Pridanie vizualizácií Visia do zostavy Power BI

Vo Visiu môžete vytvárať ilustračné diagramy, ako sú napríklad prepojené pracovné postupy a reálne rozloženia, a rozvíjať tak prevádzkovú inteligenciu. Využite službu Power BI na dosiahnutie obchodnej inteligencie. V rámci tejto služby môžete vytvárať intuitívne tabule z rôznych vizualizácií, ako sú grafy a mapy, ktoré vám pomôžu porozumieť zložitým množinám údajov či mieram indikátorov KPI a sledovať ciele.

Súčasným používaním Visia a Power BI môžete graficky zobraziť a porovnať údaje vo forme diagramov aj vizualizácií na jednom mieste, čím získate komplexný prehľad a pomôžete rozvoju prevádzkovej a obchodnej inteligencie.

Chcete si vyskúšať rôzne ukážky? Pozrite si tieto vzorové vizualizácie vytvorené s použitím Visia a služby Power BI a pozrite si interakciu kliknutím na rôzne tvary Visia a grafy údajov služby Power BI.

Pridanie vizualizácií Visia do zostáv služby Power BI na webe

Tu sú fázy a kroky tohto postupu na získanie tejto konkrétnej vzorovej vizualizácie vytvorenej s použitím Visia a služby Power BI.

Fáza 1: Získanie požadovaného softvéru a stiahnutie vzorových súborov

Kým začnete, skontrolujte, či máte požadovaný softvér. Okrem toho vám odporúčame použiť vzorové súbory v nasledujúcich častiach, ktoré vám pomôžu oboznámiť sa s podrobným postupom.

Fáza 2: Modelovanie údajov v službe Power BI a vytvorenie diagramu Visia

 1. Vytvorte množinu údajov služby Power BI a skontrolujte, či jeden stĺpec jednoznačne identifikuje každý riadok. Údaje z tohto stĺpca budú priradené k tvarom v diagrame Visia.

  Môžete pridať aj ďalšie stĺpce s údajmi, ktoré sa použijú ako údaje tvarov. V súbore Údaje pracovného postupu spravovania potenciálnych zákazníkov.xlsx, ktorý ste si stiahli, stĺpec identifikácie jednoznačne identifikuje každý riadok. Hodnoty v stĺpcoch Ciele, Skutočné hodnoty a Rozdiel môžete zobraziť ako polia údajovej grafiky prepojené na jednotlivé tvary.

  Vzorové excelové údaje
 2. Tvary Visia, ktoré chcete prepojiť s údajmi služby Power BI v rámci diagramu, musia obsahovať jedinečný text alebo údaje tvaru, ktoré možno použiť na priradenie údajov služby Power BI k tvarom vo vašom diagrame.

  Vzorový diagram Visia

  Proces priradenia: údaje z hárka sa priradia k jednotlivým tvarom a ich údajom

  Priradenia môžete pridať a upraviť aj neskôr z prostredia vlastného vizuálu.

  Tip : Ak chcete odstrániť prázdny priestor z plátna s diagramom, prejdite na kartu Návrh a potom na položky Veľkosť | Prispôsobiť kresbe.

Prehľad priradení

Fáza 3: Vytvorenie zostavy služby Power BI

 1. Ak chcete vytvoriť zostavu služby Power BI, prejdite na lokalitu https://www.powerbi.com/ alebo spustite verziu Power BI Desktop. Potom kliknite na tlačidlo Získať údaje v ľavom dolnom rohu okna služby Power BI.

 2. Na obrazovke Získať údaje v časti Importovať alebo pripojiť k údajom kliknite na položku Získať v časti Súbory.

 3. Ako zdroj údajov vyberte súbor Údaje pracovného postupu spravovania potenciálnych zákazníkov.xlsx. Zdrojmi údajov môžu byť lokálne súbory, súbory uložené vo OneDrive, na lokalitách SharePointu alebo iné zdroje údajov podporované službou Power BI.

 4. Po importovaní údajov kliknite na položku Množiny údajov a potom na položku Vytvoriť zostavu, čím vytvoríte novú zostavu služby Power BI.

