Pridanie textu vlastného Pomocníka do šablóny formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete pomôcť používateľom pochopiť účel formulára a pomôcť pri jeho úspešnom vyplnení, môžete do šablóny pridať text s pokynmi.

Tento článok vysvetľuje, ako určiť najlepší typ textu Pomocníka pre šablónu pri zohľadnení faktorov, ako sú typ vytváranej šablóny formulára, cieľová skupina, ako široko bude šablóna formulára nasadená a či používatelia budú vypĺňať formuláre na základe šablóny formulára pomocou webového prehľadávača.

Obsah článku

Požiadavky na kompatibilitu

Typy Pomocníka

Vytvorenie zobrazenia Pomocníka

Vytvorenie vlastnej pracovnej tably na zobrazenie Pomocníka

Použitie podmieneného formátovania na zobrazenie kontextového Pomocníka

Vytvorenie hypertextového prepojenia na externý súbor Pomocníka alebo na webovú lokalitu

Pridanie pokynov pre používateľov na zobrazenie systému Pomocníka programu InfoPath

Požiadavky na kompatibilitu

Pri návrhu šablóny formulára v Microsoft Office InfoPath 2007 môžete navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, niektoré funkcie nie sú k dispozícii. Napríklad vlastné pracovné tably, ktoré sa často používajú na zobrazenie vlastného textu Pomocníka, nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom. Ak chcete pridať Pomocníka do šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, zvážte použitie alternatívneho spôsobu pridania textu Pomocníka, napríklad použitie podmienené formátovanie na zobrazenie kontextového Pomocníka.

Na začiatok stránky

Typy Pomocníka

V závislosti od zložitosti šablóny formulára a potrieb používateľov môžete pridať rôzne typy textu Pomocníka pomocou rôznych postupov. V závislosti od šablóny formulára v nej môžete použiť viac typov textu Pomocníka. Nasleduje zoznam najbežnejších spôsobov zobrazenia textu Pomocníka v šablóne formulára:

 • Zobrazenie Pomocníka    Vytvorte samostatné zobrazenie textu Pomocníka, ak chcete používateľom poskytnúť podrobné pokyny. Môžete vytvoriť zobrazenie Pomocníka, ktoré obsahuje iba text Pomocníka, alebo môžete duplikovať ovládacie prvky, ktoré ste pridali v predvolenom zobrazení šablóny formulára, a vložiť sprievodný text Pomocníka. Pridaním ovládacích prvkov k textu Pomocníka poskytujete alternatívne zobrazenie na vyplnenie formulára — také, ktoré obsahuje kontextového Pomocníka pre každú sekciu alebo ovládací prvok. Tento postup je užitočný, keď cieľová skupina zahŕňa nových používateľov, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc, ako aj skúsených používateľov, ktorí vedia, ako sa má formulár vyplňovať.

  Tip: Keďže šablóny formulára kompatibilné s prehľadávačom nepodporujú vlastné pracovné tably, používanie zobrazení Pomocníka na zobrazenie textu Pomocníka je dobrou alternatívou vlastných pracovných tabiel.

 • Vlastná pracovná tabla    Vlastná pracovná tabla je súbor vo formáte HTML, ktorého obsah je zobrazený na pracovnej table programu InfoPath po vyplnení formulára používateľom. Pre šablónu môžete špecifikovať iba jeden súbor HTML, ktorý sa otvorí na predvolenej vlastnej pracovnej table, ale do šablóny formulára je možné pridať ďalšie súbory HTML ako zdrojové súbory a potom medzi nimi vytvoriť hypertextové prepojenia. Na vlastných pracovných tablách je možné zobraziť iba súbory HTML. Vlastné pracovné tably môžu obsahovať príkazy špecifické pre formulár a obsah Pomocníka. Súbor HTML môžete pridať priamo do šablóny formulára, takže používatelia môžu zobraziť vlastnú pracovnú tablu s Pomocníkom dokonca aj v prípade, že formulár vyplnili v režime off-line, alebo môžete vlastnú pracovnú tablu prepojiť na súbor HTML, ktorý je uložený v inom umiestnení. Ak napríklad plánujete často aktualizovať obsah Pomocníka, ale nechcete šablónu formulára publikovať po každej aktualizácii súboru HTML Pomocníka, je dobrým riešením uloženie súboru HTML v inom umiestnení a vytvorenie prepojenia naň z vlastnej pracovnej tably. Šablóny formulárov kompatibilné s prehľadávačom nepodporujú vlastné pracovné tably, takže vlastné pracovné tably by sa mali vytvárať iba pre formuláre, ktoré sa budú vypĺňať v programe InfoPath.

