Prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Niektoré aspekty webovej časti Excel Web Access môžete prispôsobiť, ako napríklad rozloženie a možnosti, ktoré sa zobrazujú na paneli s nástrojmi. Taktiež môžete nakonfigurovať možnosti, ktoré ovládajú spôsob, akým používatelia pracujú so zošitom vo webovej časti (napríklad povolenie používania parametrov zo zošita).

Tabla s nástrojmi webovej časti Excel Web Access obsahuje dva druhy vlastností \endash vlastnosti, ktoré sú jedinečné pre webovú časť Excel Web Access a všeobecné vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na väčšinu ostatných webových častí. Vlastnosti, ktoré sú jedinečné pre webovú časť Excel Web Access, sa zobrazia v zobrazení zošita, na paneli s nástrojmi a v záhlaví okna, ako aj v častiach Navigácia a Interaktivita.

Tento článok obsahuje referenčné informácie iba o vlastnostiach, ktoré sú jedinečné pre webovú časť Excel Web Access.

Obsah článku

Vlastnosti časti Zobrazenie zošita

Vlastnosti častí Panel s nástrojmi a Záhlavie okna

Príkazy ponuky panela s nástrojmi

Vlastnosti častí Navigácia a Interaktivita

Nastavenia interaktivity

Vlastnosti časti Zobrazenie zošita

V časti Zobrazenie zošita je potrebné zadať informácie, ktoré identifikujú zošit a pomenovanú položku, ktorú zobrazí webová časť EWA (ak existuje).

Vlastnosť

Popis

Zošit

Do textového poľa zadajte URL adresu alebo UNC zošita, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Excel Web Access. Môžete zadať URL adresu do poľa, alebo kliknite na položku vybrať prepojenie Tlačidlo zostavovača a pomocou okna Vyberte položku majetku – webovú stránku dialógového okna vyhľadajte zošit.

Pomenovaná položka

Zadajte názov položky (pomenovaný rozsah buniek) alebo názov hárka, tabuľku, graf, zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavu kontingenčného grafu, ktorý chcete zobraziť vo webovej časti Excel Web Access. Ak chcete zadať pomenovanej položky, autor zošita definované položky v zdrojový zošit v programe Excel, a potom uložte zošit na lokalitu. Ak chcete upraviť dlhé reťazce, kliknite na položku vybrať prepojenie Tlačidlo zostavovača a pomocou okna Textovom editore--dialógové okno webovej stránky môžete upraviť reťazec.

Na začiatok stránky

Vlastnosti častí Panel s nástrojmi a Záhlavie okna

Tieto vlastnosti sú v službe Excel Services povolené automaticky. Ak chcete zakázať jednu alebo viacero vlastností, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

Vlastnosť

Popis

Automaticky vytvoriť názov webovej časti

Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby služba Excel Services automaticky vytvorila názov. Služba Excel Services vytvorí názov, ktorý kombinuje názov súboru zošita s hodnotou vlastnosti Názov v časti s vlastnosťami Vzhľad pre túto webovú časť. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, služba Excel Services použije aktuálnu hodnotu vlastnosti Názov .

Automaticky vytvoriť adresu URL názvu webovej časti

Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky vytvoriť prepojenie v názve webovej časti. Po kliknutí sa pomocou služby Excel Services otvorí zošit s prepojením v okne prehliadača. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, služba Excel Services tiež odstráni aktuálnu hodnotu z vlastnosti Adresa URL názvu v časti Rozšírené. Ak chcete použiť vlastnú adresu URL, zrušte začiarknutie tohto políčka a potom do textového poľa vlastnosti Adresa URL názvu zadajte hypertextové prepojenie, ktoré chcete použiť.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností na zobrazenie alebo skrytie príkazov a tlačidiel na paneli s nástrojmi:

Vlastnosť

Popis

Úplný (Predvolená možnosť).

Panel s nástrojmi webovej časti EWA s tlačidlami Otvoriť, Údaje, Hľadať a Pomocník Nasledujúci príklad zobrazuje vzorky webovej časti EWA s celý panel s nástrojmi. Tento príklad zobrazuje zošita v zobrazení hárka a obsahuje ponuku Otvoriť, údaje a Obrázok tlačidla tlačidlo nájsť. Ak je hárok v zobrazení pomenovaná položka, zobrazenie sa zobrazí aj na paneli s nástrojmi.

Súhrn

Panel s nástrojmi webovej časti EWA s tlačidlami Otvoriť, Údaje, Hľadať a Pomocník Tento obrázok zobrazuje ukážku webovej časti EWA, ktorá obsahuje Súhrn panel s nástrojmi. Zošit, aby sa táto webová časť nachádza v zobrazení pomenovaná položka a zobrazuje ponuka Otvoriť, v ponuke údaje a zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu. Zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu sa zobrazí na pravej strane panela s nástrojmi a zobrazí pomenované položky, ktoré sú definované v zošite. Ak je zošit v zobrazení hárka, zobrazenia zoznamu sa nezobrazí.