Fáza 4: Importovanie vlastného vizuálu Visia do zostavy služby Power BI

 1. V zostave služby Power BI kliknite na tlačidlo troch bodiek (...) na table vizualizácie a potom z ponuky vyberte položku Importovať z obchodu.

 2. Vyhľadajte položku Visio a kliknite na položku Pridať.

  Nový vlastný vizuál Visia sa zobrazí ako ikona na table vizualizácií.

  Ikona nového vlastného vizuálu

Fáza 5: Vloženie diagramu Visia do zostavy služby Power BI

 1. Kliknutím pridajte vlastný vizuál Visia na plátno na vytváranie zostáv.

 2. Na table Polia vyberte pole Power BI, ktoré jednoznačne identifikuje tvary Visia, a pridajte ho do časti Identifikácia.

 3. Na plátne na vytváranie zostáv vložte do svojho diagramu Visia URL adresu.

  Ak si nie ste istí, ktorú URL adresu treba použiť, otvorte novú kartu prehliadača, prejdite na diagram, ktorý ste uložili vo OneDrive for Business alebo v SharePointe Online, skopírujte URL adresu a prilepte ju do textového poľa Zadaním URL adresy súboru otvorte diagram Visia na plátne na vytváranie zostáv služby Power BI.

  Poznámka : Reťazec URL adresy na diagram Visia musí obsahovať parameter WopiFrame.aspx.

 4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Váš diagram Visia sa zobrazí vo vlastnom vizuáli Visia a je prepojený s údajmi služby Power BI.

 5. Ak chcete diagram zobraziť v režime zamerania, kliknite na tlačidlo troch bodiek (...) vo vlastnom vizuáli Visia a potom z ponuky vyberte položku Upraviť.

  Prechod do režimu zamerania

Fáza 6: Prepojenie údajov služby Power BI s diagramom Visia

 1. Rozbaľte okno priradenia na pravej strane vlastného vizuálu Visia. Vlastný vizuál Visia prečíta vlastnosti diagramu alebo údaje tvaru a automaticky vytvorí prepojenia na údaje použitím priradených riadkov identifikácie služby Power BI. Použijú sa predvolené farby, ktoré však môžete zmeniť pomocou možností prispôsobenia.

  Prepojenie ďalších údajov

  Ak chcete prepojiť ďalšie vlastnosti diagramu, kliknite na tvary Visia, ktoré nie sú prepojené, a potom kliknite na príslušný riadok v službe Power BI.

 2. Ak chcete do diagramu pridať ostatné stĺpce zo služby Power BI vo forme farieb alebo hodnôt, vyberte stĺpce a umiestnite ich do časti Hodnoty vo vlastnom vizuáli Visia.

  Prepojenie polí a farieb
 3. Režim zamerania ukončite kliknutím na položku Naspäť na zostavu.

výsledky vlastného vizuálu Visia

Túto zostavu teraz môžete pripnúť na tabuľu, ktorú môžete zdieľať so svojou skupinou.

Vlastný vizuál Visia podporuje pri filtrovaní v službe Power BI obojstrannú interaktivitu. Ak chcete vlastný vizuál Visia automaticky priblížiť, kliknite na vizuálny prvok služby Power BI, napríklad na stĺpec v stĺpcovom grafe.

Publikovanie na webe v službe Power BI

S funkciou publikovania na webe služby Power BI môžete jednoducho vložiť interaktívne vizualizácie služby Power BI online napríklad do blogových príspevkov alebo na webové lokality, a to cez e-maily alebo dokonca cez sociálne siete. Vizualizácie Visia podporujú funkciu publikovania na webe zo služby Power BI dostupnú v službe Power BI. Ak to chcete urobiť, prejdite do OneDrivu for Business alebo SharePointu Online a kliknite pri súbore Visia na položku Zdieľať. Reťazec URL adresy bude obsahovať parametre /guestaccess.aspx?docid= a authkey=. Túto URL adresu prilepte do textového poľa Zadaním URL adresy súboru otvorte diagram Visia na plátne na vytváranie zostáv služby Power BI (Fáza 5 uvedená vyššie) a postupujte podľa zvyšných krokov.

