Pridanie záznamov do databázy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako môžete zadať údaje do databázy Access a poskytuje doplňujúce informácie potrebné na pochopenie rôznych procesov zadávania údajov. Tento článok tiež vysvetľuje, ako používať niekoľko techník vstupu údajov programu Access.

Obsah tohto článku

Základné informácie o pridávaní záznamov

Pridanie záznamov priamo do tabuľky v údajovom zobrazení

Pridanie záznamov pomocou formulára

Úprava položiek vo vyhľadávacom poli

Zadajte reťazec s nulovou dĺžkou

Pridanie záznamov importom alebo prepojením na údaje

Metódy na úsporu času pri zadávaní údajov

Základné informácie o pridávaní záznamov

Ak chcete presne a rýchlo zadávať údaje do databázy programu Access, je užitočné, ak rozumiete princípom činnosti databázy. Základná štruktúra a princípy, ktorými sa zadávanie údajov riadi, sú vysvetlené v nasledovných častiach.

Vplyv návrhu databázy na zadávanie údajov

Databázy programu Access nie je súbor v rovnakom zmysel ako dokument programu Microsoft Word alebo Microsoft PowerPoint snímok. Namiesto toho databázy programu Access je kolekcia objektov – tabuliek, formulárov, zostáv, dotazov a podobne, ktoré musia spolupracovať databázy správne fungovať.

Tieto objekty okrem toho musia zodpovedať množine princípov návrhu, v opačnom prípade bude funkčnosť databázy funkčná iba obmedzená alebo databáza úplne zlyhá. Tieto princípy návrhu ovplyvňujú aj spôsob zadávania údajov. Pri práci s programom Access by ste tieto skutočnosti o databázových objektoch a návrhu mali mať neustále na pamäti.

 • Program Access uchováva všetky údaje v tabuľkách. Počet použitých tabuliek závisí od návrhu a zložitosti databázy. Aj keď údaje je možné zobraziť vo formulároch, zostavách alebo výsledkoch vrátených dotazom, v programe Access sa údaje uchovávajú len v tabuľkách a ostatné objekty v databáze sú založené na týchto tabuľkách.

 • Každá tabuľka by mala prijímať len jeden typ údajov. Napríklad tabuľka s informáciami o obchodných kontaktoch by nemala obsahovať informácie o predaji. Ak to tak nie je, vyhľadávanie správnych informácií môže byť veľmi ťažké, ak len nie úplne nemožné.

 • Každé pole v tabuľke zvyčajne prijíma len jeden typ údajov. Nie je napríklad možné ukladať poznámky do množiny polí, ktoré sú určené na prijímanie čísel. Pri pokuse o zadanie textu do takéhoto poľa sa v programe Access zobrazí chybové hlásenie. Toto pravidlo však nie je až také striktné. V poliach nastavených na typ údajov Text je napríklad možné zadávať čísla (ako napríklad PSČ), ale tieto údaje nie je možné používať vo výpočtoch.

 • S niektorými výnimkami polia v zázname mali prijímať len jednu hodnotu. Napríklad, môžete zadať nie viac ako jednu adresu do poľa adresy. Toto je na rozdiel od programu Microsoft Excel, ktorý na základe predvoleného nastavenia umožňuje zadať ľubovoľný počet mien alebo adries alebo obrázky v jednej bunke, ak nenastavíte bunky s cieľom prijať obmedzené typy údajov.

  Do polí nastavených na typ údajov Text alebo Memo však môžete zadať s oddeľovačmi zoznam položiek. Okrem toho Access poskytuje funkciu s názvom pole s viacerými hodnotami. Môžete použiť polia s viacerými hodnotami, na priloženie viacerých údajov do jedného záznamu a na vytvorenie zoznamov, ktoré prijímajú viaceré hodnoty. Napríklad, môžete priložiť snímok programu Microsoft PowerPoint a ľubovoľný počet obrázkov so záznamom v databáze. Môžete tiež vytvoriť zoznam s menami a vyberte ľubovoľný počet názvy podľa potreby. Zdá sa, že používanie polí s viacerými hodnotami môžu prerušiť pravidlá návrhu databázy, pretože môžu obsahovať viac ako jeden záznam na pole v tabuľke, ale nie je vlastne, pretože program Access používa pravidlá "v zákulisí," pomocou uloženia údajov v tabuľkách špeciálne, skryté.

 • V starších verziách programu Access (pred rokom 2007) museli navrhnúť a vytvoriť aspoň jednu tabuľku, ako môžete zadať údaje. Ste museli rozhodnúť, ktoré polia pridať do tabuľky a nastaviť typy údajov pre každé pole. V novších verziách Access, môžete teraz otvoríte prázdnu tabuľku a začať so zadávaním údajov. Prístup sa priradiť typ údajov pre pole na základe čo zadáte.

Ďalšie informácie

Informácie v tejto časti sa dotýkajú v návrhu databázy, návrhu tabuľky a funkciou s názvom polí s viacerými hodnotami.

Prístup k článkom s ďalšími informáciami na tieto témy získate po kliknutí na nasledujúce prepojenia.

 • Základy navrhovania databázy

  V tomto článku sú vysvetlené základné princípy, ako je plánovanie databázy, navrhovanie údajov a normalizácia, čo je proces delenia údajov do súvisiacich tabuliek a eliminácie nadbytočných údajov.

 • Vytváranie tabuliek v databáze

  V tomto článku sú vysvetlené spôsoby vytvárania tabuliek, pridávania hlavných kľúčov (polí, ktoré jednoznačne určujú každý riadok alebo záznam v tabuľke) a nastavovania typov údajov a vlastností tabuliek.

 • Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze

  V tomto článku sú vysvetlené spôsoby pripájania údajov do poľa prílohy.

 • Používanie zoznamu uchovávajúceho viacero hodnôt

  V tomto článku sú vysvetlené spôsoby používania zoznamov začiarkavacích políčok a rozbaľovacích zoznamov začiarkavacích políčok na ukladanie viacerých hodnôt.

