Pridanie roly používateľa

Pri navrhovaní šablóny formulára je možné určiť roly používateľov. Roly používateľov sú preddefinované kategórie, ktoré je možné priradiť k používateľom formulára na základe ich pracovnej funkcie alebo niektorých iných kritérií. Roly používateľov je možné používať na predstavenie prispôsobených zobrazenie formulára rôznym typom používateľov, zobrazenie rôznych sekcií zobrazenia alebo na výpočet predvolenej hodnoty poľa či ovládacieho prvku. Ak navrhujete napríklad šablónu formulára žiadosti o povolenie, môžete vytvoriť rozličné zobrazenia danej šablóny formulára pre dodávateľov, osoby splnomocnené na príjem a správcov a následne roly používateľov priradiť k samostatným zobrazeniam. Keď používatelia otvoria formulár založený na šablóne formulára, program Microsoft Office InfoPath určí na základe mena daného používateľa jeho rolu a na základe danej roly používateľa otvorí príslušné zobrazenie.

Poznámka k zabezpečeniu : Funkcie používateľov sa vo formulári nepoužívajú na obmedzenie prístupu k dôverným údajom. Ak sa aj šablóna formulára označí len na čítanie alebo sa na nej skryjú niektoré ovládacie prvky, ktoré sú založené na funkciách používateľov, používatelia môžu na zobrazenie alebo úpravu súboru šablóny formulára (.xsn) prípadne použiť editor, ako je napríklad program Microsoft Notepad a tak získať prístup k údajom.

Obsah článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Pridanie roly používateľa

Zobrazenie založené na role používateľa

Testovanie rolí používateľov

Prehľad

Pri tvorbe novej funkcie používateľa je možné k nej priradiť používateľov týmito spôsobmi:

 • Zadanie mien používateľov z adresárovej služby Microsoft Active Directory (napríklad „predaj\andrej“). Ak chcete určiť meno používateľa v adresárovej službe Active Directory, šablóna formulára sa musí vytvoriť a uverejniť v sieti Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Určenie skupín z adresárovej služby Active Directory. Určiť je možné napríklad distribučný zoznam e-mailov, ktorý obsahuje mená všetkých členov marketingového tímu. Ak chcete v adresárovej službe Active Directory určiť názov skupiny, šablóna formulára sa musí vytvoriť a uverejniť v sieti Microsoft Windows, ktorá používa službu Active Directory.

 • Určenie hodnoty, ktorá pochádza priamo z poľa formulára. Pole môže získať údaje zo služby Active Directory alebo používateľ môže zadať údaje do ovládacieho prvku, ktorý je viazať k tomuto poľu. Ak šablóna formulára obsahuje napríklad textové pole Správca, konkrétnej funkcii používateľa môžete priradiť pole, ku ktorému sa toto textové pole viaže.

Po pridaní je funkciu používateľa možné nastaviť nasledovne:

Predvolená funkcia    Používatelia nepriradení k existujúcej funkcii používateľa sa automaticky priradia k funkcii používateľa, ktorá je zadaná ako predvolená funkcia. Predvolená funkcia sa tiež používa pre používateľov, ktorí sú časťou skupiny, ale pracujú v režime offline. Jedna funkcia používateľa je vždy nastavená ako predvolená.

Funkcia pôvodcu    Ak chcete použiť konkrétnu funkciu používateľa pre používateľov, ktorí otvoria formulár prvýkrát, môžete špecifikovať funkciu pôvodcu. Môžete napríklad definovať funkciu pôvodcu nazvanú Zmluvná strana pre používateľov, ktorí vypĺňajú nové žiadosti o povolenie. Používateľ, ktorý je priradený k inej funkcii používateľa, sa automaticky priradí k funkcii zmluvnej strany v prípade otvorenia novej žiadosti o povolenie. Ak používateľ neskôr znovu otvorí rovnaký formulár, program Microsoft Office InfoPath použije priradenú funkciu používateľa, a nie funkciu pôvodcu.

