Prispôsobenie navigácie na lokalite

Služba Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje niekoľko rôznych spôsobov, ktorými môžete prispôsobiť navigáciu na lokalite. Tento článok je určený vlastníkom a návrhárom lokalít a obsahuje informácie o pridávaní a odstraňovaní položiek pre navigáciu, vrátane panela Rýchle spustenie a panela prepojení v hornej časti. Článok ďalej popisuje, ako možno zobraziť stromové zobrazenie, ktoré umožňuje vidieť obsah a hierarchiu lokality.

Poznámka: Navigáciu s vyznačenou cestou v hornej časti stránky nie je možné prispôsobiť.

Čo chcete urobiť?

Prispôsobenie panela Rýchle spustenie

Prispôsobenie panela prepojení v hornej časti

Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia

Prispôsobenie panela Rýchle spustenie

Skrytie alebo zobrazenie panela Rýchle spustenie

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu na paneli Rýchle spustenie

Pridanie prepojenia na panel Rýchle spustenie

Úprava, presunutie alebo odstránenie prepojenia na paneli Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie sa zobrazuje na domovskej stránke lokality Windows SharePoint Services 3.0, pričom obsahuje prepojenia na najvýznamnejšie zoznamy a knižnice na lokalite, na podlokality aktuálnej lokality a zoznam Osoby a skupiny.

Rýchle spustenie

Na stránkach nastavení pre jednotlivé zoznamy alebo knižnice môžete vybrať, ktoré zoznamy a knižnice sa zobrazia na paneli Rýchle spustenie. Môžete tiež zmeniť poradie prepojení, pridať alebo odstrániť prepojenia bez toho, aby ste museli prejsť k danému zoznamu či knižnici, a pridať alebo odstrániť sekcie. To všetko môžete vykonať v prehľadávači, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0. Môžete tiež pridať prepojenia na stránky mimo lokality.

Skrytie alebo zobrazenie panela Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie sa v predvolenom nastavení zobrazí pri prvom vytvorení lokality. V závislosti od potrieb lokality môžete vybrať, či panel Rýchle spustenie bude skrytý alebo sa bude zobrazovať. Môžete ho napríklad zobraziť na lokalite najvyššej úrovne a na podlokalitách ho skryť.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na položku Stromové zobrazenie.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak panel Rýchle spustenie chcete skryť, zrušte začiarknutie políčka Povoliť panel rýchleho spustenia.

  • Ak panel Rýchle spustenie chcete zobraziť, začiarknite políčko Povoliť panel rýchleho spustenia.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku lokality, kliknite na názov lokality.

Na začiatok sekcie

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie

Keď vytvoríte nový zoznam alebo knižnicu, na základe predvoleného nastavenia sa na panel pre rýchle spustenie automaticky pridá prepojenie na túto položku. Pri vytváraní nového zoznamu alebo knižnice môžete zmeniť možnosť Navigácia tak, aby sa zoznam či knižnica nezobrazovali na paneli pre rýchle spustenie. Táto možnosť sa dá zmeniť aj neskôr úpravami v časti Všeobecné nastavenia pre zoznam alebo knižnicu.

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality.

 2. Kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  V ponuke Nastavenia Settings menu kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo kliknite na nastavenia pre typ knižnice, ktorú otvárate.

  Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na položku Nastavenia knižnice dokumentov.

 3. V stĺpci Všeobecné nastavenia kliknite na položku Názov, popis a navigácia.

 4. V sekcii Navigácia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete danú položku odstrániť z panela pre rýchle spustenie, kliknite na tlačidlo Nie.

  • Ak chcete danú položku pridať na panel pre rýchle spustenie, kliknite na tlačidlo Áno.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku lokality, kliknite na názov lokality.

Na začiatok sekcie

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie

Poradie, v ktorom sú nadpisy alebo prepojenia zobrazené na paneli Rýchle spustenie, je možné zmeniť. Poradie prepojení je však možné zmeniť len pod daným nadpisom. Môžete napríklad vytvoriť nadpis Zoznamy, ktorý obsahuje prepojenia Kalendár a Úlohy. Nadpis Zoznamy môžete premiestniť na iné umiestnenie na paneli Rýchle spustenie, poradie položiek Kalendár a Úlohy však môžete zmeniť len v rámci nadpisu Zoznamy. Ak chcete prepojenia Kalendár a Úlohy presunúť pod iný nadpis, musíte najprv upraviť prepojenie tak, aby bolo priradené k inému nadpisu.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na položku Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na položku Zmeniť poradie.