Vplyv typu údajov na ich zadávanie

Pri návrhu tabuľky databázy vyberáte typ údajov pre každé z polí v tejto tabuľke, čo vám pomáha zaistiť presnejšie zadávanie údajov. Predpokladajme napríklad, že otvoríte prázdnu tabuľku a zadáte množinu údajov o predaji. Program Access potom k poľu priradí typ údajov Number. Pri pokuse o zadanie textu do tohto poľa sa potom zobrazí chybové hlásenie a používateľ nemá možnosť uložiť zmenený záznam, čo prispieva k ochrane údajov.

Zobrazenie postupu na zobrazenie typov údajov

Na navigačnej table vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorá sa má zistiť, otvorte tabuľku v údajovom zobrazení. Na karte polia kliknite v skupine Formátovanie si pozrite hodnotu položky v zozname Typ údajov. Poznámka: Ak používate Access 2007, nájdete v tomto zozname na karte údajový hárok v skupine typy údajov a formátovanie. Hodnota sa mení podľa vás umiestnite kurzor do rôznych polí v tabuľke. Na tomto obrázku sa zobrazuje v zozname:

  Zoznam typov údajov

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete preskúmať, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  V programe Access sa otvorí tabuľka v mriežke návrhu a v hornej časti mriežky sa zobrazí názov a typ údajov každého poľa tabuľky. Typická tabuľka v mriežke návrhu je znázornená na tomto obrázku.

  Polia v návrhovom zobrazení

Typ údajov, ktoré ste nastavili pre každé pole tabuľky poskytuje prvú úroveň určovať, ktoré môžete a nemôžete zadať do poľa. V niektorých prípadoch, ako napríklad pri práci s poľom typu Memo, môžete zadať všetky údaje, ktoré chcete. V ostatných prípadoch, ako napríklad pri práci s pole typu Automatické číslovanie, zadajte údaje Nastavenie poľa zabráni zadaniu informáciu o vôbec. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov danej Access poskytuje a popisuje, akým spôsobom ovplyvnia zadávanie údajov.

Typ údajov

Vplyv na vkladanie údajov

Text

Textové polia prijímajú textové alebo číselné znaky, vrátane oddelených zoznamov položiek. Pole typu text akceptuje menší počet znakov ako pole typu Memo – od 0 do 255 znakov. V niektorých prípadoch môžete použiť funkcie konverzie vykonávať výpočty na základe údajov v textovom poli. Všimnite si, že začiatok v Accesse 2013, textových údajov typy boli premenované na Krátky Text.

Memo

Tento typ poľa dokáže obsiahnuť veľké množstvo textových a číselných údajov. Ak návrhár databázy nastavil pole tak, aby podporovalo formátovanie typu RTF, je možné použiť typy formátovania, ktoré sú bežne k dispozícii v programoch na spracovanie textu, ako je napríklad program Word. Môžete napríklad používať rôzne písma a veľkosti písma pre určité znaky v texte, môžete nastaviť, aby sa zobrazovali tučným písmom alebo kurzívou atď. K údajom môžete pridávať aj značky HTML.

Okrem toho polia typu Memo mať vlastnosť len Priložiť. Keď povolíte túto vlastnosť, môžete pridať nové údaje do poľa typu Memo, ale nie je možné zmeniť existujúce údaje. Táto funkcia je určená pre použitie v aplikáciách, ako je napríklad sledovanie databázy, kde budete musieť Majte trvalý záznam, ktorý zostáva nemení. Keď umiestnite kurzor do poľa typu Memo s vlastnosť Len priložiť povolená, na základe predvoleného nastavenia zmizne text v poli. Text je možné použiť formátovanie a ďalšie zmeny.

Všimnite si, že začiatok v Accesse 2013, údajov Memo boli premenované typy na Dlhý Text.

Podobne ako pri poliach typu Text môžete aj pri porovnávaní údajov v poli typu Memo spustiť funkcie konverzie.

Number

Do tohto typu poľa môžete zadávať iba čísla a môžete vykonávať výpočty na základe hodnôt v poli typu Number.

Veľké číslo

Tento typ poľa môže obsahovať iba čísla a môžete vykonávať výpočty na základe hodnôt v poli veľkého množstva. Všimnite si, že mnohé typy údajov sú dostupné len v Office 365 predplatné verzie programu Access.

Date/Time

V tomto type poľa môžete zadávať iba dátum a čas. V závislosti od nastavenia poľa návrhárom databázy sa môžete stretnúť s rôznymi okolnosťami:

 • Ak návrhár databázy nastavil vstupnú masku pre pole (séria explicitných a zástupných znakov, ktoré sa zobrazia po výbere poľa), musíte zadať údaje do medzier vo formáte, ktorý poskytuje maska. Napríklad, ak sa zobrazí masky napríklad MMM_DD_RRRR, musíte zadať Oct 11 2017 do políčok. Nemôžete zadať celý názov mesiaca alebo hodnoty dve číslice roka.

 • Ak návrhár nevytvorili vstupnú masku na riadenie zadávania dátumu alebo času, môžete zadať hodnotu, pomocou ľubovoľný platný formát dátumu alebo času. Môžete napríklad zadať 11 Október 2017, 10 alebo 11/17, 11 Október 2017, a tak ďalej.

 • Návrhár databázy môžu vzťahovať formátu zobrazenia poľa. V takom prípade ak neexistuje žiadna vstupná maska, môžete zadať hodnotu v takmer akomkoľvek formáte, ale program Access zobrazí dátumy v súlade s formátom zobrazenia. Napríklad, môžete zadať 10/11/2017, ale formát zobrazenia je nastavené tak, aby sa zobrazí hodnota ako 11 – Oct-2017.

Mena

V tomto type poľa môžete zadať iba hodnoty meny. Nie je nutné manuálne zadanie symbolu meny. Program Access predvolene použije daný symbol ( ¥, £, $, atď.) zadaný v miestnom nastavení systému Windows.

