Prispôsobenie dátových formátov v programe Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Údaje majú v databáze preddefinované formáty, no keď chcete zmenu, môžete použiť vlastné formáty. Keďže vlastné formátovanie zmení iba zobrazovanie údajov, nemusíte sa obávať žiadnych zmien v údajoch. V tomto článku získate ďalšie informácie o tom, aké typy znakov sú k dispozícii a ako ich môžete použiť.

Poznámka: Možnosti vlastného formátovania nie sú k dispozícii pre accessové aplikácie.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o vlastných formátoch

Formáty pre typy údajov Číslo a Mena

Formáty pre typy údajov Text

Formátovanie typu údajov Dátum a čas

Ďalšie informácie o vlastných formátoch

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, zadajte rôzne znaky pre vlastnosť Formát poľa tabuľky. Znaky môžu byť zástupné znaky (ako 0 a #), oddeľovače (ako bodky a čiarky), literálové znaky a farby na základe toho, aké formátovanie chcete. Dôležité je si zapamätať, že akékoľvek vlastné formáty v programe Access, ktoré použijete v poli tabuľky, sa automaticky použijú aj pre naviazaný (prepojený) ovládací prvok vo formulári alebo zostave.

Formáty môžete zadať pre štyri typy číselných hodnôt  – kladné, záporné, nulové (0) a nezadané (nedefinované) hodnoty. Ak sa rozhodnete vytvoriť formát pre každý typ hodnoty, musíte najprv zadať formát pre kladné hodnoty, potom formát pre záporné hodnoty, formát pre nulové hodnoty ako tretí a nakoniec formát pre nezadané hodnoty. Každý formát je potrebné oddeliť bodkočiarkou.

Príklad vlastného formátovania: # ###,##;(# ###,##)[Red];0 000,00;"Nedefinované"

Zobrazí sa ako: 1 234,568-1 234,568 = 0

Čo formátovanie znamená

 • Znak mriežky (#) predstavuje Zástupný znak pre číslice. Ak tu nie je zadaná žiadna hodnota, v programe Access sa zobrazí medzera. Ak chcete namiesto medzier zobraziť nuly,
  napríklad zobraziť 1234 ako 1234,00, použite ako zástupný znak číslo 0 takto: ####,00.

 • Kladné hodnoty s dvomi desatinnými miestami.

 • Záporné čísla s dvomi desatinnými miestami v zátvorkách a červeným farbou.

 • Nulové hodnoty ako číslo 0, vždy s dvomi desatinnými miestami.

 • Nulové hodnoty ako slovo "Nedefinované".

Na jeden reťazec sú možné až štyri sekcie a každá sekcia sa oddeľuje bodkočiarkou (;). Ak sa do poľa tabuľky nedajú zadať hodnoty null, môžete štvrtú sekciu vynechať.

Sekcia

Popis formátu

Príklad

Ak prvá sekcia obsahuje # ###,##

Zobrazia sa kladné hodnoty.

1234,5678 sa zobrazí ako 1 234,568

V tomto formáte sa používa medzera na oddeľovanie tisícok a čiarka na oddeľovanie desatinných miest. Ak desatinné hodnoty v zázname prekročia počet zástupných znakov vo vlastnom formáte, hodnoty sa v programe Access zaokrúhlia a zobrazí sa iba taký počet hodnôt, ktorý je zadaných formátom. Ak pole obsahuje napríklad 3 456,789, ale formát je zadaný na dve desatinné miesta, v programe Access sa hodnota zaokrúhli na desatinnú hodnotu 0,79.

Tip: Ak potrebujete formát s väčšími hodnotami alebo viacerými desatinnými miestami, pridajte viac zástupných znakov pre desatinné hodnotu, ako napríklad # ###,###.

Ak druhá sekcia obsahuje (# ###,##) [Red]

Zobrazia sa iba záporné hodnoty.
Ak údaje záporné hodnoty neobsahujú, v programe Access sa pole ponechá prázdne.

Záporná hodnota sa nachádza v literálových znakoch alebo zátvorkách. V tomto príklade sa bude akákoľvek záporná hodnota zobrazovať červeným písmom.

Ak tretia sekcia obsahuje 0 000,00

Zadá sa formát pre všetky nulové hodnoty (0).

Ak pole obsahuje hodnotu nula, zobrazí sa 0 000,00. Ak chcete namiesto čísla zobraziť text, použite slovo "Nula" (napísané v úvodzovkách).