 3. Kliknite na možnosti v zoznamoch tak, aby ste zmenili poradie, v ktorom sa nadpisy a prepojenia zobrazujú.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok sekcie

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu na paneli Rýchle spustenie

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na položku Rýchle spustenie.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Nový nadpis. Zadajte adresu URL a popis nadpisu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nadpis upraviť, kliknite na tlačidlo Upraviť Obrázok tlačidla . V adrese URL a v popise vykonajte potrebné zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nadpis odstrániť, kliknite na tlačidlo Upraviť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Odstrániť.

   Poznámka: Keď z panela Rýchle spustenie odstránite nadpis, odstránia sa aj všetky prepojenia, ktoré obsahoval.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok sekcie

Pridanie prepojenia na panel Rýchle spustenie

Okrem pridávania prepojení na zoznamy alebo knižnice na lokalite môžete na panel Rýchle spustenie pridať aj vlastné prepojenia. Napríklad môžete pridať prepojenie na informácie, ktoré vy alebo vaša organizácia často používate, napríklad určitý dokument, udalosť kalendára alebo iná lokalita.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na položku Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na položku Nové prepojenie.

 3. Zadajte adresu URL a popis prepojenia.

 4. V zozname Nadpis vyberte nadpis, pod ktorým sa má prepojenie zobraziť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok sekcie

Úprava, presunutie alebo odstránenie prepojenia na paneli Rýchle spustenie

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na položku Rýchle spustenie.

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť Obrázok tlačidla pre prepojenie, ktoré chcete upraviť alebo odstrániť, a potom použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete prepojenie upraviť, vykonajte potrebné zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie presunúť v rámci panela Rýchle spustenie, v zozname Nadpis vyberte nový nadpis, pod ktorým sa má prepojenie zobraziť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Keď z panela Rýchle spustenie odstránite prepojenie, odstránia sa aj všetky prepojenia, ktoré dané prepojenie obsahovalo.

 3. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku lokality, kliknite na názov lokality.

Na začiatok sekcie

Na začiatok stránky

Prispôsobenie panela prepojení v hornej časti

Konfigurácia panela prepojení v hornej časti lokality

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojenia z panela prepojení v hornej časti

Zmena usporiadania prepojení na paneli prepojení v hornej časti

Panel prepojení v hornej časti každej stránky na lokalite obsahuje rad kariet, ktoré umožňujú používateľom lokality prejsť na ďalšie lokality v kolekcia lokalít.

Panel prepojení v hornej časti

Pri vytvorení novej lokality môžete vybrať, či túto lokalitu pridáte na panel prepojení v hornej časti nadradenej lokality a či sa bude používať panel prepojení z nadradenej lokality. Z toho vyplývajú tri rôzne možnosti konfigurácie lokality:

 • Zdedená lokalita zahrnutá v nadradenej lokalite     Lokalita je zahrnutá ako karta na paneli prepojení v hornej časti nadradenej lokality, pričom používa rovnaký panel prepojení ako nadradená lokalita. Panel prepojení v hornej časti je možné na tejto úrovni prispôsobiť až po zrušení dedenia z nadradenej lokality.

 • Zdedená lokalita nezahrnutá v nadradenej lokalite     Lokalita používa rovnaký panel prepojení ako nadradená lokalita, ale nenachádza sa vo forme karty na paneli prepojení v hornej časti nadradenej lokality. Panel prepojení v hornej časti je možné na tejto úrovni prispôsobiť až po zrušení dedenia z nadradenej lokality.

 • Jedinečná lokalita     Lokalita sa nenachádza ako karta na paneli prepojení v hornej časti nadradenej lokality a nepoužíva rovnaký panel prepojení ako nadradená lokalita. Panel prepojení v hornej časti je možné na tejto úrovni prispôsobiť a vo vzťahu k nadradenej lokalite je úplne samostatný.

