Pridanie spojníc medzi tvarmi

Predplatné služieb Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Visio uľahčuje spájanie tvarov vo vašej kresbe. Automatické pripojenie môžete použiť na prepojenie tvarov pri ich pridávaní a existujúce tvary môžete prepojiť pomocou nástroja Spojnica. Môžete tiež zmeniť tvary, ktoré sa zobrazujú na miniatúrnom paneli s nástrojmi, a zapnúť alebo vypnúť automatické pripojenie.

Automatické pripojenie tvaru

Prepojenie tvarov, ktoré sa už nachádzajú na strane

Pripojenie k tvaru na inej strane

Zmena vzhľadu spojnice pomocou motívov

Použitie alternatívnych tvarov spojníc

Zmena tvarov na miniatúrnom paneli s nástrojmi automatického pripojenia

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia

Automatické pripojenie tvaru

Jedným zo spôsobov na prepojenie tvarov je nechať Visio pripojiť tvar automaticky po pridaní na stranu. Toto riešenie je mimoriadne výhodné pri tvorbe vývojového diagramu.

 1. Presvedčte sa, že funkcia automatického pripojenia je aktívna. Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky skontrolujte, či je vybratá položka Automatické pripojenie.

 2. Presuňte tvar z tably Tvary na stranu.

 3. Podržte ukazovateľ na tvare, až kým sa okolo neho nezobrazia šípky automatického pripojenia.

  Keď je funkcia automatického pripojenia aktívna, ukážte myšou na tvar, čím zobrazíte spojovacie šípky.
 4. Podržte ukazovateľ na šípke v smere, v ktorom chcete pridať tvar.

  Ukázaním myšou na šípku automatického pripojenia sa zobrazí panel s nástrojmi tvarov, ktoré chcete pridať.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý obsahuje prvé štyri tvary na rýchle priradenie, ktoré sa aktuálne nachádzajú vo vzorkovnici Tvary na rýchle priradenie. Keď ukážete na tvar na paneli s nástrojmi, Visio zobrazí ukážku daného tvaru na strane.

 5. Kliknite na požadovaný tvar.

 6. Ak chcete pokračovať, ukázaním na šípku automatického pripojenia na novopridanom tvare pridajte ďalší tvar, ktorý sa pripojí automaticky.

  Ukázaním myšou na novopridaný tvar zobrazíte šípky automatického pripojenia, ktoré slúžia na pridávanie ďalších tvarov.

Na začiatok stránky

Prepojenie tvarov, ktoré sa už nachádzajú na strane

Tip: Príkazy v skupine Nástroje na karte Domov menia stav alebo režim programu Visio, čo niekedy môže byť naozaj mätúce. Pomocou klávesnice môžete jednoducho prepínať medzi nástrojmi Ukazovateľ Výber objektov (kombinácia klávesov Ctrl + 1) a Spojnica Obrázok tlačidla (kombinácia klávesov Ctrl + 3). Nech však používate akýkoľvek nástroj, napríklad Blok textu alebo Bod pripojenia, viacnásobným stlačením klávesu Esc sa vrátite späť na nástroj Ukazovateľ.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Spojnica Obrázok tlačidla alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 3.

 2. Kliknite na tvar a presuňte spojnicu na iný tvar.

 3. Keď skončíte, kliknite na položku Ukazovateľ Výber objektov na karte Domov v skupine Nástroje alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1.

Nástroj Spojnica sa pripojí k tvarom pomocou bodu pripojenia na oboch koncoch.

Prípadne môžete pridať príkaz Spojiť tvary na pás s nástrojmi a použiť ho na spojenie viacerých tvarov v poradí, v ktorom boli vybraté.

Tip: Užitočné príkazy, ktoré sa ešte nezobrazujú na páse s nástrojmi, môžete pridať prechodom na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Pripojenie k tvaru na inej strane

Spojnice môžete použiť len medzi tvarmi na tej istej strane. Ak chcete vytvoriť prepojenie s tvarom na inej strane, použite tvar s odkazom mimo stranu, ktorým vytvoríte hypertextové prepojenie z jednej strany na druhú, alebo pridajte hypertextové prepojenie a akciu dvojitého kliknutia na akýkoľvek tvar, aby bolo možné navigovať na inú stranu v tom istom dokumente.

Použitie odkazu mimo strany

 1. Otvorte vzorkovnicu Základné tvary vývojového diagramu a potom presuňte tvar s odkazom mimo strany na aktuálnu stranu.

  Tvar s odkazom mimo strany
 2. V dialógovom okne Odkaz mimo strany vyberte položku OK a pridajte tvar na aktuálnu stranu a novovytvorenú stranu.