Ak v štvrtá sekcia obsahuje "Nedefinované"

Určuje, čo sa používateľom zobrazí, keď záznam obsahuje hodnotu null. V tomto prípade sa používateľom zobrazí slovo "Nedefinované".

Môžete použiť aj iný text, ako "Null" alebo "****". Znaky v úvodzovkách sa spracujú ako literálové znaky a zobrazujú sa presne tak, ako sú zadané.

Na začiatok stránky

Formáty pre typy údajov Číslo a Mena

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, použite formátovacie znaky zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Znak

Popis

#

Používa sa na zobrazenie číslice. Každé použitie tohto znaku predstavuje pozíciu pre jedno číslo. Ak v niektorej pozícii neexistuje žiadna hodnota, v programe Access sa zobrazí medzera. Môže sa použiť aj ako zástupný znak.

Napríklad, ak použijete formát ### a do poľa zadať hodnotu 45, 45 sa zobrazí. Ak zadáte 12,145 v poli, Access zobrazí 12,145, aj keď ste definovali iba jeden zástupný symbol naľavo od tisícov oddeľovač.

0

Používa sa na zobrazenie číslice. Každé použitie znaku predstavuje pozíciu pre jedno číslo. Ak v niektorej pozícii neexistuje žiadna hodnota, v programe Access sa zobrazí nula (0).

Tisíce a oddeľovače desatinných miest

Označuje, kam sa majú v programe Access umiestniť oddeľovače tisícok a desatinných miest.

medzery, + - $ ()

Používajú sa na vkladanie medzier, matematických znakov (+ -) a finančných symbolov (¥ £ $) kdekoľvek v rámci reťazcov formátu podľa potreby. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), napíšte ich v úvodzovkách. Všimnite si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek.

\

Používa sa na vynútenie zobrazenia znaku, ktorý v programe Access bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia znaku do úvodzoviek.

!

Používa sa na vynútenie zarovnania doľava pre všetky hodnoty. Ak vynútite zarovnanie doľava, nemôžete použiť zástupné znaky pre číslice # a 0, môžete však použiť zástupné znaky pre textové znaky.

*

Používa sa na zmenu znaku nachádzajúceho sa hneď za hviezdičkou (*) na vypĺňajúci znak – znak slúžiaci na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa obyčajne zobrazujú číselné údaje zarovnané vpravo a všetky miesta vľavo od hodnoty sa vyplnia medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci reťazca formátu a potom sa všetky prázdne miesta v programe Access vyplnia zadaným znakom.

Formát £##*~,00 napríklad zobrazí čiastku meny ako £45~~~~~,15. Počet znakov vlnovky (~) zobrazených v poli závisí od počtu prázdnych miest v poli tabuľky.

%

Tento znak sa použije ako posledný znak vo formátovacom reťazci. Znak vynásobí hodnotu hodnotou 100 a zobrazí výsledok so znakom percenta na konci.

E+, E-

alebo

e+, e-

Používa sa na zobrazenie hodnoty vo vedeckom (exponenciálnom) zápise.

Túto možnosť použite v prípade, ak preddefinovaný vedecký formát neposkytuje dostatok miesta pre hodnoty. Výrazy E+ alebo e+ použite na zobrazenie hodnôt kladných exponentov a výrazy E- alebo e- použite na zobrazenie záporných exponentov. Tieto zástupné znaky je potrebné použiť s ďalšími znakmi.

Predpokladajme napríklad, že použijete formát 0,000E+00 na číselné pole a potom zadáte číslo 612345. Program Access zobrazí hodnotu 6,123E+05. V programe Access sa najprv zaokrúhli počet desatinných miest na tri (počet núl napravo alebo naľavo od desatinnej čiarky). Potom sa v programe Access vypočíta hodnota exponenta z počtu číslic napravo (alebo naľavo, podľa jazykového nastavenia) od desatinnej čiarky v pôvodnej hodnote. V tomto prípade by pôvodná hodnota umiestnila reťazec 612345 (päť číslic) napravo od desatinnej čiarky. Z tohto dôvodu sa v programe Access zobrazí hodnota 6,123E+05 a výsledná hodnota je ekvivalentom hodnoty 6,123 x 105.

"Literálový text"

Ak chcete používateľom zobraziť akýkoľvek text, napíšte ho v úvodzovkách.

[farba]

Používa sa na priradenie farby k všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do zátvoriek a je potrebné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow alebo white.