Automatické číslovanie

V tomto type poľa nemôžete nikdy zadávať ani meniť údaje. Vždy, keď do tabuľky pridáte nový záznam, program Access zvýši hodnoty v poli typu Automatické číslovanie.

Výpočtové

Nie môžete zadať alebo kedykoľvek zmeniť údaje v tento typ poľa. Výsledky tohto poľa sú určené výraz definujete. Program Access aktualizuje hodnoty v poli výpočtu vždy, keď pridávate alebo upravujete nového záznamu do tabuľky. Všimnite si, že výpočtu typy údajov boli pridané do začiatku prístup v programe Access 2010.

Áno/Nie

Keď kliknete na pole nastavené na tento typ údajov, program Access zobrazí začiarkavacie políčko alebo rozbaľovací zoznam v závislosti od spôsobu formátovania poľa. Ak je pole naformátované, aby zobrazovalo zoznam, môžete z neho vybrať hodnoty Áno alebo Nie, True alebo False alebo Zapnuté alebo Vypnuté, a to opäť v závislosti od spôsobu formátovania poľa. Nemôžete zadať alebo zmeniť hodnoty v zozname priamo z formulára alebo tabuľky.

OLE Object

Tento typ poľa sa používa v prípade, že chcete zobraziť údaje zo súboru vytvoreného v inom programe. Môžete tu napríklad zobraziť textový súbor, graf programu Excel alebo snímky programu PowerPoint.

Prílohy poskytujú rýchlejší, ľahší a flexibilnejší spôsob zobrazenia údajov z iných programov. Ďalšie informácie nájdete nižšie v tabuľke, v časti Attachment.

Hypertextové prepojenie

Tento typ poľa môže obsahovať žiadne údaje a program Access ich zalomí vo webovej adresy. Napríklad, ak zadáte hodnotu do poľa, Access obklopuje text s http://www. your_text.com. Ak zadáte platnú webovú adresu, prepojenie bude fungovať. V opačnom prípade váš odkaz bude mať za následok chybové hlásenie. Tiež úprava existujúcich hypertextových prepojení môže byť ťažké pretože kliknutím na pole hypertextového prepojenia pomocou myši spustí prehľadávač a prejdete na lokalitu, v odkaze. Ak chcete upraviť pole hypertextového prepojenia, vyberte susediace pole, pomocou klávesov TAB alebo šípka presuňte zvýraznenie na pole hypertextového prepojenia a stlačením klávesu F2 povoliť úpravy.

Attachment

K tomuto typu poľa možno priložiť údaje z iných programov, ale nie je možné do neho vkladať alebo inak zadávať textové alebo číselné údaje.

Ďalšie informácie o používaní poľa prílohy, nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Sprievodca vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním nie je typ údajov. Namiesto toho používate sprievodcu na vytvorenie dvoch typov rozbaľovacích zoznamov: zoznamov hodnôt a vyhľadávacích polí. Zoznam hodnôt používa oddelený zoznam položiek, ktoré zadávate manuálne pri používaní Sprievodcu vyhľadávaním. Hodnoty môžu byť nezávislé od iných údajov alebo objektov v databáze.

Na rozdiel od vyhľadávacie pole používa dotaz na načítanie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek v databáze alebo v inom umiestnení, napríklad na serveri služby SharePoint. Vyhľadávacie pole potom zobrazí údaje v rozbaľovacom zozname. Na základe predvoleného nastavenia Sprievodca vyhľadávaním nastaví pole tabuľky na typ údajov Number.

Môžete pracovať s vyhľadávacích polí priamo v tabuľkách, ale aj vo formulároch a zostavách. Na základe predvoleného nastavenia hodnoty vo vyhľadávacom poli zobrazia v type zoznamu nazvanom pole so zoznamom – zoznam, ktorý má šípku rozbaľovacieho zoznamu: Prázdny vyhľadávací zoznam . V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastavil vyhľadávacie pole a pole so zoznamom, môžete upraviť položky zoznamu a pridanie položiek do zoznamu. Tak, že musí návrhár databázy nastaviť vlastnosť pre vyhľadávacie pole (vlastnosť sa nazýva Obmedziť na zoznama návrhár musí vypnite).

Ak nie je možné priamo upravovať hodnoty vo vyhľadávacom zozname, musíte pridať alebo zmeniť údaje v zozname preddefinovaných hodnôt alebo v tabuľke, ktorá slúži ako zdroj pre vyhľadávacie pole. Informácie o tom nájdete v téme Úprava položiek vo vyhľadávacom poli, ďalej v tomto článku.

Keď napokon vytvoríte vyhľadávacie pole, môžete ho nastaviť tak, aby podporovalo viaceré hodnoty. Ak ho takto nastavíte, pri každej položke výsledného zoznamu sa zobrazí začiarkavacie políčko. Je možné začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčok pre ľubovoľný počet položiek. Typický zoznam s viacerými hodnotami je zobrazený na nasledovnom obrázku:

Zoznam začiarkavacích políčok

Informácie o vytvorení viachodnotového vyhľadávacieho poľa a používaní výsledných zoznamov nájdete v článkoch Použitie zoznamu, viacerými hodnotami a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Poznámka : Prílohy, výpočtu a veľkého množstva typy údajov nie sú dostupné v formáty súborov .mdb.

Vplyv vlastností polí tabuľky na zadávanie údajov

Okrem princípov návrhu, ktoré riadia štruktúru databázy, a typov údajov, ktoré určujú typ zadávaných údajov, môžu spôsob zadávania údajov do databázy programu Access ovplyvňovať aj niektoré vlastnosti poľa.

Zobrazenie vlastností poľa tabuľky

Program Access poskytuje dva spôsoby zobrazenia vlastností pre pole tabuľky. Môžete použiť ovládacie prvky na karte údajový hárok alebo môžete otvoriť tabuľku v návrhovom zobrazení. Nasledujúce skupiny krokov je vysvetlené použitie oboch spôsobov.