 3. Na novej strane môžete pokračovať vo vytváraní diagramu.

 4. Ak chcete zmeniť vzhľad tvaru s odkazom mimo strany, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom vyberte položku Odchádzajúce, Prichádzajúce, Kruh alebo Šípka.

Ak sa chcete pohybovať medzi stranami, dvakrát kliknite na tvar s odkazom mimo strany na niektorej zo strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Dialógové okno Odkaz mimo strany.

Použitie hypertextového prepojenia a dvojitého kliknutia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný tvar alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + K a potom vyberte položku Hypertextové prepojenie.

 2. Kliknite na položku Prehľadávať vedľa poľa Vedľajšia adresa a potom kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Strana a vyberte požadovanú stranu.

  Dialógové okno Hypertextové prepojenie

  Poznámka: Pre hypertextové prepojenie možno zadať aj názov tvaru na cieľovej strane. Kliknite na kartu Vývojár a potom vyberte položku Názov tvaru. Použite predvolený názov v poli Názov alebo ho upravte a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete nastaviť akciu dvojitého kliknutia pre tvar, kliknite na kartu Vývojár a potom vyberte položku Spávanie.

 4. Kliknite na kartu Dvojité kliknutie, vyberte možnosť Prejsť na stranu a potom kliknutím na rozbaľovací zoznam vyberte požadovanú stranu.

  Akcia Dvojité kliknutie vo Visiu

  Poznámka: Tento krok vykonajte až po úprave názvov strán, pretože sa tu neaktualizujú automaticky.

Na začiatok stránky

Zmena vzhľadu spojnice pomocou motívov

Hoci predvolený vzhľad spojníc môžu byť jednoduché čiary, môžu byť navrhnuté na fungovanie s motívmi pridávajúcimi dekorácie, ako sú napríklad šípky. Vstavané motívy môžete použiť z galérie Motívy na karte Návrh. Ak chcete zmeniť atribúty spojnice, ako je napríklad štýl, farba, hrúbka atď., pozrite si časť Úprava tvarov spojnice.

Poznámky: 

 • Ak chcete zobraziť ďalšie dekorácie, kliknite na kartu Návrh. V skupine Varianty kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte položku Spojnice.

Použitie alternatívnych tvarov spojníc

Na spojenie tvarov dokopy možno namiesto predvoleného tvaru Dynamická spojnica použiť ľubovoľné tvary spojníc, napríklad tie, ktoré sú k dispozícii vo vzorkovnici Ďalšie tvary > Visio Extra > Spojnice. Tieto tvary spojníc možno presunúť myšou na stranu, vybrať na použitie pomocou nástrojov Spojnica a Spojiť tvary alebo nimi jednoducho nahradiť existujúce spojnice.

 1. Otvorte vzorkovnicu obsahujúcu alternatívne tvary spojníc.

 2. Vyberte na strane existujúce spojnice, ktoré sa majú nahradiť.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zmeniť tvar a potom vyberte požadovaný tvar spojnice.

Poznámka: Funkcia Zmeniť tvar bola zavedená vo Visiu 2013, no nástroje Spojnica a Spojiť tvary boli zavedené pred Visiom 2007.

Na začiatok stránky

Zmena tvarov na miniatúrnom paneli s nástrojmi automatického pripojenia

Tvary na miniatúrnom paneli s nástrojmi pochádzajú zo vzorkovnice diagramu Rýchle tvary. Miniatúrny panel s nástrojmi dokáže zobraziť až štyri tvary. Tvary, ktoré sa zobrazujú na miniatúrnom paneli s nástrojmi, si môžete prispôsobiť. Nasledujúci postup používa ako príklad Základný diagram.

 1. Predvolene sú na miniatúrnom paneli s nástrojmi prvé štyri tvary zo vzorkovnice, ktorá nasleduje priamo za vzorkovnicou Rýchle tvary. Ide napríklad o prvé štyri tvary zo vzorkovnice Základy.

  Miniatúrny panel s nástrojmi používajúci predvolené základné tvary
 2. Ak chcete na miniatúrnom paneli s nástrojmi zobraziť iné tvary z určitej vzorkovnice, môžete zmeniť poradie tvarov tak, že ich presuniete do hornej časti vzorkovnice. Do hornej časti vzorkovnice Základy môžete napríklad presunúť tvary 4-cípa hviezda, 5-cípa hviezda, 6-cípa hviezda7-cípa hviezda.

  Miniatúrny panel s nástrojmi s novými základnými tvarmi
 3. Poradie vzorkovníc môžete tiež zmeniť presunutím vzorkovníc myšou vyššie alebo nižšie na table Tvary. Časť týchto tvarov sa zobrazí vo vzorkovnici Rýchle tvary v rovnakom poradí ako na table Tvary. Ak napríklad presuniete vzorkovnicu Dekoratívne tvary bezprostredne za vzorkovnicu Rýchle tvary v rámci tably Tvary, zmení sa poradie vo vzorkovnici Rýchle tvary.