 • Podmienené formátovanie     Môžete použiť podmienené formátovanie na zadanie rôznych možností formátovania ovládacieho prvku, ktoré sú na základe podmienok, ktoré sa vyskytnú vo formulári. Pravdivosti zadaných podmienok pri vypĺňaní formulára, podmienené formátovanie sa použije. Po pridaní textu Pomocníka do sekcie v šablóne formulára a pridanie podmieneného formátovania na či sekciu, povolíte používateľa na zobrazenie alebo skrytie kontextové pomôcť novým textom v časti alebo ovládacieho podľa potreby, bez prepnutia zobrazenia. Toto je užitočný spôsob poskytnutia vnoreného Pomocníka pre špecifické sekcie alebo ovládacie prvky pre používateľov, ktorí majú Pomocník.

 • Externý Pomocník     Môžete pridať prepojenie na externý súbor, ako je napríklad súbor HTML alebo webová lokalita. Ak napríklad webová lokalita s technickou podporou pre organizáciu obsahuje webovú stránku na spustenie živej relácie rozhovoru s inžinierom technickej podpory, môžete do šablóny formulára pridať hypertextové prepojenie, ktoré umožňuje používateľom danú stránku otvoriť vo webových prehľadávačoch. Tento postup je užitočný, ak navrhujete šablónu formulára pre iné oddelenie organizácie, ktoré má najlepšiu kvalifikáciu na poskytovanie pomoci a technickej podpory používateľom.

 • Systém Pomocníka programu InfoPath pre používateľov, ktorí vyplňujú formuláre     Program InfoPath obsahuje vyhradený systém Pomocníka pre používateľov, ktorí vypĺňajú formuláre. Pomocou pokynu, aby počas vypĺňania formulára stlačili kláves F1, umožníte používateľom prístup k týmto témam Pomocníka týkajúcim sa základných funkcií programu InfoPath. Tento postup použite pri formulároch, ktoré používatelia vyplňujú iba pomocou programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zobrazenia Pomocníka

Ak chcete v šablóne formulára vytvoriť samostatné zobrazenie pre používateľov, aby bolo možné zobraziť Pomocníka pre vypĺňanie formulára, musíte najskôr vytvoriť zobrazenie Pomocníka pre šablónu formulára a potom pridať do predvoleného zobrazenia formulára tlačidlo, na ktoré budú môcť používatelia kliknúť a získať prístup k zobrazeniu Pomocníka.

Vytvorenie zobrazenia Pomocníka

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Akcie na pracovnej table Zobrazenia kliknite na prepojenie Pridať nové zobrazenie.

 3. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov zobrazenia Pomocníka a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zadajte napríklad slovo Pomocník.

 4. V šablóne formulára kliknite na zobrazenie, ktoré ste práve pridali, a zadajte alebo prilepte požadovaný text Pomocníka.

 5. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 6. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite na položku Tlačidlo.

 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na pridané tlačidlo a v kontextovej ponuke kliknite na položku Tlačidlo – vlastnosti.

 8. Kliknite na kartu Všeobecné.

 9. Do poľa označenie zadajte označenie tlačidla. Zadajte napríklad vrátiť do formulára.

 10. Kliknite na položku Pravidlá.

 11. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na tlačidlo Pridať.

 12. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 13. V poli Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 14. V dialógovom okne Zobrazenie kliknite na názov predvoleného zobrazenia.

 15. Kliknutím na tlačidlo OK štyrikrát sa obnoví šablóna formulára.

Po vytvorení zobrazenia Pomocníka pre šablónu formulára musíte do predvoleného zobrazenia pridať tlačidlo, aby používatelia mohli jednoducho vstupovať do zobrazenia Pomocníka počas vyplňovania formulára.

Pridanie tlačidla do predvoleného zobrazenia

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

 2. Na pracovnej table Zobrazenia kliknite na názov predvoleného zobrazenia.

 3. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 4. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite na položku Tlačidlo.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na pridané tlačidlo a v kontextovej ponuke kliknite na položku Tlačidlo – vlastnosti.