Zobrazenie vlastností tabuľky na karte Údajový hárok

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

 2. Kliknite na kartu polia a použite ovládacie prvky v skupine Formátovanie na zobrazenie vlastností pre každé pole tabuľky. Poznámka: Ak používate Access 2007, nájdete v tomto zozname na karte údajový hárok v skupine typy údajov a formátovanie.

Zobrazenie vlastností tabuľky v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

  Tabuľka sa otvorí v mriežke návrhu programu Access.

 2. V spodnej časti mriežky kliknite na kartu Všeobecné, ak ešte nie je vybratá.

  alebo

  Ak chcete zobraziť vlastnosti vyhľadávacieho poľa, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

  Vyhľadávacie pole je pole tabuľky, ktoré používa dotaz na načítanie hodnôt z tabuliek databázy. Na základe predvoleného nastavenia vyhľadávacie pole tieto hodnoty zobrazuje vo formáte zoznamu. V zozname je možné vybrať jednu alebo viacero položiek podľa toho, ako návrhár databázy nastavil toto vyhľadávacie pole.

Zoznam vlastností s najväčším vplyvom na zadávanie údajov a vysvetlenie ich vplyvu na zadávanie údajov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Vlastnosť

Umiestnenie v mriežke návrhu tabuľky

Možné hodnoty

Správanie pri pokuse zadať údaje

Veľkosť poľa

Karta Všeobecné

0-255

Obmedzenie znakov sa používa len pri poliach nastavených na typy údajov Text. Ak sa pokúsite zadať viac znakov, pole ich odreže.

Povinné

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Ak je táto vlastnosť zapnutá, vyžaduje zadanie hodnoty do poľa a program Access nepovoľuje ukladanie žiadnych nových údajov, kým nevyplníte povinné pole. Ak je táto vlastnosť vypnutá, pole prijíma hodnoty null, čo znamená, že pole môže zostať prázdne.

Poznámka : Hodnota null nie je to isté ako nulová hodnota. Nula je číslo a hodnota null predstavuje chýbajúcu, nedefinovanú alebo neznámu hodnotu.

Povoliť reťazce s nulovou dĺžkou

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Ak je vlastnosť zapnutá, môžete zadávať reťazce s nulovou dĺžkou, čiže reťazce, ktoré neobsahujú žiadne znaky. Ak chcete vytvoriť reťazec s nulovou dĺžkou, zadajte do poľa dvojicu úvodzoviek ("").

Indexované

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Pri indexovaní poľa tabuľky program Access zabraňuje pridávaniu duplicitných hodnôt. Index môžete vytvoriť aj z viacerých polí. Ak to vykonáte, môžete zadávať duplicitné hodnoty do jedného poľa, nie však do oboch.

Vstupná maska

Karta Všeobecné

Preddefinované alebo vlastné skupiny textových a zástupných znakov

Vstupná maska sily musíte zadať údaje v preddefinovanom formáte. Masky sa zobrazia pri výbere poľa v tabuľke alebo ovládacieho prvku vo formulári. Predpokladajme napríklad, že kliknete na pole Date a zobrazia sa znaky: MMM-DD-YYYY. To je vstupnej masky. Musíte zadať hodnoty mesiaca v tvare troch písmen skratky, napríklad okt, a hodnotu roka ako štyri číslice – napríklad október 15 2017.

Poznámka : Nezabúdajte, že vstupné masky riadia len zadávanie údajov a nie spôsob uchovávania alebo zobrazovania týchto údajov v programe Access.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vstupných masiek nájdete v článku ovládanie formátov zadávaných údajov vstupnými maskami. Ďalšie informácie o tom, ako program Access ukladá a zobrazí údajov Date/Time nájdete v článku Zadajte hodnotu dátumu alebo času.

Obmedziť na zoznam

Karta Vyhľadávanie

Áno/Nie

Zapína alebo vypína zmeny položiek vo vyhľadávacom poli. Noví používatelia programu Access sa niekedy pokúšajú zmeniť položky vo vyhľadávacom poli manuálne. Keď program Access zabraňuje zmenám položiek v poli, táto vlastnosť je nastavená na hodnotu Áno. Ak táto vlastnosť povolená a potrebujete zmeniť položky v zozname, je nutné otvoriť zoznam (Ak chcete upraviť zoznam hodnôt) alebo tabuľku, ktorá obsahuje zdrojové údaje zoznamu (Ak chcete upraviť vyhľadávacie pole) a zmeňte hodnoty tam. Ďalšie informácie o používaní vyhľadávacích polí nájdete v téme Úprava položiek vo vyhľadávacom poli, ďalej v tomto článku.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Karta Vyhľadávanie

Áno/Nie

Vlastnosť povoľuje alebo zakazuje príkaz Upraviť položky zoznamu pre zoznamy hodnôt, ale nie pre vyhľadávacie polia. Ak chcete tento príkaz povoliť pre vyhľadávacie polia, zadajte platný názov formulára vo vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu. Príkaz Povoliť úpravy zoznamu hodnôt sa zobrazí v kontextovej ponuke, ktorá sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši ovládací prvok zoznamu alebo poľa so zoznamom. Po spustení príkazu sa zobrazí dialógové okno Úprava položiek zoznamu. Ak zadáte názov formulára do vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu, v programe Access sa namiesto zobrazenia dialógového okna spustí tento formulár.

Poznámka : Príkaz Upraviť položky zoznamu môžete spustiť z ovládacieho prvku zoznamu alebo poľa so zoznamom, ktorý sa nachádza vo formulári alebo z ovládacích prvkov polí so zoznamom v tabuľkách a v množinách výsledkov dotazu. Formuláre musia byť otvorené v návrhovom alebo v prehľadávacom zobrazení, tabuľky a množiny výsledkov dotazu musia byť otvorené v údajovom zobrazení.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Karta Vyhľadávanie

Názov formulára na zadávanie údajov

Ak zadáte názov formulára na zadávanie údajov ako hodnotu tejto vlastnosti tabuľky, po spustení príkazu Upraviť položky zoznamu sa otvorí tento formulár. Ak použijete inú hodnotu, po spustení príkazu sa zobrazí dialógové okno Úprava zoznamu položiek.

