Prispôsobenie diskusného panela

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Diskusné panely poskytujú účastníkom priestor na vzájomnú diskusiu. Väčšina šablón lokality obsahuje funkciu na vytvorenie diskusných panelov. Mnoho lokalít a lokalít pracovného priestoru ma vstavaný diskusný panel, ktorý sa nazýva tímová diskusia. Ako vlastník lokality môžete diskusné panely prispôsobiť.

V tomto článku

Informácie o prispôsobovaní diskusných panelov

Vytvorenie zobrazenia

Úprava zobrazenia

Odstránenie zobrazenia

Zadanie predvoleného verejného zobrazenia

Základné informácie o prispôsobovaní diskusných panelov

Na prispôsobenie zobrazenia a správania je k dispozícii niekoľko možností, ktoré sú špecifické pre diskusné panely. Ak vytvárate nové zobrazenie diskusného panela, je potrebné vychádzať z existujúceho zobrazenia. Podľa predvoleného nastavenia sú dostupné tieto zobrazenia:

 • Zobrazenie predmetu    Toto zobrazenie je k dispozícii len v priečinku najvyššej úrovne (najvyššej úrovne diskusného panela). Používa sa na zobrazenie názvov diskusií a iných metaúdajov o príslušnej diskusii. Názov každej diskusie na paneli sa zobrazí ako prepojenie v stĺpci predmetu. Kliknutím na toto prepojenie prejdete do nižšej úrovne priečinka, ktorý zobrazuje odpovede v rámci príslušnej diskusie.

  Poznámka: Aj keď je možné použiť pre priečinok najvyššej úrovne iné zobrazenie, napríklad jednoduché alebo zreťazené zobrazenie, neodporúča sa to. Použite radšej zobrazenie predmetu alebo zobrazenie, ktoré vytvoríte na základe zobrazenia predmetu.

 • Jednoduché zobrazenie    Podľa predvoleného nastavenia je toto zobrazenie k dispozícii len v priečinkoch, ktoré sú určené na diskusiu. Znamená to, že nie je k dispozícii v priečinku najvyššej úrovne. V tomto zobrazení sú predmet diskusie, všetky odpovede k diskusii a ostatné odpovede zarovnané na jednej strane.

 • Zreťazené zobrazenie    Podľa predvoleného nastavenia je toto zobrazenie k dispozícii len v priečinkoch, ktoré sú určené na diskusiu. Znamená to, že nie je k dispozícii v priečinku najvyššej úrovne. V tomto zobrazení je predmet diskusie zarovnaný na jednu stranu, všetky odpovede k diskusii sú mierne odsadené a všetky odpovede na predchádzajúce odpovede sú odsadené výraznejšie. Toto zobrazenie uľahčuje zistiť, či sa odpoveď vzťahuje priamo k predmetu diskusie alebo na predchádzajúcu odpoveď.

Poznámka: Pri vytváraní zobrazenia je možné zadať, či má byť osobné alebo verejné. Osobné zobrazenie je k dispozícii len používateľom, ktorí ho definovali, zatiaľ čo verejné zobrazenie je dostupné pre každého.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené možnosti konfigurácie, ktoré si vlastníci lokality môžu vybrať pri vytváraní zobrazenia pre diskusný panel. Väčšina týchto možností je tiež k dispozícii pri upravovaní existujúcich zobrazení.

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť nastavenie väčšiny zoznamov, musíte mať povolenie na spravovanie alebo zmenenie zoznamov.

Možnosti konfigurácie

Akcia

Názov

Zadanie jedinečného názvu pre zobrazenie a či sa má stať predvoleným verejným zobrazením.

Poznámka: Začiarkavacie políčko Nastaviť ako predvolené zobrazenie sa týka len verejných zobrazení, nie osobných.

Cieľová skupina

Zadanie, či sa jedná o osobné alebo verejné zobrazenie.

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len pri vytváraní zobrazenia.

Stĺpce

Zvolenie stĺpcov, ktoré sa majú v zobrazení použiť a ich poradie.

Zoradiť

Vybratie primárnych a sekundárnych stĺpcov, podľa ktorých chcete zoraďovať, a či sa má zoradiť vzostupne alebo zostupne.

Filter

Zadanie, či sa majú v tomto zobrazení použiť všetky položky (diskusie a odpovede), alebo či sa majú filtrovať. Ak sa má filtrovať vo viac ako dvoch stĺpcoch, kliknite na položku Zobraziť viac stĺpcov.

Poznámka: Ak chcete filtrovať položky, odporúča sa vybrať pre prvú klauzulu stĺpec, ktorý je indexovaný. Stránka sa tak rýchlejšie zobrazí.

Zoskupiť podľa

Zadanie, či sa majú diskusie zoskupiť podľa určitého stĺpca. Môžete napríklad zoskupiť všetky diskusie, ktoré vytvoril určitý používateľ, alebo ktoré boli vytvorené v určitý deň.

Ak sú diskusie zoskupené, zobrazia sa na hlavnej stránke diskusného panela v stromovom zobrazení, ktoré sa nazýva podľa stĺpca, podľa ktorého sa zoskupili. Môžete zadať, či má byť stromové zobrazenie podľa predvoleného nastavenia zbalené alebo rozbalené, a tiež počet skupín, ktoré sa majú na každej stránke zobraziť.

Súčty

Zadanie súčtov pre ľubovoľný stĺpec zobrazenia. Vybratím možnosti Počet pre príslušný stĺpec sa zobrazí počet položiek daného stĺpca na hlavnej stránke diskusného panela. Niektoré stĺpce majú možnosti Maximum a Minimum, pomocou ktorých sa zobrazujú maximálne alebo minimálne hodnoty stĺpca.