Poznámka: Ak lokalitu premenujete na stránke Všeobecné nastavenia, názov lokality sa na paneli prepojení v hornej časti neaktualizuje. Ak chcete zmeniť názov zobrazovaný na paneli prepojení, musíte upraviť tento panel.

Konfigurácia panela prepojení v hornej časti lokality

Pri vytvorení novej lokality sa na základe predvoleného nastavenia daná lokalita zobrazí na paneli prepojení v hornej časti nadradenej lokality a nová lokalita zdedí panel prepojení z nadradenej lokality. Ak chcete prestať používať panel prepojení nadradenej lokality, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie a pre podlokalitu použiť prispôsobený panel prepojení v hornej časti.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na horný panel s prepojeniami.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete vytvoriť vlastné prepojenia pre danú lokalitu, kliknite na položku Zastaviť dedenie prepojení.

  • Ak chcete používať rovnaké prepojenia ako nadradená lokalita, kliknite na položku Použiť prepojenia z nadradeného objektu.

Na začiatok sekcie

Pridanie, úprava alebo odstránenie prepojenia z panela prepojení v hornej časti

Ak lokalita používa jedinečný panel prepojení v hornej časti, môžete prispôsobiť prepojenia, ktoré sa zobrazujú na paneli prepojení pre danú lokalitu. Na tomto paneli možno zobraziť aj lokality vytvorené v rámci nadradenej lokality za predpokladu, že tieto lokality sú konfigurované tak, aby dedili panel prepojení v hornej časti. Na panel môžete tiež pridať prepojenia na iné lokality mimo danej kolekcie lokalít.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na horný panel s prepojeniami.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete pridať nové prepojenie, kliknite na položku Nové prepojenie. Zadajte adresu URL a popis prepojenia.

  • Ak chcete prepojenie upraviť, kliknite na tlačidlo Upraviť Obrázok tlačidla . V popise vykonajte potrebné zmeny.

  • Ak chcete prepojenie odstrániť, kliknite na tlačidlo Upraviť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Odstrániť.

   Poznámka: Keď z panela prepojení v hornej časti odstránite prepojenie, odstránia sa aj všetky prepojenia, ktoré toto prepojenie obsahovalo.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok sekcie

Zmena usporiadania prepojení na paneli prepojení v hornej časti

Poradie zobrazenia kariet na paneli prepojení v hornej časti je možné zmeniť. Všetky zmeny, ktoré vykonáte v poradí položiek na paneli prepojení v hornej časti, sa prejavia aj vo všetkých lokalitách, ktoré z príslušnej lokality dedia navigáciu tohto panela prepojení.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na horný panel s prepojeniami.

 2. Kliknite na položku Zmeniť poradie.

 3. V stĺpci Poradie prepojenia kliknutím na možnosti v zoznamoch zmeníte poradie, v ktorom sa prepojenia zobrazujú na paneli prepojení v hornej časti.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok sekcie

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia

Stromové zobrazenie je ďalšia možnosť navigácie, ktorá poskytuje hierarchické zobrazenie všetkých lokalít, zoznamov a knižníc na danej lokalite, vrátane všetkých lokalít, ktoré sa nachádzajú pod aktuálnou úrovňou lokality.

Poznámka: Stromové zobrazenie je možné len zobraziť alebo skryť. Stromové zobrazenie nie je možné prispôsobiť vo webovom prehľadávači. Informácie o prispôsobení stromového zobrazenia pomocou editora HTML, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, ako napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, nájdete v súprave Windows SharePoint Services V3 SDK, ktorá je k dispozícii v stredisku Windows SharePoint Services Developer Center na lokalite MSDN.

Panel Rýchle spustenie so zapnutým stromovým zobrazením

Na domovskej stránke lokality kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom kliknite na položku Nastavenia lokality.

Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V stĺpci Vzhľad kliknite na položku Stromové zobrazenie.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zobraziť stromové zobrazenie, začiarknite políčko Zapnúť stromové zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete stromové zobrazenie skryť, zrušte začiarknutie políčka Zapnúť stromové zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku lokality, kliknite na názov lokality.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×