Na začiatok stránky

Pridávanie záznamov priamo do tabuľky v údajovom zobrazení

Tabuľka otvorená v údajovom zobrazení sa podobá na hárok programu Excel. Údaje môžete zadávať alebo prilepovať do jedného alebo do viacerých polí, ktoré sú ekvivalentmi buniek na hárku.

Majte tieto skutočnosti na pamäti pri používaní programu.

 • Údaje nie je potrebné explicitne ukladať. Program Access vykonáva v tabuľke zmeny pri prechode kurzora do nového poľa v rovnakom riadku alebo pri prechode do iného riadka.

 • Na základe predvoleného nastavenia sú polia v databáze programu Access nastavené na prijímanie špecifického typu údajov, ako je napríklad text alebo čísla. Je nutné zadať typ údajov, ktorý pole prijíma na základe svojho nastavenia. Ak zadáte iný typ, v programe Access sa zobrazí chybové hlásenie:

  Chybové hlásenie neplatnú hodnotu

 • Pre pole môže byť použitá vstupná maska. Vstupná maska je množina explicitných a zástupných znakov, ktorá presadzuje zadávanie údajov v určenom formáte.

  Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku ovládanie formátov zadávaných údajov vstupnými maskami.

 • S výnimkou prílohy a zoznamy s viacerými hodnotami, môžete zadať len jeden záznam vo väčšine polí. Ak neviete, či pole akceptuje prílohy, môžete skontrolovať vlastnosti poľa. Urobíte to tak, pozrite si kroky v časti Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku. Zoznam s viacerými hodnotami môžete vždy identifikovať, pretože program Access zobrazí začiarkavacie políčko vedľa každej položky zoznamu.

Zadávanie údajov do tabuľky

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

  Na základe predvoleného nastavenia sa tabuľka v programe Access otvára v údajovom zobrazení, čiže v mriežke, ktorá sa podobá na hárok programu Excel.

 2. Kliknite alebo inak vyberte prvé pole, ktoré chcete použiť, a potom zadajte údaje.

 3. Ak chcete prejsť do ďalšieho poľa v rovnakom riadku, stlačte kláves TAB, použite klávesy so šípkou doprava alebo doľava alebo kliknite na bunku v tomto poli.

  Ak stlačíte kláves TAB, na základe predvoleného nastavenia sa na určenie smeru posúvania kurzora v programe Access použije miestne nastavenie systému Windows. Ak sa v počítači používa jazyk so zápisom sprava doľava, kurzor sa posúva doľava.

  Ak sa chcete presunúť na vedľajšiu bunku v stĺpci, použite klávesy so šípkou nahor alebo nadol.

Použitie formátovania RTF na údaje v poli dlhý Text (Memo)

 1. V tabuľke otvorenej v údajovom zobrazení, vyberte pole dlhý Text. Ak používate Access 2007 alebo Access 2010, ktoré by sa pole typu Memo.

  Zvyčajne dlhé textové polia obsahujú komentáre alebo poznámky, takže môžete hľadať pole s názvom "Komentáre" alebo "Poznámky." Ak ste stále nenašli poľa dlhý Text, pozrite si kroky vo Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 2. Ak chcete formátovať text, použite tlačidlá a ponuky na karte Domov v skupine Písmo.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, môžete zmeniť text na tučný alebo na kurzívu, môžete zmeniť farby a máte k dispozícii aj ďalšie možnosti.

Na začiatok stránky

Pridávanie údajov pomocou formulára

Formuláre na pridávanie údajov poskytujú pohodlnejší, rýchlejší a presnejší spôsob zadávania údajov. Formuláre zvyčajne vytvárate, keď potrebujete naraz zadať údaje naraz do viacerých tabuliek. Formuláre vytvárate aj v prípade, že chcete skryť niektoré polia v tabuľke, ak chcete zjednodušiť používanie databázy (krok, ktorý môže znížiť náklady na zaškolenie), alebo ak chcete zabezpečiť, aby používatelia správne zadávali údaje.

Ako sa používa formulár na úpravu údajov závisí od návrhu formulára. Formuláre môžu obsahovať ľubovoľný počet ovládacích prvkov, napríklad zoznamov, textových polí, tlačidiel a údajových hárkov – mriežky, ktoré vyzerajú ako hárky programu Excel. V poradí, každá ovládacie prvky vo formulári buď číta alebo zapisuje údaje do poľa zdrojovej tabuľky. Čo daného ovládacieho prvku závisí od typu údajov nastavených pre pole zdrojovej tabuľky, všetkých vlastností nastavených pre dané pole, a na niekoľko vlastností, ktoré návrhár databázy nastavil pre každý ovládací prvok. Ďalšie informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí vplyv zadávania údajov, nájdete v častiach vplyv typov údajov na zadávanie údajov a vplyv vlastností poľa tabuľky na zadávanie údajov, v tomto článku.

Nasledujúce sekcie vysvetľujú, ako používať najbežnejšie ovládacie prvky vkladania údajov. S prípadnými otázkami o konkrétnej databáze sa obráťte na správcu systému alebo návrhára databázy.

Pridanie alebo úprava textu v textovom poli

Pri pridať alebo upraviť text v textovom poli, môžete pracovať s údajmi v textovom alebo dlho (Memo) textové pole. Pri ďalšom postupe nezabudnite, že môžete nastaviť poľa dlhý Text (alebo ovládací prvok viazaný na pole dlhý Text) na podporu formátovanie textu, a potom môžete použiť iné písma, veľkosti, štýly a farby textu.

Úprava textu v textovom poli

 • Umiestnite kurzor do textového poľa a potom údaje zmeniť. Nezabudnite, že nie je možné vykonávať výpočty na čísla v textovom alebo dlhý Text (Memo) pole.