Skrátenie času načítania stránky vizualizácií Visia

Počet tvarov v diagramoch Visia a ich zložitosť (geometria, tieňovanie atď.) ovplyvňujú čas načítania diagramov Visia v službe Power BI. Ak chcete skrátiť čas načítania, odstráňte z diagramu Visia všetky nepotrebné tvary. Okrem toho môžete na karte Návrh v časti Motívy vybrať možnosť Žiadny motív.

Dôležité poznámky k tejto ukážkovej verzii

 • Vlastný vizuál Visia v službe Power BI potrebuje prístup k diagramu Visia, na ktorom pracujete, preto sa môže zobraziť výzva na prihlásenie. Ak služba Power BI nedokáže získať prihlasovacie údaje používateľa prostredníctvom overovania jediného prihlásenia, používateľom, ktorí sa pokúšajú zobraziť vašu zostavu služby Power BI, sa môže zobraziť výzva na prihlásenie a pred začatím práce s vlastným vizuálom Visia sa musia overiť.

 • Ak máte naďalej problémy pri práci s vlastným vizuálom Visia v Internet Exploreri, možno máte službu Power BI a SharePoint v rôznych zónach internetového zabezpečenia. Pridajte doménu služby Power BI a doménu SharePointu do tej istej zóny zabezpečenia v časti Možnosti internetu a potom znova skúste pracovať s vlastným vizuálom Visia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov v Internet Exploreri 11.

 • Údajová grafika z počítačových aplikácií Visia použitá v diagramoch Visia sa odstráni a použije sa vlastná grafika služby Power BI.

 • Diagramy zobrazené v počítačových aplikáciách Visia sa môžu vizuálne odlišovať od diagramov zobrazených v službe Power BI. Môže sa to stať vtedy, ak sú v diagrame použité zložité štýly, motívy a vzorky výplne.

 • Veľké diagramy s viac ako 1 000 tvarmi nie sú podporované.

 • Ak pridáte nové tvary alebo odstránite tvary, ktoré sú priradené k údajom v službe Power BI, a výsledná zostava sa nevykreslí správne, skúste znova vložiť vlastný vizuál Visia a priradiť tvary.

 • Server zostáv Power BI nepodporuje vlastný vizuál Visia.

 • Ak hodnotové pole nastavíte na možnosť Nesumarizovať, po kliknutí na vizuál služby Power BI sa na vizuále Visia neprejavia žiadne zmeny.

 • Ak chcete zobraziť vlastný vizuál Visia v aplikácii Power BI vo Windowse, inovujte svoje zariadenie na najnovšiu verziu systému Windows Creators Update.

 • Vlastný vizuál Visia bude fungovať len na jednom serveri SharePointu Online, kde budú súbory Visia uložené v mobilných aplikáciách Power BI.

Chcete vidieť viac?

Videá    Integrácia vlastných vizuálov Visia so službou Power BI bola vyzdvihnutá v ústrednom prejave konferencie Microsoft Data Insights Summit a hovorilo sa o nej aj na zasadnutí Inteligentné modelovanie a monitorovanie procesu s Visiom a so službou Power BI v rámci rovnakého podujatia. Pozrite si tieto videá a zistite viac o možnostiach, ktoré môžete využiť pri svojej práci.

Príklady   Príspevok na blogu balíka Office Gain complete insights with the Visio visualizations in Power BI Preview (Získajte úplný prehľad vďaka vizualizáciám Visia v ukážkovej verzii služby Power BI) obsahuje niekoľko užitočných príkladov.

Máte pripomienky alebo nejaký problém?

Dajte nám vedieť. Navštívte lokalitu UserVoice a pošlite nám svoje návrhy na zlepšenie integrácie Visia a služby Power BI. Kontaktovať nás môžete aj na e-mailovej adrese tellvisio@microsoft.com.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×