Štýl

Vybratie jedného z preddefinovaných štýlov pre zobrazenie

Priečinky

Použite túto možnosť, ak chcete vykonať nasledovné voľby, pomocou ktorých sa môže zobrazenie výraznejšie upraviť:

 • Rozhodnutie, či sa majú položky zobraziť v priečinkoch alebo bez priečinkov.

  Ak sa v jednoduchom alebo zreťazenom zobrazení zobrazia položky vo vnútri priečinkov, predmet diskusie sa zobrazí vo vrchnej časti zoznamu priečinkov nižších úrovní. Zobrazenie položiek bez priečinkov zobrazí rovnaký zoznam položiek bez predmetu vo vrchnej časti zoznamu.

  Poznámka: Pre zobrazenie predmetu je zobrazenie položiek v priečinkoch predvolené a odporúčané nastavenie.

 • Použitie tohto zobrazenia vo všetkých priečinkoch, len v priečinku najvyššej úrovne, prípadne v priečinkoch s určitým zvoleným typom obsahu.

  Poznámka: Väčšina zobrazení nie je vhodná pre priečinky najvyššej úrovne a zároveň aj pre priečinky nižších úrovní. Mali by ste preto zadať, aby zobrazenia vytvorené na základe zobrazenia predmetu boli k dispozícii len pre priečinok najvyššej úrovne a aby zobrazenie vytvorené na základe jednoduchého alebo zreťazeného zobrazenia boli k dispozícii pre priečinky určitého typu obsahu.

Obmedzenie počtu položiek

Zadanie počtu položiek, ktoré sa majú v príslušnom zobrazení zobraziť. Toto číslo môže byť absolútny limit alebo môžete používateľom povoliť zobrazovať všetky položky zoznamu v dávkach určenej veľkosti.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zobrazenia

Zobrazenia, ktoré vytvoríte pre určitý diskusný panel, sú k dispozícii pre všetky diskusie v rámci príslušného diskusného panela.

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na názov diskusného panela, kde chcete vytvoriť zobrazenie.

  Ak sa nezobrazuje názov diskusného panela, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov diskusného panela.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie.

 3. Na stránke vytvorenia zobrazenia v sekcii Použiť existujúce zobrazenie kliknite na názov existujúceho zobrazenia, na základe ktorého sa má vytvoriť nové zobrazenie.

 4. Na stránke vytvorenia zobrazenia v sekcii Názov zadajte jedinečný názov zobrazenia a či má byť zobrazenie podľa predvoleného nastavenia verejné.

 5. V sekcii Cieľová skupina zadajte, či sa jedná o osobné alebo verejné zobrazenie.

 6. V sekcii Stĺpce vyberte stĺpce a pozíciu, kde sa majú v zobrazení umiestniť.

 7. V sekcii Zoradiť vyberte prvý a druhý stĺpec, podľa ktorých sa má zobrazenie zoradiť.

  Ak nechcete vybrať na zoradenie žiadny stĺpec, vyberte možnosť Žiadne.

 8. V sekcii Filter zadajte požadované možnosti filtrovania.

 9. V časti Priečinky vyberte požadované možnosti priečinkov.

  Ďalšie informácie o možnostiach, ktoré sú k dispozícii na stránke vytvorenia zobrazenia nájdete v predchádzajúcej tabuľke.

 10. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Upravenie zobrazenia

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na názov diskusnej skupiny, v ktorej chcete upraviť zobrazenie.

  Ak sa nezobrazuje názov diskusného panela, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov diskusného panela.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete upraviť zobrazenie, ktoré sa nachádza v priečinku najvyššej úrovne, vyberte ho z ponuky Zobrazenie.

  • Ak chcete upraviť zobrazenia pre príspevky, kliknite na názov ľubovoľnej diskusie a následne vyberte zobrazenie, ktoré chcete upraviť z ponuky Zobrazenie.

 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Upraviť toto zobrazenie.

 4. Na stránke úpravy zobrazenia vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  Ďalšie informácie o možnostiach, ktoré sú k dispozícii na stránke úpravy nájdete v predchádzajúcej tabuľke.

Na začiatok stránky

Odstránenie zobrazenia

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na názov diskusnej skupiny, z ktorej chcete odstrániť zobrazenie.

  Ak sa nezobrazuje názov diskusného panela, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov diskusného panela.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Diskusný panel.

 3. Na stránke prispôsobiť diskusnej skupiny názov diskusnej skupiny v časti zobrazenia kliknite na názov zobrazenia, ktoré chcete odstrániť.

 4. Na stránke úpravy zobrazenia kliknite na tlačidlo Odstrániť a akciu potvrďte stlačením tlačidla OK.

Na začiatok stránky

Zadanie predvoleného verejného zobrazenia

Môžete zadať jedno predvolené zobrazenie pre diskusie a ďalšie predvolené zobrazenie pre odpovede.

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na názov diskusnej skupiny, v ktorej chcete zadať predvolené verejné zobrazenie.

  Ak sa nezobrazuje názov diskusného panela, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov diskusného panela.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Diskusný panel.

 3. Na stránke prispôsobenia diskusie skupiny – názov diskusnej skupiny v časti Zobrazenia kliknite na názov zobrazenia, ktoré chcete predvoliť.

 4. Na stránke úprav zobrazenia v časti Názov začiarknite políčko Nastaviť ako predvolené zobrazenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×