Použitie formátovania RTF

Poznámka : Tieto kroky môžete sledovať len vtedy, keď textové pole je viazané na pole dlhý Text (Memo). Pozrite si postup v časti zobrazenie vlastností pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 1. Formulár otvorený vo formulári alebo v zobrazení rozloženia alebo otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, vyberte pole, dlhý Text (Memo).

 2. Ak chcete formátovať text, použite tlačidlá a ponuky na karte Domov v skupine Písmo.

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, môžete zmeniť text na tučný alebo na kurzívu, môžete zmeniť farby a máte k dispozícii aj ďalšie možnosti.

Zadávanie údajov pomocou zoznamu

Môžete použiť zoznamy vo formulároch, v tabuľkách alebo vo výsledkoch dotazu, ktoré sú otvorené v údajovom zobrazení, čo je mriežka, ktorá sa podobá na hárok programu Excel.

Ak používate zoznam vo formulári, môže sa zobraziť ovládací prvok pole so zoznamom alebo ovládací prvok zoznam. Ovládacie prvky poľa so zoznamom a zoznamu sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Prázdny vyhľadávací zoznam

Základný ovládací prvok zoznam vo formulári

Ak používate zoznam v tabuľke alebo v dotaze, v programe Access sa na základe predvoleného nastavenia použije pole so zoznamom.

Okrem toho, zoznamy môžu podporovať viaceré hodnoty. Po zobrazení zoznamu začiarknutie políčka vedľa každej položky zoznamu, môžete vybrať viac ako 100 položiek v tomto zozname. Zoznamy s viacerými hodnotami, ktoré je možné vytvoriť bez programovania môžete vyriešiť bežné pracovné problémy. Predpokladajme, že používate databázy programu Access na sledovanie problémy technickej podpory zákazníkov. Ak potrebujete priradiť viacerým osobám problém, môžete použiť zoznam s viacerými hodnotami. Tieto údaje ukazujú typické zoznamov s viacerými hodnotami.

Rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v otvorenom stave.   Zoznam začiarkavacích políčok

Položky v zozname je tiež možné upravovať. Ak je tento príkaz povolený, môžete pridávať, meniť alebo odstraňovať položky zoznamu priamo v zozname. Ak však návrhár databázy tento príkaz zakázal, nemusí byť táto možnosť k dispozícii pre všetky databázy.

V postupoch v nasledovných častiach je vysvetlený spôsob používania a úpravy zoznamov.

Výber položiek v rozbaľovacom zozname

 1. Otvorte formulár, tabuľku alebo výsledky dotazu, ktoré obsahujú zoznam.

  Poznámka : Formuláre musia byť otvorené vo formulárovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Tabuľky a množiny výsledkov dotazu je nutné otvoriť v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa zoznamu a potom vyberte požadovanú položku.

 3. Ak chcete potvrdiť kroky vykonané v databáze, prejdite kurzorom do iného poľa.

Výber položiek v zozname

 1. Otvorte formulár, ktorý obsahuje zoznam.

 2. Prezrite si zoznam položiek v zozname a vyberte požadovanú položku.

 3. Ak chcete potvrdiť kroky vykonané v databáze, prejdite kurzorom do iného poľa.

Výber položiek v rozbaľovacom zozname začiarkavacích políčok

 1. Otvorte formulár, tabuľku alebo množinu výsledkov dotazu, ktoré obsahujú zoznam.

  Poznámka : Môžete použiť rozbaľovacie zoznamy začiarkavacích políčok vo formulároch, tabuľkách alebo v množinách výsledkov dotazu. Ak to chcete vykonať, formuláre je nutné otvoriť vo formulárovom alebo prehľadávacom zobrazení a tabuľky a množiny výsledkov dotazu je nutné otvoriť v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite šípku nadol vedľa zoznamu.

 3. Začiarknite niektoré zo 100 políčok a kliknite na tlačidlo OK.

Výber položiek v zozname začiarkavacích políčok

 1. Otvorte formulár, ktorý obsahuje zoznam.

  Poznámka : Formulár musí byť otvorený vo formulárovom alebo v prehľadávacom zobrazení.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa zoznamu.

 3. Začiarknite niektoré zo 100 začiarkavacích políčok a kliknite na tlačidlo OK.

Úprava položiek v zozname

Poznámka : Môžete upravovať ľubovoľný typ zoznamu vo formulári, tabuľke alebo v množine výsledkov dotazu. Nezabúdajte, že formuláre musia byť otvorené vo formulárovom alebo prehľadávacom zobrazení a tabuľky a množiny výsledkov dotazu musia byť otvorené v údajovom zobrazení. Nezabúdajte ani na to, že návrhár databázy alebo oddelenie IT mohli tento príkaz zakázať. Príkaz tak nemusí byť vždy k dispozícii.

 1. Otvorte formulár, tabuľku alebo množinu výsledkov dotazu, ktoré obsahujú zoznam.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam, ktorý chcete upraviť, a vyberte položku Upraviť položky zoznamu.

  Zobrazí sa dialógové pole alebo formulár na zadávanie údajov. Vzhľad obrazovky závisí od typu zoznamu, ktorý chcete upravovať. V programe Access sa používajú dva základné typy zoznamov: zoznamy hodnôt a vyhľadávacie zoznamy. V zoznamoch hodnôt sa zobrazujú položky, ktoré zadávate manuálne, a vyhľadávacie zoznamy používajú dotazy na načítanie údajov z tabuliek. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak upravujete zoznam hodnôt, použite dialógové okno Úprava položiek zoznamu na úpravu údajov zoznamu a po skončení kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak upravujete vyhľadávací zoznam, zobrazí sa formulár na zadávanie údajov. Použite tento formulár na úpravu údajov zoznamu.

Na začiatok stránky

Úprava položiek vo vyhľadávacom poli

Vyhľadávacie pole predstavuje zoznam údajov, ktoré môžu používatelia použiť na výber položiek. Môžete vytvárať dva typy vyhľadávacích zoznamov.