 6. Kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Do poľa Menovka zadajte menovku tlačidla. Zadajte napríklad slovo Pomocník.

 8. Kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 9. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na tlačidlo Pridať.

 10. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 11. V poli Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 12. V poli Zobrazenie kliknite na názov zobrazenia Pomocníka, ktoré ste pridali v predchádzajúcom kroku.

 13. Kliknutím na tlačidlo OK štyrikrát sa obnoví šablóna formulára.

Tip: Prípadne môžete do zobrazenia Pomocníka pridať tie isté ovládacie prvky ako tie, ktoré sa nachádzajú v predvolenom zobrazení. To umožňuje používateľom voľbu medzi vyplnením formulára v predvolenom zobrazení, ak nepotrebujú pomoc, alebo pomocou zobrazenia Pomocníka pre vyplnenie formulára, ak potrebujú zobrazovať textové pokyny Pomocníka.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastnej pracovnej tably na zobrazenie Pomocníka

Poznámky: Pred vytvorením vlastnej pracovnej tably na zobrazenie Pomocníka v šablóne formulára zvážte nasledujúce skutočnosti:

 • Šablóny formulárov kompatibilné s prehľadávačom nepodporujú vlastné pracovné tably.

 • Pred zapnutím vlastnej pracovnej tably musíte najskôr vytvoriť súbor HTML pre vlastnú pracovnú tablu pomocou editora HTML, ako je napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ak chcete vytvoriť a zapnúť vlastnú pracovnú tablu, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V časti Kategória kliknite na položku Programovanie.

 3. Začiarknite políčko Zapnúť vlastnú pracovnú tablu.

 4. Do poľa Názov pracovnej tably zadajte názov, ktorý sa má zobraziť v hornej časti vlastnej pracovnej tably. Napíšte napríklad názov Pomocník.

 5. Ak chcete pridať do šablóny formulára súbor, kliknite na položku Zdrojové súbory.

  Poznámka: Prepojenie súboru do šablóny formulára v poli umiestnenie pracovnej tably zadajte absolútnu cestu k umiestneniu súboru HTML a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka k zabezpečeniu: Odporúča sa prepojenie na súbor HTML, ktorý je umiestnený v rovnakej doméne ako šablóna formulára. V opačnom prípade sa používateľom, ktorí otvoria formulár založený na šablóne formulára, zobrazí výstraha.

 6. V dialógovom okne Súbory prostriedkov kliknite na tlačidlo Pridať.

 7. V dialógovom okno Pridať súbor vyhľadajte a vyberte požadovaný súbor HTML a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak súbor HTML, ktorý ste pridali odkazy na ďalšie súbory, ako napríklad CSS šablóny so štýlmi, pridajte tieto súbory rovnako.

  Tip: Pre šablónu formulára môžete na otvorenie na predvolenej pracovnej table špecifikovať iba jeden súbor HTML, ale do šablóny formulára môžete pridať ďalšie súbory HTML ako zdrojové súbory a potom medzi nimi vytvoriť hypertextové prepojenie.

 9. V dialógovom okne Možnosti formulára kliknite na názov súboru HTML, ktorý ste práve pridali do poľa Umiestnenie pracovnej tably.

 10. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B. Vlastná pracovná tabla, ktorý ste práve vytvorili by sa mali zobraziť v predvolenom nastavení v ukážke šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Použitie podmieneného formátovania na zobrazenie kontextového Pomocníka

Nasledujúci postup popisuje spôsob použitia podmieneného formátovania na zobrazenie alebo skrytie kontextového Pomocníka.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite na položku Začiarkavacie políčko a potom na položku Sekcia.

 3. Kliknite na sekciu, ktorú ste práve pridali do šablóny formulára, a zadajte text Pomocníka.

 4. Odstráňte predvolený text menovky začiarknite políčko a potom zadajte, kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Pomocníka.

 5. Kliknite na kartu sekcie v šablóne formulára a potom v ponuke Formát kliknite na položku Podmienené formátovanie.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 7. V prvom poli v časti Ak je táto podmienka pravdivá kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu.