  Miniatúrny panel s nástrojmi používajúci odlišnú vzorkovnicu zmenou poradia

  Poznámka: Keď zatvoríte a znovu otvoríte diagram, obnoví sa predvolené poradie vzorkovníc na table Tvary a zmena sa odrazí aj vo vzorkovnici Rýchle tvary.

 4. Ak chcete ako základ pre miniatúrny panel s nástrojmi používať inú vzorkovnicu, vo vzorkovnici Rýchle tvary vyberte tvar v podmnožine týchto tvarov vzorkovnice. Vyberte napríklad možnosť Vennov diagram vo vzorkovnici Grafické a matematické tvary.

  Miniatúrny panel s nástrojmi používajúci novú vzorkovnicu výberom

Tip: Ak sa chcete vrátiť na predvolené poradie tvarov vo vzorkovnici, na table Tvary kliknite pravým tlačidlom myši na názov vzorkovnice a potom vyberte položku Obnoviť vzorkovnicu.

Poznámka: Nie všetky vzorkovnice obsahujú tvary, ktoré možno použiť na miniatúrnom paneli s nástrojmi. Tvary vo vzorkovnici Tvary šípok sa napríklad nezobrazujú na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia

Funkciu automatického pripojenia môžete aktivovať alebo deaktivovať pre aktuálnu kresbu alebo ako predvolené nastavenie pre všetky kresby vo Visiu.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia v aktívnom diagrame

 • Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatické pripojenie.

  Na karte Zobraziť začiarknite políčko Automatické pripojenie alebo jeho začiarknutie zrušte, čím zapnete alebo vypnete funkciu automatického pripojenia.

Ak políčko Automatické pripojenie nie je k dispozícii, vykonaním nasledujúceho postupu skontrolujte, či funkcie automatického pripojenia nebola vypnutá pre všetky diagramy.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia vo všetkých diagramoch

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V časti Visio – možnosti kliknite na položku Rozšírené.

 3. Ak chcete funkciu automatického pripojenia aktivovať, v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Povoliť automatické pripojenie. Ak chcete funkciu Automatické pripojenie deaktivovať, zrušte začiarknutie tohto políčka Automatické pripojenie.

  Začiarknite položku alebo zrušte začiarknutie položky na zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia pre všetky diagramy a kresby.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia

Jedným zo spôsobov na pripojenie tvarov je nechať Visio pripojiť tvary automaticky po pridaní do kresby. Toto riešenie je mimoriadne výhodné pri tvorbe vývojového diagramu.

Pomocou nasledujúceho postupu pridajte tvar do svojej kresby, ktorý Visio automaticky pripojí k tvaru.

Používanie funkcie automatického pripojenia počas presúvania tvarov na stranu

 1. Presuňte tvar zo vzorkovnice na stránku kresby a umiestnite ho v blízkosti iného tvaru.

  Tvar umiestnený blízko iného tvaru

 2. Držte stlačené tlačidlo myši a premiestnite ukazovateľ myši na jeden z modrých trojuholníkov. Farba trojuholníka sa zmení na tmavomodrú.

  Ak sa ukazovateľ nachádza na jednom z modrých trojuholníkov, trojuholník sa zmení na tmavomodrý.

 3. Uvoľnite tlačidlo myši. Tvar sa umiestni na stránku kresby a spojnica sa pridá a prilepí na oba tvary.

  Tvar sa umiestni na stránku kresby a spojnica sa pridá a prilepí na oba tvary.

Tip: Ak neradi presúvate tvary, rovnaké výsledky dosiahnete tak, že najskôr vyberiete tvar vo vzorkovnici, podržíte ukazovateľ myši na tvare v kresbe a potom kliknete na niektorý z modrých trojuholníkov, ktoré sa zobrazia neďaleko daného tvaru.

Použitie funkcie automatického pripojenia na tvary, ktoré sa už nachádzajú na strane

 1. Ukazovateľ umiestnite na jeden z tvarov, z ktorého chcete vytvoriť prepojenie.

  Ukazovateľ v pozícii na tvare, z ktorého sa má vytvoriť prepojenie.

 2. Umiestnite ukazovateľ na modrý trojuholník, ktorý je najbližšie k tvaru, s ktorým chcete vytvoriť prepojenie.

  Ukazovateľ umiestnený na modrom trojuholníku, ktorý je najbližšie k tvaru, s ktorým chcete vytvoriť prepojenie.

  Farba trojuholníka sa zmení na tmavomodrú a okolo tvaru, s ktorým chcete vytvoriť prepojenie, sa zobrazí červené pole.

