Prispôsobenie nastavení návrhu pre objekty v databáze

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete nastaviť možnosti databázy, ktoré možno použiť na úpravu návrhu Access počítačovú databázu objektov kliknutím na položku súbor, Možnosti a potom Návrhári objektov. Môžete nastaviť možnosti pre tabuľky, formulára, zostavy a návrhy dotazov z tohto centrálneho Access možností umiestnenia, aj napriek tomu, že väčšinu nastavení sa ignorujú v údajovom hárku tabuľky a zobrazenia rozloženia. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia z tejto kategórie kontrolu chýb na vybraté.

Poznámka: Ak používate Access 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office > Možnosti programu Access, a potom Návrhári objektov.

Poznámka:  Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online.

Čo vás zaujíma?

Prispôsobiť nastavenia pre návrh tabuľky

Prispôsobenie nastavení pre návrh dotazu

Výber nastavení pre návrh formulára a zostavy

Zmeniť možnosti kontroly chýb

Prispôsobenie nastavení pre návrh tabuľky

Návrhové zobrazenie tabuľky obsahuje možnosti nastavení, ktoré umožňujú vytvoriť vlastné predvolené nastavenia pre tabuľky, ako napríklad typ a veľkosť písma textu, nastavenie predpony a prípony názvov polí a nastavenia, ktoré umožňujú programu Access automaticky indexovať polia.

Nastavenia návrhu tabuľky v možnostiach programu Access

Nastavenie

Popis

Predvolený typ poľa

Nastaví alebo zmení predvolený typ údajov pre polia v nových tabuľkách a polia pridávané do existujúcich tabuliek. Predvoleným typom údajov je Text.

Predvolená veľkosť textového poľa

Nastaví maximálny počet znakov, ktoré môžete zadať pre predvolený typ poľa, ktorý ste vybrali. Nesmie sa prekročiť predvolené maximum 255 znakov.

Predvolená veľkosť číselného poľa

Nastaví alebo zmení celočíselný typ polí nastavených na typ údajov Number.

Automaticky indexovať pri importe a vytvorení

Zadajte počiatočný alebo koncový znakov názvu poľa. Keď importujete polia z externého súboru alebo pridáte polia do tabuľky, Access automaticky indexuje všetky polia s názvami, ktoré spĺňajú zadané znaky. Použite bodkočiarku na oddelenie znakových reťazcov. Napríklad, ak zadáte jednotkunázov, Access indexy poliach "JednotkováCena" a "Názov_spoločnosti."

Zobraziť tlačidlá možností pre aktualizáciu vlastností

Ak je vybratá táto možnosť, zobrazí sa tlačidlo Možnosti aktualizácie vlastností. Toto tlačidlo sa zobrazí pri zmene vlastnosti poľa v tabuľke a pri každej zmene určitých vlastností poľa v návrhu tabuľky sa zobrazí výzva, či chcete aktualizovať súvisiace vlastnosti v dotazoch, formulároch a zostavách.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie nastavení pre návrh dotazu

Keď vyberiete možnosti z oblasti Návrh dotazu, automaticky sa pridajú prvky návrhu do nových dotazov.

Zobrazenie nastavenia návrhu dotazu

Nastavenie

Popis

Zobraziť názvy tabuliek

Túto možnosť vyberte, keď potrebujete sledovať zdroje polí v dotaze založenom na viacerých tabuľkách. Ak je vybratá táto možnosť, program Access zobrazí alebo skryje riadok Tabuľka v mriežke návrhu dotazu. Zrušením výberu tejto možnosti sa riadok skryje iba v prípade nových dotazov.

Poznámka: Ak otvoríte existujúci dotaz, ktorý predtým zobrazoval názvy tabuliek, v programe Access sa táto možnosť prepíše.

Zobraziť výstup všetkých polí

Keď je vybratá táto možnosť, program Access pridá do dotazov príkaz Select *. Tento príkaz potom zhromaždí všetky polia v základných tabuľkách alebo dotazoch pre daný dotaz. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť iba polia, ktoré pridávate vtedy, keď používate návrhára dotazov.

Poznámka: Táto možnosť platí iba pre nové dotazy vytvorené v aktuálnej inštancii programu Access.

Povoliť automatické spojenie

Keď používate návrhára dotazu, vyberte túto možnosť na automatické vytvorenie vnútorného spojenia medzi dvomi tabuľkami. Zrušte výber tejto možnosti, ak chcete vzťah definovať sami.

Poznámka: Ak má toto nastavenie fungovať, musia tabuľky zdieľať pole s tým istým názvom a typom údajov a jedno z týchto polí musí byť primárnym kľúčom.