Ak ste používateľom priradili funkcie založené na akejkoľvek kombinácii mien používateľov, skupín alebo hodnôt z poľa, po otvorení formulára, ktorý je založený na šablóne formulára, program InfoPath určí funkciu, ktorá sa priradí používateľovi, pričom sa použije nasledovný postup:

 1. Meno používateľa je hodnota poľa v šablóne formulára.

 2. Meno používateľa je v adresári Active Directory.

 3. Používateľ je členom skupiny Active Directory.

  Poznámka : Ak je používateľ členom niekoľkých skupín a priraďujú sa funkcie používateľov, ktoré sú založené na skupine, program InfoPath skontroluje zoznam členov každej skupiny v poradí, v akom je skupina uvedená v dialógovom okne Správa funkcií používateľov. Ak je napríklad používateľ členom skupiny prijímacieho agenta a zároveň skupiny správcu, pričom skupina správcu je na zozname uvedená pred skupinou prijímacieho agenta, používatelia budú priradení k funkcii používateľa pre skupinu správcu.

 4. Ak neplatí vyššie uvedené, potom sa použije predvolená funkcia.

Po nadefinovaní funkcií používateľov pre šablónu formulára sa môže nastaviť pravidlo, ktoré automaticky prepína zobrazenia podľa funkcie používateľa. Môžete napríklad vytvoriť funkciu používateľa „manažér“ a potom vytvoriť pravidlo na automatické prepnutie na zobrazenie pre manažéra, keď formulár otvorí používateľ s funkciou manažéra. Okrem toho môžete najskôr vytvoriť pravidlo a potom definovať funkcie používateľov ako súčasť vytvárania pravidla.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Roly používateľov nie je možné vytvárať v šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Roly používateľov vytvárate iba v šablóne formulára, ktorej formuláre budú vypĺňané v programe InfoPath.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred pridaním rolí používateľov do šablóny formulára je potrebné mať k dispozícii:

 • Zoznam rolí používateľov, ktoré chcete pridať, spolu s príslušníkmi každej roly používateľov. Príslušníkmi môžu byť mená používateľov alebo skupiny zo služby Microsoft Active Directory alebo hodnota zadaná do ovládacieho prvku, prepojená s konkrétnym poľom v zdroji údajov danej šablóny formulára,

 • predvolenú rolu používateľa, ktorú chcete priradiť k používateľom, ktorí otvoria formulár založený na šablóne formulára a nie sú príslušníkmi žiadnej roly používateľa.

Na začiatok stránky

Pridanie roly používateľa

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Funkcie používateľov.

 2. V dialógovom okne Správa rol používateľov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Do poľa Názov roly zadajte názov novej roly používateľa.

 4. Ak chcete k danej role priradiť používateľov alebo skupiny, použite niektorý z nasledujúcich krokov:

  Určenie jedného alebo viacerých používateľov, ktorí sú súčasťou siete využívajúcej službu Active Directory.

  1. Začiarknite políčko Mená používateľov a kliknite na tlačidlo Vybrať používateľov Obrázok tlačidla .

   Poznámka : Ak poznáte názov domény a meno používateľa, zadajte ich do poľa Mená používateľov vo formáte doména\meno používateľa. Mená viacerých používateľov oddeľte bodkočiarkami (;).

  2. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte mená jedného alebo viacerých používateľov oddelené bodkočiarkami (;).

   Poznámka : Informácie o spôsobe formátovania mien používateľov zobrazíte kliknutím na prepojenie s príkladmi v dialógovom okne.

  3. Ak chcete zadané mená používateľov porovnať s menami v službe Active Directory, kliknite na položku Skontrolovať mená.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Určenie jednej alebo viacerých skupín, ktoré sú súčasťou siete využívajúcej službu Active Directory.