Iba navigácia

Rozloženie typu panela s nástrojmi Iba navigácia závisí od zobrazenia zošita vo webovej časti EWA. Nasledujúca tabuľka obsahuje opis týchto rozdielov. V zobrazení pracovného hárka sa zobrazia iba navigačné tlačidlá. V zobrazení pomenovanej položky sa zobrazí aj rozbaľovací zoznam Zobraziť.

Žiadne

Ak vyberiete typ panela s nástrojmi Žiadne, pomocou služby Excel Services sa panel s nástrojmi skryje. Môže to byť užitočné vtedy, keď nechcete, aby používatelia mali možnosť pracovať so zošitom. Keď napríklad zobrazíte webovú časť Excel Web Access na tabuli, môžete sa rozhodnúť skryť panel s nástrojmi v tejto webovej časti.

Na začiatok stránky

Príkazy ponuky panela s nástrojmi

Služba Excel Services automaticky povoľuje tieto príkazy. Ak chcete zakázať niektorý z týchto príkazov, zrušte začiarknutie príslušného políčka pre daný príkaz.

Príkaz

Popis

Otvoriť v programe Excel, Otvoriť snímku v programe Excel

Po výbere tohto príkazu na vo webovej časti zobrazia príkazy Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel v ponuke Otvoriť na paneli s nástrojmi. Ak je v počítači používateľa nainštalovaný program Excel, používateľ môže otvoriť zošit v programe Excel na úpravy. Ak chcete skryť príkazy Otvoriť v programe Excel a Otvoriť snímku v programe Excel a zabrániť otvoreniu zošita používateľmi v programe Excel, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Dôležité: Táto vlastnosť ovplyvňuje iba zobrazenie položiek ponuky Otvoriť . Nemá vplyv na povolenia používateľa. Ak chcete spravovať zabezpečenie, správca musí priradiť povolenia používateľa.

Obnoviť vybraté pripojenie, Obnoviť všetky pripojenia

Tento príkaz umožňuje webovej časti zobraziť príkazy Obnoviť vybraté pripojenie a Obnoviť všetky pripojenia v ponuke Údaje na paneli s nástrojmi. potom môže používateľ manuálne obnoviť všetky pripojenia alebo vybraté pripojenie na zdroje externých údajov.

 • Ak chcete skryť tieto príkazy v ponuke Údaje na paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Vypočítať zošit

Pomocou tohto príkazu je možné zobraziť vo webovej časti príkaz Vypočítať zošit v ponuke Údaje na paneli s nástrojmi.

 • Skryť príkaz Prepočítať zošit v ponuke údaje panela s nástrojmi, zrušte začiarknutie tohto políčka. Tento objekt iba ovplyvňuje zobrazenie príkazu a nemá vplyv na aktuálne nastavenie výpočtov v zošite.

Rozbaľovací zoznam pomenovanej položky

Ak chcete použiť túto vlastnosť, zošit, ktorý chcete zobraziť, sa musí zobrazovať v zobrazení pomenovanej položky. Keď sa zošit zobrazuje v zobrazení pomenovanej položky a začiarknete toto políčko, vo webovej časti na paneli s nástrojmi sa zobrazí rozbaľovací zoznam Zobraziť.

 • Ak chcete skryť rozbaľovací zoznam Zobraziť na paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie tohto políčka. Ak napríklad chcete, aby sa vo webovej časti zobrazovala iba špecifická pomenovaná položka a nechcete, aby ju mohli používatelia meniť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Na začiatok stránky

Vlastnosti častí Navigácia a Interaktivita

Ak nie je uvedené inak, služba Excel Services automaticky povolí tieto vlastnosti. Ak chcete zakázať jednu alebo viacero z týchto vlastností, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

Vlastnosť

Popis

Hypertextové prepojenia

Táto vlastnosť umožňuje hypertextovým prepojeniam prepojiť sa na umiestnenia v zošite alebo na súbory a dokumenty mimo zošita. Ak chcete povoliť prepájanie na umiestnenia v zošite, musíte začiarknuť aj pole vlastnosti Navigácia v zošite . Zrušením začiarknutia tohto políčka zakážete všetky hypertextové prepojenia (t. j. prepojenia na umiestnenia v zošite alebo na súbory a dokumenty mimo zošita).

Používanie zošita

Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka zapnete alebo vypnete možnosť používania zošita. Používanie zošita zahŕňa nasledujúce operácie:

 • Manuálne, pravidelné a automatické obnovenie externých údajov

 • Používateľské zadávanie hodnôt parametrov, ktoré sú uvedené v zdrojovom zošite

 • Operácie zoraďovania a filtrovania

 • Rozbalenie alebo zbalenie prehľadu

 • Rozbalenie alebo zbalenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky

Nastavenia interaktivity

Tieto nastavenia ovládajú špecifické možnosti interaktivity. Ak zrušíte začiarknutie políčka Používanie zošita , služba Excel Services zakáže všetky nastavenia interaktivity a používatelia nebudú môcť začiarknuť ani zrušiť začiarknutie týchto možností.