  Poznámka: Ak sa okolo tvaru, s ktorým chcete vytvoriť prepojenie, nezobrazí červené pole, tvar môže byť príliš ďaleko. Presuňte tvar bližšie a skúste to znova.

 3. Kliknite na modrý trojuholník. Na oba tvary sa pridá a prilepí spojnica.

  Tvar sa umiestni na stránku kresby a spojnica sa pridá a prilepí na oba tvary.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia

Funkciu automatického pripojenia môžete povoliť alebo zakázať vo všetkých kresbách programu Visio alebo len v aktuálnej kresbe. Všetky kresby:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné.

 3. V možnostiach okna kresby začiarknite políčko Povoliť automatické pripojenie.

Iba aktuálna kresba:

 • Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na nástroj Automatické pripojenie.

  Poznámka: Ak kliknutie na nástroj Automatické pripojenie nezapne funkciu automatického pripojenia, skontrolujte, či je v dialógovom okne Možnosti začiarknuté políčko Povoliť automatické pripojenie.

Prepojenie tvarov pomocou nástroja Spojnica

Jedným z najflexibilnejších spôsobov pridania a prilepenia spojnice je použiť nástroj Spojnica Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Štandardné.

 1. Kliknite na nástroj Spojnica Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Štandardné.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nechať spojnicu prilepenú na konkrétnom mieste tvaru, presúvajte ukazovateľ z bodu pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvom tvare do bodu pripojenia na druhom tvare. Koncové body spojnice po prepojení tvarov sčervenejú. Toto sa nazýva prepojenie s nemennými bodmi pripojenia. Pri nemenných bodoch pripojenia zostane spojnica prilepená k rovnakým bodom pripojenia aj vtedy, ak jeden z tvarov presuniete.

  • Ak chcete spojnici umožniť prechod k najbližšiemu bodu pripojenia, umiestnite nástroj Spojnica na stred prvého tvaru, kým sa okolo tvaru nezobrazí červené pole. Podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte ukazovateľ do stredu druhého tvaru. Keď sa okolo druhého tvaru vytvorí červené pole, uvoľnite tlačidlo myši. Toto sa nazýva prepojenie s meniacimi sa bodmi pripojenia. Pri prepojení s meniacimi sa bodmi pripojenia zostane spojnica prilepená ku každému tvaru tak, že keď presuniete jeden z tvarov, spojnica sa presunie k najbližšiemu bodu pripojenia, ktorý je k dispozícii. Ak sa nenájdu žiadne body pripojenia, spojnica sa presunie na najbližšiu stranu.

   Poznámka: Môžete tiež vytvoriť prepojenia medzi tvarmi, kde jeden koniec spojnice je prepojený s bodom pripojenia a druhý koniec spojnice je prepojený s tvarom (a naopak).

 3. Ak sa chcete vrátiť do režimu normálnych úprav, kliknite na paneli s nástrojmi Štandardné na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať spojnicu z jedného tvaru k viacerým tvarom, bude potrebné pridať viacero spojníc. „Vetvenie“ spojnice nie je možné.

  • Ak sa pokúšate vytvoriť prepojenia s nemennými bodmi a nedarí sa vám prilepiť spojnicu na presne požadované miesto, skúste iné nastavenia prichytenia a prilepenia:

  • V ponuke Nástroje kliknite na položku Prichytiť a prilepiť, potom kliknite na kartu Všeobecné a vyberte požadované možnosti.

   Ak sa pokúšate o prilepenie ku geometrii tvaru, rukovätiam tvaru alebo vrcholom tvaru, automaticky sa pridá bod pripojenia (ak zatiaľ nebol k dispozícii).

Prepínanie medzi prepojeniami tvarov a bodov

Spojnicami môžete prepojiť bod na jednom tvare s bodom na inom tvare alebo jeden celý tvar s iným celým tvarom. Môžete tiež vytvoriť prepojenia, kde jeden koniec spojnice je prilepený k bodu na tvare a druhý koniec spojnice je prilepený k celému tvaru.

 1. Presuňte koncový bod spojnice mimo tvaru.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete prilepiť koncový bod spojnice na bod pripojenia na tvare, presúvajte koncový bod spojnice na niektorý z bodov pripojenia na tvare dovtedy, kým sa okolo bodu pripojenia nezobrazí červené pole.

  • Ak chcete prilepiť koncový bod spojnice na celý tvar, presúvajte koncový bod spojnice smerom k stredu tvaru, až kým sa okolo celého tvaru nezobrazí červené pole.

Pozrite tiež

Pridanie a úprava textu spojnice

Vytvorenie vlastnej spojnice

Manuálne prilepenie alebo zrušenie prilepenia spojníc

Školenie pre Visio

Všetko, čo potrebujete vedieť o spojniciach v počítačovej verzii Visia (blog tímu Visia)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×