Písmo návrhu dotazu

Písmo: nastaví sa predvolené písmo, ktoré sa používa v návrhárovi dotazu

Veľkosť: nastaví sa veľkosť predvoleného písma používaného v návrhárovi dotazu

Syntax kompatibilná so serverom SQL Server (ANSI 92)

  • Táto databáza Vyberte túto možnosť vtedy, keď chcete spustiť dotazy na databázy servera Microsoft SQL Server. Keď vyberiete túto možnosť, musíte pre všetky dotazy použiť syntax ANSI-92. Existujúce dotazy napísané pomocou staršieho štandardu ANSI-89 (predvolený pre program Access) sa nemusia spustiť alebo môžu vrátiť neočakávané výsledky.

  • Predvolené hodnoty pre nové databázy: Výberom tejto možnosti sa syntax ANSI-92 stane predvolenou syntaxou dotazu pre všetky nové databázy vytvorené v aktuálnej inštancii programu Access.

Na začiatok stránky

Výber nastavení pre návrh formulára a zostavy

Pri navrhovaní formulára alebo zostavy definujú tieto možnosti správania výberu, keď nakreslíte myšou obdĺžnik, aby ste vybrali aspoň jeden ovládací prvok. Vybraté nastavenia sa použijú pre všetky databázy programu Access bez ohľadu na to, či sú otvorené, a tiež pre databázy, ktoré vytvoríte v budúcnosti.

Zobrazenie možností nastavení návrhára formulárov a zostáv

Nastavenie

Popis

Čiastočne uzatvoriť

Obdĺžnik výberu zahŕňa časť ovládacieho prvku alebo skupiny ovládacích prvkov.

Úplne uzatvoriť

Obdĺžnik výberu úplne zahŕňa všetky ovládacie prvky alebo skupiny ovládacích prvkov.

Šablóna formulára

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie, zadajte názov existujúceho formulára, ktorý chcete použiť ako šablónu pre všetky nové formuláre. Formuláre vytvorené zo šablóny budú mať rovnaké vlastnosti sekcií a ovládacích prvkov ako šablóna.

Šablóna zostavy

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie, zadajte názov existujúcej zostavy, ktorú chcete použiť ako šablónu pre všetky nové zostavy. Nové zostavy budú mať rovnaké vlastnosti sekcií a ovládacích prvkov ako šablóna.

Vždy použiť udalostné procedúry

Spustí namiesto zobrazenia dialógového okna Výber zostavovača editor jazyka Visual Basic. Predvolene sa dialógové okno zobrazí, keď kliknete na tlačidlo Builder button v hárku vlastností pre akúkoľvek udalosť.

Na začiatok stránky

Zmena možností kontroly chýb

Tieto nastavenia kontroly chýb sú predvolene vybraté, aby mohol program Access automaticky zisťovať výskyt rôznych chýb v návrhoch formulárov a zostáv, môžete však zrušiť výber možností, ktoré nepotrebujete.

Nastavenia kontroly chýb dostupné v kategórii návrhárov objektov

Nastavenie

Popis

Povoliť kontrolu chýb

Povolí alebo zakáže kontrolu chýb vo formulároch a zostavách. Program Access umiestni indikátory chýb do ovládacích prvkov, v ktorých sa vyskytne aspoň jeden typ chyby. Indikátory sa zobrazia ako trojuholníky v ľavom hornom alebo v pravom hornom rohu ovládacieho prvku, v závislosti od predvoleného nastavenia smeru textu. Predvolená farba indikátora je zelená, ale môžete ju zmeniť tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Kontrola chýb je predvolene zapnutá a zrušenie začiarknutia tohto políčka zakáže kontrolu chýb v databáze.

Kontrola nepriradených popisov a ovládacích prvkov

Keď vyberiete ovládací prvok a popis, program Access skontroluje, či sú vybraté objekty navzájom priradené. Ak program Access nájde chybu, objaví sa namiesto zvyčajného indikátora chýb tlačidlo Nájsť chybu. Tlačidlo Nájsť chybu sa zobrazí aj vtedy, ak je popis alebo ovládací prvok priradený k inému objektu.

Kontrola nových nepriradených popisov a ovládacích prvkov

Toto nastavenie platí iba pre formuláre a keď je vybraté, umožňuje programu Access kontrolovať všetky nové popisy, aby sa zaistilo, že budú priradené k ovládaciemu prvku.

Kontrola chýb klávesových skratiek

Program Access vyhľadáva duplicitné klávesové skratky a neplatné skratky, ako napríklad prázdne znaky, a poskytne zoznam alternatív. Toto nastavenie sa týka iba formulárov.

Kontrola neplatných vlastností ovládacieho prvku

V programe Access sa skontrolujú neplatné vlastnosti ovládacích prvkov, ako napríklad neplatné výrazy alebo názvy polí.

Kontrola bežných chýb zostáv

Program Access skontroluje bežné chyby zostáv, ako napríklad neplatné spôsoby zoradenia alebo šírky väčšie, než je vybratá veľkosť papiera. Toto nastavenie platí len pre zostavy.

Farba indikátora chýb

Nastaví alebo zmení farbu indikátora chýb, ktorý sa zobrazí vtedy, keď sa vo formulári, zostave alebo ovládacom prvku vyskytne chyba.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×