Nastavenie

Popis

Úprava parametra

Začiarknutím tohto políčka zobrazíte tablu Parametre a umožníte používateľom zadávať hodnoty parametrov, ktoré boli zadefinované v zdrojovom zošite.

 • Zrušením začiarknutia tohto políčka skryjete tablu Parametre. Zakážete tým používateľom zadávať parametre do zošita. Tablu Parametre môžete skryť z rôznych dôvodov, napríklad ak chcete poskytovať hodnotu pre parameter pomocou pripojenia k inej webovej časti namiesto toho, aby ju zadávali používatelia. Ak zrušíte začiarknutie políčka Úprava parametra, v službe Excel Services sa zakáže vlastnosť Zobraziť pracovnú tablu Parametre.

Zobraziť pracovnú tablu Parametre

Začiarknutím tohto políčka povolíte zobrazenie pracovnej tably Parametre v prípade, ak boli pre zošit definované parametre.

 • Zrušením začiarknutia tohto políčka skryjete pracovnú tablu Parametre , a to aj v tom prípade, ak má zošit zadefinované parametre. Tablu Parametre môžete skryť napríklad vtedy, ak hodnotu parametra bude poskytovať iná webová časť (t. j. nie používateľ).

Zoraďovanie

Začiarknutím tohto políčka povolíte zoradenie rozsahov buniek, tabuliek programu Excel a zostáv kontingenčnej tabuľky. Zrušením začiarknutia tohto políčka zabránite zoraďovaniu rozsahov buniek, tabuliek programu Excel a zostáv kontingenčnej tabuľky. Zoradenie, ktoré je už použité v zošite, sa uchová.

Filtrovanie

Začiarknutím tohto políčka povolíte filtrovanie rozsahov buniek, tabuliek programu Excel a zostáv kontingenčných tabuliek, ako aj vytváranie prehľadov. Zrušením začiarknutia tohto políčka zabránite filtrovaniu rozsahov buniek, tabuliek programu Excel a zostáv kontingenčných tabuliek, a zakážete vytváranie prehľadov. Filtrovanie, ktoré už je použité v zošite, sa zachová.

Používanie celej kontingenčnej tabuľky

Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia tohto políčka sa zapnú alebo vypnú nasledujúce interaktívne operácie kontingenčnej tabuľky: rozbaľovanie (zvyšovanie počtu položiek) a zbaľovanie (znižovanie počtu položiek) úrovní údajov, triedenie a filtrovanie.

Pravidelne obnovovať, ak je táto možnosť v zošite povolená

Začiarknutím tohto políčka je možné ovládať zobrazenie prevádzkových hlásení pravidelného obnovovania v dolnej časti webovej časti Excel Web Access. Zrušením začiarknutia tohto políčka zabránite pravidelným obnovovaniam externých údajov zošita a zabránite zobrazovaniu prevádzkových hlásení o pravidelnom obnovovaní v dolnej časti webovej časti Excel Web Access.

Zobraziť výzvu na pravidelné obnovovanie údajov

Ak chcete nastaviť vlastnosť, musíte tiež vyberte políčko Pravidelne obnovovať, ak je povolené v zošite. Vyberte jednu z nasledujúcich možností na ovládanie pravidelný automatické obnovenie:

Vždy    Zobraziť výzvu pravidelný obnovenia bez toho, aby sa vždy možnosť. Túto možnosť použite, ak chcete používateľovi povoliť obnoviť údaje v každom intervale plánované, ale nie na môcť vybrať vždy.

Môžete tiež    Zobrazenie pravidelný obnovenia sa zobrazí výzva na možnosť vždy. Použite túto možnosť Ak chcete povoliť používateľom rozhodnúť, či chcete obnoviť údaje v každom intervale plánované bez zobrazenia výzvy po sebe nasledujúcich.

Nikdy    Pravidelný obnovenia výzvu a možnosť vždy skryť. Túto možnosť použite na povolenie obnovenia údajov v každom plánovanom intervale bez akéhokoľvek upozornenia.

Zavrieť reláciu pred otvorením novej relácie

Začiarknutím tohto políčka sa zavrie aktuálny zošit po otvorení nového zošita. Začiarknutím tohto políčka môžete zlepšiť výkon v prípade, ak viacerí používatelia zobrazujú rovnaký zošit.

 • Zrušením začiarknutia tohto políčka zostane aktuálny zošit po otvorení nového zošita otvorený. Po zrušení začiarknutia tohto políčka bude možné otvoriť naraz nový zošit a po otvorení ďalšieho zošita pritom zachovať nastavenia aktuálneho zošita, napríklad filtre, zoradenia alebo nastavenia hodnôt parametrov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×