoľvek obnoviť na definíciu lokality.


Zmeny sa zobrazia na každej stránke pripojenej k tejto predlohe okrem stránok prispôsobených priamo.

Práca so štýlmi

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom zmeny štýlov predlohy je použitie vopred navrhnutého motívu na stránku. Dostupné motívy môžete zobraziť a použiť kliknutím na prepojenie Zmeniť motív lokality v časti Prispôsobenie na karte Nastavenie lokality v SharePoint Designeri.

Ak však chcete použiť podnikové farby, obrázky, formátovanie textu a ďalšie atribúty štýlu, pravdepodobne budete chcieť vytvoriť vlastné štýly a pridať ich priamo do predlohy, alebo ich umiestniť do externých šablón CSS, ktoré pripojíte k predlohe.

Značky DIV zjednodušujú prácu s CSS

Predloha osobnej lokality v SharePointe 2010 používa na definovanie prvkov bloku a riadka a častí na stránke značky DIV. V porovnaní so značkami TABLE používanými v predchádzajúcich verziách poskytujú značky DIV viaceré výhody. Značky DIV poskytujú:

 • väčšiu flexibilitu pri vytváraní štýlu stránky pomocou šablón CSS,

 • menej značiek,

 • rýchlejšie sťahovanie,

 • vylepšenú optimalizáciu pre vyhľadávacie nástroje,

 • vylepšenú podporu zjednodušenia ovládania,

 • vylepšenú podporu prehliadačov.

Tabuľky HTML sa naďalej používajú napríklad v prípade, že vy alebo vaši používatelia vkladajú na stránku webové časti a ďalší obsah SharePointu. Pri prispôsobovaní predlôh však môžete pracovať s obsahom a upraviť jeho štruktúru najmä pomocou značiek DIV.

Používanie značiek DIV na prispôsobenie predlohy osobnej lokality

Úprava štýlov predlohy alebo vytvorenie vlastnej šablóny CSS

Ak chcete upraviť štýly, kliknite na ponuku Štýl a potom si vyberte z možností na páse s nástrojmi, aby ste mohli pracovať so šablónami CSS požadovaným spôsobom.

Pomocou príkazov na páse s nástrojmi môžete vytvoriť a použiť nové štýly, alebo pripojiť šablónu so štýlmi. Pomocou príkazu Správa štýlov môžete štýly kategorizovať podľa prvku, poradia alebo typu, zobraziť iba štýly použité na stránke alebo v prvku alebo zobraziť ukážku štýlov.

Dialógové okno Nový štýl predlohy osobnej lokality.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×