Použitie vlastného formátovania na typy údajov Číslo alebo Mena:

 1. Otvorte tabuľku v Návrhovom zobrazení a vyberte pole, ktoré chcete formátovať,

 2. Na karte Všeobecné kliknite na bunku okna Formát a zadajte špecifické znaky podľa toho, aké formátovanie potrebujete.

 3. Stlačením klávesov Ctrl + S uložte svoju prácu.

Na začiatok stránky

Formáty typov údajov Text

Typy údajov Text a Memo neprijímajú vopred definované formáty, ale môžete použiť vlastné formáty uľahčí údaje tabuľky. Napríklad, ak používate webového formulára na zhromažďovanie čísla kreditných kariet a uložíte tieto čísla bez medzier, môžete použiť vlastný formát pridať vhodné medzery na zlepšenie čitateľnosti čísla kreditných kariet. Typy údajov Text a Memo umožňujú dve sekcie formátu v reťazci. Prvá sekcia reťazec riadi vzhľad textu a druhá sekcia ovládacie prvky ako prázdne hodnoty alebo reťazce s nulovou dĺžkou. Ak neurčíte formát, Access vľavo Zarovná všetok text v údajových hárkoch.

Nasledujúca tabuľka uvádza a vysvetľuje vlastné formáty, ktoré možno použiť pre polia s typom údajov Text:

Znak

Popis

@

Používa sa na dosadenie akéhokoľvek dostupného znaku na svoju pozíciu v reťazci formátu. Ak program Access umiestni všetky znaky zo zadaných údajov, všetky zostávajúce zástupné znaky sa zobrazia ako prázdne miesta.

Ak je napríklad reťazec formátu @@@@@ a podkladový text je ABC, tento text je zarovnaný doľava s dvoma začiatočnými medzerami.

&

Používa sa na dosadenie akéhokoľvek dostupného znaku na svoju pozíciu v reťazci formátu. Ak program Access umiestni všetky znaky zo zadaných údajov, zostávajúce zástupné znaky nezobrazia nič.

Ak je napríklad formát reťazca &&&&& a text je ABC, zobrazí sa iba naľavo zarovnaný text.

!

Používa sa na vyplnenie zástupných znakov zľava doprava namiesto sprava doľava. Tento znak je potrebné použiť na začiatku ľubovoľného reťazca formátu.

<

Používa sa na zápis celého textu malými písmenami. Tento znak je potrebné použiť na začiatku reťazca formátu, pred znak však možno umiestniť výkričník (!).

>

Používa sa na zápis celého textu veľkými písmenami. Tento znak je potrebné použiť na začiatku reťazca formátu, pred znak však možno umiestniť výkričník (!).

*

Ak použijete tento znak, potom znak nachádzajúci sa hneď za hviezdičkou (*) bude vypĺňajúcim znakom – znakom, ktorý sa použije na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa obyčajne zobrazuje text zarovnaný doľava a vyplní všetky oblasti vpravo od hodnoty medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci reťazca formátu a v programe Access sa potom vyplnia všetky prázdne miesta zadaným znakom.

Medzery, + - $ ()

Používajú sa na vkladanie medzier, matematických znakov (+ -) a finančných symbolov ($ ¥ £) a zátvoriek kdekoľvek v rámci reťazcov formátu podľa potreby. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), napíšte ich v úvodzovkách.  Všimnite si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek v reťazci formátu.

"Literálový text"

Text, ktorý chcete zobraziť používateľom, napíšte v úvodzovkách.

\

Používa sa na vynútenie zobrazenia znaku, ktorý v programe Access bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia znaku do úvodzoviek.

[farba]

Používa sa na priradenie farby k všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do zátvoriek a je potrebné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow alebo white.

Poznámka: Po zadaní formátu sa v programe Access vyplnia zástupné znaky údajmi z podkladového poľa.

Použitie vlastných formátov v textových poliach

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete formátovať, a na karte Všeobecné kliknite na bunku vedľa poľa Formát.

 3. Zadajte formát. Typ vlastného formátu, ktorý môžete zadať, závisí od typu údajov, ktorý pre pole vyberiete.

 4. Stlačením klávesov Ctrl + S uložte svoju prácu.

Na začiatok stránky

Formátovanie typu údajov Dátum a Čas

Ak pre typ údajov Dátum a Čas nezadáte preddefinovaný alebo vlastný formát, v programe Access sa automaticky použije formát dátumu – dd. mm. rrrr h:mm:ss AM/PM. Vlastné formáty polí Dátum a Čas môžu obsahovať dve sekcie – jednu pre dátum a druhú pre čas. Sekcie sa oddeľujú bodkočiarkou. Formát všeobecného dátumu napríklad môžete znovu vytvoriť nasledovným spôsobom: dd. mm. rrrr;h:mm:ss.