 • Zoznamy hodnôt    Tieto zoznamy obsahujú naprogramovanú množinu manuálne zadaných údajov. Hodnoty sú umiestnené vo vlastnosti vyhľadávacieho poľa Zdroj riadka.

 • Vyhľadávacie zoznamy    Tieto zoznamy používajú dotaz na načítanie hodnôt z inej tabuľky. Vlastnosť Zdroj riadka obsahuje namiesto naprogramovaného zoznamu hodnôt dotaz.

Na základe predvoleného nastavenia sa vyhľadávacie údaje v programe Access zobrazujú v rozbaľovacom zozname, aj keď je možné zadať ovládací prvok zoznamu. Rozbaľovací zoznam sa otvorí, aby sa zobrazil zoznam, ktorý sa po výbere položky zavrie. Zoznam zostáva naopak stále otvorený.

Príkaz Upraviť položky zoznamu alebo upraviť údaje priamo vo vlastnosti Zdroj riadka alebo v zdrojovej tabuľke. Informácie o používaní príkazu Upraviť položky zoznamu nájdete v téme zadávanie údajov pomocou zoznamu, v tomto článku. Kroky v tejto časti je vysvetlené na úpravu položiek priamo vo vlastnosti Zdroj riadka alebo zdrojovej tabuľky. Proces sa skladá z niekoľkých krokov.

 • Identifikujte vyhľadávacie pole. Postup sa mierne líši v závislosti od toho, či pracujete s formulárom alebo s tabuľkou.

 • Identifikujte typ vyhľadávacieho poľa (zoznam hodnôt alebo vyhľadávací zoznam). Ak používate vyhľadávací zoznam, zadajte zdrojovú tabuľku, ktorá poskytuje údaje pre vyhľadávacie pole.

 • Upravte položky v zozname hodnôt.

  alebo

  Otvorte zdrojovú tabuľku vyhľadávacieho zoznamu a upravte položky v tejto tabuľke.

Zadanie vyhľadávacieho poľa z formulára

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  Ak už je formulár otvorený, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu formulára a v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

  alebo

  Na karte domov v skupine zobrazenia kliknite na tlačidlo Zobraziť môžete prepínať medzi dostupnými zobrazeniami. Prípadne môžete kliknite na šípku v časti Zobraziť a potom vyberte jednu z dostupných zobrazení v ponuke...

  Obrázok accessového pása s nástrojmi

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam alebo na ovládací prvok zoznamu alebo poľa so zoznamom a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V hárku vlastností kliknite na kartu Všetko a vyhľadajte vlastnosti Typ zdroja riadka a Zdroj riadka. Vlastnosť Typ zdroja riadka by mala obsahovať položku Zoznam hodnôt alebo položku Tabuľka alebo dotaz. Vlastnosť Zdroj riadka musí obsahovať zoznam položiek, ktoré sú oddelené bodkočiarkami, alebo dotaz. Ak je to potrebné, zväčšite hárok vlastností, aby ste mohli prečítať zoznam položiek alebo dotaz.

  Zvyčajne zoznamoch hodnôt sa používa nasledovná základná syntax: " "položky";" položka";" položky ""

  V tomto prípade je zoznam množina položiek uzavretých do dvojitých úvodzoviek a oddelených bodkočiarkami.

  Výberové dotazy používa nasledovná základná syntax: Vyberte [názov_tabuľky_alebo_dotazu]. [ field_name] od [názov_tabuľky_alebo_dotazu].

  V tomto prípade obsahuje dotaz dve klauzuly (SELECT a FROM). Prvá klauzula odkazuje na tabuľku alebo dotaz a na pole tejto tabuľky alebo dotazu. Druhá klauzula odkazuje len na tabuľku alebo dotaz. Nezabúdajte, že klauzuly SELECT nemusia vždy obsahovať názov tabuľky alebo dotazu, aj keď obsahujú názov aspoň jedného poľa. Všetky klauzuly FROM však musia odkazovať na tabuľku alebo dotaz. Ak si názov tabuľky prečítate v klauzule FROM, môžete jednoducho vyhľadať zdrojovú tabuľku alebo zdrojový dotaz pre vyhľadávacie pole.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak používate zoznam hodnôt, upravte položky v zozname. Skontrolujte, či je každá položka uzavretá do dvojitých úvodzoviek, a oddeľte jednotlivé položky bodkočiarkami.

  • Ak dotaz vo vyhľadávacom zozname odkazuje na iný dotaz, otvorte pomocou navigačnej tably tento druhý dotaz v návrhovom zobrazení (kliknite pravým tlačidlom myši na jeho položku a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie). Všimnite si názov tabuľky, ktorý sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu, a potom prejdite na ďalší krok.

   alebo

   Ak dotaz vo vyhľadávacom poli odkazuje na tabuľku, všimnite si názov tabuľky a prejdite na ďalší krok.

 5. Dvojitým kliknutím na tabuľku na navigačnej table otvorte túto tabuľku v údajovom zobrazení a potom podľa potreby upravte položky zoznamu.

Zadanie vyhľadávacieho stĺpca z tabuľky

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti mriežky návrhu dotazu v stĺpci Typ údajov kliknutím alebo iným spôsobom vyberte ľubovoľné pole typu Text, Number alebo Yes/No.

 3. V dolnej časti mriežky návrhu tabuľky kliknite na kartu Vyhľadávanie a potom skontrolujte vlastnosti Typ zdroja riadka a Zdroj riadka.

  Vlastnosť Typ zdroja riadka musí obsahovať hodnotu Zoznam hodnôt alebo Tabuľka alebo dotaz. Vlastnosť Zdroj riadka musí obsahovať zoznam hodnôt alebo dotaz.

  Zoznamy hodnôt používa nasledovná základná syntax: " "položky";" položka";" položky ""

  V tomto prípade je zoznam množina položiek uzavretých do dvojitých úvodzoviek a oddelených bodkočiarkami.

  Výberových dotazov sa zvyčajne používa nasledovná základná syntax: Vyberte [názov_tabuľky_alebo_dotazu]. [ field_name] od [názov_tabuľky_alebo_dotazu].