 8. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny vyberte pole, ktoré zodpovedá ovládaciemu prvku začiarkavacieho políčka, ktoré ste pridali v kroku 2, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. V druhom poli, v dialógovom okne Podmienené formátovanie , kliknite na položku rovná sa.

 10. V treťom poli kliknite na položku FALSE.

 11. V časti Potom použiť toto formátovanie začiarknite políčko Skryť tento ovládací prvok.

  Poznámka: Podmienka teraz uvádza, že ak je začiarkavacie políčko začiarknuté, sekcia sa zobrazí.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Vytvorenie hypertextového prepojenia na externý súbor Pomocníka alebo na webovú lokalitu

Tento postup popisuje Pridanie hypertextového prepojenia zo šablóny formulára na externý súbor Pomocníka, ako je napríklad súbor HTML alebo kompilovaný súbor Pomocníka (.chm), alebo na webovú lokalitu, ako je napríklad lokalita technickej podpory.

Poznámky: 

 • Skontrolujte, či externý súbor Pomocníka alebo na webovej lokalite, ktorú vytvoríte prepojenie je dostupné pre používateľov. Ak chcete pridať prepojenie na súbor HTML v šablóne formulára, ktorý je kompatibilný s programom InfoPath iba (inými slovami, používatelia musia použiť program InfoPath vypĺňať formuláre založené na publikovanej šablóne formulára), môžete pridať súbory HTML do šablóny formulára pridáte ako zdrojové súbory, ktoré sa otvorí v vlastná pracovná tabla. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom by publikovanie HTML súborov na lokalitu, ktorá je dostupný pre používateľov, najlepšie rovnaké webové stránky kde sa nachádza v šablóne formulára a vytvorte statické hypertextové prepojenie v šablóne formulára, ktoré smeruje na externé súboru HTML.

 • Ak sa rozhodnete použiť iný formát súboru Pomocníka, ako je napríklad súbor typu .chm, nezabudnite overte, či je podporovaný formát súboru, ktorý môžete vybrať v operačných systémoch v počítačoch používateľov.

Vytvorenie statického hypertextového prepojenia na externý súbor

 1. Kliknite v šablóne formulára na miesto, kam chcete vložiť hypertextové prepojenie, alebo vyberte text alebo obrázok, ktorý chcete zmeniť na hypertextové prepojenie.

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vložiť hypertextové prepojenie   Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na kartu Všeobecné.

 4. Do poľa Adresa zadajte adresu URL, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 5. Ak chcete zmeniť text hypertextového prepojenia, ktorý sa zobrazí v šablóne formulára, zadajte do poľa Text požadovaný text.

  Poznámka: Ak ste vybrali v kroku 1 obrázok, táto možnosť nie je k dispozícii.

 6. Ak chcete priradiť obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď používateľ presunie ukazovateľ myši na prepojenie, kliknite na kartu Spresnenie a potom do poľa Obrazovkový komentár zadajte požadovaný text.

 7. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pokynov pre používateľov na zobrazenie systému Pomocníka programu InfoPath

Program InfoPath obsahuje vyhradený systém Pomocníka, ktorý môžu používatelia použiť pri vypĺňaní formulárov. Tento systém Pomocníka obsahuje informácie o bežných úlohách, ako napríklad zapnutie a vypnutie automatického dokončovania a kontrola pravopisu textu vo formulári. Keď zobrazujete ukážku formulára v okne s ukážkou, môžete ako návrhár formulárov otvoriť Pomocníka programu InfoPath pre používateľov formulára stlačením klávesu F1.

Pomocník pre používateľov formulára je obmedzený na úlohy, ktoré sa vzťahujú na všetky formuláre. Odporúča sa teda, aby ste pre šablóny formulárov, ktoré navrhnete, vytvorili vlastného Pomocníka. Ak chcete pomôcť používateľom zobraziť systém Pomocníka programu InfoPath počas vyplňovania formulára, môžete do šablóny formulára pridať pokyny, ktoré vysvetľujú, ako získať prístup k systému Pomocníka programu InfoPath. Môžete napríklad do šablóny zahrnúť jeden z nasledujúcich príkladov:

 • Ak chcete otvoriť Pomocníka programu InfoPath, stlačte kláves F1.

 • Pomocníka programu InfoPath otvoríte kliknutím na položku Pomocník programu Microsoft Office InfoPath v ponuke Pomocník menu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×