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Používa sa na určenie, kam sa v programe Access umiestni oddeľovač dní, mesiacov a rokov.

c

Používa sa na zobrazenie formátu všeobecného dátumu.

d alebo dd

Používa sa na zobrazenie dňa v mesiaci ako jednej alebo dvoch číslic. Na zobrazenie jednej číslice použite jeden zástupný znak. Na zobrazenie dvoch číslic použite dva zástupné znaky.

ddd

Používa sa na skrátenie dňa v týždni na tri písmená.

Pondelok na napríklad zobrazí ako Pon.

dddd

Používa sa na zobrazenie celého názvu dňa v týždni.

ddddd

Používa sa na zobrazenie krátkeho formátu dátumu.

dddddd

Používa sa na zobrazenie dlhého formátu dátumu.

w

Používa sa na zobrazenie čísla dňa v týždni.

Pondelok sa napríklad zobrazí ako 2.

m alebo mm

Používa sa na zobrazenie mesiaca ako jednociferného alebo dvojciferného čísla.

mmm

Používa sa na skrátenie názvu mesiaca na tri písmená.

Október sa napríklad zobrazí ako Okt.

mmmm

Používa sa na zobrazenie celých názvov mesiacov.

q

Používa sa na zobrazenie čísla aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1 – 4).

Pre mesiac máj sa napríklad v programe Access ako hodnota štvrťroka zobrazí 2

y

Používa sa na zobrazenie dňa v roku (1 – 366).

yy

Používa sa na zobrazenie posledných dvoch číslic roka.

Poznámka: Odporúčame zadávanie a zobrazovanie všetkých štyroch číslic v danom roku.

yyyy

Používa sa na zobrazenie všetkých číslic v roku v rozsahu 0100 – 9999.

Oddeľovač času

Používa sa na určenie, kam sa v programe Access umiestni oddeľovač hodín, minút a sekúnd.

h alebo hh

Používa sa na zobrazenie hodín ako jednej alebo dvoch číslic.

n alebo nn

Používa sa na zobrazenie minút ako jednej alebo dvoch číslic.

s alebo ss

Používa sa na zobrazenie sekúnd ako jednej alebo dvoch číslic.

ttttt

Používa sa na zobrazenie dlhého formátu času.

AM/PM

Používa sa na zobrazenie 12-hodinového formátu času, za ktorým nasleduje skratka AM alebo PM. V programe Access sa hodnota nastaví podľa systémových hodín v počítači.

A/P alebo a/p

Používa sa na zobrazenie 12-hodinového formátu času, za ktorým nasleduje písmeno A, P, a alebo p. V programe Access sa hodnota nastaví podľa systémových hodín v počítači.

AMPM

Používa sa na zobrazenie 12-hodinového formátu času. V programe Access sa použijú indikátory pre dopoludnie a odpoludnie zadané v miestnom nastavení systému Windows.

Medzery, + - $ ()

Používajú sa na vkladanie medzier, matematických znakov (+ -), finančných symbolov ($ ¥ £) a zátvoriek kdekoľvek v rámci reťazcov formátu podľa potreby. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), napíšte ich v úvodzovkách. Všimnite si, že ich môžete umiestniť kamkoľvek.

\

Používa sa na vynútenie zobrazenia znaku, ktorý v programe Access bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia znaku do úvodzoviek.

*

Používa sa na zmenu znaku nachádzajúceho sa hneď za hviezdičkou (*) na vypĺňajúci znak – znak slúžiaci na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa obyčajne zobrazujú číselné údaje zarovnané vpravo a všetky miesta vľavo od hodnoty sa vyplnia medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať kdekoľvek v rámci reťazca formátu a potom sa všetky prázdne miesta v programe Access vyplnia zadaným znakom.

"Literálový text"

Ak chcete používateľom zobraziť akýkoľvek text, napíšte ho v úvodzovkách.

[farba]

Používa sa na priradenie farby k všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do zátvoriek a je potrebné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow alebo white.

Ďalšie informácie nájdete v časti formátovanie dátumov a času.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×