  V tomto prípade obsahuje dotaz dve klauzuly (SELECT a FROM). Prvá klauzula odkazuje na tabuľku alebo dotaz a na pole tejto tabuľky alebo dotazu. Druhá klauzula odkazuje len na tabuľku alebo dotaz. Nezabúdajte, že klauzuly SELECT nemusia vždy obsahovať názov tabuľky alebo dotazu, aj keď obsahujú názov aspoň jedného poľa. Všetky klauzuly FROM však musia odkazovať na tabuľku alebo dotaz. Ak si názov tabuľky prečítate v klauzule FROM, môžete jednoducho vyhľadať zdrojovú tabuľku alebo zdrojový dotaz pre vyhľadávacie pole.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak používate zoznam hodnôt, upravte položky v zozname. Skontrolujte, či je každá položka uzavretá do dvojitých úvodzoviek, a oddeľte jednotlivé položky bodkočiarkami.

  • Ak dotaz vo vyhľadávacom zozname odkazuje na iný dotaz, otvorte pomocou navigačnej tably tento druhý dotaz v návrhovom zobrazení (kliknite pravým tlačidlom myši na jeho položku a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie). Všimnite si názov tabuľky, ktorý sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu, a potom prejdite na ďalší krok.

   alebo

   Ak dotaz vo vyhľadávacom poli odkazuje na tabuľku, všimnite si názov tabuľky a prejdite na ďalší krok.

 5. Dvojitým kliknutím na tabuľku na navigačnej table otvorte túto tabuľku v údajovom zobrazení a potom podľa potreby upravte položky zoznamu.

Na začiatok stránky

Zadávanie reťazcov s nulovou dĺžkou

V programe Access sa rozlišujú dva typy prázdnych hodnôt: hodnoty null a reťazce s nulovou dĺžkou. Hodnoty null označujú neznámu hodnotu a reťazce s nulovou dĺžkou označujú polia, ktoré obsahujú medzeru. Predpokladajme napríklad, že máte tabuľku s údajmi o zákazníkoch a táto tabuľka obsahuje pole s faxovými číslami. Ak toto číslo nepoznáte, pole môže zostať prázdne. Ak je to tak, do poľa sa zadá hodnota null, ktorá naznačuje, že hodnota je neznáma. Ak neskôr zistíte, že zákazník nemá fax, zadaním reťazca s nulovou dĺžkou uvediete, že hodnota neexistuje.

Poznámka : Nezabudnite, že nastavíte vlastnosť, ktorá zabráni polia prijíma hodnoty null. Ďalšie informácie o nastavení tejto vlastnosti nájdete v téme vplyv typov údajov na zadávanie údajov, v tomto článku.

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, alebo otvorte formulár vo formulárovom alebo prehľadávacom zobrazení.

 2. Vyberte požadované pole a zadajte dvojité úvodzovky bez medzery medzi nimi ("").

 3. Ak chcete potvrdiť zmeny v databáze, prejdite kurzorom na iný záznam. Úvodzovky na základe predvoleného nastavenia zmiznú.

Na začiatok stránky

Pridávanie údajov importom alebo prepojením na údaje

Môžete importovať alebo prepojiť s údajmi, ktoré sa nachádzajú v rôznych zdrojov vrátane iných databázy programu Access, zošity programu Excel, textových súborov a dokumentov programu Word a zoznamy na serveroch so službou Microsoft SharePoint Services.

Vysvetlenie spôsobu importu a prepájania na tieto zdroje údajov nie je predmetom tohto článku. Informácie o importe a prepájaní údajov získate po kliknutí na nasledovné prepojenia.

Na začiatok stránky

Metódy na úsporu času pri zadávaní údajov

V programe Access sú k dispozícii rôzne spôsoby na urýchlenie procesu zadávania údajov. V tejto časti nájdete vysvetlenie, ako nastaviť predvolenú hodnotu pre polia a zoznamy vo formulároch a ako používať klávesové skratky na opätovné používanie hodnôt pri zoraďovaní údajov.

Nastavenie predvolenej hodnoty pre pole alebo ovládací prvok

Ak veľký počet záznamov zdieľa rovnaké údaje pre určité pole, ako napríklad mesto či krajina alebo oblasť, nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok viazaný na toto pole vám umožňuje ušetriť čas. Pri otvorení formulára alebo vytvorení nového záznamu sa predvolená hodnota na základe predvoleného nastavenia zobrazí v tomto ovládacom prvku.

Nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok, s ktorým chcete pracovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Údaje nastavte vlastnosť Predvolená hodnota na požadovanú hodnotu.

 4. Opakovaním krokov 1 až 3 nastavte novú predvolenú hodnotu.

Zadanie inej hodnoty

 • Zadajte nové údaje pre hodnotu v textovom poli. Predvolenú hodnotu môžete kedykoľvek prepísať.

  alebo

 • Vyberte novú hodnotu v zozname pre hodnotu v zozname.

Opätovné použitie hodnôt pri zoraďovaní

Ako sa pohybovať medzi záznamov, musíte zoradiť všetky záznamy s použitím rovnakej hodnoty. Keď to urobíte, môžete ušetriť čas použitím klávesových skratiek na opakovanie hodnoty, ktoré zoradenia. Napríklad Predpokladajme, že zoraďujete zoznamy objednávok podľa typu produktu. Prvý záznam zadávate nealkoholické nápoje na zoradenie objednávok, kde zákazníci kúpili nealkoholické nápoje. Keď presuniete na ďalší záznam, môžete skopírovať a znova použiť túto hodnotu zoradenia.

Poznámka : Tieto kroky vychádzajú z predpokladu, že formulár je otvorený vo formulárovom zobrazení.

 1. Prejdite do poľa , v ktorom sa opätovne používa hodnota zo zodpovedajúceho poľa v predchádzajúcom zázname.

 2. Stlačte klávesy CTRL+' (apostrof).

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×