  1. Začiarknite políčko Názvy skupín a kliknite na tlačidlo Vybrať skupiny Button image .

   Poznámka : Ak poznáte názov skupiny, zadajte ho do poľa Názvy skupín vo formáte doména\meno skupiny. Názvy viacerých skupín oddeľte bodkočiarkami (;).

  2. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte názvy jednej alebo viacerých skupín oddelené bodkočiarkami (;).

   Poznámka : Ďalšie informácie o spôsobe formátovania názvov skupín zobrazíte kliknutím na prepojenie s príkladmi v dialógovom okne.

  3. Ak chcete zadané názvy skupín porovnať s názvami v službe Active Directory, kliknite na položku Skontrolovať názvy.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Určenie mien používateľov, ktoré pochádzajú priamo z poľa vo formulári

  1. Začiarknite políčko Mená používateľov z formulára a kliknite na tlačidlo Vybrať pole v zdroji údajov Tlačidlo Zdroj údajov .

  2. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole, ktoré bude poskytovať požadované hodnoty pre roly používateľov, a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete rolu používateľa nastaviť ako rolu pôvodcu, začiarknite políčko Nastaviť ako pôvodcu a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Ak je určitá rola používateľa nastavená ako rola pôvodcu, má táto rola prednosť pred všetkými ostatnými priradeniami rolí dokonca aj v prípade, ak sa nachádza v strede zoznamu v dialógovom okne Správa rol používateľov.

 6. Ak chcete pre používateľov, ktorí nie sú príslušníkmi žiadnych ostatných rolí, nastaviť predvolenú rolu používateľa, vyberte rolu v dialógovom okne Správa rol používateľov a kliknite na tlačidlo Nastaviť ako predvolené.

  Poznámka : Ak chcete kliknúť na položku Nastaviť ako predvolené, musí byť k dispozícii viac ako jedna rola používateľa.

Na začiatok stránky

Zobrazenie založené na role používateľa

Pri navrhovaní šablóny formulára, ktorá zahŕňa funkcie používateľov a obsahuje viaceré zobrazenia, je užitočné zobraziť zobrazenie založené na funkcii používateľa, ktoré je priradené používateľovi. Môžete napríklad použiť pravidlo na otvorenie určitého zobrazenia vtedy, keď používateľ priradený k špecifickej funkcii používateľa otvorí formulár, ktorý je založený na vašej šablóne formulára.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória v dialógovom okne Možnosti formulára kliknite na položku Otvoriť a uložiť.

 3. V časti Otvorené správanie kliknite na položku Pravidlá.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 6. Kliknite na položku Nastaviť podmienku.

 7. V prvom poli kliknite na položku Aktuálna rola používateľa.

 8. V druhom poli kliknite na položku rovná sa.

 9. V treťom poli kliknite na meno a rolu používateľa a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na položku Pridať akciu.

 11. V zozname Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia a potom kliknite na zoznam Zobrazenie.

Na začiatok stránky

Testovanie rolí používateľov

Ak má formulár viacero rolí používateľov, je vhodné otestovať vzhľad a správanie každej roly zvlášť. Napriek tomu, že môžete zobraziť ukážku šablóny formulára, a tak skontrolovať, či zobrazenia s rolami používateľov fungujú podľa očakávania, nie je možné napodobniť proces vyhodnocovania používateľa v závislosti od priradenia danej roly používateľovi. Dôvodom je skutočnosť, že program InfoPath kontroluje roly používateľov pri vypĺňaní formulára, a nie pri zobrazení jeho ukážky. Ak chcete úplne otestovať roly používateľov pre šablónu formulára, môžete si dočasne priradiť jednotlivé roly používateľov, ktoré chcete otestovať, a následne formulár otvoriť, ako keby ste ho chceli vyplniť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Ukážka.

 3. V časti Rola používateľa v zozname Zobraziť ukážku ako kliknite na rolu, ktorej ukážku chcete zobraziť, a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+B.

  Názov aktuálnej roly používateľa sa zobrazí v stavovom riadku v pravom dolnom rohu okna s ukážkou.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×